Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 31, 6 - 12 септември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 6 - 12 септември 2021 г.
Законодателство

Удостоверяване на приложимото законодателство при трансгранична ситуация

Физическо лице - гръцки гражданин, има регистрирана фирма в България. Упражнява трудова дейност като самостоятелно заето лице само на територията на България - собственик на ЕООД, но пребивава в Гърция, където живее със семейството си, но към момента не упражнява трудова дейност ...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г.

С предложените от служебното правителство промени се гарантира, че всички около 2 млн. и 80 хиляди пенсионери ще получат увеличение на дохода си средно с 64 лева. Общо допълнителните разходи за 2021 г. за пенсии възлизат на 353 млн. лева. Предвижда се увеличение на тежестта на ед...

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

В него се предвиждат постъпления от здравноосигурителни приходи от 134 500 000 лв., в т.ч от здравноосигурителни вноски - 105 000 000 лв., трансфери от здравното министерство - 29 500 000 лв. В разходната част се предлага да бъдат допълнително разпределени 10 000 000 лв. за издръ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 67 от 13.8.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и шестото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19. 2. Решение във връзка с Указ № 204 от 6 август 2...

ДВ, бр. 68 от 17.8.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение относно осигуряване право на достъп на народните представители до документи - класифицирана информация. 2. Решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на ком...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти при отписване на активи

Фирма, регистрирана като ЕТ, извършва дейност отдаване на стаи под наем - патент. По времето, когато е работила, са закупени активи, свързани със съответната дейност. Фирмата преустановява дейност, активите не са амортизирани напълно. От тази година отново започваме дейност, но с...

ДДС за рекламни услуги

Дружество има предмет на дейност рекламни услуги. Услугите се извършват чрез различни социални мрежи, например “Фейсбук” - Ирландия. Всеки клиент плаща рекламен бюджет, който дружеството, като посредник плаща на съответната социална мрежа. В абсолютна съответност - сумата, която ...

Доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика

Фирма Х наема фирма У да монтира само монтаж (услуга) настилка в Хърватска - извън ЕС. Фирма У ще пусне фактура за монтаж на фирма Х. Фактурата от У към Х трябва ли да е начислена с ДДС, или не, като се има предвид, че фактическата дейност е в страна извън ЕС, но пък и възложител...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС

Закупихме стока, чийто превоз започва от склад в Германия и завършва в България в нашата фирма. Фактурата ни е издадена от фирма с английски VAT. Следва ли да издам протокол по чл. 117 от ЗДДС? Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото ...

Инвестиционен имот

Фирма “Х” е собственик на имот - ДМА, с отчетна стойност 85 000 лв. който е използван в дейността на дружеството от 2003 г. до 2009 г. вкл. (като административна сграда). За този период са начислени амортизации в размер на 14 000 лв. (има период, в който сградата е била консервир...

Конкуренция на запори

Как работодателят да разпределя удръжките по запорите - пропорционално по всички запори или превежда в полза на първия получен поред запор? Описаната ситуация се обозначава като “конкуренцията на запори” - работодателят е получил повече от едно запорно съобщение от различни съд...

Облагане на доходите от дивиденти

Чужденец, живеещ в страна извън Европейския съюз, е собственик на ЕООД, регистрирано и работещо в Република България. Той е в качеството на управител. Няма подписан договор за управление и контрол, не получава възнаграждение. Не се осигурява в България. Предстои да си разпредели ...

Осигуряване на собственик на фирма

Лице има фирма на негово име, която към момента не функционира. Идеята е да започне да се занимава с проектантска дейност, но това ще изисква доста време преди наличието на първите приходи и разходи. Собственикът би искал да се осигурява през фирмата, тъй като до момента е работи...

Правото на платен годишен отпуск при продължително ползване на неплатен отпуск

Служител в бюджетно предприятие, който работи по трудов договор от 01.09.2018 г. до момента, има реално отработени 200 дни. През периода от 01.09.18 г. до 31.07.2021 г. е ползвал общо 477 дни неплатен отпуск по негово желание и с разрешение на работодателя, болнични - 23 дни, и п...

Прекъсване ползването на платен годишен отпуск

Има ли право работодателят да прекъсва ползването на платения ми годишен отпуск? Правото на платен годишен отпуск е едно от основните права, гарантирани от Кодекса на труда - КТ. Това право, както и останалите трудови права и задължения е лично. Платеният годишен отпуск се ползв...

Продажба на недвижим имот (старо строителство)

Продаваме на недвижим имот (старо строителство). Има ли основание за неначисляване на ДДС? По силата на  чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сграда или на части от сграда, която не е нова по смисъла на т. 5 от §1 на ДР на закона, възниква доставка, освободена от облагане. Съгл...

Справочник

Влиза в сила новият механизъм за редукцията на индивидуалния коефициент при пенсиониране

Национален осигурителен институт От 1 септември 2021 г. влизат в сила разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се променя механизмът за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на разме...

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между РБългария и Кралство Нидерландия, приложима от 01.01.2022 г.

Национална агенция за приходите На 31 юли 2021 г. влезе в сила новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия. Спогодбата е обнародвана в ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г. и ще се прилага от 1 януари 2022 г. по отношение на данъците, удържани пр...

Справочна информация бр. 31/2021

Централни валутни курсове за периода 27.08. - 02.09.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

PDF версия на броя

Брой 31 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...