Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 12, 16 - 30 юни 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 12 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 08-В-4 от 13.04.2022 г. Относно: Относно прилагане на чл. 169, ал. 3а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило запитване с горния номер, заведено с вх. № 08-В-4/09.02.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Данъчно задължено лице притежава два имота на територията на е...

№ 15-00-3 от 30.03.2022 г. Относно: Инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В писмо от НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, получено в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. №15-00-3/24.03.2022 г., е поставен следният въпрос, зададен от земеделски стопани, които изпитват затруднение да изпълня...

№ 20-29-21 от 28.04.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 204 и чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило запитване с вх. № 20-29-21/28.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество има сключени договори във Франция за строителство и ремонт на кораби, изразяващи се в...

№ 20-31-34 от 12.04.2022 г. Относно: Приложение на чл. 3, ал. 5 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуга „паркиране“ от община ….

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване вх. № 20-31-24/12.04.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис …… с писмо с изх. № 5921#1/07.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обст...

№ 96-00-98 от 18.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 96-00-98/16.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „В“ ЕООД е създадено с цел да се извършват услуги и консултации в областта на IT техно...

№ ЕП-04-19-181 от 02.03.2022 г. Относно: Прилагане на осигурително законодателство

Във Ваше писмо, постъпило с вх. ………… г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: На 17.04.2019 г. сключвате договор с работодателя …………….. ООД и допълнително споразумение ...

№ М-26-С-889 от 15.03.2022 г. Относно: Определяне на прага от 10 000 евро по чл. 20б, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, регистрация и прилагане на специален режим в Съюза по чл. 156 от ЗДДС, вътреобщностни доставки по чл. 7, ал. 4 от ЗДДС, документиране на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № … е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалните режими з...

Анотации

Заместване на колега в отпуск или болничен

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право моят работодател да издаде писмена заповед, в която ме задължава да замествам колега в отпуск или болничен без мое съгласие, колегата е с моята длъжност, но естеството на работа ни е различн...

Налагане на дисциплинарно наказание по КТ

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Трябва ли да има някакво обяснение при наказание или уволнение по Кодекса на труда? Кодексът на труда (КТ) предвижда, че при нарушение на трудовата дисциплина се налагат дисциплинарни наказа...

Обезщетения, които се дължат по чл. 224 от КТ и чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наш служител ползва платен отпуск поради временна неработоспособност в размер на 4 месеца без прекъсване, тъй като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст желае след изтичане на ползван...

Осигуряване на преподаватели, работещи по граждански договор

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата „Х” ООД организира курсове по английски език. С външните преподаватели сключва граждански договори. Преподавателка по език работи два месеца във фирмата. Но освен то...

Ползване на платен годишен отпуск от служителя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как може да се ползва платеният годишен отпуск: наведнъж целият брой работни дни, определени за платен годишен отпуск или на части? Има ли законово право служителят да ползва наведнъж целият брой работн...

Предизвестие за прекратяване на трудовия договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От кога започва да тече срокът на предизвестие за лице назначено по трудов договор, при наличие на обстоятелството, че предизвестието е дадено в период на ползване на болничен - от следващия ден или от д...

Принудителен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При липса на остатък за ползване платен отпуск у някой служител, как трябва да процедира работодателя, когато пуска в принудителен отпуск всички работници и служители? От изложеното в запитването не ста...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юли 2022 г.

До 10-ти юли: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 12 от 2022 г.

ДВ, бр. 42 от 7.6.2022 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда Решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички...

Какво влиза в сила на 1 юли 2022 г.

Промени при данъците и акцизите от 1 юли Акцизът на втечнения нефтен газ (LPG) и метана за автомобилите отпада до 30 юни 2025 г. Отпада акцизът за енергийните продукти, използвани за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Отпада...

Справочна информация бр. 12/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 23 май - 6 юни 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...