Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 22 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 08-Б-4 от 11.06.2021 г. Относно: Прекратяване на данъчното облагане при отказ от право на собственост върху превозно средство

Във Вашe писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите /НАП/ и заведено с вх. №…………03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с поставени от Вас въпроси по отношение на зачестили случаи на отказ о...

№ 08-Д-5 от11.06.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 44 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

В Централно управление на НАП са постъпили Ваши писма с вх. №08-Д-5 от 16.03.2021 г. и №ЕП-08-Д-7 от 14.05.2021 г., в които е изложена следната фактическа обстановка: В сектор „Местни данъци и такси“ на община …. е постъпила декларация и уточнително ...

№ 24-39-86 от 16.07.2021 г.Относно: Възможността клоновете на чуждестранните ЮЛ да са субекти на административно наказателна отговорност за неподаден в срок годишен финансов отчет (ГФО), както и възможността на клонове на чуждестранни юридически лица да се налага имуществена санкция

Във Ваше писмо, получено в ЦУ на НАП с № 24-39-86/04.06.2021 г., поставяте следните въпроси относно реализиране на административно наказателна отговорност на клон на чуждестранно юридическо лице, включително за неизпълнение на предвиденото в чл. 38, ...

№ 24-39-97 от 29.06.2021 г. Относно: Прекратяване на регистрация на данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 98 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), поради регистрация по избор след 01.07.2021 г. на същото за прилагане на режим в Съюза в друга държавата членка

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-97/18.06.2021 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалните р...

№ 94-Е-80 от 16.06.2021 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 94-Е-80#2 от 20.04.2021 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте собственик на недвижим жилищен имот (апартамент) в...

№ М-19-00-66 от 18.06.2021 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В отговор на постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) Ваше писмено запитване относно данъчно третиране на дейността на НББАЗ съгласно разпоредбите на ЗДДС, беше изготвен отговор изх. № М-19-00-66#5/18.01.2021 г....

№ М-24-36-21 от 11.06.2021 г. Относно: Изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с придобиване на земеделска техника по договор за финансов лизинг

Във Ваше запитване, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх.№М-24-36-21/02.04.2020 г., поставяте въпрос, възникнал в хода на проверка на „ИВ……“ ООД относно изпълнение на условията за данъчно облекчение, п...

№ М-24-36-9 от 11.06.2021 г. Относно: Прилагане на ЗКПО

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№М-24-36-9/16.02.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Д…“ ЕООД е работодател, който предоставя на служителит...

№ М-26-Д-115 от 08.06.2021 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение на лице, гражданин на Република Беларус, който ще полага труда си и ще живее в родината си

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-26-Д-1155/20.05.2021 г., отправяте искане за изразяване на становище относно прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при изплаща...

№ М-26-К-1065 от 02.07.2021 г. Относно: Прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-К-1065/07.06.2021 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалнит...

№ М-26-М-453 от 11.06.2021 г. Относно: Данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходи от дивидент, разпределен в полза на българско дружество-майка от юридическо лице, местно на Конфедерация Швейцария

В писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №М-26-М-453/22.04.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество е 100% собственик на капитала на юридическо лице, местно на Кон...

Анотации

Двумесечния срок за обжалване на връчената заповед за уволнение ще изтече в първия следващ присъствен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При връчена заповед на служител за дисциплинарно уволнение на 16.08.2021 г. на коя точно дата изтича 2-месечния срок за обжалване на същата? Има ли значение дали датата на изтичане на срока 16.10.2021 г....

Допълнителните трудови възнаграждения, които са част от брутното трудово възнаграждение по чл. 17, ал. 1 от НСОРЗ следва да се включат при определяне на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя във фирма повече от 10 г. Пенсионирах се и ми бяха изплатени 6 брутни договорени заплати. Дали трябва да ми се изплати и бонуса към последната заплата при положение, че бонусите към заплатите са ...

Използването електронни документи и електронни удостоверителни услуги в организацията на дейностите по ЗБУТ на предприятията е допустимо

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В издадената в изпълнение на ЗБУТ Наредба 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска ясно е упоменато, че оценяването на риска се документира по ред и начин, оп...

Осигуряване на управител на ЕООД, работещ и по трудов договор

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Управител на “X” ЕООД поради намаляване на обема на работа в дружеството възнамерява да започнете работа по трудов договор в друго дружество. Договорът с “X” ЕООД няма да бъ...

Особености при налагане на дисциплинарните наказания по Кодекса на труда

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какво се случва с дисциплинарните наказания по Кодекса на труда? Те остават ли завинаги, или има някаква процедура, по която се изчиства трудовото досие от тях? Виновното неизпълнение на тру...

Служител в държавно учреждение може да е едновременно и работодател

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право служител в държавно учреждение да е едновременно работодател и изпълнява длъжността охрана на труда? Съгласно чл. 38а, ал. 1 от Закона за държавния служител, държавният служител има право н...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 декември 2021 г.

До 1-ви декември: ЗКПО 1. Внасяне на месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по ЗКПО. 2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за трето тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО. До 10-ти декември: ЗКПО Деклариране на направени...

Държавен вестник в бр. 22 от 2021 г.

ДВ, бр. 49 от 11.6.2021 г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Международен кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code) Министерство...

Осигурителен календар за декември 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 17 ноември 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...