Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 6, 16 - 31 март 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2023 г.
Писма и указания

№ 24-39-173 от 07.12.2022 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

Във Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП …, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), заведено с вх. № …., е изложена следната фактическа обстановка: „Х“ - дружество, регистрирано и извършващо дейност съгласно законодателств...

№ 3-137 от 26.01.2023 г. ОТНОСНО: Подаване на справки-декларации по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и дължими авансови вноски за корпоративен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, на 07.10.2022 г. е извършено прехвърляне по реда на чл. 15 от Търговския закон (ТЗ) на предприятието на „Н“ ЕООД с ЕИК 203* на правоприемника „Н Х“ ЕООД с ЕИК 207**. Посочено е, че с акт от 18.10.2022 г. „Н Х“ ЕООД е регистрирано по реда на ЗДДС, ...

№ М-24-37-16 от 21.12.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по транспорт на стоки, по които получатели са данъчно незадължени лица, с място на изпълнение на територията на други държави членки

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ……………./……….. г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва услуги по транспорт на стоки (превоз на автомобили) от Германия до Бълга...

№ М-24-37-49 от 29.12.2022 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство в областта на социалната сигурност при осъществявана на трудова дейност на територията на Гърция

Във Ваше писмо с вх. №………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: …… – българска гражданка, с постоянен адрес в България, която живее в Гърция със семейството си (повече от 183 дни през годината) е...

№ М-24-38-65 от 03.01.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство от самоосигуряващо се лице

Във Ваше писмо с вх. №…………. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), получено чрез дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив, е изложена следната фактическа обстановка: В качеството на самоосигуряващо се лице, което е упражн...

№ М-94-Н-1197 от 23.01.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

Във Ваше писмо с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Самоосигуряващо се лице, пенсионер, е регистрирано в регистър БУЛСТАТ като физическо лице, което ще осъществява стопанска дейност. Дей...

Анотации

В трудовото законодателство не е предвиден изрично срок, до който работодателят да е длъжен да се произнесе по подадено искане за ползване на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. Колко време след пускане на молба за отпуска, тя трябва да бъде одобрена? 2. Прекият ръководител отказва да одобри отпуската, според това което прочетох, пускам отпуска директно към Управителя на фирмата и той трябва да я одобри и...

За осигурителен стаж от трета категория се признава времето на обучение на курсанти и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за съответния род войски

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съпругът ми се е обучавал една година във школа за запасни офицери и има четири години обучение във висше военно училище. Това време признава ли се за трудов стаж? Разпоредбата на чл. 44 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж...

Задължение за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На 29.04.2022г. взех Раз­по­реж­дане за отпускане на лична Пенсия по чл.68а, ал.1 КСО от 30.03.2022г. Продължих да работя по трудов договор. По независещи от мен причини, подадох молба за освобождаванеот работа на 29.11.2022г., която...

Запор на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам запор на заплатата и плащам от пет години. Сега ще се пенсионирам и напускам работа. Дължи ли ми се обещетение и то може ли да бъде запорирано? Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото прав...

Начини за отчитане/изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В предприятието работим на 12 часови смени, непрекъснат режим на работа. В правилника за трудовия ред е записано, че имаме подневно отчитане на труда. Хората, които съставят графика, отказват да преизчисляват нощни към дневни и така ...

Прекъсване на платен годишен отпуск при издаване на болничен лист

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Издаването на болничен лист прекратява ли автоматично разрешен със заповед платен годишен отпуск или е необходимо заявление от лицето, че поради излизане в друг вид отпуск желае да му бъде прекратен разрешения платен годишен отпуск, ...

Разпределяне на непарични дивиденти

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество с ограничена отговорност е с капитал под формата на непарични вноски - апартаменти с цел даване под наем и продажба. Съдружниците, физически лица, желаят активите да бъдат разпределени като див...

Трудът на шофьорите на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона е от втора категория

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Шофьор съм специален тежкотоварни автомобил с обща маса 15 тона. Коя категория труд трябва да се водя - втора или трета? Съгласно чл. 2, т. 25 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, трудът на шофьорите на товарни ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2023 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга...

Държавен вестник в бр. 6 от 2023 г.

ДВ, бр. 11 от 2.2.2023 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично ...

Осигурителен календар за м. април 2023 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 април - за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през...

Справочна информация бр. 6/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17.02. - 6.03.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 6 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...