Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 12 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 12 от 2022 г.
Коментар на експерта

Данъчно третиране по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС на договор за управление и контрол

На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в зависимост от формата на плащане, доходите могат да бъдат парични и непарични, а класификацията на доходите според източника им се съдържа в разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от същия закон...

Наличието на договор като условие за прилагане на режима „складиране на стоки до поискване”

С една от промените в ЗДДС, които са в сила от 01.01.2020 г., бе въведен режим за доставки на стоки от ВОТ, при които данъчното събитие за доставките (респективно изискуемостта и дължимостта на ДДС) се отлага във времето до момента за прехвърлянето на собствеността върху тях. Реж...

Нова правна уредба на клиринговите къщи

Основната правна уредба на клиринговите къщи се съдържа в чл. 26 и чл. 26а от Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.), но едва наскоро с ПМС №329 от 13.10.2022 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 18.10.2022 г.) беше приета Наредба за устройството и правилата за де...

Особености при отчитане на готовата продукция при непрекъснат производствен процес

За да е в състояние ефективно и ефикасно да управлява развитието на подопечното си предприятие, неговото ръководство трябва постоянно да следи, да анализира и да съпоставя себестойността на продуктите, които предприятието създава и продава, с техните пазарни цени. Приемайки, че н...

Спазване разпоредбите на Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс от страна на предприятията

Улисани в гонене на срокове за подаване на данъчни декларации, определяне и внасяне на авансови вноски, неизменното задължение за подаване на справки декларации по реда на ЗДДС и задължения по годишното счетоводно и данъчно приключване, съществена част от предприятията пропускат ...

Въпроси и отговори от практиката

Вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, се намаляват при формирането на годишната данъчна основа

Въпрос: Сумите за задължителни осигурителни вноски на самосигуряващо се лице, невнесени в съответната година, признават ли се за разход в ГДД по чл. 50? Отговор: Вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса ...

Данъчен кредит за използвано гориво

Въпрос: В ЕООД единствено управителят, който е и едноличен собственик на капитала упражнява дейност в дружеството, за което има сключен договор за управление. При условията на финансово-обвързан лизинг управителят използва лека кола, както за стопанска дейност, така и за лични ну...

Данъчна ставка при продажба на хляб и брашно

Въпрос: Лице (магазин за хранителни стоки) извършва продажба на хляб и брашно. В кои клетки на дневник продажби и справка декларация по ЗДДС следва да се отнесат сумите от отчета за извършени продажби след 9.07.2022 г.? В отчета сумите са отразени в група А 0% ДДС. Следва ли да с...

Данъчно третиране на разходи, направени от лице, установено извън територията на страната при специфични обстоятелства

Въпрос: Българско дружество, извършващо международен транспорт в страни от ЕС и трети страни, има сключен договор с ШЕЛ, като са издадени карти, с които се плаща гориво и пътни такси в рамките на ЕС. Два пъти в месеца ШЕЛ издава фактури за зарежданията в България и обобщена справ...

Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите за предоставяне на еднократни парични помощи на наследниците на починали служители

Въпрос: Съгласно Колективния трудов договор във фирмата изплащаме на наследници на починали служители еднократни помощи, които отчитаме като социални разходи. Какво е данъчното третиране съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ? Отговор: Обект на запитването е данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДФ на...

Задължение за издаване на протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС (съгласно чл. 96, ал. 1) получава фактура от дружество регистрирано в Атланта. На фактурата има посочен VAT ID: EUххххххххх, Subtotal €12.00, VAT (20%) в размер на €2.40 и Total €14.40. Ясно е, че ще се състави протокол по чл. 117 от ...

Зареждане на електромобил с ток от електромер на физическо лице

Въпрос: Дружеството ни планира закупуване на електромобили. Тяхното зареждане обикновено се случва през нощта, т.е. в гараж на служителите евентуално. Каква е практиката за отчитането на потребения ток, ако автомобилът се зарежда през електромер, който е регистриран на физическо ...

Неплатен отпуск по втори трудов договор

Въпрос: Лица са назначени на втори трудов договор (чл. 111 от КТ на 4 часа): 1. Имат ли право на 30 календарни дни неплатен отпуск, зачитащ се за трудов стаж? 2. При неплатен отпуск от 1 година (с разрешение на работодателя) имам ли задължение да подавам Д1 и да внасям здравно ос...

Облагане доходите на земеделски производител за непреработена земеделска продукция

Въпрос: Фирма ООД е регистриран земеделски производител за непреработена земеделска продукция. Част от земята, която обработват е на съдружниците в съответното ООД. Може ли дружеството да им изплати рента за обработваната лична земя, признава ли се за разход във ООД-то и ако си я...

Облагане на доставка на стоки

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще купува стока от германска фирма, регистрирана по ДДС и ще я продава на фирми в държави извън ЕС и на физически лица. Стоката директно се транспортира в държавата извън ЕС, не влиза в България. Разплащането става по банков път. Как...

Облагане на доставки на проектантски услуги

Въпрос: Българско дружество извършва проектантски услуги. Бъдещ обект на проектантските услуги е сграда, находяща се в София, България. За дейността си дружеството ще използва подизпълнители, проектантски дружества от Австрия и Великобритания. Също така, част от екипа във връзка ...

Облагане на посреднически услуги в областта на интернет и безжичните телекомуникации

Въпрос: Нашата компания е регистрирано по ЗДДС ЕООД в България. Фирмата ни е доставчик на телекомуникационни услуги, посреднически услуги в областта на интернет и безжичните телекомуникации, като извършва услуги на данъчно задължени лица на територията на европейския съюз. Докуме...

Облагане на услуги по архитектура и дизайн на недвижими имоти

Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, извършва услуги свързани с недвижими имоти. Услугите са архитектура и дизайн. Дружеството е подизпълнител на друго българско дружество, услугите са свързани с недвижим имот на територията на Швейцария. Не е напълно изяснено дал...

Облагане при договор за наем на лек автомобил с румънска фирма

Въпрос: Сключихме договори за наем на лек автомобил (сублизинг) и наем на оборудване - мебели. Доставчикът е свързано лице с нашето дружество, местно лице на Румъния. Какво е облагането на дохода от гледна точка на СИДДО с Румъния и ЗКПО? Отговор: Съгласно чл. 195, ал. 1 от Зако...

Облагане с ДДС на услуга по оптимизация на сайтове

Въпрос: Българско дружество извършва услуги на задължени лица от трети страни. Дружеството е специализирано в SEO услугите - по оптимизиране за търсещи машини, консултации и препоръки за подобряване на сайт и оптимизирането му и други подобни, извършвани изцяло онлайн. Същите усл...

Облагане с ДДС на услуги в сферата на компютърните науки

Въпрос: Лице, регистрирано в регистър БУЛСТАТ като свободна професия ще извършва услуга (в сферата на IT, компютърни науки) за испанска фирма (регистрирана по ДДС). Необходимо ли е лицето да се регистрира по ДДС, за да извършва тази услуга за Испания? Впоследствие какво се подава...

Определяне на приложимото законодателство и дължимите осигурителни вноски, когато работодателят по трудовото правоотношение и възложителят по гражданския договор са регистрирани в две различни държави членки

Въпрос: Лице с българско гражданство, което работи на трудов договор с работодател от страна от ЕС, извършва работата си дистанционно онлайн от постоянния си адрес в България. Извършило е услуга по граждански договор в България за българско дружество. Кое е приложимото законодате...

Осигурителни вноски по сключен от българско дружество граждански договор с британски гражданин, който е пенсионер по британското законодателство за извършване на услуга

Въпрос: Българско дружество ще сключи граждански договор за извършване на услуга с британски гражданин, който е пенсионер по британското законодателство. Лицето пребивава в България, няма други доходи и не е осигурено на друго основание, но ще извършва услугата на територията на ...

Осигуряване на белгийски гражданин, който ще упражнява трудова дейност на територията на две държави членки - като „наето“ лице в България и като „самостоятелно заето“ лице в Белгия

Въпрос: Белгийски гражданин, който пребивава на територията на България, се осигурява в Белгия като самостоятелно заето лице (собственик на фирма). Същевременно ще започне да полага труд по договор за управление и контрол на територията на България. Къде и как следва да се осигур...

Отразяване на продажба на хляб и брашно с нулева ДДС ставка

Въпрос: Какво е осчетоводяването на фактури за хляб и брашно, издаване на протокол при покупка на брашно с нулева ставка, отразяване на продажба на хляб и брашно с нулева ДДС ставка, ДДС ставка при продажба на хляб на крайни клиенти? Отговор: Съгласно чл. 66б (Нов - ДВ, бр. 52 о...

Отчитане на неплатени данък сгради и такса смет

Въпрос: Съгласно данъчен ревизионен акт, изготвен от общинска дирекция МДТ, се налага да се осчетоводят главници и лихви за периода от 2017 г. до 2021 г. (налозите данък сгради и такса смет). С оглед на това, че дружеството е по МСС, какви са уместните счетоводни записвания и къд...

Прекратяване на трудов договор в срок за изпитване

Въпрос: Имаме служител в изпитателен срок, който е в продължителен болничен, и бихме искали да прекратим неговия трудов договор. Можем ли да прекратим трудовия договор по време на болничен, или трябва да изчакаме да се върне на работа? Има ли специфики, които трябва да приложим, ...

Прилагане на СИДДО между България и САЩ, в сила от 15.12.2008 г.

Въпрос: Българско юридическо лице има трима собственици. Двама от тях са американски граждани с дял от 95%, а третият собственик е българско физическо лице. От 2023 г. едното ЧФЛ ще извършва консултантски и маркетингови услуги за българското юридическо лице. За тази услуга ще пол...

Приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Новосъздадено ЕООД, вписано в Търговския регистър през месец 02.2022 г., започва дейността си и съответно има издадени фактури основно за закупени материали, външни услуги (нотариални справки) и фактура за закупен дълготраен актив. Същите са отразени като разход към датат...

Разходи за транспорт и гориво за личните автомобили на персонала

Въпрос: Фирмата ни се занимава с предоставяне на ресторантьорски услуги, като разполага с 20 ресторанта. За служителите след 10 ч. се полагат разходи за транспорт - таксита, гориво за личен автомобил; такива разходи се полагат и за ресторантите извън градовете, при които няма дру...

Социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол

Въпрос: От месец октомври въвеждаме здравно застраховане (допълнително здравно осигуряване) за част от служителите си. Във фирмата ни има много голямо текучество и това текучество е основно сред най-ниските позиции (в ресторантите), затова се взе решение от тази мярка да се възпо...

„Свързани лица“ по смисъла на ДОПК

Въпрос: Фирма А има 30 съдружници, от които лицата Х и У, които имат по 3,33% от дяловете, лицата Х и Y не са управители във фирма А. Лицето Х има собствена друга фирма Б, която е ЕООД и лицето Y също има собствена друга фирма С, която също е ЕООД.  Фирма Б и Фирма С дали са свър...

Писма и указания

Писмо № 24-39-50 от 08.03.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с разходи за допълнително здравно осигуряване за членове на семействата на наетите лица – непълнолетни деца

Ръководството на дружество има намерение да предостави към допълнителното здравно осигуряване на всички наети лица и социален пакет под формата на допълнително здравно осигуряване за членове на семействата на служителите – непълнолетни деца. Дружеството ще сключи застрахователен ...

№ 24-39-146 от 08.09.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при апортиране на дружествени дялове

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с в вх. № 24-39-146/11.08.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е с вписана основна дейност – консулта...

№ 3-1070 от 30.08.2022 г. ОТНОСНО: Регистриране и отчитане на продажби, извършвани от електронен магазин

Според изложеното в запитването, „П“ ЕООД планира създаване на онлайн магазин, чрез който ще се извършват услуги за дигитално съдържание, а именно продажба на дизайни на автомобилни винили във файлов формат. Очакванията са клиентите да бъдат както от държави - членки на ЕС, така ...

№ М-24-36-70 от 13.09.2022 г. ОТНОСНО: Прекратяване на административнонаказателните производства при изтекли давностни срокове

Във връзка с получени писма от ……………(изх. №………………………..) и …………………… (изх. №……………………) съответно заведени в ЦУ на НАП с вх. № ………………..и вх. №……………………., в които са поставени въпроси, свързани с прекратяване на административнонаказателни производства, по които са изтекли давностните с...

Решения на ВАС

Решение № 4325 от 09.05.2022 г. по адм. дело № 11955/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. и ДДС ведно с лихви за забава. Предоставените от собственика на дружеството безвъзмездно суми за ревизираните периоди следва да вземат участие при формиране на основата за облагане с ко...

Решение № 4344 от 09.05.2022 г. по адм. дело № 7404/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и корпоративен данък ведно с начислените лихви за забава. Съгласно чл. 171, ал. 1 ДОПК публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е сл...

Решение № 4346 от 09.05.2022 г. по адм. дело № 262/2022 г.

Предмет на спора е вменена на основание чл. 21, вр. чл. 19, ал. 2 ДОПК отговорност на лице в качеството му на управител на ООД за задължения на дружеството за ДДС за периода от 01.12.2013 г. до 31.01.2018 г., за корпоративен данък за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2018 г., за ...

Решение № 4408 от 10.05.2022 г. по адм. дело № 12225/2021 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС и ЗКПО за данъчни периоди от 26.10.2017 г. до 31.12.2018 г. Правото на приспадане на данъчен кредит е определено в чл. 68, ал. 1 ЗДДС, съгласно който данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспад...

Решение № 4473 от 11.05.2022 г. по адм. дело № 7037/2021 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на част от задължение за корпоративен данък за 2010 г. и Акт за прихващане и възстановяване от 24.09.2020 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - София. Като е игнорирал факта, че прихващането е извършено с влязъл в сила АПВ,...

Решение № 4488 от 11.05.2022 г. по адм. дело № 9675/2021 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО за данъчен период 2018 г., непризнат данъчен кредит, допълнително начислен ДДС и лихви за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. Съдът не е дал отговор на въпроса изпълнило ли е дружеството задъл...

Решение № 4502 от 11.05.2022 г. по адм. дело № 7885/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за корпоративен данък за 2018 г. и за ДДС за данъчни периоди 10., 11., 12.2018 г., 01. и 02.2019 г. ведно с лихви. Придобитата по фактурите стока е реализирана в рамките на 2018 г., но приходите от нея не са осчетоводени, ко...

Решение № 7121 от 14.07.2022 г. по адм. дело № 8770/2021 г.

Предмет на спора са годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за данъчни периоди от 01.01.2013 г. до 31.12.2017 г. и начислен ДДС за данъчни периоди от 12.2015 г. до 09.2017 г. ведно със съответните лихви. Извършваните продажби и неотразените приходи са доставки по смисъла на чл. 6 ЗДДС,...

Решение № 7759 от 24.08.2022 г. по адм. дело № 5129/2021 г.

Предмет на спора са обезщетение заради отказан данъчен кредит и съдебни разноски за съдебно-административното производство по оспорване на РА, ведно със законната лихва върху сумата на обезщетението. Правото на ЕС не съдържа изрична регламентация на иска за обезщетение за вреди,...

Решение № 7920 от 19.09.2022 г. по адм. дело № 4404/2021 г.

Предмет на спора е право на приспадане на данъчен кредит по 10 броя фактури, издадени от ЕООД в определени данъчни периоди. Систематичното място на чл. 177 ЗДДС в озаглавената „Правомощия на органите по приходите и предотвратяване на данъчни измами“ глава XXV от ЗДДС и заглавиет...

Решения на ВКС

Решение № 133 от 15.03.2021 г. на ВКС по гр. д. № 3595/2019 г., III г. о.

Действието на предварителния договор не се прекратява с изтичането на уговорения срок за сключване на окончателен договор. Той продължава да обвързва страните и след това и всяка от тях дължи изпълнение. От изтичането на срока за двете страни започва да тече единствено давността ...

Решение № 175 от 23.02.2021 г. на ВКС по т. д. № 1896/2019 г., II т. о., ТК

Когато митническият представител установи предварително, че предоставената му от представлявания информация за целите на митническото деклариране е непълна, грешна или некомпетентна, изпълнението на задължението му за правилно митническо деклариране и тарифиране на стоки не се ог...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 12 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент    За повече информация погледнете на страници 161, 162 и 163 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стран...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 90 до бр. 94 от 2022 г.

ДВ, бр. 90 от 11.11.2022 г. Народно събрание Правилник за организацията и дейността на Народното събрание Решение за промени в състава на Комисията по конституционни въпроси Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по правни въпроси Решение за избиране на заместн...

PDF версия на броя

Брой 12 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...