Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2022 г.
Писма и указания

№ 24-39-108 от 10.10.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за допълнително здравно осигуряване

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. №………….. г. в което е изложена следната фактическа обстановка: Ръководството на дружеството има намерение да предостави социален пакет на своите служите...

№ 94-00-121#2 от 08.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-121#2/08.08.2022 г. относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по чл. 100 от ЗДДС и осъществява дейност в областта на инфор...

№ 94-И-1049 от 03.10.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на трудовото и осигурителното законодателство

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило чрез Системата за сигурно електронно връчване в ЦУ на НАП и заведено с вх. № …….. от ……….. г., както и препратено по компетентност от дирекция ОДОП с вх. №………………. г., отговарям следното: В запитването са зададени следните въпроси: 1....

№ 96-00-207 от 26.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-207/26.08.2022 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗКПО. Изложена е следната фактическа обстановка: Представляваната от Вас фондация има дейност с нестопанска цел и не е регистрирано по ЗДД...

№ 96-00-212 от 30.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи запитване с вх. № 96-00-212/30.08.2022 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на фирмата е транспортни у...

№ 96-00-219 от 07.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на чуждестранно лице, наето по трудово правоотношение от българска фирма, което ще полага труд само в държавата членка по пребиваване

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-219/07.09.2022 г. и № 96-00-219#1/08.09.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Предстои Ви да сключите трудов договор за работа от разстояние, съгласно чл. 107з от Кодекса...

№ 96-00-264 от 21.10.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при продажба на дялове от чуждестранно физическо лице

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………..е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-264/21.10. 2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирма „…… България“ ООД, на която сте управител, е регистрирана в България, със съдружници чуждестранно физическо лиц...

№ М-24-38-56 от 31.08.2022 г. ОТНОСНО: Задължителни осигурителни вноски за осъществявана трудова дейност в Обединеното Кралство

Във Ваше писмено запитване, получено в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. №……. от ………. г., е изложена следната фактическа обстановка: Едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирано през 2022 г...

№ М-94-В-1171 от 03.10.2022 г. ОТНОСНО: Отразяване в дневника за покупки по реда на § 20а, ал. 2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ППЗДДС) и § 39 от Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДДС (ПИД на ППЗДДС) на фактури за доставки на хляб и брашно, за които е приложена нулева ставка на данъка върху добавената стойност

Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № …, относно приложението на § 20а, ал. 2 и 3 от ПЗР на ППЗДДС и § 39 от ПИД на ППЗДДС, в сила от 26.07.2022 г. (ДВ, бр. 59 от 2022 г.) при доставки на хляб и брашно с място ...

Анотации

Възможност за назначаване по трудов договор чрез конкурсна процедура

в. „Сега“ Има ли и по Кодекса на труда, а не само по Закона за държавния служител провеждане на конкурс за заемане на дадена работа? Кодексът на труда (КТ) определено предвижда възможност за назначаване по трудов договор и чрез конкурсна процедура. Казано и по друг начин - конку...

Лице, което се намира в отпуск по майчинство или отглеждане на дете до 2-годишна възраст може да полага труд по граждански договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В общинска администрация в делегирана от държавата дейност имаме назначен служител по трудово правоотношение. Функциите на длъжността са свързани с контрол и надзор в строителството. В края на декември въпросният служител излиза в бо...

Няма нормативно ограничение да се установява сумирано изчисляване на работното време и за работници и служители, които работят на непълно работно време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Искаме да сключим трудов договор за непълно работно време с работник, но във фирмата е установено СИВР на едномесечен период от време. В този случай, поради различното разпределение и продължителност на смените през месеца, не бихме ...

Право на данъчен кредит за закупен лек автомобил

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Основната дейност на дружество е товарен автомобилен транспорт. Транспортът на стоките се осъществява както на територията на страната, така и от територията на страната до територията на друга държава ч...

Право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам влязъл в сила на 05.09.2022 трудов договор (изпитателен срок). При прекратяване по взаимно съгласие през януари, 2023 г. длъжен ли е работодателят да изплати договорения платен отпуск за 2023 г.? Съгласно чл. 224, ал. 1 от Коде...

Работно време по втори трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Вторият трудов договор по чл. 111 до колко часа е за месец - 80 ч. или 84 ч.? До колко часа може да бъде допълнителният трудов договор? Според чл. 66, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор съдържа данни за страните ...

Часовете за пътуване не следва да се отчитат като работни часове

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лица, които работят на ненормиран работен ден (става дума за актьори), са командиравани в страната за един ден, като им се изплащат командировъчни - дневни, пътни и т.н. Времето, през което пътуват зачита ли се за работно време. Напр...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 декември 2022 г.

До 1-ви декември: ЗКПО 1. Внасяне на месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по ЗКПО. 2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за трето тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО. До 10-ти декември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организ...

Държавен вестник в бр. 22 от 2022 г.

ДВ, бр. 89 от 8.11.2022 г. Народно събрание Решение за оказване на военна и военнo-техническа подкрепа на Украйна и укрепване на отбранителните способности на България Решение за избиране на председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Решение за промени в р...

Осигурителен календар за декември 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 октомври - 4 ноември 2022 г. Курсове за митнически о...

PDF версия на броя

Брой 22 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...