Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 10, 7 - 13 март 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 7 - 13 март 2022 г.
Законодателство

Изменения и допълнения на ЗДДС за 2022 г.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, обн., ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г., са направени изменения и допълнения в ЗДДС, с които се въвеждат разпоредби от нови европейски директиви, отстраняват се констатирани несъответствия на действащи разпоред...

Народно събрание

Народното събрание гласува окончателно на второ четене бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Депутатите приеха на второ четене за периода от 1 януари до 30 юни 2022 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да е в размер на 370 лв., а от 1 юли 2022 г. размерът й да се увеличи с 6,1 на сто, като достигне до 392,57 лв. З...

Парламентът гласува на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г.

Бюджетното салдо е балансирано според вносителя - Министерският съвет. Общата сума, заложена по приходи и трансфери, се предвижда да е 6 050 749 900 лева. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването от 106 570 600 лв., гласуваха депутати...

Парламентът гласува на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г.

Бюджетното салдо е балансирано според вносителя - Министерският съвет. Общата сума, заложена по приходи и трансфери, се предвижда да е 6 050 749 900 лева. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването от 106 570 600 лв., гласуваха депутати...

Парламентът намали данък “Уикенд” на 3 на сто с приемането на второ четене на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Новата ставка на данък “Уикенд” влиза в сила от обнародването на измененията в “Държавен вестник”. Няма да се облагат доходите от лихви по влогове в банки, установени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумени...

Държавен вестник

ДВ, бр. 15 от 22.2.2022 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 58 за насрочване на частичен избор за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, на 3 юли 2022 г. 2. Указ № 59 ...

ДВ, бр. 16 от 25.2.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Конституционния...

ДВ, бр. 17 от 1.3.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. 2. Декларация във връзка с агресивните военни действия на Руската федерация срещу Украйна. Правителството прие: 1. Постановление № 18 от 25 февруари 2022 г...

Въпроси и отговори

Деклариране на доходи от наем

Лице има имот, който от 01.07.2021 г. дава под наем и е задължен по ЗДДФЛ да подава всяко тримесечие декларация и да плаща авансово данък съгласно закона. Лицето не е подало такива декларация за третото тримесечие и не е платило авансов данък. Какво ...

Заплатите в администрацията

В служебни правоотношения съм с работодател по реда на Закона за държавния служител. Наскоро бе изготвена годишната ми оценка за изпълнението на заеманата длъжност със заключение “изпълнението надвишава изискванията”. Тъй като бюджетът не е достатъче...

Особености на годишното счетоводно приключване за 2021 г. в земеделските кооперации

Годишното счетоводно приключване във всяко предприятие, включително и в земеделската кооперация е важен етап от нейната работа, бих казала един от най-важните. Защо? Защото този процес, когато е планиран и извършен по правилния начин, ще помогне на с...

Третиране по ЗДДС на организирането на спортни събития

1. Във връзка с домакинства на големи спортни събития с международен характер - европейски и световни първенства, регламентирани от CEV или FIVB, федерацията е задължена да осигури цялостна организация на събитието - настаняване на участниците, изхра...

Справочник

ВКС обясни в тълкувателно решение как се определя кое дело е търговско и кое гражданско

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 3/2019 г. от 23.02.2022 г. по Тълкувателно дело № 3/2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Дело с предмет правоотношения, възникн...

Решение на СЕС относно данък при източника върху фиктивни лихви

Решение от 24.02.2022 г. на СЕС по дело C‑257/20 Съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе по преюдициално запитване на Върховния административен съд (ВАС) за това дали правото на съюза допуска облагане под формата на данък, удържан при изт...

Справочна информация бр. 10/2022

Централни валутни курсове за периода 25.02. - 2.03.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Стартира кампанията за годишна отчетност на предприятията за 2021 г.

Национален статистически институт На 1 март 2022 г. официално стартира годишната кампания за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) на предприятията през 2021 година. За улеснение на потребителите продължава да функционира изграденият съвме...

PDF версия на броя

Брой 10 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...