Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 26, 27 юни - 3 юли 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 27 юни - 3 юли 2022 г.
Законодателство

Опция за ползване на данъчен кредит по ЗДДС при покупка на недвижим имот, който ще се използва за облагаеми и освободени доставки

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за: 1. получени от него стоки или услуги по облагаема доставка; 2...

Министерски съвет

Правителството одобри Наредба за качеството на социалните услуги

Приемането на нормативния акт е регламентирано в Закона за социалните услуги. Целта му е да създаде условия за повишаване на качеството на социалните услуги и тяхната ефективност в подкрепа на хората, които ги ползват. За постигането на този приоритет основен акцент е поставен въ...

Въпроси и отговори

Временна финансова помощ на дружество

Собственик на ЕООД, ползващо НСС, дава парична вноска по чл. 134 от ТЗ на дружеството като временна финансова помощ. Трябва ли някъде да се обявят в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ тези вноски? Непосредствено след въвеждане на промяната в чл. 50 от ЗДДФЛ и задължаването на физическите ли...

Данъчни задължения на физическо лице - чуждестранен гражданин със статут за временно пребиваване в България

Наш клиент е физическо лице, гражданин на Руската федерация, което живее в България от 3 години (все още с временен статут на пребиваване, тъй като чака да минат 5 години, за да получи постоянен, защото има регистрирана фирма тук в България, която притежава недвижим имот). Въпрос...

Данъчно третиране на дарение

Дружество сключва договор за целево дарение с фондация, регистрирана от Министерството на правосъдието на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за юридически лица с нестопанска цел, в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна де...

ДДС при брак на стоки

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и се занимава с производство на спално бельо. Платовете, които използва за производството им, се внасят от трети страни и е платено ДДС при вноса и съответно и ползван данъчен кредит. При наводнение на склада от спукани тръби са унищожени платове ...

Имуществена отговорност на работника или служителя към работодателя

Има ли работодателят право да предяви имуществена отговорност спрямо служител, който по длъжностна характеристика не е материалноотговорно лице? Имуществената отговорност при трудово правоотношение е уредена в КТ. За вредата, която е причинил на работодателя, работникът или служ...

Командироване на държавен служител в почивен ден

Държавен служител съм и ме командироват в друг град за 2 дни, като първият ден, през който трябва да пътувам, е неделя. За този ден полагат ли ми се командировъчни и ще ми се зачете ли извънреден труд за неделята? Съгласно чл. 32 от На­ред­бата за служебното положение на държавн...

Компенсация, отпусната от Министерството на енергетиката на крайните небитови потребители на електрическа енергия

Издадена е фактура и ДИ към нея. Във фактурата е записано: Консумирана ел. енергия, Мярка - КВЧ, Количество - 2600 единица, цена 0.30951, стойност 804.73 лв. Такса обслужване - 35 лв. Данъчна основа - 839.73 лв. ДДС - 167.95 лв. Обща стойност 1007.68 лв. В издаденото ДИ е записан...

Осигурителни аспекти при получени комисиони по граждански договор от собственик на ЕООД

Лице, собственик на ЕООД, се осигурява през дружеството като упражняващ личен труд в дружеството върху 710 лв. Едновременно с това ФЛ има “граждански договор” с друга фирма, която няма нищо общо с първата, от която получава комисиона за посредническа дейност. Комисионата зависи о...

Прекратяване на срочен трудов договор по време на болнични

Работничка по срочен трудов договор излиза в продължителен отпуск поради временна неработоспособност и няма да се завърне на работа поне 3 месеца. Има ли работодателят право да прекрати трудовия договор два месеца преди изтичане срока на договора, за да назначи друга работничка? ...

Прекратяване на трудов договор с придобиване правото на пенсия

Как да се прекрати трудов договор с работник, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не подава документи за пенсиониране? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ дава право на работодателя да прекрати с предизвестие трудовия договор с работник ил...

Продължаване срока на трудов договор

Лице, което е работило на срочен трудов договор по чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ за срок от 1 година, може ли да сключи нов срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ? Както по горепосочения член за какъв срок може да бъде и колко пъти може да се сключи? Следва да се отбележи, че в ...

Санкции и корекции на сгрешени или неотразени документи в справките декларации по ЗДДС

Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, получава доставка на стоки от швейцарска фирма (имаща склад с ДДС номер в Германия) през месец октомври 2021 г. Стоката е изпратена от Германия за България и в инвойса е упоменат германският ДДС номер. Пропуснато е да се направи пр...

Трудов договор след уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ

Трудов договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - поради намаляване обема на работа. Има ли работодателят право веднага да назначи друг работник на същата длъжност? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ дава право на работодателя при намаление обема на ра...

Справочник

АОП повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки

Агенция за обществени поръчки Агенцията по обществени поръчки (АОП) повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки и ще предоставя периодично информация за направените становища за осъществен втори етап на контрола чрез случаен избор (по чл. 232 от ЗОП) и за извършен...

Гаранционна схема за гарантиране на лизингови сделки за малкия и средния бизнес

Национален гаранционен фонд Националния гаранционен фонд сключи споразумения по първата специализирана схема за лизинг и единствена на пазара в момента с Уникредит Лизинг, ОТП Лизинг и Юробанк България за гарантиране на лизингови сделки за МСП. Размерът на общия договорения гара...

Нови IT системи напълно ще дигитализират процесите по митническо оформяне за износ и транзит до края на 2023 г. по Оперативна програма “Добро управление”

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 “До края на 2023 г. ще заработят нови IT системи за износ и транзит, които напълно ще дигитализират процесите на митническите режими. Това означава, че вече няма да има документи на хартия при и...

Попълване на “Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице - обр. ОКд-5”

Писмо № 94-00-84/25.05.2022 г. на НАП В Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. постъпи по електронен път Ваше запитване с вх. № 94-00-84/25.05.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Подал сте заявление за регистрация като самоосигуряващо се лице по е...

Справочна информация бр. 26/2022

Централни валутни курсове за периода 17.06 - 23.06.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 26 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...