Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 25, 5 - 11 юли 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 5 - 11 юли 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 25 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Определяне на приложимото законодателство спрямо лица, осъществяващи дейност в две или повече държави членки

Лице живее със семейството си от 15 години във Великобритания, където работи, плаща данъци и се осигурява. Същевременно от три години е собственик на търговско дружество (ЕООД) в България и внася осигурителни вноски и в България като самоосигуряващо ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 48 от 8.6.2021 г.

Конституционният съд прие Решение № 8 от 27 май 2021 г. по конституционно дело № 9 от 2020 г. Министърът на вътрешните работи издаде: 1. Наредба за отменяне на Наредба № I-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на це...

ДВ, бр. 49 от 11.6.2021 г.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа Международен кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code). Министърът на културата издаде Н...

ДВ, бр. 50 от 15.6.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 195 от 11 юни 2021 г. за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. 2. Постановление № 196 от 11 ю...

ДВ, бр. 51 от 18.6.2021 г.

Правителството прие Постановление № 197 от 15 юни 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона ...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на финансов лизинг на ДМА с изрична клауза за придобиване на собствеността

Предстои продажба на ДМА - полуремарке, което в момента е закупено от фирмата ни на лизинг. Остават още 2 вноски до пълното му изплащане. В момента имаме възможност да го продадем на добра цена, като изплатим лизинга напълно и предварително - преди п...

Зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди

Земеделски производител - юридическо лице, отглежда маточина, лавандула, лайка и бял равнец, притежава и дестилерия за производство на етерични масла. Има декларирани съдове за съхраняване на течно гориво - 2 броя. Единият с вместимост 3000 литра, а ...

Изтекъл срок на ТЕЛК

Назначаваме работник на 29.04.2021 г., който притежава ТЕЛК с 56% и срок на ТЕЛК-а 01.01.2020 г. Работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 01.04.2020 г. Според нас работникът не е с валидно ТЕЛК решение и не може да пол...

Класифициране и амортизиране на фотоволтаични системи

Ще амортизираме фотоволтаични системи. В коя група активи е най-добре да бъдат отнесени и каква амортизация да се начислява? За класифицирането на фотоволтаичните системи за данъчни цели и тяхното амортизиране има становище на НАП с изх. № 96-00-541...

Облагане на доходи от извънтрудови правоотношения

Физическо лице е назначено на допълнителен трудов договор в школа като учител по БЕ. Част от сумите като преподавател в тази школа са постъпвали по разплащателна сметка на физическото лице. Получатели на услугата също са физически лица. Има ли вариан...

Облагане на доходите от търговия с ценни книжа

Дружеството търгува с акции на международни пазари. Търговията се осъществява чрез посредник - Интерактив брокер, като активите са на най-различни компании - американски, европейски и др. Реализираният приход от търговия с финансови инструменти чрез ...

Облагане на заем

Дружество А, регистрирано по ЗДДС на територията на РБългария, е заемоискател по договор за заем с друго юридическо лице - Б. Срокът за връщане на заема е изтекъл. Договорът е сключен през 2012 г. и е със срок за 5 години. Начислявани са лихви по зае...

Отчитане на обезщетения

Фирма “А” завежда иск срещу фирма “Б” на основание чл. 59 от ЗЗД за сумата от 25 500 лв., представляваща обезщетение от неоснователно обогатяване за ползване без правно основание на недвижим имот, собственост на фирма “А”. Делото е спечелено от фирма...

Ползване от майката на неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на дете до 8 години

Имаме майка, която иска да ползва неплатен отпуск по чл. 167а, ал. 1 за нея 6 месеца и от бащата останалите. Какви документи трябва да предоставим на същите за досието: 1. за ползването от майката; 2. за ползване от майката за частта на бащата? За д...

Прекратяване на срочен трудов договор с бременна работничка или служителка

Работничка е сключила трудов договор за определен срок. Преди изтичането на срока представя на работодателя си документ от здравните органи, че е бременна. Има ли работодателят право с изтичането на срока на договора да го прекрати? Прилага ли се зак...

Разходи за наем

Фирма “А” е сключила договор за наем през м.01.2020 г. с фирма “Б” за отдаване под наем на помещение, което ще се използва за заведение за обществено хранене за 5 години. Помещението се нуждае от основен ремонт, за да може да се използва по предназна...

Справочник

В ЕС влизат в сила ревизираните правила за контрол на парични средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него

Агенция “Митници” От 03.06.2021 г. влязоха в сила ревизираните правила при пренос на парични средства. Промяната е във връзка с прилагането на новия Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно ко...

НАП напомня за новите ДДС правила от 1 юли

От 1 юли онлайн търговците ще могат да използват електронна система за обслужване на едно гише - one-stop shop (OSS), напомнят от НАП. Чрез нея пpeдпpиятиятa, извъpшвaщи онлайн пpoдaжби могат дa ce peгиcтpиpaт за целите на ДДС по електронен път в едн...

Справочна информация бр. 25/2021

Централни валутни курсове за периода 18.06. - 24.06.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...

Съдебна практика на ЕС, свързана с възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на общността

Национална агенция за приходите Дело C-302/93, Etienne Debouche? 1) В това дело е повдигнат въпроса дали адвокат, който се ползва от правото на освобождаване от облагане с ДДС в държавата членка, в която е установен, има право на възстановяване на Д...