Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 3, 17 - 23 януари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 17 - 23 януари 2022 г.
Законодателство

Задължение за корекция по чл. 78, ал. 4 от ЗДДС на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане

На основание чл. 78, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит при изменение на данъчната основа или при разваляне на доставката, както и при промяна на вида на доставката. Ползван данъче...

Държавен вестник

ДВ, бр. 100 от 30.11.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 394 от 24 ноември 2021 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. 2....

ДВ, бр. 101 от 3.12.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 407 от 29 ноември 2021 г. за изменение на Постановление № 362 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 2. Постановление № 408 от 29 ноември 2021 г. за...

ДВ, бр. 102 от 7.12.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и седмото Народно събрание. 2. Решение за избиране на председател на Четиридесет и седмото Народно събрание. 3. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на...

ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 г.

Народното събрание прие Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Министърът на вътрешните работи издаде: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъщ...

ДВ, бр. 104 от 12.12.2021 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19. Правителството прие: 1. Постановление № 423 от 9 декември 2021 г. за одо...

Въпроси и отговори

Втори трудов договор през време на отпуск за обучение

Има ли право да работи по срочен трудов договор при друг работодател служител през времето, в което ползва ученически отпуск при основния си работодател? В разпоредбата на чл. 111 от КТ не е предвидено ограничение или забрана за сключване и работа по трудов договор за допълнител...

Определяне на местоизпълнението на доставки

Българско дружество продава стоки само през електронен магазин на клиенти от България и от ЕС - физически лица, които заявяват покупката на продукти да се случва като абонамент и всеки месец автоматично им биват изпращани. Плащанията се извършват чрез банков превод или чрез ППП с...

Отчитане на компенсации

Дружество Х е наемодател и ежемесечно префактурира на своите наематели консумираната от тях ел. енергия, която възлиза на около 30% от общото потребено количество. В получената през месец декември фактура от електроразпределителното дружество се вижда, че дружество Х е получило ...

Счетоводно отчитане на криптовалутите

Фирма продава услуги и част от клиентите заплащат в дигитална валута. Получената валута или ще се държи в цифров портфейл, или ще се конвертира в левове или евро. Какво е счетоводното третиране на продажба на стоки или услуги, по които плащанията се извършват в криптовалута? Прав...

Счетоводното и данъчното третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО при кражба на лизингов автомобил

През 2016 г. дружество закупува автомобил № 1 при условията на финансов лизинг с договорено придобиване на собствеността в края на лизинговия договор. При получаването на лизинговата вещ е издадена фактура за цялата стойност на автомобила от страна на лизингодателя и лизингополуч...

Третиране на две последователни доставки на стока, които са осъществени чрез използването на един транспорт

Ние сме производствено предприятие - А, регистрирани сме по ДДС в България. Първи въпрос: Друго предприятие - Б, което е регистрирано в друга държава - членка на ЕС, осъществява износ към трета страна С. В митническия документ е посочено в клетка Износител - фирмата Б, осъществяв...

Справочник

Без такса за обявяване на ГФО

Агенция по вписванията Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г. , в сила от 01.01.2022 г.) от настоящата година изпълнението на задължението за подаване на ГФО към Агенция по вписвани...

Въпроси и отговори от НОИ

Въпрос: Какъв е посоченият доход в разпореждането за преизчисляване на пенсията ми от 25.12.2021 г. и каква е ролята му при преизчисляване на пенсията ми? Отговор: В разпореждането се посочва средномесечният осигурителен доход, въз основа на който се определя доходът за изчислява...

Кои идентификационни номера по ЗДДС на физически лица се преобразуват след измененията в Регистър БУЛСТАТ

Национална агенция за приходите Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК от 10-значен в 9-значен код за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ (ЗРБ). Промяната в ЗРБ влезе в сила от 4 януари 2022 г. Съгласно измененията, се преобразув...

Нови длъжности, включени в НКПД, 2011

(в сила от 01.01.2022 г.) [[table_1]]...

Остава 9% ДДС за ресторантьори и търговци на бебешки стоки и през 2022 г.

Национална агенция за приходите И през 2022 година ще продължи да се прилага намалената ставка на данък добавена стойност от девет на сто за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени, туристически услуги, ползването на спортни съоръжения, като например фит...

Справочна информация бр. 3/2022

Централни валутни курсове за периода 07.01. - 13.01.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

PDF версия на броя

Брой 3 на Седмичен законник от 2022 г.

Вижте PDF версия на изданието от бутона по-долу. [[table_1]]...