Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 22, 5 - 11 юни 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 5 - 11 юни 2023 г.
Законодателство

Корекция на данъчен кредит при бракуване на стока, продадена като вторична суровина

Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗДДС “Регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 40 от 5.5.2023 г.

Конституционен съд Решение № 3 от 25 април 2023 г. по конституционно дело № 18 от 2022 г. Определение № 5 от 27 април 2023 г. по конституционно дело № 6 от 2023 г. Министерски съвет Постановление № 64 от 28 април 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за достъп до...

ДВ, бр. 41 от 9.5.2023 г.

Народно събрание Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Министерски съвет Постановление № 66 от 3 май 2023 г. за приемане на Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за...

Въпроси и отговори

Доставка на употребяван ехограф от страна - членка на ЕС

Българско дружество, регистрирано по ДДС, получава фактура за доставка на употребяван ехограф от страна, членка на Европейския съюз. Фактурата е на стойност 100 000 лв. без начислен ДДС. Как следва да се отрази фактурата в дневниците за покупки и продажби и има ли значение фактът...

Доход от продажба на акции

През 2022 г. акционер, физическо лице, притежаващ безналични акции от капитала на българско публично дружество, е приел отправено до всички акционери на дружеството търгово предложение. Търговото предложение е отправено на основание чл. 149, ал. 6, предложение второ, във връзка с...

Начало на работа след възстановяване от съда

Длъжен ли е работникът да се яви на работа на първия ден след влизане в сила на решението на съда за неговото възстановяване, ако не му е връчено съдебното решение? Разпоредбата на чл. 345, ал. 1 от КТ регламентира двуседмичен срок, до изтичането на който работникът или служител...

Облагане с ДДС при търговия с ел. енергия

Дружеството е регистриран търговец на ел. енергия. Търгува с други регистрирани търговци на ел. енергия чрез БНЕБ. За прихода от търговията е сключено споразумение за самофактуриране с БНEБ. Сега дружеството възнамерява да се регистрира на германската енергийна борса, където да и...

Осигуряване на шофьор, който е и СОЛ

Собственик на ЕООД се самоосигурява и същевременно е шофьор на камион в дружеството. Как следва да се осигурява ? За втора категория труд се осигуряват шофьорите, които работят на трудов договор на товарни автомобили над 12 тона. Но тъй като шофьорът се осигурява като самомоосиг...

Покупка на терен за строеж на стопанска сграда

Фирма ЕТ, регистрирана като земеделски производител, преотстъпва данък печалба. Може ли да закупи терен в УПИ, за да построи селскостопанска сграда и да ползва покупката на терена като преференция “нова сграда”? На основание чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на ...

Разходи за обзавеждане, ремонт и консумативи на фирмен апартамент, използван за почивка от служителите

Счетоводител съм на фирма, която има търговски обекти в Пазарджик и на морето. През лятото работници се командироват за осъществяване дейността на морето. Тази година фирмата закупи апартамент на морето, за да може в него да нощуват работниците. За апартамента ще се закупува обза...

Срок за изплащане на трудовото възнаграждение

Работните заплати в предприятие се начисляват последния ден на текущия месец. Изплащат се в следващия месец - 25-о число. Дават се аванси до 5-о число на следващия месец, след начисление на раб. заплата. Понякога информация за даден аванс ни се предоставя към средата на месеца сл...

Справочник

Въпроси и отговори от МТСП

Работя в болница на втори трудов договор, на 4 часа. Имам 30 г.трудов стаж. Колко дни отпуск ми се полагат? Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. В тази връзка, съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредб...

Заработи нова електронна услуга за директен достъп на бизнеса до системите на НАП

Национална агенция за приходите Нова електронна услуга на НАП дава възможност на бизнеса да обменя информация пряко и автоматично с приходната агенция. Това става възможно чрез софтуерен ключ (API ключ), който осъществява свързаност от типа “система-система” между софтуерите на ...

Справочна информация бр. 22/2023

Централни валутни курсове за периода 26.05.2023 г. - 1.06.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 22 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...