Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 40, 8 - 14 ноември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 8 - 14 ноември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 40 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Право на данъчен кредит по ЗДДС за придобит лек автомобил, който ще се ползва и за лични нужди

На основание чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек ав...

Държавен вестник

ДВ, бр. 87 от 19.10.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 326 от 12 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. 2. Постановление № 327 от 14 октомври 2021 г. за изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от ...

Въпроси и отговори

Изготвяне на ГФО от предприятия в ликвидация

Предприятията в България имат възможността да съставят своите финансови отчети въз основа на две счетоводни бази – НСС и МСФО. И двете счетоводни бази са такива с общо предназначение, които имат за цел да установят еталон за достоверно представяне на...

Определяне на материалноотговорно лице

След като домакинът на предприятието води картони на раздадените на работниците и служителите имущество и работно оборудване, смятат ли се тези работници за материалноотговорни лица? Има разлика при определяне отговорността на работника или служителя...

Отчитане на сделки със злато

Наш клиент прехвърля чрез интернет платформа StoneX неразпределено злато по наша метална сметка, открита при посредника. В този случай няма физическо движение на метал, поради което той се третира като валута от страна на борса StoneX. Няма и такси з...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер с висока степен на неработоспособност

Може ли на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ да бъде прекратен трудовият договор с пенсионер с определена от ТЕЛК 90% неработоспособност? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ може да се приложи за прекратяване на трудовото правоотношение...

Справочник

ВКС разясни разликата между закриване на част от предприятието, реорганизация и съкращаване на щата

Тълкувателно решение 5/2019 от 26.10.2021 г. на Върховният касационен съд Тълкувателно дело № 5/2019 г. е образувано с разпореждане от 17.12.19 г. на председателя на ВКС, на основание чл. 124 ал. 1 т. 1 ЗСВ и чл. 128 ал. 1 ЗСВ, по предложение на съ...

Прагове за деклариране по ИНТРАСТАТ за 2022 г.

Заповед РД-05-583 от 18.10.2021 г. на НСИ I. Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2022 г.: 1. За поток “Изпраща­ния” - 780 000 (седемстотин и осемдесет хиляди) лева 2. За поток “При­сти­гания” - 520 000 (петстотин и двадесет хиляди) лева...

Справочна информация бр. 40/2021

Централни валутни курсове за периода 29.10. - 04.11.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...