Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 3, 17 - 23 януари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 17 - 23 януари 2022 г.
Законодателство

Задължение за корекция по чл. 78, ал. 4 от ЗДДС на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане

На основание чл. 78, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит при изменение на данъчната основа или при разваляне на доставката, както и при промяна на вида...

Държавен вестник

ДВ, бр. 100 от 30.11.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 394 от 24 ноември 2021 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Ми...

ДВ, бр. 101 от 3.12.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 407 от 29 ноември 2021 г. за изменение на Постановление № 362 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 2. Постановление ...

ДВ, бр. 102 от 7.12.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и седмото Народно събрание. 2. Решение за избиране на председател на Четиридесет и седмото Народно събрание. 3. Решение за приемане на про...

ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 г.

Народното събрание прие Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Министърът на вътрешните работи издаде: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-...

ДВ, бр. 104 от 12.12.2021 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19. Правителството прие: 1. Постановление № 42...

Въпроси и отговори

Втори трудов договор през време на отпуск за обучение

Има ли право да работи по срочен трудов договор при друг работодател служител през времето, в което ползва ученически отпуск при основния си работодател? В разпоредбата на чл. 111 от КТ не е предвидено ограничение или забрана за сключване и работа п...

Определяне на местоизпълнението на доставки

Българско дружество продава стоки само през електронен магазин на клиенти от България и от ЕС - физически лица, които заявяват покупката на продукти да се случва като абонамент и всеки месец автоматично им биват изпращани. Плащанията се извършват чре...

Отчитане на компенсации

Дружество Х е наемодател и ежемесечно префактурира на своите наематели консумираната от тях ел. енергия, която възлиза на около 30% от общото потребено количество. В получената през месец декември фактура от електроразпределителното дружество се виж...

Счетоводно отчитане на криптовалутите

Фирма продава услуги и част от клиентите заплащат в дигитална валута. Получената валута или ще се държи в цифров портфейл, или ще се конвертира в левове или евро. Какво е счетоводното третиране на продажба на стоки или услуги, по които плащанията се ...

Счетоводното и данъчното третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО при кражба на лизингов автомобил

През 2016 г. дружество закупува автомобил № 1 при условията на финансов лизинг с договорено придобиване на собствеността в края на лизинговия договор. При получаването на лизинговата вещ е издадена фактура за цялата стойност на автомобила от страна н...

Третиране на две последователни доставки на стока, които са осъществени чрез използването на един транспорт

Ние сме производствено предприятие - А, регистрирани сме по ДДС в България. Първи въпрос: Друго предприятие - Б, което е регистрирано в друга държава - членка на ЕС, осъществява износ към трета страна С. В митническия документ е посочено в клетка Изн...

Справочник

Без такса за обявяване на ГФО

Агенция по вписванията Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г. , в сила от 01.01.2022 г.) от настоящата година изпълнението на задължението за подаване ...

Въпроси и отговори от НОИ

Въпрос: Какъв е посоченият доход в разпореждането за преизчисляване на пенсията ми от 25.12.2021 г. и каква е ролята му при преизчисляване на пенсията ми? Отговор: В разпореждането се посочва средномесечният осигурителен доход, въз основа на който се...

Кои идентификационни номера по ЗДДС на физически лица се преобразуват след измененията в Регистър БУЛСТАТ

Национална агенция за приходите Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК от 10-значен в 9-значен код за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ (ЗРБ). Промяната в ЗРБ влезе в сила от 4 януари 2022 г. Съгла...

Нови длъжности, включени в НКПД, 2011

(в сила от 01.01.2022 г.) [[table_1]]...

Остава 9% ДДС за ресторантьори и търговци на бебешки стоки и през 2022 г.

Национална агенция за приходите И през 2022 година ще продължи да се прилага намалената ставка на данък добавена стойност от девет на сто за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени, туристически услуги, ползването на спортни...

Справочна информация бр. 3/2022

Централни валутни курсове за периода 07.01. - 13.01.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...

PDF версия на броя

Брой 3 на Седмичен законник от 2022 г.

Вижте PDF версия на изданието от бутона по-долу. [[table_1]]...