Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 12, 21 - 27 март 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 21 - 27 март 2022 г.
Законодателство

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

В ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2022 г., са публикувани промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Направените изменения в закона са насочени към въвеждане на промени в реда за движение на акцизните стоки, намаляване на административната тежест за фирмите и за огранича...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

В мотивите към законопроекта е записано, че с него се цели създаването на по-ефективна законова рамка в областта на младежта и разрешаването на проблеми, идентифицирани в практиката по прилагане на действащите текстове на Закона за младежта. Предвиждат се и изменения в съдържание...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование

С променените разпоредби в системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането освен на идеологически или религиозни доктрини и на политически. С текстовете, приети на първо четене, изрично се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност. ...

Парламентът прие на второ четене изменения в Закона за насърчаване на инвестициите

Навсякъде думите “министърът на икономиката”/“министъра на икономиката” и “Министерството на икономиката” се заменят съответно с “министърът на иновациите и растежа”/“министъра на иновациите и растежа” и “Министерството на иновациите и растежа”....

Държавен вестник

ДВ, бр. 20 от 11.3.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. 3. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 70 за освобождав...

ДВ, бр. 21 от 15.3.2022 г.

Народното събрание прие: Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. - “Анализ на пощенските услуги”. 1. Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. 2. Решение за промени в състава на ...

Въпроси и отговори

Вътреобщностни дистанционни продажби

Дружество, регистрирано по ЗДДС, купува и продава детско спално бельо дистанционно, чрез сайт, съгласно договор. Клиенти на дружеството са физически лица от Германия и България. Месец декември 2021 г. дружеството превишава сумата от 10 000 евро от доставки на физически лица в Гер...

Законодателни промени за лицата, които упражняват свободна професия

В ДВ, бр. 16 от 2022 г., са публикувани промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, в сила от 25 февруари 2022 г. Промените имат за цел да подобрят защитата на личните данни на лицата, регистрирани в регистъра, съобразно изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/679. Настоящата информация не...

Отчитане на земеделската дейност на дружество

През 2022 г. е учредено българско юридическо лице Х, като собственикът на капитала на същото е друго българско юридическо лице Y, защото собственикът на капитала на дружество Y е киргизки гражданин с издадено ЕГН и документ за продължително пребиваване, чиито жизнени интереси са ...

Прекратяване на трудовия договор поради невъзможност лицето да бъде трудоустроено

Как се прилага разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ за прекратяване на трудовия договор при явяване на трудоустроено лице? В съответствие с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за трудоустрояването комисията по трудоустрояването определя ежегодно до края на януари подходящите работни...

Справочник

Справочна информация бр. 12/2022

Централни валутни курсове за периода 11.03. - 17.03.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Таблица за размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2022 г.

[[table_1]]...

PDF версия на броя

Брой 12 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...