Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 28, 11 - 17 юли 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 11 - 17 юли 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 28 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Някои аспекти при издаване на фактури от физически лица, наети по граждански договор - нерегистрирани по ЗДДС и без регистрация като СОЛ по смисъла на КСО

По смисъла на нормата на чл. 94 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, вписването на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС е особено регистрационно производство извършвано от органите на НАП, във връзка с което реги...

Народно събрание

Народното събрание прие актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г.

Депутатите гласува консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) по разходите и трансферите на стойност 18,2 млрд. лева (18 247 722,1 хил. лева). От тях 15,5 млрд. лева са за пенсии. Това е заложено в актуализацията на бюджета на Д...

Народното събрание прие на второто гласуване актуализирания бюджет на НЗОК

Депутатите одобриха разходи за персонал от 62 100 000 лв. Прието беше предложение да отпаднат предвидените пари за ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурени лица. Така общата сума за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координаци...

Парламентът прие на второ четене актуализирания бюджет на държавата за тази година

Нулева ставка на данък добавена стойност (ДДС) за доставка на хляб и брашно гласуваха депутатите. Мярката ще се прилага до 1 юли 2023 г. за доставка на хляб и брашно с място за изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията н...

Въпроси и отговори

Дерегистрация по ЗДДС

Дружество е регистрирано по ДДС и притежава имот, за който изцяло е приспаднало данъчен кредит. Имотът е придобит преди 15 години и през цялото време е използван за облагаеми доставки. Към момента за дружеството отпада задължението да остане регистри...

Облагане на доставките при електронна търговия

Дружеството ни е в процес на разработка на електронен сайт за търговия, вследствие на което възникнаха следните въпроси, свързани с документирането на разплащането към нас от клиентите ни в следните случаи: 1. Когато плащането се извършва чрез наложе...

Осигуряване на украински, албански, турски и гръцки граждани

Български работодател ще сключи трудови договори с украински, албански, турски и гръцки гражданин. Как следва да се провежда осигуряването на наетите лица? На основание чл. 129 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури работника или...

Прекратяване на трудов договор поради пенсиониране на материалноотговорно лице

Наш служител навършва годините за пенсия на 27.07.2022 година и подава следното заявление: “С настоящето Заявление и на основание чл. 327, ал. 1 т. 12 от Кодекса на труда изразявам желанието си да ми бъде прекратено трудовото правоотношение поради пр...

Третиране на доставката на туристически услуги за настаняване

Дружество възнамерява да започне дейност за отдаване на нощувки на бунгала. Плащанията ще се извършват по банка и в брой. Дружеството е регистрирано по ДДС. Въпроси: 1. С какъв документ по ЗДДС се декларират продажбите за нощувки в декларацията по ДД...

Справочник

ВКС постанови, че не подлежи на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 2/2018 г. от 23.06.2022 г. по Тълкувателно дело № 2/2018 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Определение на апелативен съд, постано...

Данъци и осигуровки при краткосрочно отдаване под наем в онлайн платформи

Национална агенция за приходите Размер на вноските и покрити осигурени социални рискове При краткосрочно предоставяне на недвижими имоти чрез онлайн платформи се дължат определени данъци (патентен данък, или данък върху доходите на физическите лица,...

Справочна информация бр. 28/2022

Централни валутни курсове за периода 1.07. - 7.07.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...