Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 3 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 3 от 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 3 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

Част първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Цел на закона Чл. 1. Този закон урежда облагането с данък върху добавената стойност (ДДС). Обект на облагане Чл. 2. С данък върху добавената стойност се облагат: 1. всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга; 2....

Коментар на експерта

Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на разходи от липси и брак на стоково-материални запаси поради непреодолима сила

Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) счетоводните разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи не се признават за данъчни цели, с изключение на произтичащите от непреодолима сила. На ос...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2022 г.

Обект на настоящия коментар са промените в Закона за данък върху добавената стойност закона (ЗДДС), които са направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обн., ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г. С ЗИ...

Въпроси и отговори от практиката

Обезценка на вземания от клиенти

Въпрос: Дружеството ни е регистрирано по ДДС и във връзка с годишното счетоводно приключване на 2021 г., по-точно с обезценка на вземанията ми, възниква следният въпрос. Имаме вземане от контрагент по повод извършени продажби с данъчни фактури в разм...

Облагане на възнаграждение от лицензи

Въпрос: Нидерландско дружество е собственик на интернет платформа, която се намира физически на сървъри извън територията на България. Българско дружество, което е собственост на нидерландското дружество, продава лицензи за годишен достъп до интернет...

Облагане на социални разходи, предоставени в натура на работници и служители

Въпрос: Ако така популярните „МултиСпорт“ карти се предоставят на всички служители на фирмата, като пълната/цялата стойност на картите се плаща/покрива от фирмата, но само определен брой служители са заявили и ползват тези карти, то: - разходите, кои...

Отсрочен данъчен актив за 2020 г.

Въпрос: Дружеството през 2020 г. влиза в режим на слаба капитализация във връзка с разходи за лихви, непризнати за данъчни цели от 1462 лв. Слабата капитализация е отразена в данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и преобразуван счетоводния финансов ре...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер по инициатива на работодателя

Въпрос: Във фирмата има назначен пенсионер с ТЕЛК на трудов договор. Желаем да прекратим договора с него. Уговореният срок на предизвестие е 30 дни. Работникът е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст преди подписване...

Писма и указания

№ 20-00-163 от 06.12.2021 г. ОТНОСНО: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.07.2020 г., в гастросекторите, разположени в търговските обекти на територията на бензиностанциите

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС и свързаните с нея нормативни текстове с оглед осигуряване н...

Решения на ВАС

Rешение № 10585 от 19.10.2021 г. пo aдм. дело № 3550/2021 г.

Предмет на спора са наложени принудителни административни мерки запечатване на обект и забрана на достъпа до клуб-ресторант в гр. Поморие за срок от 3 дни. В конкретния случай въведеното от органа по приходите твърдение е за неточно в качествено отн...

Решение № 10585 от 19.10.2021 г. по адм. дело № 3550/2021 г.

Предмет на спора са наложени принудителни административни мерки запечатване на обект и забрана на достъпа до клуб-ресторант в гр. Поморие за срок от 3 дни. В конкретния случай въведеното от органа по приходите твърдение е за неточно в качествено отн...

Решение № 12318 от 01.12.2021 г. по адм. дело № 5603/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчен период 01.03.2016 г. – 31.01.2018 г. и прилежащи лихви, представляващи непризнат данъчен кредит по фактури, издадени от две дружества. По отношение на непризнатото право на данъчен кредит п...

Решение № 12532 от 08.12.2021 г. по адм. дело № 10546/2021 г.,

Предмет на спора е дължим ДДС във връзка с извършените строително-монтажни работи (СМР). Признаването на правото на данъчен кредит не е обусловено от внасянето на дължимия ДДС от прекия или предходен доставчик, т.е. посоченото обстоятелство е ирелев...

Решение № 12595 от 09.12.2021 г. по адм. дело № 7699/2021 г.

Предмет на спора е начислен допълнително ДДС за периода 20.12.2019 г. – 21.01.2020 г. и лихви. По делото безспорно е установено, че касаторът е достигнал облагаем оборот над 50 000 лв. на 20.12.2019 г., на която дата е издадена фактура, финализираща...

Решение № 12597 от 09.12.2021 г. по адм. дело № 5743/2021 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит с мотиви за липса на доставка на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 вр. чл. 6 ЗДДС. Според чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС две са основните предпоставки за правото...

Решение № 12599 от 09.12.2021 г. по адм. дело № 5464/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за ДДС и лихви за забава на основание чл. 70, ал. 4 ЗДДС за данъчни периоди 01.2015 г. – 12. 2019 г. включително. Според константната практика на Съда на ЕС принципите на правна сигурност и на з...

Решение № 12617 от 09.12.2021 г. по адм. дело № 7721/2021 г.

Предмет на спора са непризнато право на приспадане на ДДС за данъчни периоди август 2013 г. до ноември 2016 г. и септември 2017 г. и установени задължения за корпоративен данък по ЗКПО за данъчни периоди 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. ведно с ли...

Решение № 12671 от 13.12.2021 г. по адм. дело № 4359/2021 г.

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС и прилежащи лихви на основание чл. 102, ал. 4 вр. чл. 96, ал. 1, изречение второ ЗДДС (редакция, ДВ, бр. 97/2017 г.) по реда на чл. 67, ал. 2 ЗДДС вр. чл. 53, ал. 2 ППЗДДС за периода от 30.12.2019 г. до 23...

Решение № 12857 от 15.12.2021 г. по адм. дело № 3855/2021 г.

Предмет на спора са определени задължения за внасяне за: данък върху доходите по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2015 г.; ДДС за данъчните периоди от 11.2015 г. до 10.2017 г. включително; задължителни осигурителни вноски за ДОО като самоосигуряващо се лице по...

Решение № 13023 от 20.12.2021 г. по адм. дело № 5207/2021 г.

Предмет на спора са отказано правото на приспадане на ДДС на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС вр. чл. 6 и чл. 9 вр. чл. 25, ал. 2 ЗДДС по фактури, издадени от различни дружества, и установени задължения по ЗДДС и лихви за заба...

Решения на ВКС

Решение № 114 от 11.12.2020 г. на ВКС по т. д. № 1774/2019 г., I т. о.

Посочването в договора на адрес за кореспонденция от длъжника не дерогира правилата за връчване на нотариални покани, когато кредиторът не е бил уведомен от длъжника за промяна на адреса, но е възложил на нотариус връчването на кореспонденция по дого...

Решение № 192 от 28.01.2021 г. на ВКС по т. д. № 2759/2019 г., II т. о.

Правилото на чл. 132, изр. 3 ТЗ, че съпритежателите на дружествен дял определят лице, което да ги представлява пред дружеството, не е основание да се отрече правото на всеки от съпритежателите да участва лично в работата на общото събрание. Същото ва...

Справочник

Справочна информация бр. 3 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.02. - 28.02.2022 г. За повече информация погледнете на страници 291, 292, ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 9 до бр. 11 от 2022 г.

ДВ, бр. 9 от 1.2.2022 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Министерски съвет Постановление № 9 от 27 януари 2022 г. за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотичн...