Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 46, 12 - 18 декември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 12 - 18 декември 2022 г.
Законодателство

Неустойки с обезщетителен характер - третиране по ЗДДС

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това дали доставката е облагаема, или освободена. На основание ал...

Народно събрание

Народното събрание ратифицира протокол за изменение на спогодба между България и Германия за избягване на двойното данъчно облагане

В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че между Република България и Федерална република Германия има действаща Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана на 25 януари 2010 г. в Берли...

Парламентът прие на първо четене Зако­нопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

С него в националното законодателство се въвеждат мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на европейски регламенти. Изис...

Парламентът прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с които се предлага акцизен календар за четири години за цигарите и останалите тютюневи изделия

В мотивите към законопроекта се посочва, че е постъпило искане от бранша за въвеждане на акцизен календар за период от четири години напред, считано от 1 март 2023 г., с цел да се постигне балансирано увеличение на минималното акцизно облагане на цигарите и останалите свързани ка...

Държавен вестник

ДВ, бр. 83 от 18.10.2022 г.

Правителството прие: 3. Постановление № 323 от 12 октомври 2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество. 5. Постановление № 325 от 12 октомври 2022 г. за извършване на промян...

ДВ, бр. 84 от 21.10.2022 г.

Правителството прие Постановление № 331 от 17 октомври 2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда. Министърът на транспорта и съобщенията подписа: 1. Изменения на Меж­дународната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и о...

Въпроси и отговори

Изискване на свидетелство за съдимост от кандидати за работа

Кога трябва да изискваме свидетелство за съдимост при сключване на трудов договор? Имало е преди Указ № 1074 от 23.05.1974 г., който е отменен. Излиза, че никъде в законите не е конкретизирано кога точно да се изисква свидетелство за съдимост. Нямам предвид, когато лицето ще има ...

Получаване на паричното обезщетение за отглеждане на дете след навършване на 6-месечна възраст от бащата, който е самоосигуряващо се лице

Физическо лице, което се самоосигурява като собственик и управител на ЕООД, работи и на трудов договор и желае да излезе в бащинство след навършване на 6 месеца на детето си. Какви са условията да го направи от гледна точка на ЕООД-то? По-специално трябва ли и ако да, какви проме...

Право на преотстъпване на корпоративен данък

ЕООД, регистрирано като земеделски производител, от 2020 г. има и хранителен магазин. Досега сградата на магазина е наета. Фирмата има намерение да си построи нова сграда за търговска цел. Може ли да се ползва преотстъпен данък за строителството на магазина? По силата на чл. 189...

Прекъсване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Майка в отпуск за гледане на дете до 2 години желае да прекрати отпуска си за 5 дни, в които ще бъде на обучение в чужбина, и отново да излезе в отпуск за гледане на дете до 2 години. Детето няма да бъде настанявано с детска градина, а ще се гледа от бащата. Бащата няма да ползва...

Продажба на активи под балансова стойност

Наказуема ли е от закона продажбата на фирмен апартамент под данъчната оценка или под себестойност? Няма закон, който забранява продажбата на активи под балансова стойност или данъчна стойност. Има обаче някои специфични третирания по ЗДДС и ЗКПО. Особените случаи при определяне...

Работна смяна от 22,00 до 10,00 ч.

Има ли право работодателят да въведе смяна с продължителност 12 часа - от 22,00 до 10,00 часа на следващия ден? Разпределението на работното време (включително работните смени) се установява от работодателя чрез правилника за вътрешния ред на предприятието (чл. 139, ал. 1 от КТ)...

Счетоводно отчитане на дружествата, обявени в ликвидация, и съставяне на ГФО

Съгласно изричната разпоредба на чл. 35, ал. 1 от Закона за счетоводството годишните финансови отчети на предприятията в производство по ликвидация се съставят на база на национален счетоводен стандарт. Това е СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност. Той следва да се прил...

Справочник

Въпроси и отговори за допускани грешки от осигурители, свързани с попълването и представянето на удостоверения за изплащане на парични обезщетения от ДОО

Национален осигурителен институт Въпрос: При представяне на удостоверение, приложение № 9 има ли значение дали е попълнена т. 2 или т. 3 от Раздел I. “Удостоверявам следните обстоятелства”, за обстоятелството дали към деня на настъпване на риска лицето има или няма осигурителен ...

Справочна информация бр. 46/2022

 Централни валутни курсове за периода 2.12. - 8.12.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 46 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...