Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 23, 21 - 27 юни 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 21 - 27 юни 2021 г.
Законодателство

Ликвидационен и наследствен дял в ООД

На пръв поглед темата изглежда чисто правна и лишена от значение за счетоводната и данъчната практика. Към нея обаче ме насочи именно въпрос от тази практика, с който се търсеше информация относно реда за данъчно третиране по ЗДДФЛ на казус при следните обстоятелства: Съдружник в...

Държавен вестник

ДВ, бр. 38 от 11.5.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 178 от 7 май 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. 2. Постановление № 179 от 7 май 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване н...

ДВ, бр. 39 от 12.5.2021 г.

Президентът на Ре­пуб­ликата издаде: 1. Указ № 129 за назначаване на служебно правителство от 12 май 2021 г. 2. Указ № 130 за разпускане на Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. 3. Указ № 131 за назнач...

ДВ, бр. 40 от 14.5.2021 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 133 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа Международен к...

ДВ, бр. 41 от 18.5.2021 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 141 за прекратяване на правомощията на главния секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Ивайло Стефанов Иванов и освобождаването му от длъжност. Конституционният съд прие Решение № 7 от 11 май 2021 г. по конституционн...

ДВ, бр. 42 от 18.5.2021 г.

Министърът на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план. Мини...

Въпроси и отговори

Вътреобщностна доставка на стоки

Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България и иска да продава стоки в Гърция на фирма, регистрирана по ДДС в Гърция. Фактурата, която ще издадем, ще бъде с нулева ставка. На основание кой член от ЗДДС трябва да впишем във фактурата неначисляването на ДДС към гръцкия клиент? Във ...

Данъчно облагане при изплащане на възнаграждение към чуждестранно физическо лице

Дали плащанията по IT консултантски договор, сключен с гражданин на Грузия, са облагат с 0% данък при източник при прилагане на СИДДО с Грузия. Притеснява ме вмъкнатото в чл. 12 от СИДДО с Грузия “възнаграждение за технически услуги”, че би могло да доведе до разбиране, че СИДДО ...

ДДС при внос на козметични продукти

Българска фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, извършва услуги в козметично студио. Има намерение да внесе от трета страна (Русия) козметични консумативи, които ще са на обща стойност не повече от 200 долара. Трябва ли дружеството да се регистрира задължително по ЗДДС? Съглас...

Компетентни органи за налагане на дисциплинарно наказание

На служител в МВР, заемащ длъжността младши автоконтрольор, е наложено дисциплинарно наказание порицание за срок от 6 м. на основание чл. 194, ал. 2, т. 1 и чл. 197, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 11, чл. 204, т. 4 и чл. 54 от ЗМВР. В чл. 204, т. 3 от ЗМВР е посочен...

Коригиране на счетоводна и данъчна грешка

През 2019 година сме получили аванс и сме издали фактура за авансово плащане на стойност 30 000 лв. Авансовата фактура неправилно е отразена в счетоводството като приход в група 70, изписани са част от материали, които са вложени в обекта, за който се отнася авансът, и е платен д...

Облагане доходите на спортист от международни състезания

Българско физическо лице, което е спортист и получава парични награди от участия в спортни турнири, следва ли да декларира тези награди с декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, Прил. 8. Уточняваме, че има наличие на СИДДО с държавата, в която се е провел турнирът, платена е наградата и т...

Облагане на доход, представляващ субсидия за имунопрофилактика по европейска програма

Ветеринарен лекар получава доход през 2020 г. от Държавен фонд “Земеделие”, представляващ субсидия за имунопрофилактика по европейска програма. Кой код от Приложение 3 на ГДД по чл. 50 трябва да се попълни - 3021 или 306? Ветеринарният лекар е получил дохода като физическо лице п...

Отчитане на разходите за ламинат и дограма на офис

Фирмата ни е закупила ламинат на стойност 1200 лева и ПВЦ дограма за 2000 лева на офис в собствен имот. Как е правилно да се осчетоводят направените покупки - като текущ разход или като ДМА? Ако е ДМА, в коя група амортизируеми активи е правилно да се отнесат? Дълготрайни активи...

Оформяне на трудовата книжка при преминаване от една длъжност на друга при същия работодател

В училището ни се проведе конкурс по документи за длъжността “помощник-директор по учебната част”. Конкурса спечели наша преподавателка, заемаща дотогава длъжността “ учител”. Назначихме я на новата длъжност по чл. 70, ал.1 и 2 КТ за срок 6 месеца. След изтичане на този срок лице...

Пенсия за инвалидност

Служителка във фирма (на 51 години), чиято работа е свързана с работа на компютър, се разболява от раково заболяване и ползва повече от една година болнични. Междувременно се влошава и зрението й, което е предпоставка тя да няма възможност да се върне на предишната си работа . В ...

Работа в чужбина

Фирма “Х” - българска, регистрирана в България, продава на фирма “У”, албанска, регистрирана в Албания - подова настилка. Стоката е изпратена с куриер и фактура. Сега фирма “У” албанската ще назначи за 10 дни на трудов договор при тях 4 души (българи), за да отидат от България до...

Регистрации по ЗДДС

Фирмата ни има магазин за продажба на стоки и не е регистрирана по ДДС. Иска да започне и продажби чрез онлайн магазин. Въпросът ни е освен декларирането в НАП на електронния магазин дали не е необходима регистрация по ДДС, преди още оборотът да е станал 50 000 лева за 12 месеца ...

Справочник

До 30 юни лицата, изпуснали петгодишния срок, могат да прехвърлят набраните осигурителни вноски от Универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на НОИ

Национална агенция за приходите Всички осигурени лица, родени след 31.12.1959 г., се осигуряват задължително в Универсален пенсионен фонд. Тези лица можеха да прехвърлят набраните осигурителни вноски от Универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на Националния осигурителен инс...

НОИ актуализира е-калкулатора за изчисляване на пенсиите

Национален осигурителен институт Националния осигурителен институт пусна допълнена версия на електронната услуга “Изчисляване на прогнозна пенсия”. Публикувана е и актуализираната методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 д...

Справочна информация бр. 23/2021

Централни валутни курсове за периода 11.06. - 17.06.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

Съдебна практика на ЕС, свързана с възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на общността

Национална агенция за приходите Дело C-302/93, Etienne Debouche? 1) В това дело е повдигнат въпроса дали адвокат, който се ползва от правото на освобождаване от облагане с ДДС в държавата членка, в която е установен, има право на възстановяване на ДДС, начислен върху услуги, кои...

PDF версия на броя

Брой 23 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...