Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 31, 6 - 12 септември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 6 - 12 септември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 31 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Удостоверяване на приложимото законодателство при трансгранична ситуация

Физическо лице - гръцки гражданин, има регистрирана фирма в България. Упражнява трудова дейност като самостоятелно заето лице само на територията на България - собственик на ЕООД, но пребивава в Гърция, където живее със семейството си, но към момента...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г.

С предложените от служебното правителство промени се гарантира, че всички около 2 млн. и 80 хиляди пенсионери ще получат увеличение на дохода си средно с 64 лева. Общо допълнителните разходи за 2021 г. за пенсии възлизат на 353 млн. лева. Предвижда с...

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

В него се предвиждат постъпления от здравноосигурителни приходи от 134 500 000 лв., в т.ч от здравноосигурителни вноски - 105 000 000 лв., трансфери от здравното министерство - 29 500 000 лв. В разходната част се предлага да бъдат допълнително разпре...

Държавен вестник

ДВ, бр. 67 от 13.8.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и шестото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19. 2. Решение във връ...

ДВ, бр. 68 от 17.8.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение относно осигуряване право на достъп на народните представители до документи - класифицирана информация. 2. Решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти при отписване на активи

Фирма, регистрирана като ЕТ, извършва дейност отдаване на стаи под наем - патент. По времето, когато е работила, са закупени активи, свързани със съответната дейност. Фирмата преустановява дейност, активите не са амортизирани напълно. От тази година ...

ДДС за рекламни услуги

Дружество има предмет на дейност рекламни услуги. Услугите се извършват чрез различни социални мрежи, например “Фейсбук” - Ирландия. Всеки клиент плаща рекламен бюджет, който дружеството, като посредник плаща на съответната социална мрежа. В абсолютн...

Доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика

Фирма Х наема фирма У да монтира само монтаж (услуга) настилка в Хърватска - извън ЕС. Фирма У ще пусне фактура за монтаж на фирма Х. Фактурата от У към Х трябва ли да е начислена с ДДС, или не, като се има предвид, че фактическата дейност е в страна...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС

Закупихме стока, чийто превоз започва от склад в Германия и завършва в България в нашата фирма. Фактурата ни е издадена от фирма с английски VAT. Следва ли да издам протокол по чл. 117 от ЗДДС? Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностно придобива...

Инвестиционен имот

Фирма “Х” е собственик на имот - ДМА, с отчетна стойност 85 000 лв. който е използван в дейността на дружеството от 2003 г. до 2009 г. вкл. (като административна сграда). За този период са начислени амортизации в размер на 14 000 лв. (има период, в к...

Конкуренция на запори

Как работодателят да разпределя удръжките по запорите - пропорционално по всички запори или превежда в полза на първия получен поред запор? Описаната ситуация се обозначава като “конкуренцията на запори” - работодателят е получил повече от едно зап...

Облагане на доходите от дивиденти

Чужденец, живеещ в страна извън Европейския съюз, е собственик на ЕООД, регистрирано и работещо в Република България. Той е в качеството на управител. Няма подписан договор за управление и контрол, не получава възнаграждение. Не се осигурява в Българ...

Осигуряване на собственик на фирма

Лице има фирма на негово име, която към момента не функционира. Идеята е да започне да се занимава с проектантска дейност, но това ще изисква доста време преди наличието на първите приходи и разходи. Собственикът би искал да се осигурява през фирмата...

Правото на платен годишен отпуск при продължително ползване на неплатен отпуск

Служител в бюджетно предприятие, който работи по трудов договор от 01.09.2018 г. до момента, има реално отработени 200 дни. През периода от 01.09.18 г. до 31.07.2021 г. е ползвал общо 477 дни неплатен отпуск по негово желание и с разрешение на работо...

Прекъсване ползването на платен годишен отпуск

Има ли право работодателят да прекъсва ползването на платения ми годишен отпуск? Правото на платен годишен отпуск е едно от основните права, гарантирани от Кодекса на труда - КТ. Това право, както и останалите трудови права и задължения е лично. Пла...

Продажба на недвижим имот (старо строителство)

Продаваме на недвижим имот (старо строителство). Има ли основание за неначисляване на ДДС? По силата на  чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сграда или на части от сграда, която не е нова по смисъла на т. 5 от §1 на ДР на закона, възниква доставка...

Справочник

Влиза в сила новият механизъм за редукцията на индивидуалния коефициент при пенсиониране

Национален осигурителен институт От 1 септември 2021 г. влизат в сила разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се променя механизмът за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коеф...

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между РБългария и Кралство Нидерландия, приложима от 01.01.2022 г.

Национална агенция за приходите На 31 юли 2021 г. влезе в сила новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия. Спогодбата е обнародвана в ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г. и ще се прилага от 1 януари 2022 г. по отно...

Справочна информация бр. 31/2021

Централни валутни курсове за периода 27.08. - 02.09.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...