Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 25, 5 - 11 юли 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 5 - 11 юли 2021 г.
Законодателство

Определяне на приложимото законодателство спрямо лица, осъществяващи дейност в две или повече държави членки

Лице живее със семейството си от 15 години във Великобритания, където работи, плаща данъци и се осигурява. Същевременно от три години е собственик на търговско дружество (ЕООД) в България и внася осигурителни вноски и в България като самоосигуряващо се лице по чл. 4, ал. 3, т. 2 ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 48 от 8.6.2021 г.

Конституционният съд прие Решение № 8 от 27 май 2021 г. по конституционно дело № 9 от 2020 г. Министърът на вътрешните работи издаде: 1. Наредба за отменяне на Наредба № I-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари. 2. Наредб...

ДВ, бр. 49 от 11.6.2021 г.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа Международен кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code). Министърът на културата издаде Наредба за допълнение на Наредб...

ДВ, бр. 50 от 15.6.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 195 от 11 юни 2021 г. за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. 2. Постановление № 196 от 11 юни 2021 г. за изменение на Пос...

ДВ, бр. 51 от 18.6.2021 г.

Правителството прие Постановление № 197 от 15 юни 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по вре...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на финансов лизинг на ДМА с изрична клауза за придобиване на собствеността

Предстои продажба на ДМА - полуремарке, което в момента е закупено от фирмата ни на лизинг. Остават още 2 вноски до пълното му изплащане. В момента имаме възможност да го продадем на добра цена, като изплатим лизинга напълно и предварително - преди продажбата му. С оглед възможно...

Зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди

Земеделски производител - юридическо лице, отглежда маточина, лавандула, лайка и бял равнец, притежава и дестилерия за производство на етерични масла. Има декларирани съдове за съхраняване на течно гориво - 2 броя. Единият с вместимост 3000 литра, а вторият с вместимост 4000 литр...

Изтекъл срок на ТЕЛК

Назначаваме работник на 29.04.2021 г., който притежава ТЕЛК с 56% и срок на ТЕЛК-а 01.01.2020 г. Работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 01.04.2020 г. Според нас работникът не е с валидно ТЕЛК решение и не може да ползва допълнителните придобивки ...

Класифициране и амортизиране на фотоволтаични системи

Ще амортизираме фотоволтаични системи. В коя група активи е най-добре да бъдат отнесени и каква амортизация да се начислява? За класифицирането на фотоволтаичните системи за данъчни цели и тяхното амортизиране има становище на НАП с изх. № 96-00-541/05.12.2011 г. В това становищ...

Облагане на доходи от извънтрудови правоотношения

Физическо лице е назначено на допълнителен трудов договор в школа като учител по БЕ. Част от сумите като преподавател в тази школа са постъпвали по разплащателна сметка на физическото лице. Получатели на услугата също са физически лица. Има ли вариант тези доходи да се декларират...

Облагане на доходите от търговия с ценни книжа

Дружеството търгува с акции на международни пазари. Търговията се осъществява чрез посредник - Интерактив брокер, като активите са на най-различни компании - американски, европейски и др. Реализираният приход от търговия с финансови инструменти чрез финансов посредник облагаем до...

Облагане на заем

Дружество А, регистрирано по ЗДДС на територията на РБългария, е заемоискател по договор за заем с друго юридическо лице - Б. Срокът за връщане на заема е изтекъл. Договорът е сключен през 2012 г. и е със срок за 5 години. Начислявани са лихви по заема, но поради слаба капитализа...

Отчитане на обезщетения

Фирма “А” завежда иск срещу фирма “Б” на основание чл. 59 от ЗЗД за сумата от 25 500 лв., представляваща обезщетение от неоснователно обогатяване за ползване без правно основание на недвижим имот, собственост на фирма “А”. Делото е спечелено от фирма “А” и съдът присъжда сумата о...

Ползване от майката на неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на дете до 8 години

Имаме майка, която иска да ползва неплатен отпуск по чл. 167а, ал. 1 за нея 6 месеца и от бащата останалите. Какви документи трябва да предоставим на същите за досието: 1. за ползването от майката; 2. за ползване от майката за частта на бащата? За да ползва неплатен отпуск по чл...

Прекратяване на срочен трудов договор с бременна работничка или служителка

Работничка е сключила трудов договор за определен срок. Преди изтичането на срока представя на работодателя си документ от здравните органи, че е бременна. Има ли работодателят право с изтичането на срока на договора да го прекрати? Прилага ли се закрилата при уволнение и длъжен ...

Разходи за наем

Фирма “А” е сключила договор за наем през м.01.2020 г. с фирма “Б” за отдаване под наем на помещение, което ще се използва за заведение за обществено хранене за 5 години. Помещението се нуждае от основен ремонт, за да може да се използва по предназначение. Към момента заведението...

Справочник

В ЕС влизат в сила ревизираните правила за контрол на парични средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него

Агенция “Митници” От 03.06.2021 г. влязоха в сила ревизираните правила при пренос на парични средства. Промяната е във връзка с прилагането на новия Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, ...

НАП напомня за новите ДДС правила от 1 юли

От 1 юли онлайн търговците ще могат да използват електронна система за обслужване на едно гише - one-stop shop (OSS), напомнят от НАП. Чрез нея пpeдпpиятиятa, извъpшвaщи онлайн пpoдaжби могат дa ce peгиcтpиpaт за целите на ДДС по електронен път в една държава членка за всички изв...

Справочна информация бр. 25/2021

Централни валутни курсове за периода 18.06. - 24.06.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

Съдебна практика на ЕС, свързана с възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на общността

Национална агенция за приходите Дело C-302/93, Etienne Debouche? 1) В това дело е повдигнат въпроса дали адвокат, който се ползва от правото на освобождаване от облагане с ДДС в държавата членка, в която е установен, има право на възстановяване на ДДС, начислен върху услуги, кои...

PDF версия на броя

Брой 25 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...