Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 12, 21 - 27 март 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 21 - 27 март 2022 г.
Законодателство

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

В ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2022 г., са публикувани промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Направените изменения в закона са насочени към въвеждане на промени в реда за движение на акцизните стоки, намаляване на административната т...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

В мотивите към законопроекта е записано, че с него се цели създаването на по-ефективна законова рамка в областта на младежта и разрешаването на проблеми, идентифицирани в практиката по прилагане на действащите текстове на Закона за младежта. Предвижд...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование

С променените разпоредби в системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането освен на идеологически или религиозни доктрини и на политически. С текстовете, приети на първо четене, изрично се забранява осъществяването на по...

Парламентът прие на второ четене изменения в Закона за насърчаване на инвестициите

Навсякъде думите “министърът на икономиката”/“министъра на икономиката” и “Министерството на икономиката” се заменят съответно с “министърът на иновациите и растежа”/“министъра на иновациите и растежа” и “Министерството на иновациите и растежа”....

Държавен вестник

ДВ, бр. 20 от 11.3.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. 3. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Президентът на Републиката изда...

ДВ, бр. 21 от 15.3.2022 г.

Народното събрание прие: Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. - “Анализ на пощенските услуги”. 1. Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. 2. Ре...

Въпроси и отговори

Вътреобщностни дистанционни продажби

Дружество, регистрирано по ЗДДС, купува и продава детско спално бельо дистанционно, чрез сайт, съгласно договор. Клиенти на дружеството са физически лица от Германия и България. Месец декември 2021 г. дружеството превишава сумата от 10 000 евро от до...

Законодателни промени за лицата, които упражняват свободна професия

В ДВ, бр. 16 от 2022 г., са публикувани промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, в сила от 25 февруари 2022 г. Промените имат за цел да подобрят защитата на личните данни на лицата, регистрирани в регистъра, съобразно изискванията на Регламент /ЕС/ 2016...

Отчитане на земеделската дейност на дружество

През 2022 г. е учредено българско юридическо лице Х, като собственикът на капитала на същото е друго българско юридическо лице Y, защото собственикът на капитала на дружество Y е киргизки гражданин с издадено ЕГН и документ за продължително пребивава...

Прекратяване на трудовия договор поради невъзможност лицето да бъде трудоустроено

Как се прилага разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ за прекратяване на трудовия договор при явяване на трудоустроено лице? В съответствие с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за трудоустрояването комисията по трудоустрояването определя ежегодно до края...

Справочник

Справочна информация бр. 12/2022

Централни валутни курсове за периода 11.03. - 17.03.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Таблица за размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2022 г.

[[table_1]]...

PDF версия на броя

Брой 12 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...