Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 6 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 6 от 2022 г.
Коментар на експерта

Доставчик, улесняващ доставките при дистанционни продажби на стоки, внасяни от трета страна или територия

Общата характеристика за доставката на стока, която възниква при дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, е дадена с чл. 14, ал. 3, т. 1-4 от ЗДДС. В съответствие с нея такава е доставката на стока, която се превозва от доставчика или от негово име...

Инвестиционни банки и инвестиционни посредници след последните промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му – 29.03.2022 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г.) режимът на предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по за...

Място на изпълнение на вътреобщностното придобиване съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната. Съответно на основание чл. 6...

Облагане с ДДС на услуга по наемане на имоти в друга държава членка

Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, предоставя услуга по наемане на имоти в Гърция. Имотите не са собственост на дружеството. По сметката на дружеството постъпва 30% предплащане, като част от тази сума остава като комисиона за дружеството, а друга част се изплаща...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчни аспекти при отдаване на каравана под наем

Въпрос: Физическо лице – земеделски производител, нерегистриран по ЗДДС и не води счетоводство, пуска само Д 1 и Д 6 и декларация по чл. 50 към 31.12. Взима земя на морето под наем, слага собствена каравана и отдава под наем на туристи. 1. Има ли право и не е ли в нарушение? 2. К...

Издаване на данъчен документ (фактура) на данъчно незадължено физическо лице

Въпрос: Фирма „А” ЕООД извършва онлайн продажби само в България. Има собствен сайт. Регистрирана е по ДДС. Няма касов апарат. Има сключени договори с „Еконт“ и „Спиди“. Получава си парите само по банка. Управителят си пакетира стоката у дома. Трябва ли в пратката да се слагат сто...

Коригиране на грешки, допуснати в подадени декларации по чл. 125 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва услуга на белгийска фирма, която са я дерегистирали от ДДС. Фактурата е отразена в дневник продажби и във ВИЕС декларацията, трябва ли да коригираме фактурата с начислен ДДС 20% и така да я отразим в ДДС дневниците? Отговор: ...

Облагане на доходи от ДУК на чуждестранно лице

Въпрос: Чуждестранно физическо лице, гражданин на Бразилия, е собственик и управител на българско дружество (ЕООД), като в дружеството е осигурен по Договор за управление и контрол върху максимален осигурителен доход. За 2021 г. лицето не е местно за данъчни цели в Република Бълг...

Облагане на дъщерно предприятие на фирма от ЕС

Въпрос: Българска фирма „Х“ е дъщерно предприятие към датско дружество „A“, като датското дружество „А“ притежава 100% от капитала. Фирма Х е регистрирана по ЗДДС. Начинът на работа им е следният: фирма Х издава фактури за продажба към датското дружество със сума равна на: текущи...

Облагане на услуги, имащи за предмет предоставяне на персонал

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва дейност по осигуряване на заетост на свои клиенти на базата на издадено разрешение от Агенцията по заетостта. Фирмата има заявка за осигуряване на персонал на клиент в Германия. При извършване на тази услуга как се начислява ДДС от на...

Облагане с ДДС при вътреобщностно придобиване

Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ДДС на дата 17.01.2022 г., с основна дейност продажба на коли, извършва първата си доставка на кола. Продава кола, купена от физическо лице в България и я продава на фирма, регистрирана по ДДС във Франция. Колата се превозва за сметка на...

Осигурителни и данъчни аспекти при извършени ремонти услуги от самоосигуряващо се лице – белгийски гражданин

Въпрос: Българско дружество е регистрирано по ДДС на основание чл. 100, ал. 1. Собственик e белгийски гражданин с продължително пребиваване в България и ЛНЧ. Фирмата наема офис в България и обявява начало на дейност през м. декември 2021 г. Също от декември 2021 г. собственикът з...

Отчитане на плащане в брой при електронна търговия

Въпрос: Изпращам пратка по „Еконт“ с наложен платеж на клиент. Трябва ли да издам касов бон за платена сума за пратката, при положение че клиентът ще плати след месец, а при проверка от НАП в касата няма да я имам наличността? Как да процедирам? Отговор: Предвид поставения въпрос...

Разходи за подобрение на нает имот между свързани лица

Въпрос: През 2016 г. фирма наема от физически лица къща с цел да я експлоатира като малък хотел. Собствениците на сградата и на фирмата наемател са свързани лица. Къщата е нова, но не е в добро състояние, което налага да се организират ремонтни дейности. Ремонтните дейности основ...

Третиране на доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество

Въпрос: Съпрузи учредяват право на строеж на УПИ, който е придобит през 1982 г. УПИ-то е придобито с нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка. Правото на строеж се учредява в полза на ЖСК, в която участват и съпрузите. Като обезщетение...

Финансова услуга в полза на данъчно задължено лице, установено в държава – членка на ЕС

Въпрос: Българско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, дава заем на немско дружество, регистрирано по ДДС в Германия. При връщане на заема немското дружество (заемател) се задължава да плати на българското дружество (заемодател) лихва като възнаграждение при връщане на зае...

Писма и указания

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-1 от 01.04.2022 г. Относно: Възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация

Законодателната уредба относно измененията на договорите за обществени поръчки е съобразена със съответните разпоредби от приложимите европейски директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС. Доколкото тази уредба е насочена да не се допуска подмяна на резултата от проведените процедури и за...

СТАНОВИЩЕ № ПНМД-01-93 от 2021 г. от 06.10.2021 г. ОТНОСНО: Обработване на данни за ваксинационния статус

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав – председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 29.09.2021 г., разгледа редица писма от организации и граждани относно законосъобразното обработване на данни з...

Решения на ВАС

Решение № 1192 от 09.02.2022 г. по адм. дело № 8426/2021 г.

Предмет на спора e неустановеност на обстоятелствата по чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК за провеждане на ревизията по приложения особен ред на чл. 122, ал. 2 ДОПК. Приложението на особения ред за провеждане на ревизия по чл. 122 и сл. ДОПК е обусловено от наличието на някое от визиран...

Решение № 1304 от 11.02.2022 г. по адм. дело № 5699/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху доходите на физическите лица върху годишна данъчна основа по чл. 17 ЗДДФЛ във вр. с чл. 35, т. 6 ЗДДФЛ за 2016 г. и лихви за забава. Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат облагаемите дох...

Решение № 1397 от 15.02.2022 г. по адм. дело № 6171/2021 г.

Предмет на спора е акт за регистрация по ЗДДС. Задължение за счетоводно отражение на стопанските операции и на свързаните с тях действия има всяко лице - издател на съответен счетоводен документ. Правилно съдът е приел за недоказано издаването на кредитно известие от 26.06.2020 ...

Решение № 1902 от 01.03.2022 г. по адм. дело № 6290/2021 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС и начислени лихви за забава за данъчен период 05.2018 г. Член 287 от Директивата 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. за ДДС относно общата система на данъка върху добавената стойност (в дял XII Специални режи...

Решение № 2142 от 08.03.2022 г. по адм. дело № 6430/2021 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС, вследствие на непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1, т. 3 ЗДДС, и корекция на ползвано право на приспадане на данъчен кредит на основан...

Решение № 2184 от 08.03.2022 г. по адм. дело № 6518/2021 г.

Предмет на спора е доначислен ДДС за корекция на упражненото право на данъчен кредит във връзка с лично ползване на два леки автомобила. Твърдението за липса на кадрова и материална обезпеченост при доставчика не може да служи като достатъчно основание за формиране на отказ за п...

Решение № 2219 от 09.03.2022 г. по адм. дело № 5216/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г. ведно с лихви. Разпоредбата на чл. 35, т. 6 ЗДДФЛ регламентира облагаемия доход от други източници и това е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчн...

Решение № 2358 от 14.03.2022 г. по адм. дело № 7725/2021 г.

Предмет на спора са извършени корекции на декларирани резултати по ЗДДС за данъчен период 07.2019 г. на основание чл. 79, ал. 1 ЗДДС, а за данъчни периоди 05.2019 г. и 06.2019 г. - начислени лихви за забава във връзка с деклариран, но невнесен ДДС. Чл. 79, ал. 1 ЗДДС предвижда, ...

Решение № 2406 от 15.03.2022 г. по адм. дело № 706/2021 г.

Предмет на спора е отговорност по чл. 177 ЗДДС за данъчни периоди 07. и 09.2017 г., обвързана с упражнено право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕООД в тези данъчни периоди. Систематичното място на чл. 177 ЗДДС в озаглавената „Правомощия на органите по при...

Решение № 2661 от 22.03.2022 г. по адм. дело № 7244/2021 г.

Предмет на спора e установено допълнително задължение за ДДС за данъчен период 09.2019 г. ведно със следващите се лихви за забава. Разпоредбата на чл. 102, ал. 4 ЗДДС е специална спрямо въведеното общо правило на чл. 96, ал. 1 ЗДДС, но е приложима както по отношение на лицата, к...

Решения на ВКС

Решение № 150 от 14.01.2021 г. на ВКС по гр. д. № 3/2020 г., III г. о.

Разрешението трябва да се отнася за това основание за уволнение, на което работникът или служителят ще бъде уволнен. За уволнение на друго основание е възможно инспекцията по труда да откаже да даде разрешение. След като има несъответствие между полученото разрешение и основаниет...

Решение № 168 от 29.01.2021 г. по търг. дело № 2184/2019 г., II т.о.

В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната (евро), а не в чуждестранната валута (швейцарски франкове), уговорена в кредитния договор, кредитът е остойностен в чуждестранна валута...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 6 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниц...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 28 до бр. 33 от 2022 г.

ДВ, бр. 28 от 8.4.2022 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Споразумението за безвъзмездна финансова помощ между правителството на Република България и Международната асоциация за развитие относно деветнадесетото захранване на ресурсите на МАР, сключено чрез размяна на пи...

PDF версия на броя

Брой 6 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...