Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 9, 6 - 12 март 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 6 - 12 март 2023 г.
Законодателство

Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация

В ДВ, бр. 11 от 2023 г., е обнародван Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на вътрешното и европейските законодателства, който влиза в сила от 4 май 2023 г. За работодатели от частния сектор, които имат между 50 и 249 работ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 4 от 13.1.2023 г.

Народно събрание Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия, подписана на 27 октомври 2022 г. в Рияд, Кралство Саудитска Арабия Закон за ратифициране на Споразумението за финан...

Въпроси и отговори

Какви са правилата за участие в процедурата “Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

1. Увод В началото на месец февруари 2023 г. бяха публикувани за обществено обсъждане документите по процедура “Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”. Процедурата е част от Програмата за икономическа трансформация в рамките на Националния план за възстановява...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Основен принцип на счетоводството е принципът на съпоставимостта на приходите и разходите. Спазването му поставя пред съставителите на финансовите отчети на строителни предприятия важните въпроси: кой е моментът на признаването на приходите и разходите по договорите и как се оп...

Право на отпуск за трудовия стаж от бюрото по труда

Имам ли право на платен годишен отпуск за трудовия стаж, зачетен при получаване на обезщетение за безработица от бюрото по труда? Трудовият стаж за периода на обезщетение от бюрото по труда се зачита въз основа на чл. 354, ал. 1, т. 7 от КТ, без през това време да е съществувало...

Преизчисляване на пенсиите за трудова дейност

Въпросът ми е свързан с начина на прилагане на § 7з от ПЗР към КСО, по силата на който НОИ трябваше да преизчисли пенсиите от 01.10.2022 г. и по-специално начина на прилагане т. 1 от този параграф. Пенсионер, на който е отпусната пенсия за трудова дейност към 31.12.2021 г. , през...

Третиране по ЗДДФЛ на придобит доход от наем през 2022 г. от лице - нетърговец, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. Определяне на окончателен размер на осигурителния доход

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ, облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи. На основание ...

Факторингова сделка

Три български фирми са регистрирани по ЗДДС. Фирма А възлага извършването на международен транспорт на фирма Б (разполагат с всички документи, доказващи международният транспорт). Фирма С извършва факторинг сделка, като изкупува вземането на фирма Б, превежда 95% от дължимата сум...

Справочник

Въпроси и отговори за въвеждането на еврото в България

Министерство на финансите Какво е еврозона? Еврозоната е обединение на онези държави-членки на Европейския съюз (ЕС), които са въвели еврото като своя национална валута. Общата валута, единната парична политика, целяща ценова стабилност, и координацията на икономическите и фиска...

Справочна информация бр. 9/2023

Централни валутни курсове за периода 24.02.2023 г. - 1.03.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

Удължава се срокът на временна закрила за украинските граждани

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” С Решение № 95 от 1 февруари 2023 г. Министерският съвет удължи действието на временната закрила на украинските граждани до 4 март 2024 г. Приетото решение е в съответствие с Решението на Европейската комисия за удължаване действи...

PDF версия на броя

Брой 9 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...