Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 9 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 9 от 2022 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда (изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.)

В сила от 01.01.1987 г. Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април ...

Коментар на експерта

Изплащане равностойността на дружествен дял на наследници на починал съдружник в търговско дружество – данъчни аспекти по ЗДДФЛ

По смисъла на разпоредбата на чл. 123 от Търговския закон (ТЗ) всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството и право на ликвидационен дял. ...

Максималните дневни суми при спиране на изпълнение на задълженията от кредитни институции по договори за влог

С Наредба номер 43 от 28.07.2022 г. на Българската народна банка1 се регламентират редът и условията за определяне и изплащане на максималната дневна сума при спиране на изпълнението на задълженията по договорите за влог от банките в случаите по чл. 52а и чл. 101 от Закона за въз...

Насърчаване на сигурността на трудовите правоотношения и подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения според ЗИДКТ

В брой 62 от 05.08.2022 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С този закон се въвеждат в националното ни законодателство изискванията на Директива 2019/1152 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за прозрачни и предвидим...

Регистрация и дерегистрация за специалните режими по Глава осемнадесета на ЗДДС

Данъчно задължените лица, регистрирани за прилагане на режимите, регламентирани с Глава осемнадесета на закона, се обслужват от електронен портал за обслужване на едно гише - OSS. Порталът обслужва лица, които извършват цифрови и други услуги, предназначени за данъчно незадължени...

Въпроси и отговори от практиката

Грешка при регистрирането и отчитането на ДДС за продажба

Въпрос: В първото тримесечие на 2021 г. предишната счетоводителка е отразила в дневника по продажби по ДДС фактура, платена в брой и същата сума както във фактурата и като продажба от касовия апарат. Тоест има дублиране. И това го установяваме сега, когато подготвяме годишното пр...

Дарение на право на строеж в полза на предприятие

Въпрос: Физическо лице продава земя УПИ на фирма безвъзмездно и безсрочно с нотариален акт, като преотстъпва право на строеж, на която земя ще се построи фотоволтаична електрическа централа. Как ще се осчетоводи и дали сме длъжни на пускане на фактура, тъй като е безвъзмездно? О...

Закупени дружествени дялове

Въпрос: Юридическо лице, регистрирано по ДДС в България – А ООД, осъществяващо бизнес в сферата на IT технологиите (прилагащо НСС) през 2019 г., участва в капитала на новосъздадено ООД с 50 хил. лв. дружествени дяла и прави инвестиция в размер на 50 000 лв. Другите 30% (30 хил. л...

Зареждане на електрически превозни средства от закупени за целта зарядни станции

Въпрос: Дружеството ни стопанисва хотел и сме закупили две зарядни станции за зареждане на електрически автомобили, които са монтирани на паркинга на хотела. Зареждането ще бъде безплатно за гостите на хотела, а за външни лица услугата ще се предоставя срещу заплащане. Имаме ли п...

Изисквания към първоначалното и последващото оценяване на материалните запаси

Въпрос: Посочете характеристиките (позитиви и негативи) на всеки метод и препоръчителен такъв за изписване на материални запаси в условията на хиперинфлация? Отговор: Предвид поставения въпрос и изложената фактическа обстановка ще изразим следното принципно становище, с допускан...

Използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

Въпрос: Използваме софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). Подали сме информация съгласно чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговския обект в НАП на 30.03.2020 г. Възнамеряваме да прекратим ползването на СУПТО, но ще използваме софтуера за р...

Капитализиране на разходи, свързани с изграждане на ДМА

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по Търговския закон като дружество с ограничена отговорност (ООД) с предмет на дейност търговия и производство на части за машиностроенето и минната промишленост, търговия с генератори, двигатели, филтри и консумативи. С цел ефективното представя...

Консултантски услуги от чуждестранно лице

Въпрос: Нашата фирма е наела консултант от ЕС. Имам фактура за неговите нощувки в България, как е редно да бъдат третирани и признават ли се за данъчни цели? Отговор: Доколкото се разбира от информацията в запитването, фирмата ви е наела по договор за извънтрудови правоотношени...

Необлагаеми доставки с място на изпълнение извън територията на страната

Въпрос: Българска фирма купува олио в Украйна и го продава на немска фирма (съответно регистрирана в Германия). Собствеността върху стоката от украинската фирма към българската и съответно от българската към немската фирма се прехвърля в Украйна и се изнася за Германия от името и...

Облагане на внос на лаптопи от Румъния

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България закупува на територията на Румъния (страна от ЕС) два лаптопа, за които е начислен румънски ДДС и всеки от тях е на стойност около 1000 евро. Без да излизат от Румъния, българското дружество ги предоставя на служители н...

Облагане с ДДС на бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули

Въпрос: През 2021 г. фирма „А“ ЕООД, регистрирана по ДДС, извършва внос от трети страни на бебешки пелени с тарик код 96190081- попадащи в приложение 4 с 9% ставка. Намалената ставка от девет процента се прилага, когато за съответна стока по чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС са изпълне...

Разходи за развитие на софтуер

Въпрос: Българско дружество разработва софтуер за мониторинг на храна в дома. До 31.12.2019 г. дружеството е трупало разходи по разработката на софтуера и към същата дата е завело нематериален актив с полезен живот 7 години. Дружеството прилага Националните счетоводни стандарти. ...

Регистрация на търговско дружество на чужденец

Въпрос: Физическо лице от Украйна, живеещо на свободен наем в Пловдив с регистрационна карта на чужденец, издадена от Държавната агенция за бежанците при МС на 13.04.2022 г. - валидна до 23.02.2023 г., иска да регистрира фирма в България, за да упражнява търговска дейност по бълг...

Счетоводни и данъчни аспекти при предоставени държавни помощи за зърнопроизводители

Въпрос: Дружество в сферата на зърнопроизводство (непреработена зърнена продукция) заявява и получава следните субсидии: СЕПП - за площ, ЗДП - зелени директни плащания, СПП - преразпределително плащане, и СПК - схема за протеинови култури. Коя е годината на признаване на прихода,...

Услуги, извършени по електронен път

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по чл. 97а от ЗДДС, предоставя електронни услуги чрез платформа, собственост на европейска фирма, на клиенти - физически лица, които са български граждани и такива, които се намират в друга държава от ЕС. Плащането на предоставената от българ...

Писма и указания

№ 07-00-241 от 14.06.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-241/14.06.2022 г., препратено по компетентност от Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при Централно управление на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството,...

№ 11-04-1 от 15.06.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство при изплащане на възнаграждения на лица, включени в списъците на специалистите към съответния съд, утвърдени за вещи лица на основание чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи запитване с вх. № 11-04-1/15.06.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Между Окръжен съд – …., чийто председател сте Вие, и вещо лице – Д…., е възникнал казус по прилагане на нормативната база...

Решения на ВАС

Решение № 3228 от 05.04.2022 г. по адм. дело № 8019/2021 г.

Предмет на спора е определяне на задължения за ДДС. Съдът е длъжен да се произнесе дали органът, постановил отказа, е разполагал с оперативна самостоятелност и спазил ли е изискването за законосъобразност на издадения от него акт – арг. от чл. 169 АПК. В случая административният...

Решение № 3270 от 06.04.2022 г. по адм. дело № 7604/2021 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения за ДДС за данъчен период 06.2018 г. и начислена лихва. По силата на чл. 68, ал. 2 ЗДДС правото на данъчен кредит възниква, когато ДДС стане изискуем. Съгласно чл. 25, ал. 6, т. 1 ЗДДС данъкът става изискуем към момента на на...

Решение № 3365 от 08.04.2022 г. по адм. дело № 5027/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди от 12.2012 г. до 02.2016 г. и за 05., 06., 07. и 09.2016 г.; данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ (годишен и авансов данък на ЕТ) за 2012 – 2016 г.; вноски за ДОО за самоосигуряващи се лица за 2013 г. - 2016 г.; вноски з...

Решение № 3436 от 12.04.2022 г. по адм. дело № 9169/2019 г.

Предмет на спора e ангажирана отговорност по чл. 177 ЗДДС за задължения за ДДС за данъчни периоди 05.2015 г., 12.2015 г., 01.2016 г., 02.2016 г., 03.2016 г., 04.2016 г. и 05.2016 г. с лихви за просрочие. Съгласно чл. 177, ал. 1 ЗДДС регистрирано лице, получател по облагаема дост...

Решение № 3453 от 12.04.2022 г. по адм. дело № 4890/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. и лихви. Съобразно чл. 44 и чл. 48 от Наредба № Н-9/14.08.2006 г., при прилагане на метода на транзакционната нетна печалба съпоставимата норма на нетна печалба е определена на базата н...

Решение № 3625 от 15.04.2022 г. по адм. дело № 6848/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.04.2014 г. до 31.03.2015 г. ведно с прилежащи лихви за забава в резултат на отказано право на данъчен кредит по 23 фактури с предмет на доставката различни количества захар. Съгласно постоянната практика ...

Решение № 3645 от 18.04.2022 г. по адм. дело № 325/2022 г.

Предмет на спора e определяне на задължения по ЗДДС и по ЗДДФЛ за данъчни периоди 2018 г. и 2019 г. Нотариалният акт свидетелства за сключена възмездна правна сделка, при която всяка от страните поема задължение за осъществяване на имуществена престация, защото насрещната страна...

Решение № 3788 от 19.04.2022 г. по адм. дело № 12511/2021 г.

Предмет на спора e определена нова, по-висока митническа стойност и нов по-висок размер на дължимия ДДС. Всяко неизпълнение на парично задължение е забавено изпълнение и може да породи претенция за заплащане на закъснителни вреди. При неизпълнение на парично задължение кредиторъ...

Решение № 3856 от 20.04.2022 г. по адм. дело № 6715/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди от 03.2015 г. до 09.2017 г. и лихви. Според практиката на Съда на ЕС (по дело С-291/02, дело С-415/98, дело С-269/00, дело С-72/05 и дело С-25/03) няма пречка имотът да се използва както за търговска (икономичес...

Решение № 3928 от 21.04.2022 г. по адм. дело № 12518/2021 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.12.2016 г. до 31.01.2017 г. и по ЗКПО за данъчни периоди 2016 г. и 2017 г. Съгласно чл. 16, ал. 1 ЗКПО, когато една или повече сделки са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане,...

Решения на ВКС

Решение № 101 от 3.02.2021 г. на ВКС по т. д. № 1510/2019 г., I т. о.

В работата на общото събрание могат да участват само акционери с право на глас. Отказът на дружеството да допусне до фактическо участие само част от съпритежателите на акция, които самостоятелно не могат да упражнят правата си по нея, в частност правото си на глас, не води до оп...

Решение № 156 от 10.02.2021 г. на ВКС по гр. д. № 2451/2019 г., III г. о.

Продажбата на вещ на цена, по-ниска от пазарната, не е несъвместима с общоприетите норми за справедливост и добросъвестност. Допуснато е касационно обжалване по следните въпроси: 1) Представлява ли евентуалното неплащане на цената по договор за покупко-продажба основание за прог...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 249, 250 и 251 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниц...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 55 до бр. 64 от 2022 г.

ДВ, бр. 55 от 15.7.2022 г. Народно събрание Решение за прекратяване пълномощията на народен представител Министерски съвет Постановление № 164 от 11 юли 2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджет...

PDF версия на броя

Брой 9 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...