Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 10 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 10 от 2021 г.
Коментар на експерта

Извършване на корекции на данъчен кредит по ЗДДС за дълготрайни активи, за които не е ползван данъчен кредит при придобиването им

Считано от 01.01.2017 г. в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е въведена легална дефиниция на понятието „дълготрайни активи“. Съгласно пар. 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на ЗДДС „Дълготрайни активи“ са представляващите част от стопанските активи на данъчно з...

Правна уредба на функцията за нормативно съответствие след последните промени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Последните промени на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приети с Решение № 228-Н от 5.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 68 от 17.08.2021 г.), имат за основна цел да допълнят и подобрят уредбата на фу...

Въпроси и отговори от практиката

Амортизационни норми на дълготрайните материални активи

Въпрос: Изграден е хотел, който предстои да се въведе в експлоатация и ще се преотдава на друго дружество, което ще го управлява и експлоатира. 1. Към коя категория активи съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗКПО следва да се отнесат следните активи: асансьори, ОВК система (климатична инст...

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз

Въпрос: Българска фирма продава онлайн стоки на физически лица във Франция, Италия и Германия. Стоката се купува от Китай, не идва в България, а отива директно в Италия, където фирмата има склад. Оттам стоката се изпраща на физически лица в горепосочените три държави. Фирмата е р...

Вътреобщностна доставка, извършвана от българска фирма

Въпрос: Българска, регистрирана по ЗДДС, фирма ще изнася за регистрирана фирма от Словения стоки - черна и поцинкована ламарина и тръби. Сделката ще е еднократна. Българската фирма издава фактура с ДДС - 0 (нула) с основание чл. 53, ал. 2. Фактурата е с дата 20.07.2021 г. Стоката...

Годишен отчет за дейността на дружества, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството

Въпрос: Дружество по ЗЗД е регистрирано в Регистър БУЛСТАТ и не е регистрирано по ДДС, също така няма приходи до момента. За 2020 година е подаден ГФО в НСИ и ГД в НАП, в Търговския регистър не открива неговия БУЛСТАТ за обявяване на ГФО. Грешка ли е, че е подаден ГФО в НСИ и НАП...

Данък печалба при продажба на нов апартамент, придобит като обезщетение от строител

Въпрос: Как се изчислява данък печалба при продажба на нов апартамент, който лицето е придобило чрез дадена собствена земя на строителя на сградата? Нужно ли е да се гледа пазарната цена на земята в момента на отдаването й на строителя, за да се изчислят 10% печалба - продажна це...

Данъчни аспекти при предоставяне на социален разход в натура

Въпрос: Когато работодателят осигурява квартира на своя персонал, за която има сключен договор с хотел примерно за пет стаи за летния сезон и хотелът му издава фактура, как се третират тези разходи - дължат ли се осигурителни вноски върху тези разходи? Отговор: Според нас данъчн...

Данъчни аспекти при преотстъпване на вещно право на ползване

Въпрос: Фирма е преотстъпила на друга фирма вещно право за ползване на земя, учредено с нотариален акт за 20 г. за определена сума. Съгласно ЗДДС тази сделка как следва да се третира – като освободена или облагаема? Отговор: Съгласно общото правило, регламентирано с разпоредбата ...

Данъчни задължения на предприятието на ЕТ, което се изкупува от ООД по чл. 15 от ТЗ

Въпрос: Фирма ООД изкупува по чл. 15 от ТЗ фирмата на ЕТ със заличаване на съответното ЕТ. Как се облага последният данъчен период на заличеното ЕТ, какви декларации се подават и в какви срокове? Отговор: Обект на запитването са данъчните задължения на предприятието на ЕТ, което...

Данъчно третиране при продажба на магазин

Въпрос: Управител на ЕООД, собственик на верига хранителни магазини, иска да продаде един от тези работещи магазини. Останалите търговски обекти (част от фирмата) ще продължат да работят както досега. Какво е счетоводното и данъчното третиране на такъв тип продажба? Трябва ли да ...

Данъчното третиране на доставка на маркетингови услуги

Въпрос: Новорегистрирано дружество иска да предоставя маркетингови услуги на данъчно задължено лице - клиент от Ирландия. Регистрирано по Закона за ДДС, в момента на регистрация на дружеството в Агенцията по вписванията. 1. Счетоводните документи, които ще издава дружеството за и...

Дизайнерска услуга от физическо лице, установено в държава членка

Въпрос: Дружество, занимаващо се с производство на спортни облекла, ще плати на италиански дизайнер определена сума за дизайнерски услуги. Този изплатен доход на физическо лице от друга държава членка длъжни ли сме да декларираме в Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, в Справка ...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работещ пенсионер

Въпрос: Пенсионирах се. Започнах работа на 4 часа. Работодателят отказва да ми начислява клас прослужено време. Правилно ли е? Отговор: Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (както е актуалното наименование на „класа прослужено време“...

Доставка на консултантска услуга от българска фирма в полза на европейска институция

Въпрос: Българска консултантска фирма, регистрирана по ДДС, сключва договор за услуги към Банката за развитие на Съвета на Европа (Франция). В отговор на наше запитване към тях за данъчния им статус е отговорено: „Консултантът трябва да определи на своя отговорност мястото на дан...

Доставка на машина от друга държава членка

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава фактура за доставка на машина от фирма, регистрирана по ДДС в Полша на стойност 200 000 лв. без начислен ДДС с дата на издаване 05.2019 г. Фактурата е получена през юли 2021 г. 1. Как следва да се отрази покупката в днев...

Доставка на стоки или услуги, които са освободени от облагане

Въпрос: ООД е закупило през 2018 г. два леки автомобила с данъчна фактура, но не е ползван данъчен кредит. Сега автомобилите се продават за обща стойност 66 000 лева. Трябва ли да начислим ДДС върху тази стойност? Отговор: Доколкото се разбира от информацията в запитването регис...

Заем от ЕООД към физическо лице – собственик

Въпрос: Собственик съм на ЕООД. Фирмата ще ми предостави заем в размер на 30 000 лева. Трябва ли да има сключен договор за заем? Аз като физическо лице трябва ли да подавам декларация по чл. 50 за 2021 г. и да декларирам получения заем? Отговор: На основание чл. 50, ал. 1, т. 5 ...

Извършване на доставки на услуги от българската фирма към лица, находящи се в Обединеното кралство

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще работи по проекти с фирми в Обединеното кралство. След Брекзит при издаване на фактура от българската фирма каква е ставката на ДДС и къде трябва да бъде отразена доставката в Дневника за продажби и Справката-декларация за ДДС: 1....

Изчисляване на трудовия стаж и на дължимото възнаграждение по договор за обучение

Въпрос: Фирма има сключен договор с училище за дуално обучение на ученици 11 и 12 клас. Известно ни е, че трябва да искаме разрешение от ИТ и да ги назначим на трудов договор по чл. 230, но те ще идват по 2 дни в седмицата за 6 часа - 11 клас, а 12 клас - 3 пъти в седмицата. Как ...

Коригиране на здравен статус

Въпрос: Български гражданин, който притежава и немско гражданство и е работил и се е осигурявал в Германия, се завръща да живее постоянно в Република България. Как следва да се коригира здравният му статус, за да може да се възползва от правото на всички български граждани на без...

Недействителност на трудов договор

Въпрос: Служител е назначен на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, и във връзка с договор №...../....2020 г. с ......... АД. Договорът е сключен с шестмесечен изпитателен срок в полза на работодателя. На 01.06.2021 г. трудовото п...

Облагане на доходите от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи

Въпрос: Моля за разяснение относно реда, по който трябва да се декларират доходи, получени от физическо лице от следните сделки: 1. Покупко-продажба на акции; 2. Покупко-продажба на деривати/опции към акции; 3. Покупко-продажба на фючърсни контракти; 4. Трябва ли да се декларират...

Облагане с ДДС на сделка със земя

Въпрос: Фирма притежава земи, които представляват поземлен имот с начин трайно ползване - топлинна промишленост, намират се извън регулацията на града. Как ще се третира съгласно ЗДДС сделката при продажбата като освободена или облагаема? Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 45...

Облагане с ДДС продажба на товарен автомобил

Въпрос: Предстои ни продажба на товарен автомобил, закупен през 2019 г. и заведен в предприятието като дълготраен актив със смесено използване - 76% за икономическата дейност на фирмата и 24% лично ползване. Още при придобиването сме ползвали данъчен кредит само за тези 76%. Акти...

Определяне на осигурителния доход при самоосигуряващо се лице – свободна професия

Въпрос: Как се определя осигурителният доход при самоосигуряващо се лице, когато е свободна професия – след приспадане на нормативно признати разходи 25%? Авансово внесеният данък как се определя при същото лице – като се приспадне сумата на осигурителните вноски и тогава се начи...

Осигуряване на едноличен собственик на ЕООД, полагащ личен труд

Въпрос: Дружество с правна форма ЕООД е прехвърлило управлението на друго физическо лице. Прехвърлянето на управлението е вписано в Търговския регистър към АВ. В момента действителният собственик на дружеството е решил да полага личен труд в съответното дружество. Има ли дружеств...

Осигуряване на лице, собственик и управител на няколко фирми

Въпрос: Управител на фирма в Търговския регистър ЕООД и едноличен собственик на капитала се води на трудов договор във фирмата на длъжност Ръководител отдел по продажбите с НКПД 12216008. Същият има и други фирми, където съответно не се осигурява. Трябва ли да сменя длъжността по...

Осигуряване на управител на фирма

Въпрос: Лице е управител в няколко фирми, като се осигурява на трудов договор по НКПД за управител само в една от тях, а в другите не, но са действащи Може ли там, където се води на трудов договор, да се осигурява на максимума, а в другите фирми – да не се осигурява? Отговор: В...

Осигуряване на чужд гражданин - съдружник в ООД

Въпрос: Как трябва да се осигуряват съдружници, вписани като управители на ООД, представляващи дружеството „Заедно и поотделно“, които са граждани на Република Северна Македония, притежаващи Удостоверение за постоянно пребиваване и са редовни студенти? Отговор: Фактът, че въпрос...

Отразяване на работните дни за командированите в ЕС

Въпрос: Българска фирма е сключила договор с фирма от Европейския съюз за изпълнение на строителна услуга в ЕС. За изпълнението на договора са командировани 5 работници от общо 25, които са назначени с трудов договор по Кодекса на труда. Фирмата извършва дейност на територията на...

Подобрения в обект под наем

Въпрос: Наемаме обект под наем в търговски център. Имаме задължение по договор за извършване на довършителни работи за наша сметка (поставяне на подова настилка, поставяне на окачен таван, облицовка на колони, мазилка, боя на вътрешни стени, завършване на електрическа инсталация ...

Поредност на декларирането на трудовите договори в НАП

Въпрос: Ако служител има основен трудов договор на 8 часа и след него е сключил втори трудов договор на 2 часа при друг работодател и ако същият прекрати трудовото си правоотношение с основния и желае да сключи друг трудов договор на 8 часа като основен, може ли това да се случи?...

Посредническа дейност по операции с недвижими имоти

Въпрос: Фирма с икономическа дейност 6831 НКИД дейност на агенции за недвижими имоти може ли да пуска фактури за освободени доставки по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС? Става въпрос фактури към „Ера България“ която е посредник и е вписана в регистъра на кредитните посредници към БНБ ...

Право на данъчен кредит на закупено гориво и на консумативи за автомобил

Въпрос: За закупена лека кола на фирмата нямаме право на данъчен кредит, но ползваме амортизации. Имаме ли право на данъчен кредит на закупеното гориво и на консумативи за колата? Има пълен лист на колата. Отговор: В запитването не е дадена информация относно причините, поради к...

Прекратяване на дейност в един от търговските обекти на предприятие

Въпрос: Фирма има няколко вида дейности в различни обекти. Един от обектите - кафе-сладкарница, от м. 09.21 г. спира дейността си. Необходимо ли е подаването на документи, какви и къде? Отговор: Обстоятелството, че дадено предприятие прекратява своята дейност в един от своите тър...

Продажба на имоти

Въпрос: Физическо лице продава през 09.2020 г. придобитата година по-рано къща за 49 500 лв. Имотът не е основно жилище. На 18.05.2021 г. лицето продава апартамент за 40 000 лв., закупен през 2016 година и не е основно жилище. През 01.2021 г. година лицето продава собствения си а...

Продажба на МПС, купено по специалния ред за облагане маржа

Въпрос: ЕООД, регистрирано по ЗДДС и регистрирано като дилър на стоки втора употреби, извършва покупко-продажба на МПС втора употреба. Дружеството купува в повечето случаи автомобили от частни лица от държави в ЕС. При продажбата им прилага чл. 143 от ЗДДС - специалния ред за обл...

Продажба на недвижим имот, за покупката на който е ползван пълен данъчен кредит

Въпрос: На 23.12.2011 г. дружеството закупи с фактура и придоби недвижим имот (склад), на стойност 156 000 лв. (данъчна основа) и 31 200 лв. (ДДС). В м. 12.2011 г. дружеството ползва данъчния кредит по тази фактура за придобит имот. Имотът е въведен в експлоатация със Заповед от ...

Разрешение за продължително пребиваване и работа на чужд гражданин

Въпрос: Дружеството ни желае да сключи трудов договор с чуждестранно физическо лице, гражданин на трета страна (извън ЕС). Подадено е заявление за издаване на разрешение за пребиваване и работа на основание чл. 24и, ал. 1 от ЗЧРБ. Към заявлението е приложено копие на срочен трудо...

Регистрация по ЗДДС на физическо лице, продаващо недвижими имоти

Въпрос: Трябва ли да се регистрира по ЗДДС и в кой момент би следвало да подаде за регистрация физическо лице, което в рамките на 12 последователни месеца ще има следните сделки с имоти: - Продажба на 1 УПИ за 60 000 лв. чрез ликвидиране на съсобственост, чрез публична продан. Им...

Счетоводна отчетност на българско предприятие с място на стопанска дейност в Италия

Въпрос: Българска фирма продава онлайн стоки на физически лица във Франция, Италия и Германия. Стоката се купува от Китай, не идва в България, а отива директно в Италия, където фирмата има склад. Оттам стоката се изпраща на физически лица в горепосочените три държави. Фирмата е р...

Формирането на оборот за регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

Въпрос: Физическо лице продава през 09/2020 придобитата година по-рано къща за 49 500 лв. Имотът не е основно жилище. На 18.05.2021 г. лицето продава апартамент за 40 000 лв. същият е закупен през 2016 година и не е основно жилище. През 01.2021 година лицето продава собствения си...

Писма и указания

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-6 от 09.07.2021 г. ОТНОСНО: Прилагане на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Вътрешното възлагане, познато още като „in house“, е сред изключенията от приложното поле на закона. При публичните възложители, вкл. когато извършват секторна дейност, то е допустимо в три хипотези, регламентирани в чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 от ЗОП. Те възпроизвеждат изцяло и изче...

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-7 от 16.07.2021 г. ОТНОСНО: Възлагане и изпълнение на обществени поръчки с предмет доставка на гориво за отопление

Във връзка с Решение на Министерския съвет по т. 8 от Протокол № 32 от 02.06.2021 г., издадено по повод индикации за допускани нарушения при изпълнението на поръчки с предмет доставка на гориво за отопление Агенцията по обществени поръчки обръща внимание на някои аспекти от Закон...

№ 3-871 от 29.06.2021 г. ОТНОСНО: Документиране на сторно операция при възстановяване на сума по банков път

Според изложеното в запитването „Х“ ЕООД ще отчита извършените продажби на стоки чрез фискално устройство, като ще получава единствено безналични плащания - с карти и наложен платеж. Във връзка с горното са поставени следните въпроси: 1. При евентуално връщане на стока от клиент ...

№ 3-902 от 01.07.2021 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки втора употреба към данъчно незадължени лица от Европейския съюз (ЕС)

Според изложеното в запитването дружеството „Б“ ООД, с ЕИК ***, осъществява търговия с часовници втора употреба. Часовниците отговарят на определението за „Стоки втора употреба“, а именно: употребявани движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, коит...

№ 3-909 от 02.07.2021 г. ОТНОСНО: Удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Според изложеното в запитването, Община Б е издала удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ за земеделска земя във връзка с предстояща сделка с недвижим имот. Нотариусът, при който ще се изповяда сделката, не признава оценката, издадена от отдел ...

№ 3-964 от 08.07.2021 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното законодателство при изплащане на дружествен дял в имущество на съдружник

Съгласно изложеното в запитването предстои изплащане от страна на дружество на дял на доброволно напускащ съдружник. Посочено е, че дружеството не разполага с налични парични средства, поради което е взето решение от общото събрание дружественият дял на напускащия съдружник да бъ...

Решения на ВАС

Решение № 5684 от 12.05.2021 г. по адм. дело № 11921/2020 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения за ДДС за внасяне за периода 01.12.2012 г. – 31.12.2016 г. ведно с прилежащите лихви за забава. Договорите за наем са сключени от името на физическо лице и неговата съпруга и се отнасят до имот СИО. Отдаваният под наем имот ...

Решение № 5722 от 12.05.2021 г. по адм. дело № 13343/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 ЗДДФЛ и лихви за данъчен период 2015 г. Съгласно чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този зак...

Решение № 5740 от 12.05.2021 г. по адм. дело № 827/2021 г.

Предмет на спора е наложена ПАМ - запечатване на търговски обект – бензиностанция, находящ се в гр. Ямбол, и забрана за достъп до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „г“ ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Съгласно чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „г“ ЗДДС (в приложимат...

Решение № 6071 от 19.05.2021 г. по адм. дело № 1215/2021 г.

Предмет на спора е запечатване на търговски обект – хотел, находящ се в с. Паничище и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. Съгласно съставения от органите по приходите протокол на 06.09.2020 г. в обекта на дружеството е извършена контролна покупка, за която е издаден кас...

Решение № 6112 от 20.05.2021 г. по адм. дело № 1361/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за годишен и авансов данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2016 г. ведно с лихви в резултат от непризнато преотстъпване на 60% от дължимия данък по ЗДДФЛ поради неизпълнение на условията по чл. 167, ал. 1, т. 1 и 3 ЗКПО във връзка с чл. 48, ал....

Решение № 6200 от 25.05.2021 г. по адм. дело № 46/2021 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчен период 03.2016 г. - 12.2017 г., както и корпоративен данък по ЗКПО за данъчен период 2015 г. и 2016 г. ведно с лихва. Представянето на електронния документ на хартиен носител като заверен от страната препис...

Решение № 6333 от 27.05.2021 г. по адм. дело № 1925/2021 г.

Предмет на спора е неопределена и невъзстановена лихва върху невъзстановена в срока по чл. 92, ал. 1, т. 4 ЗДДС сума на ДДС за възстановяване за периода от 16.10.2019 г. до датата на прихващането с АПВ от 02.04.2020 г. Съобразно разпоредбата на чл. 92, ал. 1 ЗДДС данъкът за възс...

Решение № 6336 от 27.05.2021 г. по адм. дело № 13434/2020 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък добавена стойност и лихви вследствие отказана корекция на начисления ДДС за 09.2018 г. по реда на чл. 116 ЗДДС. При установена с влязъл в сила ревизионен акт липса на данъчно събитие по фактурите, за получателя безс...

Решение № 6694 от 03.06.2021 г. по адм. дело № 12657/2020 г.

Предмет на спора е ревизионен акт от 12.08.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение от 16.10.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Бургас (ОДОП) при ЦУ на НАП. Ревизираното лице в действителност ...

Решение № 6816 от 07.06.2021 г. по адм. дело № 2343/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за корпоративен данък за 2016 г. и 2017 г., както и данък върху дивиденти и ликвидационни дялове на местни и чуждестранни физически лица ведно със следващите се лихви за забава. Съгласно § 1, т. 8 ЗДДФЛ скрито разпределение ...

Решения на ВКС

Решение № 27 от 22.05.2019 г. по търг. дело № 1595/2018 г., II го.

От постановяване на решението за обявяване в несъстоятелност по чл. 630, ал. 2 ТЗ до отмяната му с влязло в сила решение план за оздравяване не може да бъде предложен. В случай че решението за обявяване в несъстоятелност по чл. 630, ал. 2 ТЗ е постановено преди началния момент, п...

Решение № 51/21.02.2019 г. по гр. дело № 2917/2018 г., IV г.о.

С тълкувателните си решения и постановления Върховният съд и Върховният касационен съд не дават разрешение на конкретен правен спор, а извършват общо тълкуване на конкретна правна норма, по прилагането на която е възникнала противоречива практика или е налице неправилна практика....

Решение № 72 от 10.07.2019 г. по търг. дело № 549/2016 г., I т.о.

Пределите на служебна проверка по отношение на станали известни на въззивния съд факти във връзка с други водени от страните дела винаги са свързани с конкретно въведен от страните факт, чието доказване е ненужно поради осъществената от съда служебна справка, конто е надлежно обе...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 10 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.09. - 30.09.2021 г. За повече информация погледнете на страници 139, 140, 141 от сканирания брой на изда...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 66 до бр. 69 от 2021 г.

ДВ, бр. 66 от 10.8.2021 г. Народно събрание Решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически ли...

PDF версия на броя

Брой 10 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...