Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 23, 12 - 18 юни 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 12 - 18 юни 2023 г.
Законодателство

Наето по трудов договор чуждестранно физическо лице от трета страна и данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ

Съгласно разпоредбата на чл. 22в, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ, данъчното облекчение се ползва от лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е: 1. родител, който не е лишен от родителски права и при условие че: а) детето не ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 42 от 12.5.2023 г.

Народно събрание Решение за промяна в състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения Поправка във “Финан­совите правила по бюджета на Народното с...

ДВ, бр. 43 от 16.5.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 70 от 11 май 2023 г. за откриване на Институт за продоволствена сигурност в структурата на Тракийския университет - Стара Загора Постановление № 71 от 11 май 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на...

ДВ, бр. 44 от 19.5.2023 г.

Конституционен съд Определение № 6 от 11 май 2023 г. по конституционно дело № 3 от 2023 г. Министерски съвет Постановление № 74 от 15 май 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съ...

ДВ, бр. 45 от 23.5.2023 г.

Народно събрание Решение за избиране на председател на Комисията по правни въпроси Министерски съвет Постановление № 79 от 18 май 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 183 на Министерския съвет от ...

ДВ, бр. 46 от 26.5.2023 г.

Министерски съвет Решение № 386 от 23 май 2023 г. за одобряване на Морски пространствен план на Република България 2021 - 2035 г. Министерство на отбраната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни в...

ДВ, бр. 47 от 30.5.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 82 от 25 май 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г. Решение № 392 от 25 май 2023 г. за допълнение на Решение № 265 на Министе...

Въпроси и отговори

Внос на стока от трета страна

Получихме стока от Украйна. При вноса си платихме ДДС-то на митница, но продавачът е полско лице. Обявявам си митническата декларация в дневника и тук възниква въпросът подавам ли Интрастат (стоката е влязла от трета страна) и правя ли ВОП? Съгласно информацията от запитването ...

Задължението за издаване на касов бон за продажбите от ел. магазин и за неговата регистрация в НАП

Мой клиент си направи сайт, през който продава автокозметика. Има сключен договор с куриерски фирми “Еконт” и “Спиди”, през които доставя стоките и не издава касов бон за тях. В края на деня сумите се внасят от куриера по сметката на фирмата и всеки месец от доставчика на куриерс...

Извънреден труд по допълнителен трудов договор

Може ли да се начислява извънреден труд при трудов договор по чл. 111 от КТ за два часа работа на ден? По определение извънреден е трудът, който се полага извън установеното работно време на работника или служителя и е забранен (чл. 143 от КТ). Поради това дали дадена работа пре...

Облагаема доставка с нулева ставка при превоз на стоки

Нашата фирма е регистрирана по ДДС и предава стока на спедиторска фирма от България, също регистрирана по ДДС, за да я достави до Швейцария. За целта спедиторската фирма ни издава фактура за услугата с основание за начисляване на 0% ДДС чл. 30 от ЗДДС. Трябва ли да изготвя проток...

Осигуряване на СОЛ с ТЕЛК и право на работа

Нова фирма ще започва дейност като лицензиран представител на ВЕГА тестове. В дружеството ще работи единствено собственикът, който ще е СОЛ. Същият собственик има ТЕЛК - 100%. Не желае да се осигурява за пенсия, без право на болничен. Само здравни осигуровки ли ще плаща и как да ...

Паричното обезщетение за временна неработоспособност при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график

Въпрос: Имаме проблем в Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице", т. 16.7 – "Отработени часове – общо", Приложение № 1 към Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите ...

Последваща оценка на земя и сграда

Дружество притежава земя и построена сграда върху нея. Преди преоценката тези дълготрайни активи имат следните стойности: Земя, отчетна стойност - 10 000 лв.; Сграда, отчетна стойност - 8000 лв. и начислена амортизация 1000 лв. Заключението на оценителя е следното:Стойност на зем...

Разпределение на дивидент от българско търговско дружество в полза на друго българско юридическо лице - търговец

Българско дружество ЕООД е собственост на българско юридическо лице ООД с двама собственици български физически лица. При разпределяне на дивиденти каква е процедурата в полза на физическите лица ли се разпределя, декларация по чл. 55 от ЕООД-то ли се подава, както и справката по...

Справочник

Въпроси и отговори от МТСП

Служителка е назначена при нас на допълнителен трудов договор, на 4-часов работен ден. Назначена е обаче по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111 от КТ и съответно е с код 1 в НАП. След прекратяване на основния трудов договор, тя подава заявление за преминаване на 8 часов рабо...

Ред за установяване на трудовите злополуки

Национален осигурителен институт Правно основание на процедурата Кодекс за социално осигуряване (КСО) - чл. 55, чл. 57 - 60 Кодекс на труда (КТ) Административнопроцесуален кодекс (АПК) Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) Закон за инспектиране на труда (ЗИТ)...

Справочна информация бр. 23/2023

Централни валутни курсове за периода 2.06.2023 г. - 8.06.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 23 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...