Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 2 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 2 от 2022 г.
Коментар на експерта

Значими аспекти при формиране на данъчния финансов резултат и попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г.

I. Определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО Данъчният финансов резултат (данъчна печалба/загуба) се определя, като счетоводният финансов резултат (счетоводна печалба/загуба) се преобразува по ред и начин, определен със ЗКПО. Счетоводният финансов резултат (§ 1, т....

Въпроси и отговори от практиката

Бракуване на списания

Въпрос: В дружество има налична продукция - списания. Остатъците са стари тиражи от 2016, 2017 и 2018 години. По една или друга причина не е успяло да се реализират на пазара част от бройките. Може ли въпросните остатъци да се продадат като хартиени отпадъци на фирма и така да се...

Данъчно третиране на дарения и финансирания, предоставени на регистрирано в страната вероизповедание

Въпрос: Регистрирано в страната вероизповедание получава дарения и финансирания във връзка с осъществяваната религиозна дейност от членове и симпатизанти и чуждестранни свързани учреждения. Попада ли в групата на чл. 48, ал. 1, т. 4 (освободени от данък дарения на юридически лица...

Данъчно третиране по ЗДДС на закупуване на рекламна услуга в страна извън ЕС

Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, закупува рекламна услуга от дружество в Англия или друга трета страна извън ЕС. 1. Възниква ли някакво задължение за българското дружество по ЗДДС или друг закон, ако английското дружество не е регистрирано по ЗДДС? 2. Какво въ...

Дистанционни продажби на стоки

Въпрос: Новоучредено ЕООД, установено само на територията на страната и без регистрация по ЗДДС, ще произвежда детайли на 3D принтер по поръчки на данъчно незадължени физически лица от България, ЕС и трети страни. Поръчките ще се приемат онлайн през сайта на фирмата и чужди сайто...

Допълнително здравно осигуряване на персонал чрез работодателя

Въпрос: Има ли пречка работодател да сключи колективна здравна застраховка, като сумите по застрахователните премии ще са за сметка на служителите и ще се удържат от възнагражденията им? Как се разглежда такъв случай от гледна точка на данъчната нормативна уредба? Отговор: Работ...

Задължение за регистрация на основание чл. 97а от ЗДДС

Въпрос: Адвокат съм на свободна практика. Извършвам услуги на германско дружество с валиден ДДС номер. Услугите се извършват на територията на България. Ще представлявам дружеството пред българския съд. Ще възникне ли за мен задължение да се регистрирам по чл. 97а ал. 2 от ЗДДС? ...

Задължения за изпълнение на строителни дейности, които се удовлетворяват с течение на времето

Въпрос: Дружество продава недвижим имот - апартамент в процес на строителство, за продажбата е съставен нотариален акт, в който е посочена степента на завършеност на апартамента - „след груб строеж - 100%“. В нотариалния акт е посочено: прехвърляне на владението върху имота в ден...

Местен данък за основно жилище

Въпрос: Имам жилище в София, което се води основно за мен в „Местни данъци и такси“ на общината. Поради смяна на работа заминавам за Варна и ще живея там постоянно за няколко години – фирмата е наела жилище за мен. Налага се да сменя и личната си карта по новото местожителство. Т...

Облагане доставки на автомобили втора употреба от страни – членки на ЕС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС по българското законодателство, а също и регистрирана като дилър на стоки втора употреба, внася лек автомобил втора употреба от Германия с цел бъдеща продажба. Доставчикът на колата е дружество, регистрирано по ДДС съгласно немското з...

Облагане доходите от създаване на криптовалута на физическо лице

Въпрос: Физическо лице извършва дейност по копаене на криптовалута. В сметката му постъпват суми, които представляват възнаграждение за добитите количества. Как става облагането на придобитите от лицето доходи и подлежи ли на регистрация по ЗДДС при достигане на прага от 50 000 л...

Облагане на доходи от дивиденти

Въпрос: Имаме въпрос, свързан с внасяне на данък 5% от дивиденти за съдружници. По коя сметка се внасят сумите за данъка? Съдружниците внасят ДОД по съответните общини по местоживеене. По тези сметки ли трябва да се внесе данък дивидент или по сметката, по която се внася ДОД на р...

Облагане с ДДС на стоки на консигнация

Въпрос: Фирмата ни започва търговия в ЕС със стоки (облекло), които се произвеждат в Гърция. Стоките са произведени и за момента са на отговорно пазене в склада на доставчика. Все още не са фактурирани. Възникват няколко въпроса: 1. Трябва ли производителят да начисли ДДС във фак...

Ограничаване на плащания в брой

Въпрос: Собственик (съдружник) с решение на ОС решава да получава възнаграждение за положен личен труд в размер на 10 000 лв. Същият се осигурява на МОД от 3000 лв. Възнаграждението ще се начислява и изплаща месечно и в тази връзка възниква въпросът: От гледна точка на ЗДДФЛ поло...

Осигуряване на едноличен собственик на ЕООД, полагащ и личен труд

Въпрос: Едноличен собственик на капитала на българско ЕООД се осигурява в дружеството си и има договор за полагане на личен труд със същото. Основна дейност на дружеството е изграждане на системи за видеонаблюдение и компютърна сигурност. Физическото лице е вписано в списъка на в...

Осигуряване на лице, работещо едновременно по трудов договор и свободна професия

Въпрос: Ако едно лице работи едновременно по трудов договор и договор за свободна професия, какъв трябва да бъде осигурителният доход - общо за двата договора - 3000 лв. или не? При договор за свободна професия осигурителен доход се определя на база получената сума, приспадната с...

Отчитане на компенсация по Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия

Въпрос: Дружеството е получило компенсация по Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с РМС № 739. В получените фактури от електроснабдителното предприятие компенсацията е отразена в намаление на сумата за плащане. Вероятно по същия н...

Право на данъчен кредит при компенсация по РМС № 739/21 г.

Въпрос: Имам получена фактура за ел. енергия за м.ноември 2021 г. за 896,93 лв. (данъчна основа 747,44 лв. и начислен ДДС 149,49 лв.), по-долу е записан текст Компенсация по РМС №739/26.10.2021 г. по предходни фактури от октомври 2021 г. - 294,80 лв., и по настоящата фактура още ...

Продажба на недвижим имот от физическо лице

Въпрос: I. Физическо лице придобива недвижим имот (апартамент) чрез дарение, който имот му се явява единствен. Предстои лицето да продаде този имот. Какво следва за физическото лице: 1. Трябва ли да подава ГДД? 2. Трябва ли да декларира дохода от продажбата? 3. Ако го декларира, ...

Пропускане упражняването на правото на данъчен кредит по реда на чл. 75, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Дружеството „Х“ е инвеститор, като собственикът инвестира средства в строителство на сгради с цел продажба чрез подизпълнители. Към настоящия момент все още няма извършени продажби. Дружеството е регистрирано по ДДС на 25.11.2019 г. на основание, чл. 100, ал. 1 от ЗДДС. П...

Регистрация по ЗДДС на фирма, извършваща дистанционни продажби

Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, продава стоки (смарт часовници и други подобни) в България чрез платформата Emag. Emag разширява обхвата си и дава възможност на фирмата да продава в Румъния и Унгария. Фирмата желае да се регистрира за прилагане правото на режим в...

Регистрация по специален режим OSS

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, изработва лицензирано приложение – игра за мобилен телефон, която продава чрез Apple (клоновете му в съответните страни), Google Commerce Limited (Ирландия), Microsoft Ireland Operations Limited (Ирландия) в страни от цял свят, в...

Транспортиране на стока, закупена в Китай, от страна членка в България

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС в България, купува стоки от Китай за целите на независимата си икономическа дейност. Стоките ще пристигнат на пристанище Ротердам, където ще бъдат освободени от лицензирана фирма. Стоките ще се транспортират до България със собстве...

Търговия на стоки чрез склад на „Амазон“ в Англия

Въпрос: Наш клиент, регистриран по ЗДДС в България, започна продажби през „Амазон“ в Англия. Засега продава само в Англия. Предстоят продажби и за други европейски държави и в момента сме подали заявление за регистрация по OSS за продажбите в ЕС. До момента продажбите са за физич...

Решения на ВАС

Решение № 10791 от 27.10.2021 г. по адм. дело № 3528/2021 г.

Предмет на спора е нищожността на отказ за дерегистрация по ЗДДС. Безспорно, за да е валиден всеки един административен акт, същият следва да носи подпис на своя издател – едно от изискванията за форма на същия, регламентирано вкл. и в чл. 59 ал. 2 т. 8 АПК. Без да е подписан ад...

Решение № 11025 от 02.11.2021 г. по адм. дело № 4231/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и начислени лихви за забава. Съгласно чл. 113, ал. 1, т. 5 ДОПК в заповедта за възлагане на ревизия по общия ред се посочват видовете ревизирани задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски на ревизираното лице в к...

Решение № 11494 от 11.11.2021 г. по адм. дело № 3616/2021 г.

Предмет на спора са определени на основание чл. 102, ал. 4 от ЗДДС задължения за ДДС за данъчен период 04.2018 г. и лихва за забава. С въведеното на 01.01.2018 г. ново основание в нормата на чл. 96, ал. 1 ЗДДС, създаващо задължение за регистрация при съкратени срокове, законодат...

Решение № 11937 от 23.11.2021 г. по адм. дело № 4318/2021 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС е постановено запечатване на търговски обект – заведение за бързо хранене, и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. Съгласно чл. 186, ал. 1, т. 1, б...

Решение № 11988 от 24.11.2021 г. по адм. дело № 3624/2021 г.

Предмет на спора e коригирана митническа декларация със сбора от данъчните основи по 5 фактури, една от които с предмет автотранспорт. Внос на стоки по смисъла на ЗДДС е въвеждането на необщностни стоки на територията на страната – чл. 16, ал. 1 ЗДДС. Съгласно чл. 54, ал. 1 ЗДДС...

Решение № 12079 от 25.11.2021 г. по адм. дело № 3668/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС на основание непризнато право на данъчен кредит за данъчни периоди от 01.01.2014 г. до 30.06.2019 г. Спорният въпрос по делото е относно прилагането на чл. 70, ал. 4 ЗДДС и дали режимът, който той установява, не противоречи на Дир...

Решение № 12462 от 07.12.2021 г. по адм. дело № 5235/2021 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на суми. По реда на чл. 128 - 129 ДОПК се прихващат или възстановят недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи н...

Решение № 12726 от 14.12.2021 г. по адм. дело № 8037/2021 г.

Предмет на спора е извършена от органите по приходите корекция на ползван данъчен кредит по смисъла на чл. 78 ЗДДС в данъчен период 10.2015 г. въз основа на прекратена регистрация на доставчика на 06.10.2015 г. По аргумент от чл. 185, пар. 1 от Директивата за ДДС коригирането на...

Решение № 12944 от 16.12.2021 г. по адм. дело № 5888/2021 г.

Към процесния период нормата на чл. 25, ал. 4 ЗДДС има следното съдържание: при доставка с периодично или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възни...

Решение № 9909 от 01.10.2021 г. по адм. дело № 2201/2021 г.

Предмет на спора са допълнителни задължения за ДДС с лихви за забава. Юриспруденцията последователно е дефинирала материалноправните и формалните предпоставки за възникване на правото на приспадане на данъчен кредит. Към първата категория се отнася своенето на качествата данъчно...

Решения на ВКС

Решение № 76 от 16.07.2020 г. по гр. дело № 495/2020 г., III г.о.

Дисциплинарната отговорност е санкционна отговорност, поради което видът и размерът на наложеното наказание следва да бъдат съобразени с тежестта на нарушенията, обстоятелствата, при които са извършени, други провинения на наказаното лице и цялостната му професионална дейност, из...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 2 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.01. - 31.01.2022 г. За повече информация погледнете на страници 139, 140, 141 от сканирания брой на изда...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 2 до бр. 8 от 2022 г.

ДВ, бр. 2 от 7.1.2022 г. Министерство на транспорта и съобщенията Изменения на Международния кодекс за безопасност за високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000) Изменения на Международния кодекс за безопасност за високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодек...

PDF версия на броя

Брой 2 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...