Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 15, 11 - 17 април 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 11 - 17 април 2022 г.
Законодателство

Задължение на осигурителите за подаване на нови документи за пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд. Как се осигуряват работещите при тези условия

В “Държавен вестник”, брой 21 от 15.3.2022 г., е обнародвана Инструкция № 1022-40-2 от 2 март 2022 г. за съдържанието и реда за представяне в Националния осигурителен институт на документи за осигурителен стаж, осигурителен доход и категория труд на управителя на Националния осиг...

Министерски съвет

Държавата ще продължи да подкрепя работодателите за запазване на заетостта до 30 юни 2022 г.

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от Ковид-19 икономически дейности до края на първото полугодие на 2022 г. Това реши правителството с приемането на промени в Постановление № 151 на Министерския съве...

Правителството одобри проект на Закон за събиране на вземания по потребителски договори

Законопроектът има за цел прекратяване на лошите практики в работата на дружествата за събиране на вземания, като се въвеждат строги и ясни правила и ограничения, забраняващи натиска над гражданите. Забранява се на дружествата за събиране на вземания да използват методи като торм...

Държавен вестник

ДВ, бр. 25 от 29.3.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за покритите облигации. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. 3. Решение за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. 4. Решение за попълване състава на Комисията по тра...

ДВ, бр. 26 от 1.4.2022 г.

Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за българското гражданство. Конституционният съд прие Определение № 3 от 22 март 2022 г. по конституционно дело № 2 от 2022 г. Правителството прие Постановление № 38 от 29 март 2022 г. за създаване на Съвет за електронно управл...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране по ЗКПО на социалните разходи за транспорт на работници и служители

На основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица). Съг...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑515/20, решение от 3 февруари 2022 г. страни: B AG срещу Finanzamt A Предмет на спора правото за прилагане на намалената ставка на ДДС за доставките на дървени частици. През 2015 г. фирма B AG пуска на пазара дървени частици, носещи защитените наименования, които оси...

Корекции на грешки по подадени справки-декларации по ЗДДС

През януари 2022 г. фирма “Х” ЕООД издава фактура на фирма “У” ЕООД на стойност 20 000 лв. без ДДС плюс начислен ДДС в размер на 4000 лв., общо 24 000 лв. Извършен е превод през същия месец за 24 000 лв. Фирмите са регистрирани по ДДС. Предмет на сделката е изработка на проект за...

Корекция на данъчен кредит при апорт на недвижим имот

Дружество А апортира недвижим имот (сграда с разрешение за ползване от 2006 г. ) в дружество Б през 2020 г. През 2022 г дружество Б продава на трето дружество въпросния апортиран имот, като се възползва от чл. 45 ал. 3 ЗДДС и не начислява ДДС върху продажната цена, а решава да на...

Откриване и коригиране на фундаментални грешки

В счетоводството на българско дружество, регистрирано по ЗДДС, през юли 2021 са представени фактури за покупки от 2020 г. и данъчният кредит е ползван през юни 2021 г. Как в 2021 г. да третираме разхода по тези фактури? Вариант ли е да се преобразува данъчният резултат за 2021 г....

Промяна на длъжностната характеристика като причина за уволнение

Има ли работодателят право да прекрати трудовия договор, след като самият той впоследствие е променил в длъжностната характеристика изискващото се образование за изпълнение на длъжността? Работодателят е длъжен преди сключване на трудовия договор да запознае лицето с длъжностнат...

Трудоустрояване при увеличаване числеността на персонала

Как се процедира с трудоустрояването в предприятие с численост на персонала под 50 души, ако през годината тази численост бъде превишена? В предприятие с численост на персонала над 50 души работодателят е длъжен в началото на годината да утвърди списък на работни места, подходящ...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани със съдебното прихващане на задължения

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 2/2020 г. от 18.03.2022 г. по Тълкувателно дело № 2/2020 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: При уважено възражение за прихващане признатите от съда насрещни взе...

Въпроси и отговори от МТСП

Съгласно чл. 173А, ал. 3 от кт времето, през което служителят ползва неплатен отпуск, се признава за трудов стаж. Обаче ако неплатеният отпуск в надвиши 90 работни дни (разбира се, при удължена епидемична обстановка), следва ли да продължим за го признаваме за трудов стаж и изчис...

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2022 г.

Национален осигурителен институт От 1 април т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2022 г. За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г. са предвидени 25 239 000 лв. Очаква се около 4...

Постановление № 37 от 24 март 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 април 2022 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 710 лв. и на минималната часова работна заплата 4,29 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица....

Справочна информация бр. 15/2022

Централни валутни курсове за периода 1.04. - 7.04.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 15 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...