Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 20, 16 - 22 май 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 16 - 22 май 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 20 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Право на данъчен кредит по ЗДДС за закупени лични предпазни средства на работниците и служителите

Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в разпоредбите на чл. 68 - чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и ...

Министерски съвет

Министерският съвет одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Промените в закона не засягат осъществяването на статистическата дейност. Функциониращата система за деклариране „Интрастат“ ще продължи да е основният източник на статистическите данни за вътресъюзната търговия със стоки. Измененията се свеждат до с...

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

С него се въвеждат в националното законодателство мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1503 относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и на изискванията на Директива (ЕС) 2021/338 за изменение на Директи...

Въпроси и отговори

Данъци и осигуровки за физическо лице, работещо по трудов договор и получило възнаграждения по граждански договор

Физическо лице работи по трудов договор с осигурителен доход 2000 лева и в същото време получава доход по извънтрудови правоотношения по граждански договор в същата фирма (организацията). Политиката на фирмата е за получаващите доход по граждански до...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑156/20, решение от 13 януари 2022 г. страни: Zipvit Ltd срещу Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Предмет на спора е отказ на данъчен кредит на основание неправилно тълкуване на Директива 2006/112 за ДДС от националните ...

Задължение за плащане на ДДС при предоставяне на услуги, свързани с недвижим имот в Италия

Много български фирми предоставят строителни услуги, свързани с недвижими имот на фирми от държави - членки на ЕС. Поради специфичния режим режимът на облагане с ДДС на този вид услуги е близък, но не е еднакъв във всички държави членки. Много често ...

Закрила на майка при ликвидация на предприятието

Има ли работодателят право поради ликвидация да прекрати трудовия договор на майка, която се намира в платен отпуск за отглеждане на дете до 2 години? Когато предприятието е обявено в ликвидация, работодателят може да прекрати трудовия договор с пре...

Изменение на условията по трудовия договор с допълнително споразумение

Работодателят предлага на служител да подпише допълнително споразумение по чл. 119 от КТ за изменение на длъжността. Ако се подпише споразумението, запазват ли се другите условия по трудовия договор, например работна заплата? Има ли работодателят пра...

Изплащане на допълнителни суми на член-кооператори, които са арендатори

Земеделска производствена кооперация, регистрирана с капитал 5000 лв., има свободен паричен ресурс по банкова сметка. За 2021 г. са изпратени рентите на арендаторите. Част от арендаторите са членове на кооперацията. Имаме намерение да се изплатят на ...

Облагане и отразяване в данъчните дневници на регистрирано по ЗДДС българско данъчно задължено лице на доставка на услуги за транспортна обработка на стоки, внасяни от Китай по условията на доставка CFR

Българска фирма внася стоки от трета страна - Китай. Условията на доставката са CFR (cost and freight). Съответно китайският доставчик поема морския транспорт до пристанище в Румъния, където пристига стоката. Също така китайският доставчик поема тран...

Период на корекция на данъчен кредит

През 2015 г. е закупен ДМА, който не е недвижим имот. Ползван е пълен ДК в размер на 20 хил. лв. Използван е за облагаеми доставки през 2015, 2016 и 2017 г. През 2018, 2019 и 2020 не е използван за дейността поради липса на работа. В началото на 2021...

Прекратяване на трудовия договор поради частична ликвидация

На 12 март управителният съвет на фирмата реши от 1 април да се закрие един самостоятелен цех на предприятието. От коя дата следва да се прекратят трудовите договори, след като от обявяването на решението до фактическото закриване на цеха има по-малк...

Справочник

Избор за промяна на осигуряване

Национална агенция за приходите I. ОТ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ВЪВ ФОНД “ПЕНСИИ” НА ДОО, СЪОТВЕТНО ВЪВ ФОНД “ПЕНСИИ ЗА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 69” Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсале...

Справочна информация бр. 20/2022

Централни валутни курсове за периода 05.05. - 12.05.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...