Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 47, 19 - 25 декември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 47, 19 - 25 декември 2022 г.
Законодателство

Данъчно облекчение за намалена работоспособност по ЗДДФЛ в аспекта, когато лицето няма осигурителен стаж за пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО

На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица - ЗДДФЛ, сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително з...

Народно събрание

Депутатите приеха на първо четене два законопроекта за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Двата законопроекта са с идентично съдържание и с тях се предлага да се отложи влизането в сила на изменения в определени членове, отнасящи се до застрояване на незастроени територии, се посочва в доклада на комисията по местно самоуправление. Става въпрос за чл. 59 ал.1 от ЗУТ, ...

Дружествата, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, внасят задължителна временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби, реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Според приетите текстове временната солидарна вноска се декларира и внася по реда и в срока за подаване на годишната данъчна декларация за корпоративното подоходно облагане. Предвижда се за невнесената в срок временна солидарна вноска да се дължат лихви съгласно Закона за лихвите...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси

В доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се посочва, че целта на законопроекта е да облекчи режима при прекратяване на правото на ползване, като данъчно задължените физически и юридически лица бъдат освободени да подават данъчни декла...

Парламентът прие единодушно на две четения изменения в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

Вносител на предложението е Министерският съвет. Промяната се отнася към работата на Държавна агенция технически операции (ДАТО) и Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС). В доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика се посочва, че измененията ще по...

Парламентът прие на първо четене законопроекта за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за т.г.

Със законопроекта се удължава действието на бюджета за тази година, както и тези на ДОО и НЗОК, осигурява се продължаващо финансиране на редица социални и други плащания, както и се продължава действието на политиките и мерките, надградени с актуализацията на бюджета от 1 юли 202...

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда (КТ)

Към момента това би означавало минимален размер от 850 лева, се посочва в мотивите. Минималната работна заплата за следващата календарна година да се определя до 31 октомври на настоящата година и в размер не по-малък от 50 на сто от брутната средна заплата за страната за периода...

Държавен вестник

ДВ, бр. 85 от 25.10.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и осмото Народно събрание. 2. Решение за избиране на председател на Четиридесет и осмото Народно събрание. 3. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на з...

ДВ, бр. 86 от 28.10.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. 2. Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 3. Решение за задължаване на Мин...

ДВ, бр. 87 от 1.11.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси. 2. Решение за избиране на Комисия по икономическа политика и иновации. 3. Решение за избиране на Комисия по енергетика. 4. Решение за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и мест...

ДВ, бр. 88 от 4.11.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 352 от 2 ноември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. 2. Постановление № 353 от 2 ноември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2022 г. по бюджета на Държавен ...

Въпроси и отговори

База за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Работещ пенсионер е в болнични от 10.02.2022 до 30.11.2022. От 01.12 се връща на работа, а от 22.12. ще бъде освободен по взаимно съгласие. Дължим обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. От 01.07. основните месечни заплати са променени. На каква база трябва да се изчисли обезщетение...

Договор за финансов лизинг на пътно превозно средство

Фирмата подписва договор за финансов лизинг на пътно превозно средство на 03.05.2022 г. Лизинговият автомобил е лек - електрически, и ще се използва смесено (за дейността на компанията и за лични цели). Разходите по придобиване са, както следва: Встъпителна вноска: 20 268 лв. - ...

Задължителна регистрация по ЗАДС на фотоволтаична централа

Дружеството ни притежава фотоволтаична централа. Част от произведената енергия продава на търговец на ел. енергия по силата на договор, а друга част потребява за собствени нужди. Имайки предвид изменението на Закона за акцизите и данъчните складове, - § 6б, т. 3,б.а, в сила от 9....

Кредитно известие за внесена стока от Китай

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, внася стоки от Китай. За достигнат търговски оборот, китайското дружество доставчик дава допълнителна парична отстъпка на българското дружество. За отстъпката китайското дружество издава кредитно известие. Трябва ли кредитното...

Нов трудов договор за изпълнение на същата работа

В какъв срок може да се сключи нов трудов договор за изпълнение на длъжността, от която служител е уволнен по чл. 329 от КТ? Разпоредбата на чл. 329 от КТ не е основание за прекратяване на трудовия договор. Тази разпоредба се прилага само когато работодателят иска или пък обстоя...

Прекъсване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Майка в отпуск за гледане на дете до 2 години желае да прекрати отпуска си за 5 дни, в които ще бъде на обучение в чужбина, и отново да излезе в отпуск за гледане на дете до 2 години. Детето няма да бъде настанявано с детска градина, а ще се гледа от бащата. Бащата няма да ползва...

Ред и начин за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП

Притежаваме електронен магазин, в който продажбите се заплащат чрез пощенски паричен превод или чрез дебитни и кредитни карти. Имам следните въпроси относно стандартизирания одиторски файл, който трябва да подаваме ежемесечно в НАП: 1. Във файла се включват всички продажби, незав...

Справочник

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г.

Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. на МТСП [[table_1]]...

Справочна информация бр. 47/2022

    Централни валутни курсове за периода 9.12. - 15.12.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 47 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...