Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 8, 16 - 30 април 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 8 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-21 от 18.01.2022 Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-21 от 18.01.2022 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е регистрирано на ...

№ 07-00-381 от 04.01.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-381#1 от 04.01.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Ф“ АД е дружество, извършващо търговия с оборудване за басейни, сауни и спа центро...

№ 3-156 от 04.02.2022 г. Относно: Регистриране и отчитане на продажби на стоки, извършвани от електронен магазин

Според изложеното в запитването, „Ф“ ЕООД извършва продажби на промишлени стоки, основно чанти и бижутерия, чрез онлайн магазин на физически лица. Всички реализирани продажби до м.12.2021 г. са плащани чрез пощенски паричен превод(ППП). Независимо от...

№ 94-00-1 от 10.01.2022 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-1/10.01.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: С решение на събрание на кредиторите е определено текущо възнаграждение на синдика в ра...

№ 96-00-3 от 06.01.2022 г. Относно: Здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-3/06.01.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че се осигурявате като самоосигуряващо се лице – собственик на едн...

№ 96-00-6 от 11.01.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП ….постъпи запитване с вх. № 96-00-6/11.01.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Н“ ООД е новорегистрирана фирма с НКИД 8559 – Други образователни дейности некласифицирани другаде...

Анотации

Данъчни аспекти при продажба на земеделски земи от физическо лице

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е продал две наследствени земеделски земи. Предстои да бъдат изповядани още две сделки с различни купувачи - УПИ, придобито по наследство, и УПИ, придобито преди п...

ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 01.07.2000 г. насам, процентът ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит следва да се определя като се вземе предвид целия трудов стаж или този по специалността - педагогическия при учителите. ...

Неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Отпускът за отглеждане на дете до две години на наша служителка изтича през м 08.2022 г. Тя се съмнява дали детето ще се класира за прием в детска градина. Ако служителката излезе в неплатен отпуск по ч...

Няма изрично изискване трудовия договор да бъде на български език

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли задължение трудовият договор да е на български език (или поне да има двуезична версия и на български език)? Ако има кое е правното основание и в кой нормативен акт се съдържа подобно изискване (ил...

Отпуск на работник при кръводаряване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на трудов договор и 12 часови смени с месечен график, който се изготвя от работодателя. На 19.04.22 г. пуснах заявление за отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 2 за кръводаряване в деня на даване и следв...

Преминаване от безсрочен към срочен трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител с трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ за неопределено време, е подал заявление с изврично писменно желание да премине в срочен трудов договор. Може ли да стане с подписване на допълнит...

Процедура при прихващане на задължения

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какви задължения може да се прихващат? Каква е процедурата, по която става това? Възможно ли е всичко да се прихваща? Българският закон позволява прихващането на насрещни вземания, но заедно...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2022 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 8 от 2022 г.

ДВ, бр. 12 от 11.2.2022 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Христо Гаджев към министъра на отбраната Стефан Янев относн...

Осигурителен календар за май 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 март - 5 април 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...