Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 10, 16 - 31 май 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2023 г.
Писма и указания

№ 24-39-78 от 10.03.2023 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за недвижим имот, закупен в режим съпружеска имуществена общност (СИО) от физическо лице, упражняващо свободна професия

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Упражнявате адвокатска професия като член на …...

№ 26-А-553 от 16.02.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодба между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО с Гърция) на доходи от технически услуги

В писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-А-553/10.11.2022 г. и вх. № М-24-39-209/08.12.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: „А….. Ф… Б…” ЕООД (по-долу само „А….Б….”) и A…. Ph..H.. SA дружество, установено в Гърция (по-долу само „A… H…), са свързани лиц...

№ 3-489 от 04.04.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на търговията с акции на регулирани пазари на Европейския съюз (ЕС), акции търгувани на регулирани пазари, еквивалентни с тези на ЕС (САЩ, Австралия и др. страни) и всички останали акции

Според изложеното в запитването, дружество се занимава с отдаване под наем на недвижими имоти. Има намерение да извършва търговия с акции на регулирани пазари на ЕС и акции, търгувани на регулирани пазари в САЩ и други страни. Във връзка с изложеното са поставени следните въпрос...

№ 96-00-38 от 27.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на § 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-38/27.02.2023 г. относно прилагане на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО. В запитването е изложена е следната фактическа обстановка: „….…. България“ ЕООД е взело решение да предоставя ваучери за ...

№ М-24-35-34 от 08.03.2023 г. ОТНОСНО: данъчен период, за който се съставя отчетът за извършени продажби по чл. 119 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставки, за които се прилага специален режим в Съюза, данните от който се отразяват в справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от същия закон

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-35-34/16.12.2022 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, което е регистрирано на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, е регистрирано и на основание чл. 15...

№ М-24-38-7 от 01.03.2023 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство за лице, осъществяващо дейност като заето лице в България и в друга държава членка

Във Ваше писмо, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … и заведено с вх. №….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Към Вас е отправено предложение за работа от чуждестран...

№ М-26-Д-174 от 08.03.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение чуждите граждани, на които е издадено разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

Във Ваше писмо, с вх. № М-26-Д-174 от 24.02.2023 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), се изисква становище от приходната администрация по повод допълненията в чл. 33, ал. 1 и чл. 34, ал. 2 на ЗЗО, направени с §6 от Заключителните разпоредб...

№ М-94-П-127 от 01.03.2023 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство за лице, осъществяващо дейност като самостоятелно заето лице в България и заето лице в Германия

Във Ваше писмо, с вх. №….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Ваша приятелка е заето лице в Германия и е осигурена съгласно немското законодателство. Има намерение да регистрира фирма в България...

№ М-94-Х-254 от 02.03.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), заведено с вх. № М-94-Х-254 и М-94-Х-254 #1, е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице възнамерявате да продадете фейсбук страница (фейсбук група), която сте с...

Анотации

За периода на отпуска за отглеждане на дете до двегодишна възраст работничка/ служителка няма право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имат ли право на отпуск за ненормирано работно време по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ, майки в отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст? Правилата за установяване на ненормиран работен ден са уредени в чл. 139а от Кодекса на ...

Намаляване размера на дневните при командировка в чужбина

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Българско дружество командирова в чужбина работници по Наредбата за служебните специализации и командировки в чужбина. Ако през първия ден на командировката полетът е вечер например, те не изплащат пълния размер на дневните командиро...

Осигуровки на лице, имащо фирми в две държави от ЕС

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Български гражданин живее в Германия и е собственик на две еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) в България и едно дружество в Германия. В момента се осигурява по българското законодателств...

Подаване на електронни заявления (молби) за отпуск на служителите

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Какъв е начинът да се въведе такава система, от която всеки служител да има възможност да подава своята молба за отпуск по електронен път, така че това да не е в разрез със закона и в нарушение с Кодекса на труда и Наредба за работно...

Признатият трудов стаж по чл. 354, ал. 1, т. 6 от КТ няма основание да се отчита при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Зачита ли се за трудов стаж времето, през което съм родила и отглеждала детето си и съм била безработна и за този тригодишен период полага ли ми се допълнително месечно възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Съгласно чл...

Работодателят може да предоставя на работника или служителя платения годишен отпуск и без негово съгласие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателят може ли да задължи свой подчинен да излезе принудително в платен отпуск и какъв е редът? Съществува правна възможност, регламентирана в чл. 173, ал. 4 от КТ, работодателят да предоставя на работника или служителя плате...

Справочник

Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

Национална агенция за приходите Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обуче...

Данъчен календар 1 - 15 юни 2023 г.

До 10-ти юни: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 10 от 2023 г.

ДВ, бр. 43 от 16.5.2023 г. Министерски съвет Постановление № 70 от 11 май 2023 г. за откриване на Институт за продоволствена сигурност в структурата на Тракийския университет – Стара Загора Постановление № 71 от 11 май 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните ...

Осигурителен календар за м. юни 2023 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 юни – почивен ден. Първи работен ден 26 юни 2023 г. - за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислен...

Справочна информация бр. 10/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26.04. - 11.05.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

PDF версия на броя

Брой 10 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...