Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 7 от 2023 г.
 
сп. Български законник
бр. 7 от 2023 г.
Коментар на експерта

Доходи от наем на недвижимо имущество в страната на чуждестранно физическо лице - третиране по ЗДДФЛ

Съгласно разпоредбата на чл. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) данъчно задължени лица по този закон са: 1. местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон; 2. местните и чуждестранните лица, задъ...

Корекции на начислен ДДС за доставки с несъбираеми вземания

Съгласно разпоредбите на чл. 115 от редакцията на ЗДДС преди промените в закона, които са в сила от 01.01.2023 г., при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата, с ...

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС – 2023 г.

В Държавен вестник, бр. 55 от 27.6.2023 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). ППЗДДС отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 104...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчен кредит за гориво

Въпрос: Имам ли право на данъчен кредит за гориво по фактура на името на дружество при командировка на служител за използваното гориво, ако пътуването е осъществено с личен автомобил на служителя? Отговор: В глава седма „Данъчен кредит” от ЗДДС са регламентирани правото на присп...

Данъчни аспекти при дарение на недвижим имот между юридически лица

Въпрос: ООД регистрирано по ДДС иска да дари недвижим имот - търговско помещение - магазин - част от построена от ООД-то сграда, въведена в експлоатация през 2015 г., да дари това търговско помещение на ЕООД, също регистрирано по ДДС. Единият от собствениците на ООД-то – дарителя...

Данъчни аспекти при отдаване под наем на апартаменти от юридическо лице

Въпрос: Дружество - юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, отдава под наем собствени апартаменти на чуждестранни и български физически лица не регистрирани по ЗДДС, в голямата си част са чужденци. Сумите по договорите се заплащат по банкова сметка на фирмата, няма регистриран кас...

Данъчно третиране по ЗДДС на организиране на спортно събитие с платено участие

Въпрос: Фондация в обществена полза с предмет на дейност „да подобрява достъпа до качествено образование на всички деца в България“, ще организира спортно събитие за набиране на средства, срещу такса 29 и 39 лв., като записалите се участници избират на кое събитие ще участват. Пр...

Доставка на услуга за участие във форум срещу заплащане

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактура от словашка фирма, която не е регистрирана по ДДС в Словакия. Фактурата е за 650 евро и е за участие в образователен форум на служител от българската фирма. Този форум ще се проведе в Братислава. Във фактурата има по...

Доставки, които възникват при покупко-продажба на употребявани автомобили

Въпрос: Юридическо лице, регистрирано по ЗДДС в България, закупува употребяван лек автомобил от дилър (автокъща) в Германия. Същият употребяван лек автомобил ще бъде продаден в Германия или Испания на физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС. Автомобилът няма да бъде транспортиран ...

Командироване на управител на ЕООД

Въпрос: За целите на дейността си фирма X ЕООД е назначила управител, което е местно лице на Германия. Фирма Х ЕООД разработва медицински софтуер и основния клиент на компанията е немска фармацевтична компания. Дейността на фирма Х се осъществява в България - тук се намират разра...

Неправилно внасяни осигурителни вноски

Въпрос: Физическо лице-пенсионер, работи по трудово правоотношение. През м.09.22 г. си подава декларация за започване на дейност като самоосигуряващо се лице-свободна професия, само за здравно осигуряване. За периода от м.09 до м. 12.22 г. са подавани Д1 само за ЗО върху 710 лв. ...

Облагане на доход от продажба или замяна на дялове в ЕООД

Облагане на доход от продажба или замяна на дялове в ЕООД Въпрос: ЕООД с основен капитал 5000 лв. вдига основния си капитал на 200 000 лв. чрез неразпределена печалба. При последваща продажба на дяловете от собственика им какво е облагането по ЗДДФЛ? За номинална стойност 200 000...

Облагане с данък на оборота от отдаване на имоти под наем

Въпрос: През 2022 г. физическо лице, живеещо постоянно в ЕС, отдава под наем три собствени апартамена в България на физическо лице за жилищни нужди (освободена доставка), непатентна дейност. Доходът е 30 000 лв. и е деклариран в Приложение на Декларация по чл. 55 ЗДДФЛ. Лицето им...

Облагане с ДДС на продажба на гориво

Въпрос: Фирма „А“, регистрирана като земеделски производител, има ли право да продаде закупено от нея гориво на фирма „Б“? Фирма „А“ не е регистрирана като търговец на горива. Фирма „Б“ извършва услуги на фирма „А“, за които й е необходимо съответното гориво. Отговор: По правило...

Осигуряване на лице, упражняващо свободна професия

Въпрос: Физическо лице, регистрирано като упражняващо свободна професия - адвокат, през 2021 г. е сключила граждански договор с Министерството на туризма за изработка на презентации за туристически обекти, т.е. дейност съвсем различна от регистрацията като свободна професия - адв...

Осигуряване на съдружници в ООД

Въпрос: ООД има двама управители, които същевременно са съдружници в дружеството. Управителите са назначени като такива с трудов договор. Същите скоро ще придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и ще се пенсионират. Възможно ли е да прекратим трудовите договори с ...

Отчитане на бракувани материални запаси

Въпрос: През 2014 г. са закупени материали за дейността на дружеството с ползван данъчен кредит. Те са налични към 31.12.2022 г. поради преустановена търговска дейност през 2015 г. Съгласно чл. 80, ал. 1, т. 4 от ЗДДС съм ги бракувала, без да начислявам ДДС. 1. Имам ли право на с...

Преминаването от пълно към непълно работно време

Въпрос: Управителят на българско дружество е с двойно гражданство - българско и унгарско. Осигуряваме го на трудов договор чрез българското му ЕГН до момента. Сега претърпяваме промени и той ще стане управител на дружество в Румъния, като там ще бъде назначен по румънското зако...

Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физическите лица

Въпрос: Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, командирова двама служители, работещи по трудово правоотношение, в чужбина с цел участие в конференция. При завръщането си от командировка служителите представят фактури за нощувки, които превишават двукратния размер на квартирни...

Приход от продажба на право на строеж

Въпрос: Две дружества си учредяват взаимно безсрочни права на строеж, като съсобственици на ПИ, при равни квоти. Взаимно си учредяват безсрочни права на строеж и доброволно си разделят правото на застрояване съсобствения недвижим имот за строителство на многофамилна жилищна сград...

Продажба на услуги посредством уеб базирана платформа

Въпрос: Новосъздадено еднолично дружество с ограничена отговорност има подписано споразумение с американско дружество от Сан Хосе, Калифорния, относно извършване на услуги по маркетинг, които целят оптимизиране на целеви страници и копие за оптимизация на търсачки. По-конкретно Е...

Различия между трудовия и гражданския договор

Въпрос: Фирма иска да назначи лице, което да отговаря за поддържка на онлайн платформите bazar и olx. Може ли да сключи граждански договор с лицето, тъй като лицето се води все още учащ и фирмата не може да кандидатства по програма от бюрото по труда? Когато си вземе държавния из...

Разходи за оценка на съответствието на инвестиционните проекти

Въпрос: Разходите за Оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ОСИП) могат ли да се считат за капиталов разход, или се изписват на разход като услуга? Отговор: Съгласно параграф 4 от СС 16 Дълготрайни материални активи първоначално всеки дълготраен материален актив се...

Сключване на договори за възлагане на управление

Въпрос: Възможно ли е управителят на ЕООД, вписан в ТР (външно лице, а не собственик на капитала), да бъде назначен и осигуряван по трудов договор за управлението на фирмата? Въпросното лице към момента се осигурява по ДУК, а едноличният собственик на капитала не се самоосигурява...

Третиране на фактическото предоставяне на стока по договор за отговорно пазене на стока за целите на облагането с ДДС

Въпрос: Наш клиент иска да ни върне 24 тона материал, за което ще му издадем кредитно известие. Намерихме друга фирма, разположена в близост, на която можем да продадем тази стока, но те желаят доставката и фактурирането да бъдат след 4 месеца, понеже в момента нямат потребност о...

Писма и указания

№ 26-Б-487 от 21.04.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на счетоводно отчетени разходи/приходи при прилагане на Международен стандарт за финансово отчитане 9 Финансови инструменти (МСФО 9)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване с вх. №26-Б-487#3/31.03.2023 г., в което е посочено, че от страна на „Б….….. “ ЕАД (Б… ЕАД) е било отправено писмено запитване до ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-487/02.08.2022 г. Във връзка с поставен...

№ 3-489 от 04.04.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на търговията с акции на регулирани пазари на Европейския съюз (ЕС), акции търгувани на регулирани пазари, еквивалентни с тези на ЕС (САЩ, Австралия и др. страни) и всички останали акции

Според изложеното в запитването, дружество се занимава с отдаване под наем на недвижими имоти. Има намерение да извършва търговия с акции на регулирани пазари на ЕС и акции, търгувани на регулирани пазари в САЩ и други страни. Във връзка с изложеното са поставени следните въпрос...

№ М-24-37-49 от 29.12.2022 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство в областта на социалната сигурност при осъществявана на трудова дейност на територията на Гърция

Във Ваше писмо с вх. №………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: …… – българска гражданка, с постоянен адрес в България, която живее в Гърция със семейството си (повече от 183 дни през годината) е...

№ М-24-39-207 от 29.12.2022 г. ОТНОСНО: Попълването на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13 от 17.12. 2019 г.) при ползване на отпуск по 164в от Кодекса на труда (КТ)

Във Ваше писмо с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), получено чрез дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е изложена следната фактическа обстановка: Служител в дружеството желае да ползва отпуск за отглеждане на д...

№ М-94-Н-1197 от 23.01.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

Във Ваше писмо с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Самоосигуряващо се лице, пенсионер, е регистрирано в регистър БУЛСТАТ като физическо лице, което ще осъществява стопанска дейност. Дей...

Решения на ВАС

Решение № 4260 от 20.04.2023 г. по адм. дело № 1046/2023 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорността по чл. 177 ЗДДС на ЕООД за задължения за данък върху добавената стойност на трето лице за данъчен период 01.2017 г. Разпоредбата на чл. 177, ал. 1 ЗДДС регламентира особена солидарна отговорност на регистрирано лице - получател по обла...

Решение № 4266 от 20.04.2023 г. по адм. дело № 7020/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък ведно с лихви. В процесния случай са налице обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 4 и 5 ДОПК, както и основанието по чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК – данни за укрити приходи. Липсват първични счетоводни документи, включите...

Решение № 4266 от 20.04.2023 г. по адм. дело № 7020/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък ведно с лихви. В процесния случай са налице обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 4 и 5 ДОПК, както и основанието по чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК – данни за укрити приходи. Липсват първични счетоводни документи, включите...

Решение № 4302 от 24.04.2023 г. по адм. дело № 9586/2022 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС и допълнително определен корпоративен данък за 2018 г. ведно с прилежащите лихви. В нарушение на съдопроизводствените правила обжалваният съдебен акт не съдържа преценката на доказателствата и изложение на фактическите констатации на...

Решение № 4307 от 24.04.2023 г. по адм. дело № 7956/2022 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за ДДС. По аргумент на чл. 57 ДОПК следва да бъдат определени случаите, в които са допустими гласни доказателства от трети лица в съдебното производство. Чрез гласни доказателства е недопустимо да се установява, че продадени...

Решение № 4311 от 24.04.2023 г. по адм. дело № 9271/2022 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1 ЗДДС за данъчни периоди 06., 07. и 09.2019 г. по фактури, издадени от различни дружества. Според чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС, две са основните ...

Решение № 4363 от 25.04.2023 г. по адм. дело № 9374/2022 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за периоди 01. - 04., 06. - 08., 10. - 12.2016 г., 01., 04., 06. - 07., 11.2017 г., 02., 07. - 09., 11. - 12.2018 г. и 01.2019 г. по фактури, издадени от различни дружества с предмет услуги: проверка документация, счетоводни, фи...

Решение № 4407 от 26.04.2023 г. по адм. дело № 9975/2022 г.

Предмет на спора са установени допълнителни и определени задължения за данък върху доходите на чуждестранни юридически лица и лихви за просрочие. Доходът от наем на лек автомобил, изплатен от местно лице на България в полза на дружество, местно за данъчни цели на Германия, се об...

Решение № 4410 от 26.04.2023 г. по адм. дело № 7538/2022 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 02. до 07.2020 г. и съответни лихви за забава. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, ...

Решение № 4413 от 26.04.2023 г. по адм. дело № 10659/2022 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури за доставки на стоки и услуги, издадени от различни дружества на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6 и чл. 9 ЗДДС. Между страните по делото няма спор относно значението на реалността на д...

Решение № 4502 от 27.04.2023 г. по адм. дело № 550/2023 г.

Предмет на спора са установени резултати по ЗДДС за данъчни периоди 07.2019 г., 08.2019 г. и 06.2020 г. и лихви. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 ЗДДС обуславят възникването на правото на приспадане на данъчен кредит от кумулативното осъществяване на елементите на регламент...

Решения на ВКС

Решение № 60079 от 19.01.2022 г. на ВКС по т. д. № 105/2020 г., I т. о.

Съдът е длъжен да изясни действителната воля на страните към момента на сключване на договора, поради което заявената от страните в производството интерпретация на съдържанието на договора не е задължителна за него. При несъгласие на страните с извършеното от първоинстанционния с...

Решение № 60166 от 2.02.2022 г. на ВКС по т. д. № 1932/2020 г., I т. о.

На основание чл. 68, т. 1 ЗЗД във вр. с чл. 535, т. 4 ТЗ задължението по запис на заповед е търсимо и трябва да бъде изпълнено на означеното от издателя (длъжник) място на плащане, а ако то не е посочено – на осн. чл. 536, ал. 3 и 4 ТЗ на мястото на издаване, а ако последното не ...

Решение № 60288 от 9.02.2022 г. на ВКС по гр. д. № 1296/2021 г., III г. о.

Работникът – шофьор на МПС, носи пълна имуществена отговорност по чл. 203, ал. 2 КТ за вреди, които са причинени на работодателя умишлено, вкл. при евентуален умисъл. Такава е отговорността му и в случаите когато работодателят е заплатил на контролните органи наложена на работник...

Решение № 60292 от 21.02.2022 г. на ВКС по гр. д. № 3992/2020 г., III г. о.

Отговорност за вреди от лично поведение се носи тогава, когато това поведение е противоправно, виновно и когато в причинна връзка с него са произтекли вредите, чието обезщетяване се търси. Отговорност за вреди от чуждо поведение, когато те са настъпили при или по повод извършване...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 107, 108 и 109 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 42 до бр. 52 от 2023 г.

ДВ, бр. 42 от 12.5.2023 г. Народно събрание Решение за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения Решение за избиране на Комисия по въпросите ...

PDF версия на броя

Брой 7 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...