Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 2, 16 - 31 януари 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2023 г.
Писма и указания

№ 26-В-343 #1 от 14.11.2022 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Република Турция

В дирекция СИДДО при ЦУ на НАП е постъпило запитване, заведено с вх. № по регистъра на ЦУ на НАП. В запитването е изложена фактическа обстановка, съгласно която българско дружество има намерение да сключи граждански договор с физическо лице - местно на Турция за данъчни цели, ка...

№ 33-00-409 от 17.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

Във Ваше запитване с вх. №………../07.11.2022 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), препратено ни по компетентност от Националния осигурителен институт, е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте италиански гражданин, пребивавате на те...

№ 94-00-186 от 05.10.2022 г. ОТНОСНО: Задължително осигуряване на съдружник и управител в ООД, който е самоосигуряващо се лице - едноличен собственик на ЕООД

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-186/05.10.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Собственик сте на ЕООД, в което се осигурявате като самоосигуряващо се лице върху минимален осигурителен доход в размер на...

№ 94-00-203 от 25.10.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 94-00-203/25.10.2022 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и ЗДДФЛ. Изложена е следната фактическа обстановка: В качеството си на физическо лице упражнявате свободна професия и сте...

№ 94-00-209 от 09.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с притежаван YouTube канал, обвързан с предоставени права за поставяне на реклама от Google ADsence Ирландия

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 94-00-209/09.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Притежавате YouTube канал, като наскоро сте покрила условията за монетаризация, т.е. да Ви се плаща за предоставените права ...

№ 96-00-218 от 07.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-218/07.09.2022 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ….., относно прилагане на ЗДДС. Поставени са следните въпроси: 1. В случай че през месец ноември 2022 г. и месец декемвр...

№ 96-00-285 от 10.11.2022 г. ОТНОСНО: Ползване на преотстъпен данък съгласно чл. 189б от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-285/10.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: С подадена годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО дружеството ползва преотстъпен данък на основание чл. 189б от ЗКПО ...

№ 96-00-314 от 06.12.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на субсидиите от държавата, отпускани за електричество

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-314/06.12.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество е получило субсидии от държавата, които се отпускат за електричество и се начисляват във фактурите на дост...

№ М-26-А-472 от 14.10.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно и осигурително законодателство

Във Ваше писмо с вх. №……….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: „……….“ ЕАД има намерение да наеме лица, които да осъществяват трудова дейност дистанционно от територията на Полша или Унгария. Тези ли...

№ М-94-С-878 от 03.10.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо с вх. № ……. от ……. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: В Министерство … е постъпил за изплащане изпълнителен лист № 260153 от 28.04.2022 г., издаден от районен съд – ….., в полза на...

Анотации

Данъчно третиране на доходи с източник финансови инструменти от местни физически лица

Експерти на Елана Трейдинг отговарят на въпроса: Какво е данъчното третиране на доходи с източник финансови инструменти от местни на България за данъчни цели физически лица, за 2022 г.? I. Акции, права и дялове на колективни инвестиционни схеми: 1. Регулиран пазар в страната и Е...

Освободена доставка при продажба на стара сграда

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството е придобило чрез покупко-продажба апартамент в сграда, въведена в експлоатация през 2002 г. Нотариален акт е издаден на 20.12.2018 г. Продавачите са физически лица, които са придобили имота п...

Признаване на трудов стаж продобит в Германия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работих последните 6 години в Германия. Сега предстои да започна работа в България. Длъжността ми е една и съща, и в Германия и тук, и разбрах, че стажът там трябва да се зачита при изчисляване на заплатата ми с добавка за клас просл...

Признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение в друга държава-членка на ЕС

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Новоназначен служител ни предоставя ксерокопие на документ за трудов стаж от Италия на италиански език (общо 16 прослужени години) с молба този стаж да бъде зачетен и съответно заплащан като прослужено време от работодателя. Предпола...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 февруари 2023 г.

До 10-ти февруари: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или др...

Държавен вестник в бр. 2 от 2023 г.

ДВ, бр. 98 от 9.12.2022 г. Народно събрание Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия Министерство на здравеопазването Наредба № Н-5 от ...

Осигурителен календар февруари 2023 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 февруари – почивен ден. Първи работен ден 27 февруари 2023 г. - за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включителн...

Работодателите подават информация в НАП и за изплатени необлагаеми доходи на физически лица

Национална агенция за приходите В срок до 28 февруари 2023 г. работодателите, които са изплатили определени необлагаеми доходи на физически лица по трудови правоотношения през 2022 г., трябва да ги обявят пред НАП, заедно с информацията за платените през годината облагаеми доход...

Справочна информация бр. 2/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 12 - 30 декември 2022 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...

PDF версия на броя

Брой 2 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...