Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 12, 21 - 27 март 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 21 - 27 март 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 12 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

В ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2022 г., са публикувани промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Направените изменения в закона са насочени към въвеждане на промени в реда за движение на акцизните стоки, намаляване на административната т...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

В мотивите към законопроекта е записано, че с него се цели създаването на по-ефективна законова рамка в областта на младежта и разрешаването на проблеми, идентифицирани в практиката по прилагане на действащите текстове на Закона за младежта. Предвижд...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование

С променените разпоредби в системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането освен на идеологически или религиозни доктрини и на политически. С текстовете, приети на първо четене, изрично се забранява осъществяването на по...

Парламентът прие на второ четене изменения в Закона за насърчаване на инвестициите

Навсякъде думите “министърът на икономиката”/“министъра на икономиката” и “Министерството на икономиката” се заменят съответно с “министърът на иновациите и растежа”/“министъра на иновациите и растежа” и “Министерството на иновациите и растежа”....

Държавен вестник

ДВ, бр. 20 от 11.3.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. 3. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Президентът на Републиката изда...

ДВ, бр. 21 от 15.3.2022 г.

Народното събрание прие: Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. - “Анализ на пощенските услуги”. 1. Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. 2. Ре...

Въпроси и отговори

Вътреобщностни дистанционни продажби

Дружество, регистрирано по ЗДДС, купува и продава детско спално бельо дистанционно, чрез сайт, съгласно договор. Клиенти на дружеството са физически лица от Германия и България. Месец декември 2021 г. дружеството превишава сумата от 10 000 евро от до...

Законодателни промени за лицата, които упражняват свободна професия

В ДВ, бр. 16 от 2022 г., са публикувани промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, в сила от 25 февруари 2022 г. Промените имат за цел да подобрят защитата на личните данни на лицата, регистрирани в регистъра, съобразно изискванията на Регламент /ЕС/ 2016...

Отчитане на земеделската дейност на дружество

През 2022 г. е учредено българско юридическо лице Х, като собственикът на капитала на същото е друго българско юридическо лице Y, защото собственикът на капитала на дружество Y е киргизки гражданин с издадено ЕГН и документ за продължително пребивава...

Прекратяване на трудовия договор поради невъзможност лицето да бъде трудоустроено

Как се прилага разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ за прекратяване на трудовия договор при явяване на трудоустроено лице? В съответствие с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за трудоустрояването комисията по трудоустрояването определя ежегодно до края...

Справочник

Справочна информация бр. 12/2022

Централни валутни курсове за периода 11.03. - 17.03.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Таблица за размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2022 г.

[[table_1]]...