Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 3 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 3 от 2022 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

Част първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Цел на закона Чл. 1. Този закон урежда облагането с данък върху добавената стойност (ДДС). Обект на облагане Чл. 2. С данък върху добавената стойност се облагат: 1. всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга; 2. всяко възмездно вътреобщностн...

Коментар на експерта

Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на разходи от липси и брак на стоково-материални запаси поради непреодолима сила

Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) счетоводните разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи не се признават за данъчни цели, с изключение на произтичащите от непреодолима сила. На основание чл. 28, ал. 2 от ЗКПО ...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2022 г.

Обект на настоящия коментар са промените в Закона за данък върху добавената стойност закона (ЗДДС), които са направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обн., ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г. С ЗИДЗДДС националното ДДС е приве...

Въпроси и отговори от практиката

Обезценка на вземания от клиенти

Въпрос: Дружеството ни е регистрирано по ДДС и във връзка с годишното счетоводно приключване на 2021 г., по-точно с обезценка на вземанията ми, възниква следният въпрос. Имаме вземане от контрагент по повод извършени продажби с данъчни фактури в размер на 555 000 лв., фактурите с...

Облагане на възнаграждение от лицензи

Въпрос: Нидерландско дружество е собственик на интернет платформа, която се намира физически на сървъри извън територията на България. Българско дружество, което е собственост на нидерландското дружество, продава лицензи за годишен достъп до интернет платформата на клиенти в Бълг...

Облагане на социални разходи, предоставени в натура на работници и служители

Въпрос: Ако така популярните „МултиСпорт“ карти се предоставят на всички служители на фирмата, като пълната/цялата стойност на картите се плаща/покрива от фирмата, но само определен брой служители са заявили и ползват тези карти, то: - разходите, които фирмата прави, социален раз...

Отсрочен данъчен актив за 2020 г.

Въпрос: Дружеството през 2020 г. влиза в режим на слаба капитализация във връзка с разходи за лихви, непризнати за данъчни цели от 1462 лв. Слабата капитализация е отразена в данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и преобразуван счетоводния финансов резултат с разходите за лихви в ...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер по инициатива на работодателя

Въпрос: Във фирмата има назначен пенсионер с ТЕЛК на трудов договор. Желаем да прекратим договора с него. Уговореният срок на предизвестие е 30 дни. Работникът е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст преди подписване на трудовия си договор с фирм...

Писма и указания

№ 20-00-163 от 06.12.2021 г. ОТНОСНО: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.07.2020 г., в гастросекторите, разположени в търговските обекти на територията на бензиностанциите

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС и свързаните с нея нормативни текстове с оглед осигуряване на единна данъчна практика във ...

Решения на ВАС

Rешение № 10585 от 19.10.2021 г. пo aдм. дело № 3550/2021 г.

Предмет на спора са наложени принудителни административни мерки запечатване на обект и забрана на достъпа до клуб-ресторант в гр. Поморие за срок от 3 дни. В конкретния случай въведеното от органа по приходите твърдение е за неточно в качествено отношение изпълнение от адресата ...

Решение № 10585 от 19.10.2021 г. по адм. дело № 3550/2021 г.

Предмет на спора са наложени принудителни административни мерки запечатване на обект и забрана на достъпа до клуб-ресторант в гр. Поморие за срок от 3 дни. В конкретния случай въведеното от органа по приходите твърдение е за неточно в качествено отношение изпълнение от адресата ...

Решение № 12318 от 01.12.2021 г. по адм. дело № 5603/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчен период 01.03.2016 г. – 31.01.2018 г. и прилежащи лихви, представляващи непризнат данъчен кредит по фактури, издадени от две дружества. По отношение на непризнатото право на данъчен кредит по доставките водещата констата...

Решение № 12532 от 08.12.2021 г. по адм. дело № 10546/2021 г.,

Предмет на спора е дължим ДДС във връзка с извършените строително-монтажни работи (СМР). Признаването на правото на данъчен кредит не е обусловено от внасянето на дължимия ДДС от прекия или предходен доставчик, т.е. посоченото обстоятелство е ирелевантно за спора. В този смисъл ...

Решение № 12595 от 09.12.2021 г. по адм. дело № 7699/2021 г.

Предмет на спора е начислен допълнително ДДС за периода 20.12.2019 г. – 21.01.2020 г. и лихви. По делото безспорно е установено, че касаторът е достигнал облагаем оборот над 50 000 лв. на 20.12.2019 г., на която дата е издадена фактура, финализираща плащането по разпоредителна с...

Решение № 12597 от 09.12.2021 г. по адм. дело № 5743/2021 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит с мотиви за липса на доставка на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 вр. чл. 6 ЗДДС. Според чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС две са основните предпоставки за правото на приспадане на ДДС от получ...

Решение № 12599 от 09.12.2021 г. по адм. дело № 5464/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за ДДС и лихви за забава на основание чл. 70, ал. 4 ЗДДС за данъчни периоди 01.2015 г. – 12. 2019 г. включително. Според константната практика на Съда на ЕС принципите на правна сигурност и на защита на оправданите правни оч...

Решение № 12617 от 09.12.2021 г. по адм. дело № 7721/2021 г.

Предмет на спора са непризнато право на приспадане на ДДС за данъчни периоди август 2013 г. до ноември 2016 г. и септември 2017 г. и установени задължения за корпоративен данък по ЗКПО за данъчни периоди 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. ведно с лихви за забава. Правото на пол...

Решение № 12671 от 13.12.2021 г. по адм. дело № 4359/2021 г.

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС и прилежащи лихви на основание чл. 102, ал. 4 вр. чл. 96, ал. 1, изречение второ ЗДДС (редакция, ДВ, бр. 97/2017 г.) по реда на чл. 67, ал. 2 ЗДДС вр. чл. 53, ал. 2 ППЗДДС за периода от 30.12.2019 г. до 23.01.2020 г. По делото е безсп...

Решение № 12857 от 15.12.2021 г. по адм. дело № 3855/2021 г.

Предмет на спора са определени задължения за внасяне за: данък върху доходите по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2015 г.; ДДС за данъчните периоди от 11.2015 г. до 10.2017 г. включително; задължителни осигурителни вноски за ДОО като самоосигуряващо се лице по КСО за 2015 г. и 2016 г.; зад...

Решение № 13023 от 20.12.2021 г. по адм. дело № 5207/2021 г.

Предмет на спора са отказано правото на приспадане на ДДС на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС вр. чл. 6 и чл. 9 вр. чл. 25, ал. 2 ЗДДС по фактури, издадени от различни дружества, и установени задължения по ЗДДС и лихви за забава. Съгласно чл. 6, ал. 5 от ...

Решения на ВКС

Решение № 114 от 11.12.2020 г. на ВКС по т. д. № 1774/2019 г., I т. о.

Посочването в договора на адрес за кореспонденция от длъжника не дерогира правилата за връчване на нотариални покани, когато кредиторът не е бил уведомен от длъжника за промяна на адреса, но е възложил на нотариус връчването на кореспонденция по договора. Касационното обжалване ...

Решение № 192 от 28.01.2021 г. на ВКС по т. д. № 2759/2019 г., II т. о.

Правилото на чл. 132, изр. 3 ТЗ, че съпритежателите на дружествен дял определят лице, което да ги представлява пред дружеството, не е основание да се отрече правото на всеки от съпритежателите да участва лично в работата на общото събрание. Същото важи и за съпритежателите на акц...

Справочник

Справочна информация бр. 3 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.02. - 28.02.2022 г. За повече информация погледнете на страници 291, 292, 293 от сканирания брой на изда...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 9 до бр. 11 от 2022 г.

ДВ, бр. 9 от 1.2.2022 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Министерски съвет Постановление № 9 от 27 януари 2022 г. за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 29...

PDF версия на броя

Брой 3 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...