Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 32, 13 - 19 септември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 13 - 19 септември 2021 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на начислени/изплатени възнаграждения за технически услуги по сключени договори с чуждестранни физически лица

На основание чл. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранните физически лица. Съгласно чл. 5 от ЗДДФЛ чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл. 4....

Държавен вестник

ДВ, бр. 69 от 20.8.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Декларация във връзка с упражненото полицейско насилие от длъжностни лица срещу протестиращи граждани в периода юли - септември 2020 г. 2. Решение за внасяне на доклад от главния прокурор на Република България. Президентът на Републиката издаде: 1. Ука...

ДВ, бр. 70 от 24.8.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси. 2. Решение за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси. 3. Решение за избиране на Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм. 4. Решение за избиране на Комисия по енергетика и ...

ДВ, бр. 71 от 27.8.2021 г.

Народното събрание прие Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Велизар Шаламанов и Калоян Янков към служебния министър на отбраната Георги Панайотов относно реализация на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на ...

ДВ, бр. 72 от 31.8.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите. 2. Решение за промяна в състава на Комисията по политиките за българите извън страната. 3. Решение за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействие...

Въпроси и отговори

Икономическа дейност срещу възнаграждение, при която възникват облагаеми доставки

Българско дружество (ЕООД), нерегистрирано по ЗДДС, възнамерява да предоставя услуги на физически лица. Услугата е водене на групови семинари, свързани с психично и емоционално израстване и здраве. Групите ще се събират чрез електронно базирани методи (Zoom, Meet и др. подобни), ...

Неспазване на предизвестието при прекратяване на трудов договор

Работодател е връчил предизвестие на служител за прекратяване на трудовия му договор. Може ли работодателят да прекрати трудовия договор преди изтичането на предизвестието? В случаите по чл. 328 от КТ работодателят има право да прекрати трудовите договори с писмено предизвестие ...

Обезценка на ДМА

Фирма Х е закупила ДМА - нежилищна сграда, през 2005 г., ползвана за производствени нужди на фирмата с отчетна стойност 900 единици. Сега е направена експертна оценка на сградата от независим оценител на стойност 600 единици с тип предназначение магазин с търговска цел. Натрупана...

Осигурителни аспекти при дистанционна работа от България по договор в САЩ

Отговаря Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ Българска гражданка, която работи на постоянен трудов договор в САЩ, е уведомила работодателя си, че иска да работи 2 месеца дистанционно от България. Дължат ли се социални/здравни вноски в България по българското законодателство?...

Осчетоводяване на начисления ДДС съгласно митническа декларация

Имаме взаимоотношения със страни от ЕС, с които сме сключили договор за печат на 2000 бр. детски книги. Фирмата от ЕС печата книгите в Китай, като те пристигат под формата на внос. Фактура ни е издадена от европейската фирма и съответно на нея заплащаме сумата, посочена в договор...

Преустановяване на начисляването на счетоводни и данъчни амортизации

Производствено предприятие - ООД, спира своята производствена дейност считано от 1 ноември 2020 г. Дълготрайните материални активи, собственост на дружеството - сгради, машини, автомобили, не се използват за никаква дейност. Очаква се въпросните ДМА да не се използват за период п...

Продажба на стоки по интернет

Дружество по ЗДДС осъществява продажби на дребно чрез собствен уебсайт, както и чрез платформа на еМАГ? За момента продажбите са за клиенти в страната. Клиентите поръчват на платформата на еМАГ, плащанията с карти става през банкова сметка на еМАГ, впоследствие те ни фактурират к...

Разпределение на печалбата в ЕООД

Българско еднолично дружество с ограничена отговорност през 2020 г. извършва скрито разпределение на печалбата. През трето тримесечие на 2020 г. са извършени няколко превода от дружествената сметка към сметката на едноличния собственик на капитала. Сумата е декларирана в декларац...

Справочник

Въпроси във връзка с преминаване на служителите на фирмата към работа от разстояние

Министерство на труда и социалната политика 1. Възможно ли е в трудовия договор или споразумение към такъв за работа от разстояние да се посочат няколко адреса, от които служителят иска да упражнява трудовите си задължения? Необходимо ли е да се посочи ред, по който ще се ползва...

Справочна информация бр. 32/2021

Централни валутни курсове за периода 03.09. - 09.09.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

PDF версия на броя

Брой 32 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...