Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 12, 16 -30 юни 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 -30 юни 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 12 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-89 от 06.04.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило Ваше запитване вх. № 07-00-89/25.03.2021 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ и ЗДДС. Посочвате, че извършвате сделки като местно за България физическо лице с криптовалута, чрез борса за кр...

№ 20-28-120 от 19.04.2021 г. Относно: Задължително осигуряване на едноличен търговец, собственик/съдружник и управител на няколко търговски дружества, който има отпусната пенсия

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-28-120/02.04.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте собственик на капитала на седем дружества (четири ЕООД и три ООД), с които имате ...

№ 3-568 от 10.05.2021 г. Относно: Прилагането на чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Съгласно изложеното в запитването, предприятие „А“ ЕООД придобива недвижим имот, находящ се на територията на Община Г – с. П, представляващи УПИ VІ-1096 с площ 750 кв. м с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №6хх, т. ІV, рег. № 7ххх,...

№ 94-00-49 от 11.05.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-49 от 22.04.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В правилника за дейносттта на общинско предприятие е записано, че предприятието има п...

№ 96-00-100 от 08.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-100 от 26.03.2021 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., офис …... В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Македонска фирма щ...

№ 96-00-115 от 23.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-115 от 09.04.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, извършва внос от Англия от фирма SE (която е дъщерна фирма/европейски кло...

№ 96-00-122 от 05.05.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-122/15.04.2021г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и извършва онлайн продажби в България чрез плат...

Анотации

За положения извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл. 262 от КТ

В сайта на МТСП експерти отоварят на въпроса: При изчисляване на извънреден труд в брутното трудово възнаграждение, което служи за база за изчисляването според Наредбата за структурата и организацията на работната заплата влизат основната заплата и ...

За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата

В сайта на МТСП експерти отоварят на въпроса: Назначен е служител като домакин в музей и му се признава 10 години трудов стаж за същата длъжност в друго предприятие. Той има претенции за признаване на още 13 години трудов стаж, през които е заемал дл...

Заплащане за нощен труд

В сайта на МТСП експерти отоварят на въпроса: Заплащането за нощен труд влиза ли освен в брутното възнаграждение, но и в обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3? Възнаграждението за нощен труд допълнително плащане с постоянен или с непостоян...

Отпуск поради бременност и раждане

В сайта на МТСП експерти отоварят на въпроса: Предстои ми да излизам в майчинство, но по ред причини не мога да ползвам 45-те дни болничен преди раждане. В НОИ и в Наредбата за медицинска експертиза казват, че този период НЕ е задължителен, докато ра...

Ред за осигуряване на самоосигуряващите се лица

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отоваря на въпроса: Самоосигуряващо се лице - собственик на еднолично търговско дружество с основна дейност маникюр и козметични услуги, осъществява дейността си в собствено студио за красота. В...

Трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ

В сайта на МТСП експерти отоварят на въпроса: Какво е правилното правно основание от Кодекса на труда, което се изписва в самия договор при сключване на трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ. Вариант 1: чл. 259 от КТ, Вариант 2: чл. 110...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юли 2021 г.

До 10-ти юли: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 12 от 2021 г.

ДВ, бр. 11 от 9.2.2021 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събран...

Осигурителен календар за юли 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 12/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 2 - 16 юни 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...