Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 5 от 2023 г.
 
сп. Български законник
бр. 5 от 2023 г.
Коментар на експерта

Електронното правосъдие след последните промени на ГПК

С измененията и допълненията в Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗИДГПК), обнародвани в ДВ, бр. 11 от 2023 г., които с изключение на § 1 и § 2 е предвидено да влязат в сила, считано от 1.07.2024 г., беше допълнително развита уредбата на електронн...

За издаваните счетоводни документи от предприятията

В Закона за счетоводството (ЗСч) са регламентирани изискванията за водене на счетоводна отчетност от предприятията, както и видът и съдържанието на счетоводните документи, издавани от тях. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗСч първичен счетоводен документ по чл. 6, ал. 1 о...

Медиацията по висящи съдебни дела – новите правни положения, които ще влязат в сила от 1.07.2024 г.

В „Държавен вестник“, бр. 11 от 2.2. 2023 г., беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията от 2004 г. Според чл. 2 от закона „медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпо...

Обезщетение за бременност и раждане на родителите на майката и бащата на новородено дете

Считано от 1 януари 2023 г. разпоредбата на чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда е редактирана по следния начин: „Със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето отпускът по ал. 1 за остатъка до 410 дни може да се ползва вместо нея от бащата или от един от...

Въпроси и отговори от практиката

Авансово осигуряване на съдружник в ООД

Въпрос: Самоосигуряващо се лице (СОЛ), съдружник на ООД, избира да се самоосигурява авансово върху месечен осигурителен доход от 2000 лв. (над минимално определения такъв). Лицето не получава никакви доходи в качеството си на СОЛ, съдружник в ООД. Ще му бъде ли признат месечен ос...

Бракуване на активи

Въпрос: Поради затваряне на няколко ресторанта фирмата трябва да бракува няколко ДМА и ДНА. Част от активите имат остатъчна счетоводна балансова стойност, повечето от тях нямат такава. Част от активите имат остатъчна счетоводна стойност, но са напълно амортизирани по ДАП. 1. По о...

Данни, които следва да бъдат посочвани от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Въпрос: На основание чл. 3 от Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея раздаваме на служителите, които са имали нощни смени, по 3 броя жетони за ободряващи напитки за всяка нощна смяна (ако има 7...

Данъчно третиране на ваучерите за храна

Въпрос: През 2022 г. общото събрание на работниците и служителите на ООД е взело решение да се предоставят еднократно ваучери за храна за месец май в размер на 60 лв. на целия персонал, включително и на управителя по договор за управление и контрол. До края на годината няма други...

Данъчно третиране по ДДС при продажба на автомобил на стойност под балансовата стойност

Въпрос: Земеделски производител, регистриран по ДДС, закупува товарен автомобил през 2011 г. При закупуването ползва пълен данъчен кредит, завежда актива като дълготраен, ползва го за дейността и начислява амортизация до 2012 г., тъй като през 2012 г. прекратява дейността си като...

Доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика

Въпрос: Гражданин на Италия (страна в ЕС) иска да му се изработи дограма, която да се достави до Италия. Какви документи трябва да му се издадат, като физическо лице и какви като фирма? И съответно какви документи трябва ние да издадем за отчитане на услугата, по-различно от извъ...

Доставка на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до място извън нея

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС и за OSS режим, продава стока на фирма, регистрирана по ДДС във Великобритания с британски VAT GB... Стоката се изпраща от България директно до Италия в склад на „Амазон“ за сметка на английската фирма с VAT GB… Фактура с каква ДДС...

Заличаване на подадена декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ

Въпрос: Дублирана е Декларация чл. 55 за една сума в ІІІ и ІV тримесечие. Как да анулирам едната (вярната декларация е в ІІІ тримесечие)? Отговор: В случая се налага промяна (заличаване) на вече подадена декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ. По правило корекциите на данни в подаде...

Излизане в отпуск при намаляване обема на работата

Въпрос: При намаляване обема на работа какви са вариантите за работодателя да пусне в принудителен платен/неплатен отпуск персонала, ако не желае да прави съкращения? Отговор: Една от възможните реакции на работодателя срещу намаляването на обема на работа е издаването на разпор...

Масови уволнения

Въпрос: Какво е вашето тълкувание на § 1, т. 9, буква а) от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда? Към броя на освободените лица би ли следвало да се смятат и освободените на основание чл. 328, т. 2 и т. 10 от КТ, тези със сключени срочни договори и тези, които са освобод...

Обезщетение за безработица на лице, осигурявано във Великобритания

Въпрос: Лице, което се връща от Англия, има ли право на обезщетения за безработица в България. Ако се осигурява в дадена фирма един месец върху по-висока сума примерно 2500 лв., това добре ли ще бъде и ще повлияе ли то да взема по-прилична сума следващите месеци? Последните 5 г. ...

Облагане на авансово получени суми от физическо лице, соб­ственик на ЕТ

Въпрос: Във фирмата на едноличния търговец (ЕТ) няма натрупана неразпределена печалба от минали години към края месец ноември 2022 г. През декември физическото лице, собственик на ЕТ, тегли пари от касата в размер на 30 000 лв. Реализираната печалба през 2022 г. надвишава тази су...

Облагане на трудови доходи на български гражданин, придобити в чужбина

Въпрос: През 2018 г. български гражданин сключва договор с фирма в Кипър със следните параметри: договорът носи името „трудов договор“, в този документ се уреждат взаимоотношенията между двете страни, според които: Българският гражданин ще менажира бизнеса на кипърската фирма. То...

Осигурителни аспекти при получени доходи на различни основания от самоосигуряващо се лице, което през част от годината е получавало и инвалидна пенсия

Въпрос: Собственик на ЕООД, на който е отпусната инвалидна пенсия, упражнява трудова дейност без прекъсване, считано от 2020 г. От 01.11.2022 г. инвалидната му пенсия е спряна, поради отпадане на основанието за получаването й. Самоосигуряващото се лице е упражнявало трудова дейно...

Осигуряване на собственик на ЕООД по ДУК

Въпрос: Собственик на еднолично дружество се осигурява по ДУК с месечно възнаграждение в размер на 2400 лв. Иска едновременно с това и да се самоосигурява в същото ЕООД до размера на максималния месечен осигурителен доход. Има ли законово основание за това? Отговор: Собственикът...

Осигуряване на собственик на ЕООД, който е пенсионер

Въпрос: Самоосигуряващо се лице в качеството си на собственик на ЕООД е пенсионер. Самоосигурява се от 09.01.2009 г. и към тази дата вече е бил със статут пенсионер. Не зная как е подадена ОКД5, защото е подадена на хартиен носител и не е запазена. В история на осигуряване на лиц...

Отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия

Въпрос: Фирма „С” е микропредприятие за 2022 г. Основна дейност на фирмата е отдаване под наем на недвижимо имущество. През м. декември 2022 г. дружеството „С” закупува 64% от дяловете на Дружество „А” в размер на 3200 лв., което дружество е собственост на „Б” .Основният капитал ...

Отчитане на приходи

Въпрос: По коледните и новогодишните празници имаме гости, които идват през старата година, а напускат и приключват сметките си през новата календарна година. Реално имат нощувки и от старата и от новата година. Пример 1: гостът е постъпил на 30.12.2022 и напуска на 01.01.2023 и ...

Отчитане обезценката на стоки

Въпрос: Дружеството ни се занимава с търговия на нехранителни стоки. Регистрирано е по ДДС. Складовата наличност в края на годината е с около 5000 артикула. Стоките се заприходяват и изписват по отделни кодове/артикули със съответна отчетна цена. Имаме залежали стоки, на които ще...

Признаване за разход на начислените, но неизплатени командировки (до двукратния размер) в страната към 31.12. на лица, назначени на трудов договор

Въпрос: Признават ли се разход начислените, но неизплатени командировки (до двукратния размер) в страната към 31.12. на лица, назначени на трудов договор, като командировките са свързани с дейността на дружеството? Отговор: Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗКПО разходите за пътув...

Първоначално признаване на придобитата земеделска продукция

Въпрос: Земеделски производител отглежда зърнени култури за фураж на собствени крави и овце. Продукцията за фуражи задължително ли се завежда по справедлива стойност или по себестойност? Не се продава, а се влага в кравефермата. Кравите се отглеждат само за мляко, могат ли да се ...

Смесено ползване на наети активи

Въпрос: Фирма е сключила договор за наем с двама свои служители за наем на техните лични автомобили за служебно ползване. В договора за наем не е посочен времеви период (например от 08.00 - 17.00 часа), а е сключен за 1 година. През това време двата автомобила се използват за лич...

Писма и указания

№ 26-В-1192 от 28.11.2022 г. ОТНОСНО: Запитване относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО) между Република България и  Конфедерация Швейцария

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване с вх. №……. от 23.02.2022 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……... Запитването касае тълкуването и прилагането на разпоредбите на ЗКПО и СИДДО с Швейцария по отношение на доходи, к...

№ ЕП-07-00-54 от 25.11.2022 г. ОТНОСНО: Чл. 25, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) като жилищни или като нежилищни имоти

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. № …..., в което излагате съображения и поставяте въпроси относно начина на облагане на ателиета по ЗМДТ, по-конкретно - като жилищни или като нежилищни имоти. В писмото се цитира разяснение на НАП № 3-568 от 10.05.2021 г....

№ М-24-36-14 от 03.11.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки, транспортът на които започва на територията на трета страна

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …………… г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество се занимава с онлайн пр...

Решения на ВАС

Решение № 11646 от 15.12.2022 г. по адм. дело № 3402/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху добавената стойност ведно с лихви, произтичащи от отказ да бъде признато право на приспадане на данъчен кредит през данъчни периоди 06. и 07.2018 г. и 05. и 06.2019 г. За да възникне право на приспадане на данъчен кредит з...

Решение № 11649 от 15.12.2022 г. по адм. дело № 2496/2022 г.

Предмет на спора е законосъобразността на акт за регистрация по ЗДДС. Съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС (в приложимата по време редакция), всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от посл...

Решение № 11704 от 15.12.2022 г. по адм. дело № 2229/2022 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди: 06., 08. и 10.2014 г.; 04., 09., 11. и 12.2015 г.; 11. и 12.2016 г.; 05., 06., 08., 09., 11. и 12.2017 г. и 06.2018 г., и начислени лихви за забава по фактури, издадени от различни дружества. ...

Решение № 11731 от 16.12.2022 г. по адм. дело № 5348/2022 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит и лихви. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 ЗДДС обуславят възникването на правото на приспадане на данъчен кредит от кумулативното осъществяване на елементите на регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав, който наред с притеж...

Решение № 11747 от 16.12.2022 г. по адм. дело № 2539/2022 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит по ЗДДС по 89 броя фактури и определено задължение за корпоративен данък по ЗКПО за 2018 г. и лихви. По силата на чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка върху добавената стойност, която регистрирано лице им...

Решение № 11771 от 19.12.2022 г. по адм. дело № 3187/2022 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за ДДС за внасяне и лихви за забава. В извънсъдебната фаза на производството не е отречено авансовото плащане да е основанието за издаване на данъчните документи от „В.“ ЕООД като елемент от фактическия състав на начисляване...

Решение № 11775 от 19.12.2022 г. по адм. дело № 3128/2022 г.

Предмет на спора е осъществена отговорност по чл. 19, ал. 2 ДОПК за непогасени публични задължения на ООД за ДДС за данъчен период 08.2016 г. и за лихви за забава. Субект на отговорността по чл. 19, ал. 2 ДОПК е лице, намиращо се в определена правна връзка със задължено юридичес...

Решение № 11780 от 19.12.2022 г. по адм. дело № 3320/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС с лихви за забава. Несъмнено в Закона за счетоводството (чл. 6, ал. 1), както и в чл. 114, ал. 1 ЗДДС, посочването на име и фамилия и полагането на подпис за получателя не са част от необходимото съдържание на фактурата като първи...

Решение № 11788 от 19.12.2022 г. по адм. дело № 11327/2021 г.

Предмет на спора е ангажирана на основание чл. 19, ал. 2 ДОПК отговорност за задължения за ДДС за периода 01.03.2015 г. - 30.04.2015 г. и лихви. Към момента на настъпване на фактите, за които органите по приходите считат, че осъществяват състава на чл. 19, ал. 2 ДОПК – 15.05.201...

Решение № 11797 от 19.12.2022 г. по адм. дело № 1073/2022 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък по чл. 195 ЗКПО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., данък по чл. 38 ЗДДФЛ за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г., допълнителни задължения за данък върху добавената стойност и отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни п...

Решения на ВКС

Решение № 60050/13.07.2021 по търг. д. № 261/2020, II т.о.

Решенията на управителния съвет на юридическо лице с нестопанска цел (сдружение) за изключване и приемане на членове произвеждат незабавно действие от момента на вземането им, ако в устава не са предвидени условия за настъпване на действието на съответните решения. Лице, което е ...

Решение № 60117 от 28.10.2021 г. на ВКС по т. д. № 1588/2020 г., I т. о.

Недееспособният наследник има право по чл. 271 ТЗ в последващото след прекратяване на дружеството производство по ликвидация да получи имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.Следователно независимо дали наследява сам или с други лица малолетният наследник н...

Решение № 60313 от 8.02.2022 г. на ВКС по гр. д. № 937/2021 г., IV г. о.

Размерът на обезщетенията за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост след преценка на конкретните обективно установени факти и обстоятелства – характер и степен на увреждането, обстоятелствата, при които е получено, продължителност на лечението и извършените меди...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 5 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 111, 112 и 113 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 16 до бр. 28 от 2023 г.

ДВ, бр. 16 от 17.2.2023 г. Президент на Републиката Указ № 40 за награждаване на г-жа Херо Мустафа – извънреден и пълномощен посланик на Съединените американски щати в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен Министерски съвет Постановление № 23 от 13 февруари 2...

PDF версия на броя

Брой 5 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...