Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 10 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 10 от 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 10 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Коментар на експерта

Извършване на корекции на данъчен кредит по ЗДДС за дълготрайни активи, за които не е ползван данъчен кредит при придобиването им

Считано от 01.01.2017 г. в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е въведена легална дефиниция на понятието „дълготрайни активи“. Съгласно пар. 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на ЗДДС „Дълготрайни активи“ са представляващите част от с...

Правна уредба на функцията за нормативно съответствие след последните промени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Последните промени на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приети с Решение № 228-Н от 5.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 68 от 17.08.2021 г.), имат за основна цел да допъ...

Въпроси и отговори от практиката

Амортизационни норми на дълготрайните материални активи

Въпрос: Изграден е хотел, който предстои да се въведе в експлоатация и ще се преотдава на друго дружество, което ще го управлява и експлоатира. 1. Към коя категория активи съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗКПО следва да се отнесат следните активи: асансьори...

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз

Въпрос: Българска фирма продава онлайн стоки на физически лица във Франция, Италия и Германия. Стоката се купува от Китай, не идва в България, а отива директно в Италия, където фирмата има склад. Оттам стоката се изпраща на физически лица в горепосоч...

Вътреобщностна доставка, извършвана от българска фирма

Въпрос: Българска, регистрирана по ЗДДС, фирма ще изнася за регистрирана фирма от Словения стоки - черна и поцинкована ламарина и тръби. Сделката ще е еднократна. Българската фирма издава фактура с ДДС - 0 (нула) с основание чл. 53, ал. 2. Фактурата ...

Годишен отчет за дейността на дружества, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството

Въпрос: Дружество по ЗЗД е регистрирано в Регистър БУЛСТАТ и не е регистрирано по ДДС, също така няма приходи до момента. За 2020 година е подаден ГФО в НСИ и ГД в НАП, в Търговския регистър не открива неговия БУЛСТАТ за обявяване на ГФО. Грешка ли е...

Данък печалба при продажба на нов апартамент, придобит като обезщетение от строител

Въпрос: Как се изчислява данък печалба при продажба на нов апартамент, който лицето е придобило чрез дадена собствена земя на строителя на сградата? Нужно ли е да се гледа пазарната цена на земята в момента на отдаването й на строителя, за да се изчи...

Данъчни аспекти при предоставяне на социален разход в натура

Въпрос: Когато работодателят осигурява квартира на своя персонал, за която има сключен договор с хотел примерно за пет стаи за летния сезон и хотелът му издава фактура, как се третират тези разходи - дължат ли се осигурителни вноски върху тези разход...

Данъчни аспекти при преотстъпване на вещно право на ползване

Въпрос: Фирма е преотстъпила на друга фирма вещно право за ползване на земя, учредено с нотариален акт за 20 г. за определена сума. Съгласно ЗДДС тази сделка как следва да се третира – като освободена или облагаема? Отговор: Съгласно общото правило, ...

Данъчни задължения на предприятието на ЕТ, което се изкупува от ООД по чл. 15 от ТЗ

Въпрос: Фирма ООД изкупува по чл. 15 от ТЗ фирмата на ЕТ със заличаване на съответното ЕТ. Как се облага последният данъчен период на заличеното ЕТ, какви декларации се подават и в какви срокове? Отговор: Обект на запитването са данъчните задължения...

Данъчно третиране при продажба на магазин

Въпрос: Управител на ЕООД, собственик на верига хранителни магазини, иска да продаде един от тези работещи магазини. Останалите търговски обекти (част от фирмата) ще продължат да работят както досега. Какво е счетоводното и данъчното третиране на так...

Данъчното третиране на доставка на маркетингови услуги

Въпрос: Новорегистрирано дружество иска да предоставя маркетингови услуги на данъчно задължено лице - клиент от Ирландия. Регистрирано по Закона за ДДС, в момента на регистрация на дружеството в Агенцията по вписванията. 1. Счетоводните документи, ко...

Дизайнерска услуга от физическо лице, установено в държава членка

Въпрос: Дружество, занимаващо се с производство на спортни облекла, ще плати на италиански дизайнер определена сума за дизайнерски услуги. Този изплатен доход на физическо лице от друга държава членка длъжни ли сме да декларираме в Декларация по чл. ...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работещ пенсионер

Въпрос: Пенсионирах се. Започнах работа на 4 часа. Работодателят отказва да ми начислява клас прослужено време. Правилно ли е? Отговор: Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (както е актуалното наименован...

Доставка на консултантска услуга от българска фирма в полза на европейска институция

Въпрос: Българска консултантска фирма, регистрирана по ДДС, сключва договор за услуги към Банката за развитие на Съвета на Европа (Франция). В отговор на наше запитване към тях за данъчния им статус е отговорено: „Консултантът трябва да определи на с...

Доставка на машина от друга държава членка

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава фактура за доставка на машина от фирма, регистрирана по ДДС в Полша на стойност 200 000 лв. без начислен ДДС с дата на издаване 05.2019 г. Фактурата е получена през юли 2021 г. 1. Как следва...

Доставка на стоки или услуги, които са освободени от облагане

Въпрос: ООД е закупило през 2018 г. два леки автомобила с данъчна фактура, но не е ползван данъчен кредит. Сега автомобилите се продават за обща стойност 66 000 лева. Трябва ли да начислим ДДС върху тази стойност? Отговор: Доколкото се разбира от ин...

Заем от ЕООД към физическо лице – собственик

Въпрос: Собственик съм на ЕООД. Фирмата ще ми предостави заем в размер на 30 000 лева. Трябва ли да има сключен договор за заем? Аз като физическо лице трябва ли да подавам декларация по чл. 50 за 2021 г. и да декларирам получения заем? Отговор: На ...

Извършване на доставки на услуги от българската фирма към лица, находящи се в Обединеното кралство

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще работи по проекти с фирми в Обединеното кралство. След Брекзит при издаване на фактура от българската фирма каква е ставката на ДДС и къде трябва да бъде отразена доставката в Дневника за продажби и С...

Изчисляване на трудовия стаж и на дължимото възнаграждение по договор за обучение

Въпрос: Фирма има сключен договор с училище за дуално обучение на ученици 11 и 12 клас. Известно ни е, че трябва да искаме разрешение от ИТ и да ги назначим на трудов договор по чл. 230, но те ще идват по 2 дни в седмицата за 6 часа - 11 клас, а 12 к...

Коригиране на здравен статус

Въпрос: Български гражданин, който притежава и немско гражданство и е работил и се е осигурявал в Германия, се завръща да живее постоянно в Република България. Как следва да се коригира здравният му статус, за да може да се възползва от правото на вс...

Недействителност на трудов договор

Въпрос: Служител е назначен на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, и във връзка с договор №...../....2020 г. с ......... АД. Договорът е сключен с шестмесечен изпитателен срок в полза на работодателя...

Облагане на доходите от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи

Въпрос: Моля за разяснение относно реда, по който трябва да се декларират доходи, получени от физическо лице от следните сделки: 1. Покупко-продажба на акции; 2. Покупко-продажба на деривати/опции към акции; 3. Покупко-продажба на фючърсни контракти;...

Облагане с ДДС на сделка със земя

Въпрос: Фирма притежава земи, които представляват поземлен имот с начин трайно ползване - топлинна промишленост, намират се извън регулацията на града. Как ще се третира съгласно ЗДДС сделката при продажбата като освободена или облагаема? Отговор: С...

Облагане с ДДС продажба на товарен автомобил

Въпрос: Предстои ни продажба на товарен автомобил, закупен през 2019 г. и заведен в предприятието като дълготраен актив със смесено използване - 76% за икономическата дейност на фирмата и 24% лично ползване. Още при придобиването сме ползвали данъчен...

Определяне на осигурителния доход при самоосигуряващо се лице – свободна професия

Въпрос: Как се определя осигурителният доход при самоосигуряващо се лице, когато е свободна професия – след приспадане на нормативно признати разходи 25%? Авансово внесеният данък как се определя при същото лице – като се приспадне сумата на осигурит...

Осигуряване на едноличен собственик на ЕООД, полагащ личен труд

Въпрос: Дружество с правна форма ЕООД е прехвърлило управлението на друго физическо лице. Прехвърлянето на управлението е вписано в Търговския регистър към АВ. В момента действителният собственик на дружеството е решил да полага личен труд в съответн...

Осигуряване на лице, собственик и управител на няколко фирми

Въпрос: Управител на фирма в Търговския регистър ЕООД и едноличен собственик на капитала се води на трудов договор във фирмата на длъжност Ръководител отдел по продажбите с НКПД 12216008. Същият има и други фирми, където съответно не се осигурява. Тр...

Осигуряване на управител на фирма

Въпрос: Лице е управител в няколко фирми, като се осигурява на трудов договор по НКПД за управител само в една от тях, а в другите не, но са действащи Може ли там, където се води на трудов договор, да се осигурява на максимума, а в другите фирми – д...

Осигуряване на чужд гражданин - съдружник в ООД

Въпрос: Как трябва да се осигуряват съдружници, вписани като управители на ООД, представляващи дружеството „Заедно и поотделно“, които са граждани на Република Северна Македония, притежаващи Удостоверение за постоянно пребиваване и са редовни студент...

Отразяване на работните дни за командированите в ЕС

Въпрос: Българска фирма е сключила договор с фирма от Европейския съюз за изпълнение на строителна услуга в ЕС. За изпълнението на договора са командировани 5 работници от общо 25, които са назначени с трудов договор по Кодекса на труда. Фирмата извъ...

Подобрения в обект под наем

Въпрос: Наемаме обект под наем в търговски център. Имаме задължение по договор за извършване на довършителни работи за наша сметка (поставяне на подова настилка, поставяне на окачен таван, облицовка на колони, мазилка, боя на вътрешни стени, завършва...

Поредност на декларирането на трудовите договори в НАП

Въпрос: Ако служител има основен трудов договор на 8 часа и след него е сключил втори трудов договор на 2 часа при друг работодател и ако същият прекрати трудовото си правоотношение с основния и желае да сключи друг трудов договор на 8 часа като осно...

Посредническа дейност по операции с недвижими имоти

Въпрос: Фирма с икономическа дейност 6831 НКИД дейност на агенции за недвижими имоти може ли да пуска фактури за освободени доставки по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС? Става въпрос фактури към „Ера България“ която е посредник и е вписана в регистъра на ...

Право на данъчен кредит на закупено гориво и на консумативи за автомобил

Въпрос: За закупена лека кола на фирмата нямаме право на данъчен кредит, но ползваме амортизации. Имаме ли право на данъчен кредит на закупеното гориво и на консумативи за колата? Има пълен лист на колата. Отговор: В запитването не е дадена информац...

Прекратяване на дейност в един от търговските обекти на предприятие

Въпрос: Фирма има няколко вида дейности в различни обекти. Един от обектите - кафе-сладкарница, от м. 09.21 г. спира дейността си. Необходимо ли е подаването на документи, какви и къде? Отговор: Обстоятелството, че дадено предприятие прекратява своят...

Продажба на имоти

Въпрос: Физическо лице продава през 09.2020 г. придобитата година по-рано къща за 49 500 лв. Имотът не е основно жилище. На 18.05.2021 г. лицето продава апартамент за 40 000 лв., закупен през 2016 година и не е основно жилище. През 01.2021 г. година ...

Продажба на МПС, купено по специалния ред за облагане маржа

Въпрос: ЕООД, регистрирано по ЗДДС и регистрирано като дилър на стоки втора употреби, извършва покупко-продажба на МПС втора употреба. Дружеството купува в повечето случаи автомобили от частни лица от държави в ЕС. При продажбата им прилага чл. 143 о...

Продажба на недвижим имот, за покупката на който е ползван пълен данъчен кредит

Въпрос: На 23.12.2011 г. дружеството закупи с фактура и придоби недвижим имот (склад), на стойност 156 000 лв. (данъчна основа) и 31 200 лв. (ДДС). В м. 12.2011 г. дружеството ползва данъчния кредит по тази фактура за придобит имот. Имотът е въведен ...

Разрешение за продължително пребиваване и работа на чужд гражданин

Въпрос: Дружеството ни желае да сключи трудов договор с чуждестранно физическо лице, гражданин на трета страна (извън ЕС). Подадено е заявление за издаване на разрешение за пребиваване и работа на основание чл. 24и, ал. 1 от ЗЧРБ. Към заявлението е п...

Регистрация по ЗДДС на физическо лице, продаващо недвижими имоти

Въпрос: Трябва ли да се регистрира по ЗДДС и в кой момент би следвало да подаде за регистрация физическо лице, което в рамките на 12 последователни месеца ще има следните сделки с имоти: - Продажба на 1 УПИ за 60 000 лв. чрез ликвидиране на съсобстве...

Счетоводна отчетност на българско предприятие с място на стопанска дейност в Италия

Въпрос: Българска фирма продава онлайн стоки на физически лица във Франция, Италия и Германия. Стоката се купува от Китай, не идва в България, а отива директно в Италия, където фирмата има склад. Оттам стоката се изпраща на физически лица в горепосоч...

Формирането на оборот за регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

Въпрос: Физическо лице продава през 09/2020 придобитата година по-рано къща за 49 500 лв. Имотът не е основно жилище. На 18.05.2021 г. лицето продава апартамент за 40 000 лв. същият е закупен през 2016 година и не е основно жилище. През 01.2021 годин...

Писма и указания

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-6 от 09.07.2021 г. ОТНОСНО: Прилагане на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Вътрешното възлагане, познато още като „in house“, е сред изключенията от приложното поле на закона. При публичните възложители, вкл. когато извършват секторна дейност, то е допустимо в три хипотези, регламентирани в чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 от ЗОП. Т...

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-7 от 16.07.2021 г. ОТНОСНО: Възлагане и изпълнение на обществени поръчки с предмет доставка на гориво за отопление

Във връзка с Решение на Министерския съвет по т. 8 от Протокол № 32 от 02.06.2021 г., издадено по повод индикации за допускани нарушения при изпълнението на поръчки с предмет доставка на гориво за отопление Агенцията по обществени поръчки обръща вним...

№ 3-871 от 29.06.2021 г. ОТНОСНО: Документиране на сторно операция при възстановяване на сума по банков път

Според изложеното в запитването „Х“ ЕООД ще отчита извършените продажби на стоки чрез фискално устройство, като ще получава единствено безналични плащания - с карти и наложен платеж. Във връзка с горното са поставени следните въпроси: 1. При евентуал...

№ 3-902 от 01.07.2021 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки втора употреба към данъчно незадължени лица от Европейския съюз (ЕС)

Според изложеното в запитването дружеството „Б“ ООД, с ЕИК ***, осъществява търговия с часовници втора употреба. Часовниците отговарят на определението за „Стоки втора употреба“, а именно: употребявани движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в с...

№ 3-909 от 02.07.2021 г. ОТНОСНО: Удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Според изложеното в запитването, Община Б е издала удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ за земеделска земя във връзка с предстояща сделка с недвижим имот. Нотариусът, при който ще се изповяда сделката, не признав...

№ 3-964 от 08.07.2021 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното законодателство при изплащане на дружествен дял в имущество на съдружник

Съгласно изложеното в запитването предстои изплащане от страна на дружество на дял на доброволно напускащ съдружник. Посочено е, че дружеството не разполага с налични парични средства, поради което е взето решение от общото събрание дружественият дял...

Решения на ВАС

Решение № 5684 от 12.05.2021 г. по адм. дело № 11921/2020 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения за ДДС за внасяне за периода 01.12.2012 г. – 31.12.2016 г. ведно с прилежащите лихви за забава. Договорите за наем са сключени от името на физическо лице и неговата съпруга и се отнасят до имот ...

Решение № 5722 от 12.05.2021 г. по адм. дело № 13343/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 ЗДДФЛ и лихви за данъчен период 2015 г. Съгласно чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и вна...

Решение № 5740 от 12.05.2021 г. по адм. дело № 827/2021 г.

Предмет на спора е наложена ПАМ - запечатване на търговски обект – бензиностанция, находящ се в гр. Ямбол, и забрана за достъп до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „г“ ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Съгласно чл. 186, ал. 1, т...

Решение № 6071 от 19.05.2021 г. по адм. дело № 1215/2021 г.

Предмет на спора е запечатване на търговски обект – хотел, находящ се в с. Паничище и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. Съгласно съставения от органите по приходите протокол на 06.09.2020 г. в обекта на дружеството е извършена контролна п...

Решение № 6112 от 20.05.2021 г. по адм. дело № 1361/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за годишен и авансов данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2016 г. ведно с лихви в резултат от непризнато преотстъпване на 60% от дължимия данък по ЗДДФЛ поради неизпълнение на условията по чл. 167, ал. 1, т. 1 и 3...

Решение № 6200 от 25.05.2021 г. по адм. дело № 46/2021 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчен период 03.2016 г. - 12.2017 г., както и корпоративен данък по ЗКПО за данъчен период 2015 г. и 2016 г. ведно с лихва. Представянето на електронния документ на хартиен носител к...

Решение № 6333 от 27.05.2021 г. по адм. дело № 1925/2021 г.

Предмет на спора е неопределена и невъзстановена лихва върху невъзстановена в срока по чл. 92, ал. 1, т. 4 ЗДДС сума на ДДС за възстановяване за периода от 16.10.2019 г. до датата на прихващането с АПВ от 02.04.2020 г. Съобразно разпоредбата на чл. ...

Решение № 6336 от 27.05.2021 г. по адм. дело № 13434/2020 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък добавена стойност и лихви вследствие отказана корекция на начисления ДДС за 09.2018 г. по реда на чл. 116 ЗДДС. При установена с влязъл в сила ревизионен акт липса на данъчно събитие по...

Решение № 6694 от 03.06.2021 г. по адм. дело № 12657/2020 г.

Предмет на спора е ревизионен акт от 12.08.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение от 16.10.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Бургас (ОДОП) при ЦУ на НАП. Ревиз...

Решение № 6816 от 07.06.2021 г. по адм. дело № 2343/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за корпоративен данък за 2016 г. и 2017 г., както и данък върху дивиденти и ликвидационни дялове на местни и чуждестранни физически лица ведно със следващите се лихви за забава. Съгласно § 1, т....

Решения на ВКС

Решение № 27 от 22.05.2019 г. по търг. дело № 1595/2018 г., II го.

От постановяване на решението за обявяване в несъстоятелност по чл. 630, ал. 2 ТЗ до отмяната му с влязло в сила решение план за оздравяване не може да бъде предложен. В случай че решението за обявяване в несъстоятелност по чл. 630, ал. 2 ТЗ е постан...

Решение № 51/21.02.2019 г. по гр. дело № 2917/2018 г., IV г.о.

С тълкувателните си решения и постановления Върховният съд и Върховният касационен съд не дават разрешение на конкретен правен спор, а извършват общо тълкуване на конкретна правна норма, по прилагането на която е възникнала противоречива практика или...

Решение № 72 от 10.07.2019 г. по търг. дело № 549/2016 г., I т.о.

Пределите на служебна проверка по отношение на станали известни на въззивния съд факти във връзка с други водени от страните дела винаги са свързани с конкретно въведен от страните факт, чието доказване е ненужно поради осъществената от съда служебна...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 10 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.09. - 30.09.2021 г. За повече информация погледнете на страници 139, 140, ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 66 до бр. 69 от 2021 г.

ДВ, бр. 66 от 10.8.2021 г. Народно събрание Решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на бълга...