начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 12, 16 - 30 юни 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 12 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 08-В-4 от 13.04.2022 г. Относно: Относно прилагане на чл. 169, ал. 3а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило запитване с горния номер, заведено с вх. № 08-В-4/09.02.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Данъчно задължено лице притежава два имота на територията на е...

№ 15-00-3 от 30.03.2022 г. Относно: Инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В писмо от НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, получено в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. №15-00-3/24.03.2022 г., е поставен следният въпрос, зададен от земеделски стопани, които изпитват затруднение да изпълня...

№ 20-29-21 от 28.04.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 204 и чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило запитване с вх. № 20-29-21/28.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество има сключени договори във Франция за строителство и ремонт на кораби, изразяващи се в...

№ 20-31-34 от 12.04.2022 г. Относно: Приложение на чл. 3, ал. 5 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуга „паркиране“ от община ….

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване вх. № 20-31-24/12.04.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис …… с писмо с изх. № 5921#1/07.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обст...

№ 96-00-98 от 18.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 96-00-98/16.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „В“ ЕООД е създадено с цел да се извършват услуги и консултации в областта на IT техно...

№ ЕП-04-19-181 от 02.03.2022 г. Относно: Прилагане на осигурително законодателство

Във Ваше писмо, постъпило с вх. ………… г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: На 17.04.2019 г. сключвате договор с работодателя …………….. ООД и допълнително споразумение ...

№ М-26-С-889 от 15.03.2022 г. Относно: Определяне на прага от 10 000 евро по чл. 20б, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, регистрация и прилагане на специален режим в Съюза по чл. 156 от ЗДДС, вътреобщностни доставки по чл. 7, ал. 4 от ЗДДС, документиране на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № … е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалните режими з...

Анотации

Заместване на колега в отпуск или болничен

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право моят работодател да издаде писмена заповед, в която ме задължава да замествам колега в отпуск или болничен без мое съгласие, колегата е с моята длъжност, но естеството на работа ни е различн...

Налагане на дисциплинарно наказание по КТ

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Трябва ли да има някакво обяснение при наказание или уволнение по Кодекса на труда? Кодексът на труда (КТ) предвижда, че при нарушение на трудовата дисциплина се налагат дисциплинарни наказа...

Обезщетения, които се дължат по чл. 224 от КТ и чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наш служител ползва платен отпуск поради временна неработоспособност в размер на 4 месеца без прекъсване, тъй като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст желае след изтичане на ползван...

Осигуряване на преподаватели, работещи по граждански договор

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата „Х” ООД организира курсове по английски език. С външните преподаватели сключва граждански договори. Преподавателка по език работи два месеца във фирмата. Но освен то...

Ползване на платен годишен отпуск от служителя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как може да се ползва платеният годишен отпуск: наведнъж целият брой работни дни, определени за платен годишен отпуск или на части? Има ли законово право служителят да ползва наведнъж целият брой работн...

Предизвестие за прекратяване на трудовия договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От кога започва да тече срокът на предизвестие за лице назначено по трудов договор, при наличие на обстоятелството, че предизвестието е дадено в период на ползване на болничен - от следващия ден или от д...

Принудителен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При липса на остатък за ползване платен отпуск у някой служител, как трябва да процедира работодателя, когато пуска в принудителен отпуск всички работници и служители? От изложеното в запитването не ста...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юли 2022 г.

До 10-ти юли: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 12 от 2022 г.

ДВ, бр. 42 от 7.6.2022 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда Решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички...

Какво влиза в сила на 1 юли 2022 г.

Промени при данъците и акцизите от 1 юли Акцизът на втечнения нефтен газ (LPG) и метана за автомобилите отпада до 30 юни 2025 г. Отпада акцизът за енергийните продукти, използвани за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Отпада...

Справочна информация бр. 12/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 23 май - 6 юни 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...