Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 38, 17 - 23 октомври 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 17 - 23 октомври 2022 г.
Законодателство

Личният труд, полаган от съдружниците, в аспекта на документалната обоснованост на стопанските операции по ЗКПО

С разпоредбата на чл. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, е регламентиран принципът за документална обоснованост на стопанските операции. По специално на основание нормата на чл. 10, ал. 1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е докум...

Държавен вестник

ДВ, бр. 73 от 13.9.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 268 от 7 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт ...

ДВ, бр. 74 от 16.9.2022 г.

Правителството прие Постановление № 272 от 12 септември 2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2004 г. Министърът на образованието и науката из...

ДВ, бр. 75 от 20.9.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 273 от 15 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция “Национална сигурност” за 2022 г. 2. Постановление № 274 от 15 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерст...

Въпроси и отговори

Вътреобщностно придобиване на стоки

Дружество се занимава с търговия на едро. Дружеството е регистрирано по ЗДДС в България и няма регистрации по ДДС в други държави. Основният доставчик на дружеството е от Италия, а основният клиент от Словения. Стоките се транспортират от Италия към Хърватия, където е установен к...

Данъчно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на елементите, включени в стойността на доставката на машина за българска фирма, извършвана от немски производител

Фирма А, регистрирана по ДДС, е представител на немски производител на машини за България. Българската фирма закупува машини и ги продава на клиенти от страната. Монтажът и инсталацията на машините се извършва от назначени във фирмата техници, които са обучавани от немския произв...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Служителка работи по трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ, като в това време по основния трудов договор с другия работодател е в неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на малко дете. Трябва ли по допълнителния договор да се начислява допълнително възнагра...

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор след пенсиониране

В заповедта за прекратяване на трудов договор е предвидено да се изплати обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размер 6 брутни заплати. Но повече от 4 месеца работодателят задържа изплащането на обезщетението. Има ли краен срок за изплащане на това обезщетение? След като се изпла...

Относно смесената система на подписване на трудов договор - работодателят подписва документи, отправени към служителите с КЕП, а служителите отговарят в писмена форма

Във връзка със сключване на трудов договор, приложено изпращам примерен трудов договор, който е подписан собственоръчно от служителя, а работодателя е положил подпис чрез КЕП. Трудовият договор, така подписан, легитимен ли е съгласно българското законодателство? Практиката често...

Правни възможности за уреждане на правоотношението между предприятието и съставителя на финансовите отчети

Допустимо ли е граждански договор за счетоводни услуги да е безвъзмезден, в случай че не е сключен със свързано със счетоводителя лице, но може да е сключен със свързано лице с дружеството, в което счетоводителят работи на трудов договор? Предвид поставения въпрос и изложената...

Продажби чрез електронен магазин

Дружество се занимава с производство и продажба на генератори за подобряване на изгарянето на двигателя. Същото възнамерява да започне да продава своите стоки чрез електронен магазин. - Има ли хипотези, в които регистрацията на електронния магазин в НАП да не е задължителна? - Пр...

Размер на обезщетението при отмяна на незаконно уволнение

Съдът отменя уволнението на служител като незаконно, възстановява го на предишната работа и му присъжда обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ. Трябва ли към това обезщетение да се включат договорените по КТД суми за почивно дело и коледна заплата, като бъдат изчислени пропорционалн...

Справочник

Данъчно третиране на доставка по покупко-продажба на криптовалути и на консултантски услуги във връзка с този род активи

Писмо № М-26-П-234 от 21.10.2020 г. на НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в тър...

Лихвите на просрочените задължения остават непроменени до края на годината

Национална агенция за приходите Законната лихва върху просрочените задължения, които НАП администрира, остава в размер на 10 на сто до края на годината. Повишаването на основния лихвен процент от 0% на 0,49%, което БНБ въведе от 1 октомври 2022 г., няма да се отрази, тъй като за...

Справочна информация бр. 38/2022

Централни валутни курсове за периода 7.10. - 13.10.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Упълномощени лица с частичен достъп и изтичащ КЕП подават заявление за работа с е-услугите в новия портал на НАП

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите Ви уведомява, че след средата на месец октомври 2022 г. окончателно се преустановява възможността за достъп до електронните услуги с контролиран достъп (ЕУКД), предоставяни от Агенцията на административни органи, о...

PDF версия на броя

Брой 38 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...