Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 4 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 4 от 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 4 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Закони и правителствени актове

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

В сила от 01.01.2022 г. Обн., ДВ, бр. 18 от 4 март 2022 г. Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 16 861 222,1 хил. лв., както следва: [[table_1]] (2) Приема консолидира...

Закон за корпоративното подоходно облагане

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 де...

Коментар на експерта

Документи и задължения по ЗДДС при доставки на стоки при режим складиране до поискване

С цел опростяване на действащите правила за данъчно третиране на доставките и придобиванията, които възникват при вътреобщностната търговията на стоки (ВОТ), с една от промените в ЗДДС за 2020 г., обн., ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., бе създаден нов ре...

Коментар по Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. е обнародван в ДВ, брой 18 от 4.3.2022 г., и е в сила от 1.01.2022 г. По отношения на плащанията от фондовете на държавното обществено осигуряване годината се разделя на два периода: ...

Корекции на ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС в случаите на липси и брак и последваща освободена доставка на стоки и услуги

I. Описание на данъчния режим Данъчният режим за корекции на ползван данъчен кредит в случаите на липси и брак и при последваща освободена доставка на стоки и услуги е регламентиран чл. 79 от ЗДДС, описан по-долу. [[table_1]] II. Примери и писма на ...

Промени в ЗКПО, в сила за 2022 г.

Поредната актуализация на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за финансовата 2022 г. вече е налице, като същата стана достояние на професионалната общност посредством обнародваните в ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2022 г. Закон за изменение...

Въпроси и отговори от практиката

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Въпрос: Фирмата е регистрирана по ДДС в България, също така има регистрация по OSS в България. Занимава се с онлайн търговия на стоки в ЕС. Има намерение да продава в Германия на ДНЗЛ, като използва „фулфилмънт център“. Необходимо ли е, при положение...

Данъчно облагане на физическо лице

Въпрос: Трябва ли да се подават две декларации за лице, което от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. е работило като стоматолог, регистриран като ЕТ и извършва дейност като свободна професия. От 01.04.2021 г. се регистрира като ЕООД и това лице се осигуря...

Договор за ремонтна услуга на машина с подизпълнител на белгийска фирма

Въпрос: Българска фирма сключва договор за ремонтна услуга на машина като подизпълнител на белгийска фирма. Белгийската фирма от своя страна има договор за ремонтна услуга на същата машина със собственика на машината - швейцарска фирма. Ремонтната ус...

Облагане доходите от наем на офис

Въпрос: Лице, което е регистрирано като свободна професия, има сключен договор за наем на офис с физическо лице. В договора за наем лицето е посочило банковата сметка на майка си и превода на наем се извършва по нейната сметка. В справката по чл. 73,...

Облагане на дивиденти, получени от руски гражданин

Въпрос: Руски гражданин с документ за постоянно пребиваване в България има закупени дялове в инвестиционен фонд Amundi Funds Global Multi Asset. Фондът е финансов продукт, който се стреми към увеличаване на стойността на направената инвестиция и осиг...

Определяне размера на доходите по трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ за целите размера на подоходните данъци

Въпрос: Фирма е приела декларация на свой работник по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца за 2021 и възстановява данъка на работника. При това положение при внасянето на данъци по ЗДДФЛ към бюджета по код 110000 може ли ...

Препродажба на стоки

Въпрос: Физическо лице, което не е търговец по смисъла на ТЗ, през м. 12.2021 г. пътува няколко пъти до Турция. Оттам той купува стоки, които след това продава в България на фирма ЕООД, в която е работник, назначен по трудов договор. За закупените ст...

Писма и указания

№ 20-00-43 от 8.03.2022 г. ОТНОСНО: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.)

Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище: 1. Закон...

Решения на ВАС

Решение № 12291 от 01.12.2021 г. по адм. дело № 4685/2021 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС и за корпоративен данък с лихви за забава. Укритите приходи от продажби, представляващи основание по чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК за провеждане на ревизията по особения ред на чл. 122 – 124 ...

Решение № 12933 от 16.12.2021 г. по адм. дело № 6102/2021 г.

Предмет на спора e ревизионен акт от 17.10.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – София. Когато фактурите не отговарят на изискването на чл. 114, ал. 1, т. 11 ЗДДС, тъй като не съдържат единична цена без данъка, може да се приеме, ч...

Решение № 30 от 05.01.2022 г. по адм. дело № 3427/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2017 г., 2018 г. и ДДС за 04.2014 г. и 10.2016 г. и лихви. Преценката на доказателствата предполага обсъждане на доказателствените средства, за да се определи тяхната доказателствена...

Решение № 366 от 18.01.2022 г. по адм. дело № 4254/2021 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения за данък по чл. 194, ал. 1 ЗКПО и задължения за ДДС с лихви. Съгласно чл. 112, ал. 2, т. 1 ДОПК ревизията може да се възлага от органа по приходите, определен от териториалния директор на компет...

Решение № 372 от 18.01.2022 г. по адм. дело № 5102/2021 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди 07., 08., и 09.2018 г. и лихви за забава. Според решението на СЕС от 19 април 2018 г. по дело C-580/16, Firma Hans Bühler KG, т. 46, съгласно член 42, буква а) от Дире...

Решение № 483 от 20.01.2022 г. по адм. дело № 8004/2021 г.

Предмет на спора са установени по реда на чл. 122, ал. 1, т. 4 ДОПК задължения за ДДС за данъчни периоди 09. - 12.2018 г. и лихва за забава. В практиката на СЕС е трайно възприето разбирането, че не е възможно приспадането на данък, който е дължим, ...

Решение № 509 от 20.01.2022 г. по адм. дело № 6316/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди 06. и 11.2018 г. и 03., 04. и 05.2019 г. на основание чл. 102, ал. 4 ЗДДС и съответните лихви. По силата на чл. 68, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит...

Решение № 510 от 20.01.2022 г. по адм. дело № 4864/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС, резултат от отказ на право на данъчен кредит за данъчни периоди 08., 09., 10. и 12.2018 г., 01. и 02.2019 г., както и задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2018 г. и лихви. Съгласно чл. 6, ал. ...

Решение № 515 от 21.01.2022 г. по адм. дело № 10053/2021 г.

Предмет на спора е установена отговорност по чл. 19, ал. 1 ДОПК на лице в качеството на управител на ЕООД за дължими от дружеството задължения за ДДС за данъчен период 01.12.2014 г. - 31.12.2015 г. С разпоредбата на чл. 19 ДОПК е създаден особен слу...

Решение № 71 от 07.01.2022 г. по адм. дело № 5806/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди от 11.2015 г. до 12.2016 г. и лихви. Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗДДС (в приложимата по време редакция преди изм. с ДВ, бр. 104/2020 г., в сила от 01.07.2021 г.) изискването е сток...

Решения на ВКС

Решение № 128 от 13.01.2021 г. на ВКС по т. д. № 2167/2019 г., I т. о.

Отговорността по чл. 145 ТЗ е особен вид договорна такава и би следвало по отношение на нея да са приложими правилата за договорите. Няма пречка отговорността на управителя спрямо дружеството да бъде ангажирана и на деликтно основание (напр. при длъж...

Решение № 187 от 29.10.2020 г. на ВКС по гр. д. № 4559/2019 г., IV г. о.

Грубата небрежност е степен на небрежност, при която увреденият не е положил за себе си грижата, която би положил и най-небрежният човек, зает със съответната дейност, при подобни условия. При трудовата злополука, за да има съпричиняване, следва да е...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 4 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 249 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 12 до бр. 21 от 2022 г.

ДВ, бр. 12 от 11.2.2022 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Христо Гаджев към министъра на отбраната Стефан Янев относн...