Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 38, 17 - 23 октомври 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 17 - 23 октомври 2022 г.
Законодателство

Личният труд, полаган от съдружниците, в аспекта на документалната обоснованост на стопанските операции по ЗКПО

С разпоредбата на чл. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, е регламентиран принципът за документална обоснованост на стопанските операции. По специално на основание нормата на чл. 10, ал. 1 от ЗКПО счетоводен разход се признава з...

Държавен вестник

ДВ, бр. 73 от 13.9.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 268 от 7 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност...

ДВ, бр. 74 от 16.9.2022 г.

Правителството прие Постановление № 272 от 12 септември 2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2004 г. Министърът...

ДВ, бр. 75 от 20.9.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 273 от 15 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция “Национална сигурност” за 2022 г. 2. Постановление № 274 от 15 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни ра...

Въпроси и отговори

Вътреобщностно придобиване на стоки

Дружество се занимава с търговия на едро. Дружеството е регистрирано по ЗДДС в България и няма регистрации по ДДС в други държави. Основният доставчик на дружеството е от Италия, а основният клиент от Словения. Стоките се транспортират от Италия към ...

Данъчно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на елементите, включени в стойността на доставката на машина за българска фирма, извършвана от немски производител

Фирма А, регистрирана по ДДС, е представител на немски производител на машини за България. Българската фирма закупува машини и ги продава на клиенти от страната. Монтажът и инсталацията на машините се извършва от назначени във фирмата техници, които ...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Служителка работи по трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ, като в това време по основния трудов договор с другия работодател е в неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на малко дете. Трябва ли по допълнителния договор да се н...

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор след пенсиониране

В заповедта за прекратяване на трудов договор е предвидено да се изплати обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размер 6 брутни заплати. Но повече от 4 месеца работодателят задържа изплащането на обезщетението. Има ли краен срок за изплащане на това о...

Относно смесената система на подписване на трудов договор - работодателят подписва документи, отправени към служителите с КЕП, а служителите отговарят в писмена форма

Във връзка със сключване на трудов договор, приложено изпращам примерен трудов договор, който е подписан собственоръчно от служителя, а работодателя е положил подпис чрез КЕП. Трудовият договор, така подписан, легитимен ли е съгласно българското зако...

Правни възможности за уреждане на правоотношението между предприятието и съставителя на финансовите отчети

Допустимо ли е граждански договор за счетоводни услуги да е безвъзмезден, в случай че не е сключен със свързано със счетоводителя лице, но може да е сключен със свързано лице с дружеството, в което счетоводителят работи на трудов договор? Предвид ...

Продажби чрез електронен магазин

Дружество се занимава с производство и продажба на генератори за подобряване на изгарянето на двигателя. Същото възнамерява да започне да продава своите стоки чрез електронен магазин. - Има ли хипотези, в които регистрацията на електронния магазин в ...

Размер на обезщетението при отмяна на незаконно уволнение

Съдът отменя уволнението на служител като незаконно, възстановява го на предишната работа и му присъжда обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ. Трябва ли към това обезщетение да се включат договорените по КТД суми за почивно дело и коледна заплата, като...

Справочник

Данъчно третиране на доставка по покупко-продажба на криптовалути и на консултантски услуги във връзка с този род активи

Писмо № М-26-П-234 от 21.10.2020 г. на НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални ...

Лихвите на просрочените задължения остават непроменени до края на годината

Национална агенция за приходите Законната лихва върху просрочените задължения, които НАП администрира, остава в размер на 10 на сто до края на годината. Повишаването на основния лихвен процент от 0% на 0,49%, което БНБ въведе от 1 октомври 2022 г., ...

Справочна информация бр. 38/2022

Централни валутни курсове за периода 7.10. - 13.10.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Упълномощени лица с частичен достъп и изтичащ КЕП подават заявление за работа с е-услугите в новия портал на НАП

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите Ви уведомява, че след средата на месец октомври 2022 г. окончателно се преустановява възможността за достъп до електронните услуги с контролиран достъп (ЕУКД), предоставяни от Агенцият...

PDF версия на броя

Брой 38 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...