Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2021 г.
Писма и указания

№ 08-Б-4 от 11.06.2021 г. Относно: Прекратяване на данъчното облагане при отказ от право на собственост върху превозно средство

Във Вашe писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите /НАП/ и заведено с вх. №…………03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с поставени от Вас въпроси по отношение на зачестили случаи на отказ от право на собственост върху м...

№ 08-Д-5 от11.06.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 44 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

В Централно управление на НАП са постъпили Ваши писма с вх. №08-Д-5 от 16.03.2021 г. и №ЕП-08-Д-7 от 14.05.2021 г., в които е изложена следната фактическа обстановка: В сектор „Местни данъци и такси“ на община …. е постъпила декларация и уточнително писмо с вх. №от 10.03.2021 г.,...

№ 24-39-86 от 16.07.2021 г.Относно: Възможността клоновете на чуждестранните ЮЛ да са субекти на административно наказателна отговорност за неподаден в срок годишен финансов отчет (ГФО), както и възможността на клонове на чуждестранни юридически лица да се налага имуществена санкция

Във Ваше писмо, получено в ЦУ на НАП с № 24-39-86/04.06.2021 г., поставяте следните въпроси относно реализиране на административно наказателна отговорност на клон на чуждестранно юридическо лице, включително за неизпълнение на предвиденото в чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счето...

№ 24-39-97 от 29.06.2021 г. Относно: Прекратяване на регистрация на данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 98 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), поради регистрация по избор след 01.07.2021 г. на същото за прилагане на режим в Съюза в друга държавата членка

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-97/18.06.2021 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалните режими за данъчно задължени лиц...

№ 94-Е-80 от 16.06.2021 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 94-Е-80#2 от 20.04.2021 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте собственик на недвижим жилищен имот (апартамент) в гр. ….., който сте придобили ...

№ М-19-00-66 от 18.06.2021 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В отговор на постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) Ваше писмено запитване относно данъчно третиране на дейността на НББАЗ съгласно разпоредбите на ЗДДС, беше изготвен отговор изх. № М-19-00-66#5/18.01.2021 г. По повод изразеното становище...

№ М-24-36-21 от 11.06.2021 г. Относно: Изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с придобиване на земеделска техника по договор за финансов лизинг

Във Ваше запитване, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх.№М-24-36-21/02.04.2020 г., поставяте въпрос, възникнал в хода на проверка на „ИВ……“ ООД относно изпълнение на условията за данъчно облекчение, представляващо държавна помощ з...

№ М-24-36-9 от 11.06.2021 г. Относно: Прилагане на ЗКПО

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№М-24-36-9/16.02.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Д…“ ЕООД е работодател, който предоставя на служителите си ваучери за храна по смисъ...

№ М-26-Д-115 от 08.06.2021 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение на лице, гражданин на Република Беларус, който ще полага труда си и ще живее в родината си

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-26-Д-1155/20.05.2021 г., отправяте искане за изразяване на становище относно прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на възнаграждение за работа...

№ М-26-К-1065 от 02.07.2021 г. Относно: Прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-К-1065/07.06.2021 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалните режими за данъчно задължени ...

№ М-26-М-453 от 11.06.2021 г. Относно: Данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходи от дивидент, разпределен в полза на българско дружество-майка от юридическо лице, местно на Конфедерация Швейцария

В писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №М-26-М-453/22.04.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество е 100% собственик на капитала на юридическо лице, местно на Конфедерация Швейцария. Швейцарск...

Анотации

Двумесечния срок за обжалване на връчената заповед за уволнение ще изтече в първия следващ присъствен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При връчена заповед на служител за дисциплинарно уволнение на 16.08.2021 г. на коя точно дата изтича 2-месечния срок за обжалване на същата? Има ли значение дали датата на изтичане на срока 16.10.2021 г. е почивен ден или се спазват ...

Допълнителните трудови възнаграждения, които са част от брутното трудово възнаграждение по чл. 17, ал. 1 от НСОРЗ следва да се включат при определяне на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя във фирма повече от 10 г. Пенсионирах се и ми бяха изплатени 6 брутни договорени заплати. Дали трябва да ми се изплати и бонуса към последната заплата при положение, че бонусите към заплатите са с временен характер и не са ре...

Използването електронни документи и електронни удостоверителни услуги в организацията на дейностите по ЗБУТ на предприятията е допустимо

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В издадената в изпълнение на ЗБУТ Наредба 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска ясно е упоменато, че оценяването на риска се документира по ред и начин, определен от работодателя. Каква...

Осигуряване на управител на ЕООД, работещ и по трудов договор

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Управител на “X” ЕООД поради намаляване на обема на работа в дружеството възнамерява да започнете работа по трудов договор в друго дружество. Договорът с “X” ЕООД няма да бъде прекратен и ще продължи да ...

Особености при налагане на дисциплинарните наказания по Кодекса на труда

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какво се случва с дисциплинарните наказания по Кодекса на труда? Те остават ли завинаги, или има някаква процедура, по която се изчиства трудовото досие от тях? Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение ...

Служител в държавно учреждение може да е едновременно и работодател

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право служител в държавно учреждение да е едновременно работодател и изпълнява длъжността охрана на труда? Съгласно чл. 38а, ал. 1 от Закона за държавния служител, държавният служител има право на безопасни и здравословни усл...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 декември 2021 г.

До 1-ви декември: ЗКПО 1. Внасяне на месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по ЗКПО. 2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за трето тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО. До 10-ти декември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организа...

Държавен вестник в бр. 22 от 2021 г.

ДВ, бр. 49 от 11.6.2021 г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Международен кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code) Министерство на културата Наредба за допъл...

Осигурителен календар за декември 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 17 ноември 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

PDF версия на броя

Брой 22 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...