Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 3, 17 - 23 януари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 17 - 23 януари 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 3 на Седмичен законник от 2022 г.

Вижте PDF версия на изданието от бутона по-долу. [[table_1]]...

Законодателство

Задължение за корекция по чл. 78, ал. 4 от ЗДДС на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане

На основание чл. 78, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит при изменение на данъчната основа или при разваляне на доставката, както и при промяна на вида...

Държавен вестник

ДВ, бр. 100 от 30.11.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 394 от 24 ноември 2021 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Ми...

ДВ, бр. 101 от 3.12.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 407 от 29 ноември 2021 г. за изменение на Постановление № 362 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 2. Постановление ...

ДВ, бр. 102 от 7.12.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и седмото Народно събрание. 2. Решение за избиране на председател на Четиридесет и седмото Народно събрание. 3. Решение за приемане на про...

ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 г.

Народното събрание прие Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Министърът на вътрешните работи издаде: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-...

ДВ, бр. 104 от 12.12.2021 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19. Правителството прие: 1. Постановление № 42...

Въпроси и отговори

Втори трудов договор през време на отпуск за обучение

Има ли право да работи по срочен трудов договор при друг работодател служител през времето, в което ползва ученически отпуск при основния си работодател? В разпоредбата на чл. 111 от КТ не е предвидено ограничение или забрана за сключване и работа п...

Определяне на местоизпълнението на доставки

Българско дружество продава стоки само през електронен магазин на клиенти от България и от ЕС - физически лица, които заявяват покупката на продукти да се случва като абонамент и всеки месец автоматично им биват изпращани. Плащанията се извършват чре...

Отчитане на компенсации

Дружество Х е наемодател и ежемесечно префактурира на своите наематели консумираната от тях ел. енергия, която възлиза на около 30% от общото потребено количество. В получената през месец декември фактура от електроразпределителното дружество се виж...

Счетоводно отчитане на криптовалутите

Фирма продава услуги и част от клиентите заплащат в дигитална валута. Получената валута или ще се държи в цифров портфейл, или ще се конвертира в левове или евро. Какво е счетоводното третиране на продажба на стоки или услуги, по които плащанията се ...

Счетоводното и данъчното третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО при кражба на лизингов автомобил

През 2016 г. дружество закупува автомобил № 1 при условията на финансов лизинг с договорено придобиване на собствеността в края на лизинговия договор. При получаването на лизинговата вещ е издадена фактура за цялата стойност на автомобила от страна н...

Третиране на две последователни доставки на стока, които са осъществени чрез използването на един транспорт

Ние сме производствено предприятие - А, регистрирани сме по ДДС в България. Първи въпрос: Друго предприятие - Б, което е регистрирано в друга държава - членка на ЕС, осъществява износ към трета страна С. В митническия документ е посочено в клетка Изн...

Справочник

Без такса за обявяване на ГФО

Агенция по вписванията Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г. , в сила от 01.01.2022 г.) от настоящата година изпълнението на задължението за подаване ...

Въпроси и отговори от НОИ

Въпрос: Какъв е посоченият доход в разпореждането за преизчисляване на пенсията ми от 25.12.2021 г. и каква е ролята му при преизчисляване на пенсията ми? Отговор: В разпореждането се посочва средномесечният осигурителен доход, въз основа на който се...

Кои идентификационни номера по ЗДДС на физически лица се преобразуват след измененията в Регистър БУЛСТАТ

Национална агенция за приходите Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК от 10-значен в 9-значен код за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ (ЗРБ). Промяната в ЗРБ влезе в сила от 4 януари 2022 г. Съгла...

Нови длъжности, включени в НКПД, 2011

(в сила от 01.01.2022 г.) [[table_1]]...

Остава 9% ДДС за ресторантьори и търговци на бебешки стоки и през 2022 г.

Национална агенция за приходите И през 2022 година ще продължи да се прилага намалената ставка на данък добавена стойност от девет на сто за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени, туристически услуги, ползването на спортни...

Справочна информация бр. 3/2022

Централни валутни курсове за периода 07.01. - 13.01.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...