Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2023 г.
Писма и указания

№ 24-39-147 от 10.11.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на договор за наем на активи и договор за преотдаване на същите

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило писмено запитване, препратено по компетентност, с вх. № 24-39-147/11.08.2022 г., в което e изложена следната фактическа обстановка: „К….. БЪЛГАРИЯ” ЕООД (К….., Дружеството) прилага като счетоводна база Междунар...

№ 3-1494 от 07.12.2022 г. ОТНОСНО: Задължение за регистрация по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, СУ „АБ“ е бенефициент по международен проект „Променяме се с климата“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансиран от българ...

№ 94-00-213 от 15.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-213/15.11.2022 г. Описвате следната фактическа обстановка: Съдружник сте във „Ф“ ООД, където се осигурявате. Едноличен собственик сте на К ЕООД като и двете фирми имат дейност в ...

№ 94-00-220 от 22.11.2022 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-220/22.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: В дружеството е назначено на трудов договор лице, гражданин на Федеративна Република Бразилия. Същият има разрешение за пре...

№ 94-00-221 от 22.11.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) на доходи от продажба на земеделска земя

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило запитване с вх. № 94-00-221/22.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: През 2021 година сте закупили земеделска земя като физическо лице. Земята представлява поземлени имоти, с трайно предназаначе...

№ 94-00-225 от 29.11.2022 г. ОТНОСНО: Данъчни и осигурителни задължения на чуждестранно физическо лице (ЧФЛ) - адвокат

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-225/29.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Живеете в Италия, където имате намерение да започнете да упражнява дейност като чуждестранен адвокат. Посочвате, че за тази...

№ 94-А-919 #1 от 24.11.2022 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване касаещо прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и Виетнам

В дирекция СИДДО при ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № XXXХ, касаещо прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и Виетнам („Спогодбата“, СИДДО). От изложената фактическа обстановка е видно, че Вие сте местно за България физическо...

№ 96-00-290 от 14.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-290/14.11.2022 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗКПО. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС в България и възнамерява да продава стоки онлайн от п...

№ 96-00-300 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-300/23.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е регистриран земеделски стопанин с основна дейност „Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодай...

Анотации

В КТД "Образование" е предвидено, че с КТД на равнище по-ниско от отраслово, могат да се договарят само по-благоприятни условия от установените с отрасловия КТД

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При назначаването на учител в училище за стаж, върху който се начислява кофициент прослужено време (1%) се взема само стажът придобит от лицето преди 2007 г. на същата или сходна длъжност. Във Вътрешните правила за работни заплати в ...

ДДС при продажби на стоки по електронен път чрез чуждестранна платформа Етци (Еtsy)

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество е регистрирано по Закона за ДДС и ще извършва продажби на стоки по електронен път чрез чуждестранна платформа Етци (Еtsy). Получатели са физически лица както от Европейския съюз, така и извън н...

Допустимо ли е при ДУК същото лице да бъде назначено и на ТД на 4ч. в същото дружество

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустимо ли е при ДУК същото лице да бъде назначено и на ТД на 4ч. в същото дружество? Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Според чл. 141, ал. 7 от Търговския закон самият д...

Заместник - кметовете имат всички права по трудово правоотношение с изключение на тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам 7 години стаж като държавен служител и 15 години като заместник-кмет. Времето от 15 години като заместник-кмет се признава като служебен стаж, без да е съществувало служебно правоотношение. Предстои ми пенсиониране. Колко работн...

Обезщетение за неизпозван платен годишен отпуск за 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначена съм от 01.01.2022 г. по постоянен трудов договор, на 5-дневна работна седмица, на непълно работно време - 2 часа, с 200 лв. основно трудово възнаграждение. Нямам издавано експертно решение на ТЕЛК. През 2022 г. не съм ползв...

Право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В момента съм в отпуск по майчинство. Дъщеря ми ще навърши година на 04.05.2023 г. В община П. е одобрен проект „Грижа в дома в община П.“, по който е обявена свободна работна позиция „Рехабилитатор“, на непълно работно време. Имам н...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 март 2023 г.

До 10-ти март: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга ...

Държавен вестник в бр. 4 от 2023 г.

ДВ, бр. 103 OT 24.12.2022 г. Президент на Републиката Указ № 307 за освобождаване на Румен Петров Петров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република Указ № 308 за назначаване на Марияна Николаева Бояджиева за ...

Осигурителен календар за март 2023 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 март – почивен ден. Първи работен ден 27 март 2023 г. - за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начисл...

Справочна информация бр. 4/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19.01. - 3.02.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 4 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...