Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 38, 17 - 23 октомври 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 17 - 23 октомври 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 38 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Личният труд, полаган от съдружниците, в аспекта на документалната обоснованост на стопанските операции по ЗКПО

С разпоредбата на чл. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, е регламентиран принципът за документална обоснованост на стопанските операции. По специално на основание нормата на чл. 10, ал. 1 от ЗКПО счетоводен разход се признава з...

Държавен вестник

ДВ, бр. 73 от 13.9.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 268 от 7 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност...

ДВ, бр. 74 от 16.9.2022 г.

Правителството прие Постановление № 272 от 12 септември 2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2004 г. Министърът...

ДВ, бр. 75 от 20.9.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 273 от 15 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция “Национална сигурност” за 2022 г. 2. Постановление № 274 от 15 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни ра...

Въпроси и отговори

Вътреобщностно придобиване на стоки

Дружество се занимава с търговия на едро. Дружеството е регистрирано по ЗДДС в България и няма регистрации по ДДС в други държави. Основният доставчик на дружеството е от Италия, а основният клиент от Словения. Стоките се транспортират от Италия към ...

Данъчно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на елементите, включени в стойността на доставката на машина за българска фирма, извършвана от немски производител

Фирма А, регистрирана по ДДС, е представител на немски производител на машини за България. Българската фирма закупува машини и ги продава на клиенти от страната. Монтажът и инсталацията на машините се извършва от назначени във фирмата техници, които ...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Служителка работи по трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ, като в това време по основния трудов договор с другия работодател е в неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на малко дете. Трябва ли по допълнителния договор да се н...

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор след пенсиониране

В заповедта за прекратяване на трудов договор е предвидено да се изплати обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размер 6 брутни заплати. Но повече от 4 месеца работодателят задържа изплащането на обезщетението. Има ли краен срок за изплащане на това о...

Относно смесената система на подписване на трудов договор - работодателят подписва документи, отправени към служителите с КЕП, а служителите отговарят в писмена форма

Във връзка със сключване на трудов договор, приложено изпращам примерен трудов договор, който е подписан собственоръчно от служителя, а работодателя е положил подпис чрез КЕП. Трудовият договор, така подписан, легитимен ли е съгласно българското зако...

Правни възможности за уреждане на правоотношението между предприятието и съставителя на финансовите отчети

Допустимо ли е граждански договор за счетоводни услуги да е безвъзмезден, в случай че не е сключен със свързано със счетоводителя лице, но може да е сключен със свързано лице с дружеството, в което счетоводителят работи на трудов договор? Предвид ...

Продажби чрез електронен магазин

Дружество се занимава с производство и продажба на генератори за подобряване на изгарянето на двигателя. Същото възнамерява да започне да продава своите стоки чрез електронен магазин. - Има ли хипотези, в които регистрацията на електронния магазин в ...

Размер на обезщетението при отмяна на незаконно уволнение

Съдът отменя уволнението на служител като незаконно, възстановява го на предишната работа и му присъжда обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ. Трябва ли към това обезщетение да се включат договорените по КТД суми за почивно дело и коледна заплата, като...

Справочник

Данъчно третиране на доставка по покупко-продажба на криптовалути и на консултантски услуги във връзка с този род активи

Писмо № М-26-П-234 от 21.10.2020 г. на НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални ...

Лихвите на просрочените задължения остават непроменени до края на годината

Национална агенция за приходите Законната лихва върху просрочените задължения, които НАП администрира, остава в размер на 10 на сто до края на годината. Повишаването на основния лихвен процент от 0% на 0,49%, което БНБ въведе от 1 октомври 2022 г., ...

Справочна информация бр. 38/2022

Централни валутни курсове за периода 7.10. - 13.10.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Упълномощени лица с частичен достъп и изтичащ КЕП подават заявление за работа с е-услугите в новия портал на НАП

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите Ви уведомява, че след средата на месец октомври 2022 г. окончателно се преустановява възможността за достъп до електронните услуги с контролиран достъп (ЕУКД), предоставяни от Агенцият...