Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 9 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 9 от 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 9 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Закони и правителствени актове

Кодекс на труда (изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.)

В сила от 01.01.1987 г. Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г....

Коментар на експерта

Изплащане равностойността на дружествен дял на наследници на починал съдружник в търговско дружество – данъчни аспекти по ЗДДФЛ

По смисъла на разпоредбата на чл. 123 от Търговския закон (ТЗ) всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството ...

Максималните дневни суми при спиране на изпълнение на задълженията от кредитни институции по договори за влог

С Наредба номер 43 от 28.07.2022 г. на Българската народна банка1 се регламентират редът и условията за определяне и изплащане на максималната дневна сума при спиране на изпълнението на задълженията по договорите за влог от банките в случаите по чл. ...

Насърчаване на сигурността на трудовите правоотношения и подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения според ЗИДКТ

В брой 62 от 05.08.2022 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С този закон се въвеждат в националното ни законодателство изискванията на Директива 2019/1152 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 20...

Регистрация и дерегистрация за специалните режими по Глава осемнадесета на ЗДДС

Данъчно задължените лица, регистрирани за прилагане на режимите, регламентирани с Глава осемнадесета на закона, се обслужват от електронен портал за обслужване на едно гише - OSS. Порталът обслужва лица, които извършват цифрови и други услуги, предна...

Въпроси и отговори от практиката

Грешка при регистрирането и отчитането на ДДС за продажба

Въпрос: В първото тримесечие на 2021 г. предишната счетоводителка е отразила в дневника по продажби по ДДС фактура, платена в брой и същата сума както във фактурата и като продажба от касовия апарат. Тоест има дублиране. И това го установяваме сега, ...

Дарение на право на строеж в полза на предприятие

Въпрос: Физическо лице продава земя УПИ на фирма безвъзмездно и безсрочно с нотариален акт, като преотстъпва право на строеж, на която земя ще се построи фотоволтаична електрическа централа. Как ще се осчетоводи и дали сме длъжни на пускане на фактур...

Закупени дружествени дялове

Въпрос: Юридическо лице, регистрирано по ДДС в България – А ООД, осъществяващо бизнес в сферата на IT технологиите (прилагащо НСС) през 2019 г., участва в капитала на новосъздадено ООД с 50 хил. лв. дружествени дяла и прави инвестиция в размер на 50 ...

Зареждане на електрически превозни средства от закупени за целта зарядни станции

Въпрос: Дружеството ни стопанисва хотел и сме закупили две зарядни станции за зареждане на електрически автомобили, които са монтирани на паркинга на хотела. Зареждането ще бъде безплатно за гостите на хотела, а за външни лица услугата ще се предоста...

Изисквания към първоначалното и последващото оценяване на материалните запаси

Въпрос: Посочете характеристиките (позитиви и негативи) на всеки метод и препоръчителен такъв за изписване на материални запаси в условията на хиперинфлация? Отговор: Предвид поставения въпрос и изложената фактическа обстановка ще изразим следното п...

Използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

Въпрос: Използваме софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). Подали сме информация съгласно чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговския обект в НАП на 30.03.2020 г. Възнамеряваме да прекратим ползването на СУПТО, ...

Капитализиране на разходи, свързани с изграждане на ДМА

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по Търговския закон като дружество с ограничена отговорност (ООД) с предмет на дейност търговия и производство на части за машиностроенето и минната промишленост, търговия с генератори, двигатели, филтри и консуматив...

Консултантски услуги от чуждестранно лице

Въпрос: Нашата фирма е наела консултант от ЕС. Имам фактура за неговите нощувки в България, как е редно да бъдат третирани и признават ли се за данъчни цели? Отговор: Доколкото се разбира от информацията в запитването, фирмата ви е наела по договор...

Необлагаеми доставки с място на изпълнение извън територията на страната

Въпрос: Българска фирма купува олио в Украйна и го продава на немска фирма (съответно регистрирана в Германия). Собствеността върху стоката от украинската фирма към българската и съответно от българската към немската фирма се прехвърля в Украйна и се...

Облагане на внос на лаптопи от Румъния

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България закупува на територията на Румъния (страна от ЕС) два лаптопа, за които е начислен румънски ДДС и всеки от тях е на стойност около 1000 евро. Без да излизат от Румъния, българското дружеств...

Облагане с ДДС на бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули

Въпрос: През 2021 г. фирма „А“ ЕООД, регистрирана по ДДС, извършва внос от трети страни на бебешки пелени с тарик код 96190081- попадащи в приложение 4 с 9% ставка. Намалената ставка от девет процента се прилага, когато за съответна стока по чл. 66, ...

Разходи за развитие на софтуер

Въпрос: Българско дружество разработва софтуер за мониторинг на храна в дома. До 31.12.2019 г. дружеството е трупало разходи по разработката на софтуера и към същата дата е завело нематериален актив с полезен живот 7 години. Дружеството прилага Нацио...

Регистрация на търговско дружество на чужденец

Въпрос: Физическо лице от Украйна, живеещо на свободен наем в Пловдив с регистрационна карта на чужденец, издадена от Държавната агенция за бежанците при МС на 13.04.2022 г. - валидна до 23.02.2023 г., иска да регистрира фирма в България, за да упраж...

Счетоводни и данъчни аспекти при предоставени държавни помощи за зърнопроизводители

Въпрос: Дружество в сферата на зърнопроизводство (непреработена зърнена продукция) заявява и получава следните субсидии: СЕПП - за площ, ЗДП - зелени директни плащания, СПП - преразпределително плащане, и СПК - схема за протеинови култури. Коя е годи...

Услуги, извършени по електронен път

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по чл. 97а от ЗДДС, предоставя електронни услуги чрез платформа, собственост на европейска фирма, на клиенти - физически лица, които са български граждани и такива, които се намират в друга държава от ЕС. Плащане...

Писма и указания

№ 07-00-241 от 14.06.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-241/14.06.2022 г., препратено по компетентност от Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при Централно управление на НАП. Изложена е следната факти...

№ 11-04-1 от 15.06.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство при изплащане на възнаграждения на лица, включени в списъците на специалистите към съответния съд, утвърдени за вещи лица на основание чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи запитване с вх. № 11-04-1/15.06.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Между Окръжен съд – …., чийто председател сте Вие, и вещо лице – Д…., е възникнал казус по ...

Решения на ВАС

Решение № 3228 от 05.04.2022 г. по адм. дело № 8019/2021 г.

Предмет на спора е определяне на задължения за ДДС. Съдът е длъжен да се произнесе дали органът, постановил отказа, е разполагал с оперативна самостоятелност и спазил ли е изискването за законосъобразност на издадения от него акт – арг. от чл. 169 А...

Решение № 3270 от 06.04.2022 г. по адм. дело № 7604/2021 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения за ДДС за данъчен период 06.2018 г. и начислена лихва. По силата на чл. 68, ал. 2 ЗДДС правото на данъчен кредит възниква, когато ДДС стане изискуем. Съгласно чл. 25, ал. 6, т. 1 ЗДДС данъкът ст...

Решение № 3365 от 08.04.2022 г. по адм. дело № 5027/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди от 12.2012 г. до 02.2016 г. и за 05., 06., 07. и 09.2016 г.; данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ (годишен и авансов данък на ЕТ) за 2012 – 2016 г.; вноски за ДОО за самоосигуряващи се лица ...

Решение № 3436 от 12.04.2022 г. по адм. дело № 9169/2019 г.

Предмет на спора e ангажирана отговорност по чл. 177 ЗДДС за задължения за ДДС за данъчни периоди 05.2015 г., 12.2015 г., 01.2016 г., 02.2016 г., 03.2016 г., 04.2016 г. и 05.2016 г. с лихви за просрочие. Съгласно чл. 177, ал. 1 ЗДДС регистрирано лиц...

Решение № 3453 от 12.04.2022 г. по адм. дело № 4890/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. и лихви. Съобразно чл. 44 и чл. 48 от Наредба № Н-9/14.08.2006 г., при прилагане на метода на транзакционната нетна печалба съпоставимата норма на нетна пе...

Решение № 3625 от 15.04.2022 г. по адм. дело № 6848/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.04.2014 г. до 31.03.2015 г. ведно с прилежащи лихви за забава в резултат на отказано право на данъчен кредит по 23 фактури с предмет на доставката различни количества захар. ...

Решение № 3645 от 18.04.2022 г. по адм. дело № 325/2022 г.

Предмет на спора e определяне на задължения по ЗДДС и по ЗДДФЛ за данъчни периоди 2018 г. и 2019 г. Нотариалният акт свидетелства за сключена възмездна правна сделка, при която всяка от страните поема задължение за осъществяване на имуществена прест...

Решение № 3788 от 19.04.2022 г. по адм. дело № 12511/2021 г.

Предмет на спора e определена нова, по-висока митническа стойност и нов по-висок размер на дължимия ДДС. Всяко неизпълнение на парично задължение е забавено изпълнение и може да породи претенция за заплащане на закъснителни вреди. При неизпълнение н...

Решение № 3856 от 20.04.2022 г. по адм. дело № 6715/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди от 03.2015 г. до 09.2017 г. и лихви. Според практиката на Съда на ЕС (по дело С-291/02, дело С-415/98, дело С-269/00, дело С-72/05 и дело С-25/03) няма пречка имотът да се използва ...

Решение № 3928 от 21.04.2022 г. по адм. дело № 12518/2021 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.12.2016 г. до 31.01.2017 г. и по ЗКПО за данъчни периоди 2016 г. и 2017 г. Съгласно чл. 16, ал. 1 ЗКПО, когато една или повече сделки са сключени при условия, чието изпълнение води до о...

Решения на ВКС

Решение № 101 от 3.02.2021 г. на ВКС по т. д. № 1510/2019 г., I т. о.

В работата на общото събрание могат да участват само акционери с право на глас. Отказът на дружеството да допусне до фактическо участие само част от съпритежателите на акция, които самостоятелно не могат да упражнят правата си по нея, в частност пра...

Решение № 156 от 10.02.2021 г. на ВКС по гр. д. № 2451/2019 г., III г. о.

Продажбата на вещ на цена, по-ниска от пазарната, не е несъвместима с общоприетите норми за справедливост и добросъвестност. Допуснато е касационно обжалване по следните въпроси: 1) Представлява ли евентуалното неплащане на цената по договор за поку...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 249, 250 и 251 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната верс...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 55 до бр. 64 от 2022 г.

ДВ, бр. 55 от 15.7.2022 г. Народно събрание Решение за прекратяване пълномощията на народен представител Министерски съвет Постановление № 164 от 11 юли 2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на полити...