Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 8, 16 - 30 април 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2022 г.
Писма и указания

№ 07-00-21 от 18.01.2022 Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-21 от 18.01.2022 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е регистрирано на основание чл. 97а, ал. 1 от ЗД...

№ 07-00-381 от 04.01.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-381#1 от 04.01.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Ф“ АД е дружество, извършващо търговия с оборудване за басейни, сауни и спа центрове с клиенти от ЕС и трети стр...

№ 3-156 от 04.02.2022 г. Относно: Регистриране и отчитане на продажби на стоки, извършвани от електронен магазин

Според изложеното в запитването, „Ф“ ЕООД извършва продажби на промишлени стоки, основно чанти и бижутерия, чрез онлайн магазин на физически лица. Всички реализирани продажби до м.12.2021 г. са плащани чрез пощенски паричен превод(ППП). Независимо от това, фирмата е регистрирала ...

№ 94-00-1 от 10.01.2022 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-1/10.01.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: С решение на събрание на кредиторите е определено текущо възнаграждение на синдика в размер на 800 лв. без ДДС. Поста...

№ 96-00-3 от 06.01.2022 г. Относно: Здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-3/06.01.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че се осигурявате като самоосигуряващо се лице – собственик на еднолично дружество с ограничена ...

№ 96-00-6 от 11.01.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП ….постъпи запитване с вх. № 96-00-6/11.01.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Н“ ООД е новорегистрирана фирма с НКИД 8559 – Други образователни дейности некласифицирани другаде. Дружеството ще доставя услуг...

Анотации

Данъчни аспекти при продажба на земеделски земи от физическо лице

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е продал две наследствени земеделски земи. Предстои да бъдат изповядани още две сделки с различни купувачи - УПИ, придобито по наследство, и УПИ, придобито преди повече от 10 г. Стойността на с...

ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 01.07.2000 г. насам, процентът ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит следва да се определя като се вземе предвид целия трудов стаж или този по специалността - педагогическия при учителите. А при помощник възпитателите и...

Неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Отпускът за отглеждане на дете до две години на наша служителка изтича през м 08.2022 г. Тя се съмнява дали детето ще се класира за прием в детска градина. Ако служителката излезе в неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за 11 месеца (6 ...

Няма изрично изискване трудовия договор да бъде на български език

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли задължение трудовият договор да е на български език (или поне да има двуезична версия и на български език)? Ако има кое е правното основание и в кой нормативен акт се съдържа подобно изискване (или забрана трудовият договор да...

Отпуск на работник при кръводаряване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на трудов договор и 12 часови смени с месечен график, който се изготвя от работодателя. На 19.04.22 г. пуснах заявление за отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 2 за кръводаряване в деня на даване и следващия ден, както е по закон. Ра...

Преминаване от безсрочен към срочен трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител с трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ за неопределено време, е подал заявление с изврично писменно желание да премине в срочен трудов договор. Може ли да стане с подписване на допълнително споразумение по чл. 119 и...

Процедура при прихващане на задължения

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какви задължения може да се прихващат? Каква е процедурата, по която става това? Възможно ли е всичко да се прихваща? Българският закон позволява прихващането на насрещни вземания, но заедно с това поставя няколко услови...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2022 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 8 от 2022 г.

ДВ, бр. 12 от 11.2.2022 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Христо Гаджев към министъра на отбраната Стефан Янев относно ролята на Министерството на ...

Осигурителен календар за май 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 март - 5 април 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...

PDF версия на броя

Брой 8 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...