Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 26, 27 юни - 3 юли 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 27 юни - 3 юли 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 26 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Опция за ползване на данъчен кредит по ЗДДС при покупка на недвижим имот, който ще се използва за облагаеми и освободени доставки

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за: 1. получени от него стоки или у...

Министерски съвет

Правителството одобри Наредба за качеството на социалните услуги

Приемането на нормативния акт е регламентирано в Закона за социалните услуги. Целта му е да създаде условия за повишаване на качеството на социалните услуги и тяхната ефективност в подкрепа на хората, които ги ползват. За постигането на този приорите...

Въпроси и отговори

Временна финансова помощ на дружество

Собственик на ЕООД, ползващо НСС, дава парична вноска по чл. 134 от ТЗ на дружеството като временна финансова помощ. Трябва ли някъде да се обявят в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ тези вноски? Непосредствено след въвеждане на промяната в чл. 50 от ЗДДФЛ и з...

Данъчни задължения на физическо лице - чуждестранен гражданин със статут за временно пребиваване в България

Наш клиент е физическо лице, гражданин на Руската федерация, което живее в България от 3 години (все още с временен статут на пребиваване, тъй като чака да минат 5 години, за да получи постоянен, защото има регистрирана фирма тук в България, която пр...

Данъчно третиране на дарение

Дружество сключва договор за целево дарение с фондация, регистрирана от Министерството на правосъдието на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за юридически лица с нестопанска цел, в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществ...

ДДС при брак на стоки

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и се занимава с производство на спално бельо. Платовете, които използва за производството им, се внасят от трети страни и е платено ДДС при вноса и съответно и ползван данъчен кредит. При наводнение на склада от спука...

Имуществена отговорност на работника или служителя към работодателя

Има ли работодателят право да предяви имуществена отговорност спрямо служител, който по длъжностна характеристика не е материалноотговорно лице? Имуществената отговорност при трудово правоотношение е уредена в КТ. За вредата, която е причинил на раб...

Командироване на държавен служител в почивен ден

Държавен служител съм и ме командироват в друг град за 2 дни, като първият ден, през който трябва да пътувам, е неделя. За този ден полагат ли ми се командировъчни и ще ми се зачете ли извънреден труд за неделята? Съгласно чл. 32 от На­ред­бата за с...

Компенсация, отпусната от Министерството на енергетиката на крайните небитови потребители на електрическа енергия

Издадена е фактура и ДИ към нея. Във фактурата е записано: Консумирана ел. енергия, Мярка - КВЧ, Количество - 2600 единица, цена 0.30951, стойност 804.73 лв. Такса обслужване - 35 лв. Данъчна основа - 839.73 лв. ДДС - 167.95 лв. Обща стойност 1007.68...

Осигурителни аспекти при получени комисиони по граждански договор от собственик на ЕООД

Лице, собственик на ЕООД, се осигурява през дружеството като упражняващ личен труд в дружеството върху 710 лв. Едновременно с това ФЛ има “граждански договор” с друга фирма, която няма нищо общо с първата, от която получава комисиона за посредническа...

Прекратяване на срочен трудов договор по време на болнични

Работничка по срочен трудов договор излиза в продължителен отпуск поради временна неработоспособност и няма да се завърне на работа поне 3 месеца. Има ли работодателят право да прекрати трудовия договор два месеца преди изтичане срока на договора, за...

Прекратяване на трудов договор с придобиване правото на пенсия

Как да се прекрати трудов договор с работник, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не подава документи за пенсиониране? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ дава право на работодателя да прекрати с предизвестие ...

Продължаване срока на трудов договор

Лице, което е работило на срочен трудов договор по чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ за срок от 1 година, може ли да сключи нов срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ? Както по горепосочения член за какъв срок може да бъде и колко пъти може да се сключи?...

Санкции и корекции на сгрешени или неотразени документи в справките декларации по ЗДДС

Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, получава доставка на стоки от швейцарска фирма (имаща склад с ДДС номер в Германия) през месец октомври 2021 г. Стоката е изпратена от Германия за България и в инвойса е упоменат германският ДДС номер....

Трудов договор след уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ

Трудов договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - поради намаляване обема на работа. Има ли работодателят право веднага да назначи друг работник на същата длъжност? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ дава право на работода...

Справочник

АОП повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки

Агенция за обществени поръчки Агенцията по обществени поръчки (АОП) повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки и ще предоставя периодично информация за направените становища за осъществен втори етап на контрола чрез случаен избор (по...

Гаранционна схема за гарантиране на лизингови сделки за малкия и средния бизнес

Национален гаранционен фонд Националния гаранционен фонд сключи споразумения по първата специализирана схема за лизинг и единствена на пазара в момента с Уникредит Лизинг, ОТП Лизинг и Юробанк България за гарантиране на лизингови сделки за МСП. Разм...

Нови IT системи напълно ще дигитализират процесите по митническо оформяне за износ и транзит до края на 2023 г. по Оперативна програма “Добро управление”

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 “До края на 2023 г. ще заработят нови IT системи за износ и транзит, които напълно ще дигитализират процесите на митническите режими. Това означава, че вече няма да...

Попълване на “Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице - обр. ОКд-5”

Писмо № 94-00-84/25.05.2022 г. на НАП В Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. постъпи по електронен път Ваше запитване с вх. № 94-00-84/25.05.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Подал сте заявление за регистрация кат...

Справочна информация бр. 26/2022

Централни валутни курсове за периода 17.06 - 23.06.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...