Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 47, 19 - 25 декември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 47, 19 - 25 декември 2022 г.
Законодателство

Данъчно облекчение за намалена работоспособност по ЗДДФЛ в аспекта, когато лицето няма осигурителен стаж за пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО

На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица - ЗДДФЛ, сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намаля...

Народно събрание

Депутатите приеха на първо четене два законопроекта за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Двата законопроекта са с идентично съдържание и с тях се предлага да се отложи влизането в сила на изменения в определени членове, отнасящи се до застрояване на незастроени територии, се посочва в доклада на комисията по местно самоуправление. Става ...

Дружествата, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, внасят задължителна временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби, реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Според приетите текстове временната солидарна вноска се декларира и внася по реда и в срока за подаване на годишната данъчна декларация за корпоративното подоходно облагане. Предвижда се за невнесената в срок временна солидарна вноска да се дължат ли...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси

В доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се посочва, че целта на законопроекта е да облекчи режима при прекратяване на правото на ползване, като данъчно задължените физически и юридически лица бъдат освоб...

Парламентът прие единодушно на две четения изменения в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

Вносител на предложението е Министерският съвет. Промяната се отнася към работата на Държавна агенция технически операции (ДАТО) и Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС). В доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика се...

Парламентът прие на първо четене законопроекта за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за т.г.

Със законопроекта се удължава действието на бюджета за тази година, както и тези на ДОО и НЗОК, осигурява се продължаващо финансиране на редица социални и други плащания, както и се продължава действието на политиките и мерките, надградени с актуализ...

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда (КТ)

Към момента това би означавало минимален размер от 850 лева, се посочва в мотивите. Минималната работна заплата за следващата календарна година да се определя до 31 октомври на настоящата година и в размер не по-малък от 50 на сто от брутната средна ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 85 от 25.10.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и осмото Народно събрание. 2. Решение за избиране на председател на Четиридесет и осмото Народно събрание. 3. Решение за приемане на проце...

ДВ, бр. 86 от 28.10.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. 2. Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 3....

ДВ, бр. 87 от 1.11.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси. 2. Решение за избиране на Комисия по икономическа политика и иновации. 3. Решение за избиране на Комисия по енергетика. 4. Решение за избиране на Комисия по регионална по...

ДВ, бр. 88 от 4.11.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 352 от 2 ноември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. 2. Постановление № 353 от 2 ноември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2...

Въпроси и отговори

База за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Работещ пенсионер е в болнични от 10.02.2022 до 30.11.2022. От 01.12 се връща на работа, а от 22.12. ще бъде освободен по взаимно съгласие. Дължим обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. От 01.07. основните месечни заплати са променени. На каква база тр...

Договор за финансов лизинг на пътно превозно средство

Фирмата подписва договор за финансов лизинг на пътно превозно средство на 03.05.2022 г. Лизинговият автомобил е лек - електрически, и ще се използва смесено (за дейността на компанията и за лични цели). Разходите по придобиване са, както следва: Встъ...

Задължителна регистрация по ЗАДС на фотоволтаична централа

Дружеството ни притежава фотоволтаична централа. Част от произведената енергия продава на търговец на ел. енергия по силата на договор, а друга част потребява за собствени нужди. Имайки предвид изменението на Закона за акцизите и данъчните складове, ...

Кредитно известие за внесена стока от Китай

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, внася стоки от Китай. За достигнат търговски оборот, китайското дружество доставчик дава допълнителна парична отстъпка на българското дружество. За отстъпката китайското дружество издава кредитно ...

Нов трудов договор за изпълнение на същата работа

В какъв срок може да се сключи нов трудов договор за изпълнение на длъжността, от която служител е уволнен по чл. 329 от КТ? Разпоредбата на чл. 329 от КТ не е основание за прекратяване на трудовия договор. Тази разпоредба се прилага само когато раб...

Прекъсване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Майка в отпуск за гледане на дете до 2 години желае да прекрати отпуска си за 5 дни, в които ще бъде на обучение в чужбина, и отново да излезе в отпуск за гледане на дете до 2 години. Детето няма да бъде настанявано с детска градина, а ще се гледа от...

Ред и начин за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП

Притежаваме електронен магазин, в който продажбите се заплащат чрез пощенски паричен превод или чрез дебитни и кредитни карти. Имам следните въпроси относно стандартизирания одиторски файл, който трябва да подаваме ежемесечно в НАП: 1. Във файла се в...

Справочник

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г.

Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. на МТСП [[table_1]]...

Справочна информация бр. 47/2022

    Централни валутни курсове за периода 9.12. - 15.12.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 47 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...