Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 12, 16 -30 юни 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 -30 юни 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 12 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-89 от 06.04.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило Ваше запитване вх. № 07-00-89/25.03.2021 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ и ЗДДС. Посочвате, че извършвате сделки като местно за България физическо лице с криптовалута, чрез борса за кр...

№ 20-28-120 от 19.04.2021 г. Относно: Задължително осигуряване на едноличен търговец, собственик/съдружник и управител на няколко търговски дружества, който има отпусната пенсия

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-28-120/02.04.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте собственик на капитала на седем дружества (четири ЕООД и три ООД), с които имате ...

№ 3-568 от 10.05.2021 г. Относно: Прилагането на чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Съгласно изложеното в запитването, предприятие „А“ ЕООД придобива недвижим имот, находящ се на територията на Община Г – с. П, представляващи УПИ VІ-1096 с площ 750 кв. м с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №6хх, т. ІV, рег. № 7ххх,...

№ 94-00-49 от 11.05.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-49 от 22.04.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В правилника за дейносттта на общинско предприятие е записано, че предприятието има п...

№ 96-00-100 от 08.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-100 от 26.03.2021 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., офис …... В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Македонска фирма щ...

№ 96-00-115 от 23.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-115 от 09.04.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, извършва внос от Англия от фирма SE (която е дъщерна фирма/европейски кло...

№ 96-00-122 от 05.05.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-122/15.04.2021г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и извършва онлайн продажби в България чрез плат...

Анотации

За положения извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл. 262 от КТ

В сайта на МТСП експерти отоварят на въпроса: При изчисляване на извънреден труд в брутното трудово възнаграждение, което служи за база за изчисляването според Наредбата за структурата и организацията на работната заплата влизат основната заплата и ...

За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата

В сайта на МТСП експерти отоварят на въпроса: Назначен е служител като домакин в музей и му се признава 10 години трудов стаж за същата длъжност в друго предприятие. Той има претенции за признаване на още 13 години трудов стаж, през които е заемал дл...

Заплащане за нощен труд

В сайта на МТСП експерти отоварят на въпроса: Заплащането за нощен труд влиза ли освен в брутното възнаграждение, но и в обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3? Възнаграждението за нощен труд допълнително плащане с постоянен или с непостоян...

Отпуск поради бременност и раждане

В сайта на МТСП експерти отоварят на въпроса: Предстои ми да излизам в майчинство, но по ред причини не мога да ползвам 45-те дни болничен преди раждане. В НОИ и в Наредбата за медицинска експертиза казват, че този период НЕ е задължителен, докато ра...

Ред за осигуряване на самоосигуряващите се лица

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отоваря на въпроса: Самоосигуряващо се лице - собственик на еднолично търговско дружество с основна дейност маникюр и козметични услуги, осъществява дейността си в собствено студио за красота. В...

Трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ

В сайта на МТСП експерти отоварят на въпроса: Какво е правилното правно основание от Кодекса на труда, което се изписва в самия договор при сключване на трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ. Вариант 1: чл. 259 от КТ, Вариант 2: чл. 110...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юли 2021 г.

До 10-ти юли: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 12 от 2021 г.

ДВ, бр. 11 от 9.2.2021 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събран...

Осигурителен календар за юли 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 12/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 2 - 16 юни 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...