Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 5, 6 - 12 февруари 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 6 - 12 февруари 2023 г.
Законодателство

Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане по реда на ЗКПО

Обстоятелството, че данъчната основа е величина, която на практика е пряко отражение на осъществените през данъчната година стопански операции от ДЗЛ, е наложило в закона да се дефинират конкретни изисквания и правила за определяне на данъчната основа на изискуемите данъци в случ...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за лечебните заведения

Според приетите текстове Министерство на здравеопазването ще може да финансира лечебни заведения за болнична помощ - многопрофилни болници за активно лечение със сто на сто държавно участие в капитала за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни сит...

Парламентът прие на първо четене законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване

С измененията се цели регулиране на обхвата на Националния рамков договор за медицинските дейности и условията и реда за работата на аптеките с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Създават се условия за провеждане на целенасочена политика по регионален достъп до дейност...

Парламентът прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесен от Министерския съвет

С промените се транспонира в българското законодателство част от изискванията на европейска директива във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право. В мотивите към законопроекта се посочва, че с изменението на Директива (EС) 2017/113...

Държавен вестник

ДВ, бр. 99 от 13.12.2022 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна Президент на Републиката Указ № 281 за предлагане на Четиридесет и осмото Народно събрание да избере Николай Стефа...

Въпроси и отговори

Изплатен доход на чуждестранно физическо лице, свързан с покупко-продажба на движима вещ в аспект на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

На основание чл. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ, местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина. Съгласно чл. 7 от ЗДДФЛ чуждестранните физически лица са носители ...

Отчитане на средства, получени по европейски проект

ЮЛНЦ е получило сума по европейски проект. Сумата, която е получена през м.11.2022 г., е само част от общата сума по проекта. Задачата е да се изработи методика за работа. За целта са сключени няколко граждански договора с лица, някои от които са и в трудовоправни отношения с дру...

Префактуриране на суми

Две дружества са свързани лица - едното е собственик на другото. Дружеството майка има сключен договор за допълнително здравно осигуряване на служителите си. Дъщерното дружеството иска да сключи същия, но поради недостатъчен брой персонал, се предлага служители от дъщерното друже...

Социалните разходи и Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Трябва ли в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ в код 109 “Други необлагаеми доходи” работодателят да посочва и сумите за социални разходи за картите за градски транспорт от местоживеенето до местоработата (които не подлежат на облагане съгласно чл. 210 от ЗКПО), които предоставя...

Социално и здравно осигуряване на българин с американско гражданство, собственик и управител на ЕООД в България, живеещ и работещ в САЩ

Български гражданин притежава американско гражданство и е собственик и управител на ЕООД в България, което осъществява дейност. Същевременно живее и работи и в САЩ. Има ли задължение за собственика на дружеството да се осигурява социално и здравно в България? В чл. 5, ал. 4 от К...

Срок за износване на работно облекло

На работник е предоставено работно облекло на стойност 240 лв. Удължава ли се срокът на износването му при продължителен отпуск на работника? Връща ли се работното облекло при уволнение, или работникът може да го задължи? Работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служ...

Счетоводно и данъчно третиране при промяна на лизингов договор

Физическо лице сключва договор за финансов лизинг на лек автомобил през 2019 г. с лизингова компания за срок от 5 години. През 2022 г. това физическо лице при остатъчни непогасени лизингови вноски прехвърля правата и задълженията по договора за лизинг на юридическо лице. Сключено...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос относно доказването на пропуснати ползи, причинени от непозволено увреждане

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 3/2021 г. от 13.01.2023 г. по Тълкувателно дело № 3/2021 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) реши: “Причинените от деликт пропуснати ползи трябва да бъдат доказани със сигурно...

Нови правила за доставчиците на платежни услуги

Нови правила за събиране и отчитане на данни за трансгранични плащания, свързани с електронната търговия и въвеждането на някои изисквания за доставчиците на платежни услуги, влизат в сила от 1 януари 2024 г. Приетият от Съвета на Европа законодателен пакет за събиране на данни з...

Справочна информация бр. 5/2023

Централни валутни курсове за периода 27.01.2023 г. - 02.02.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Сумата за недостигащ месец осигурителен стаж е 140,58 лв.

Национална агенция за приходите Без промяна от началото на 2023 г. остава сумата, която лицата внасят за така нареченото закупуване на осигурителен стаж - 140,58 лв. за всеки недостигащ месец. Тази сума няма отношение към увеличението на минималната работна заплата, а се изчисля...

PDF версия на броя

Брой 5 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...