Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 20, 16 - 22 май 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 16 - 22 май 2022 г.
Законодателство

Право на данъчен кредит по ЗДДС за закупени лични предпазни средства на работниците и служителите

Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в разпоредбите на чл. 68 - чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целит...

Министерски съвет

Министерският съвет одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Промените в закона не засягат осъществяването на статистическата дейност. Функциониращата система за деклариране „Интрастат“ ще продължи да е основният източник на статистическите данни за вътресъюзната търговия със стоки. Измененията се свеждат до следното: На Националния статис...

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

С него се въвеждат в националното законодателство мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1503 относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и на изискванията на Директива (ЕС) 2021/338 за изменение на Директивата за пазарите на финансови ...

Въпроси и отговори

Данъци и осигуровки за физическо лице, работещо по трудов договор и получило възнаграждения по граждански договор

Физическо лице работи по трудов договор с осигурителен доход 2000 лева и в същото време получава доход по извънтрудови правоотношения по граждански договор в същата фирма (организацията). Политиката на фирмата е за получаващите доход по граждански договор да бъдат регистрирани в ...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑156/20, решение от 13 януари 2022 г. страни: Zipvit Ltd срещу Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Предмет на спора е отказ на данъчен кредит на основание неправилно тълкуване на Директива 2006/112 за ДДС от националните данъчни органи. Запитващата юр...

Задължение за плащане на ДДС при предоставяне на услуги, свързани с недвижим имот в Италия

Много български фирми предоставят строителни услуги, свързани с недвижими имот на фирми от държави - членки на ЕС. Поради специфичния режим режимът на облагане с ДДС на този вид услуги е близък, но не е еднакъв във всички държави членки. Много често българската фирма изпълнител н...

Закрила на майка при ликвидация на предприятието

Има ли работодателят право поради ликвидация да прекрати трудовия договор на майка, която се намира в платен отпуск за отглеждане на дете до 2 години? Когато предприятието е обявено в ликвидация, работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие на основание чл. 328...

Изменение на условията по трудовия договор с допълнително споразумение

Работодателят предлага на служител да подпише допълнително споразумение по чл. 119 от КТ за изменение на длъжността. Ако се подпише споразумението, запазват ли се другите условия по трудовия договор, например работна заплата? Има ли работодателят право да прекрати трудовия догово...

Изплащане на допълнителни суми на член-кооператори, които са арендатори

Земеделска производствена кооперация, регистрирана с капитал 5000 лв., има свободен паричен ресурс по банкова сметка. За 2021 г. са изпратени рентите на арендаторите. Част от арендаторите са членове на кооперацията. Имаме намерение да се изплатят на член-кооператорите допълнителн...

Облагане и отразяване в данъчните дневници на регистрирано по ЗДДС българско данъчно задължено лице на доставка на услуги за транспортна обработка на стоки, внасяни от Китай по условията на доставка CFR

Българска фирма внася стоки от трета страна - Китай. Условията на доставката са CFR (cost and freight). Съответно китайският доставчик поема морския транспорт до пристанище в Румъния, където пристига стоката. Също така китайският доставчик поема транспорта с камион от румънското ...

Период на корекция на данъчен кредит

През 2015 г. е закупен ДМА, който не е недвижим имот. Ползван е пълен ДК в размер на 20 хил. лв. Използван е за облагаеми доставки през 2015, 2016 и 2017 г. През 2018, 2019 и 2020 не е използван за дейността поради липса на работа. В началото на 2021 г. ръководството решава да бр...

Прекратяване на трудовия договор поради частична ликвидация

На 12 март управителният съвет на фирмата реши от 1 април да се закрие един самостоятелен цех на предприятието. От коя дата следва да се прекратят трудовите договори, след като от обявяването на решението до фактическото закриване на цеха има по-малко от 30 календарни дни? При о...

Справочник

Избор за промяна на осигуряване

Национална агенция за приходите I. ОТ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ВЪВ ФОНД “ПЕНСИИ” НА ДОО, СЪОТВЕТНО ВЪВ ФОНД “ПЕНСИИ ЗА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 69” Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пен...

Справочна информация бр. 20/2022

Централни валутни курсове за периода 05.05. - 12.05.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 20 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...