Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 29, 24 - 30 юли 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 24 - 30 юли 2023 г.
Законодателство

Третиране по ЗКПО на начислени наказателни лихви по банков кредит

По силата на чл. 26, т. 1 - 12 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, възникват данъчни постоянни разлики поради естеството на определени счетоводни разходи, които законодателят е определил като непризнати за данъчни цели. На основание чл. 23, ал. 1 от ЗКПО данъчн...

Народно събрание

Народното събрание прие Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Бюджетът за 2023 г. е разработен при параметри в рамките на Маастрихтските критерии, с което правителството изпълни един от основните си приоритети да осигури на държавата редовен бюджет за 2023 г. с дефицит до три на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), без да се увеличават да...

Парламентът прие на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за тази година

Проектобюджетът е разчетен на основа действащата задължителна здравноосигурителна вноска от 8 на сто. В план-сметката на здравната каса са заложени 7 027 213 600 лв. приходи и трансфери. Общо разходите за 2023 г. са в размер на 7 027 213 600 лв., което е с 910 908 700 лв. повече ...

Парламентът прие на първо четене Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2023 г.

Проектобюджетът на ДОО за тази година предвижда обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) да се увеличи от 710 лв. на 780 лв., считано от 1 януари 2023 г. От 1 август т. г. се предлага минималният...

Държавен вестник

ДВ, бр. 56 от 30.6.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки Закон за допълнение на Закона за туризма Решение за изменение на Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Сметната палата, предс...

Въпроси и отговори

Документиране и отчитане на доставка, осъществена от магазин за онлайн продажби

Българска фирма, регистрирана по ДДС, продава детски книжки и играчки чрез електронен магазин. През магазина е направена поръчка с данни на българско физическо лице, нерегистрирано по ДДС (население) с вариант за заплащане “по банков път”. Парите обаче пристигат от Великобритания...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑697/20 г., решение от 24 март 2022 г. страни: W.G. срещу Dyrektor Izby Skarbowej w L., Предмет на спора е облагане с ДДС на съпрузи -земеделски производители. На 31 декември 2010 г. W.G., която в две от шестте птицеферми на земеделско стопанство, притежавано от нея с...

Заместник по смисъла на чл. 259 от КТ

Трябва ли да се счита за заместник на отсъстващ ръководител служител, на който задължението за заместване е посочено в длъжностното наименование, но не и в длъжностната характеристика? В съответствие с чл. 259, ал. 1 от КТ, когато работник или служител изпълнява длъжност или раб...

Корекция на данъчен кредит при продажба на апартамент на цена, по-ниска от данъчната оценка

Фирмата е закупила апартамент 124 000 лв. и го отдава под наем (стара сграда), ползвала е данъчен кредит при покупката. След 10 години продава апартамента за 90 000 лв. по нот. акт. Данъчната оценка от общината е 156 000 лв. Правилно ли е да върнем ДДС с прот. по чл. 117 останал...

Обезщетение при учредено право на строеж

Дружеството извършва строителство на жилищен комплекс, състоящ се от блокове и къщи. Преди 3 години на дружеството му е учредено право на строеж с пазарна оценка от 2 000 000 лева (без ДДС) Издадени са взаимно фактури с ДДС между двете фирми - учредителя и приемателя, за 2 000 00...

Ред за дерегистрация по ЗДДС по желание на фирма

Новообразувана фирма, регистрирана по желание, по ДДС, по чл. 100 при създаването си през ноември 2022 г. Няма дейност и желае да се дерегистрира от ДДС по желание поради липса на продажби - 0 лева за целия период. Какви документи трябва да подготви и откога може да се дерегистр...

Справочник

Въпроси и отговори за паричните обезщетения при временна неработоспособност и майчинство

Национален осигурителен институт Въпрос: Как следва да се представят данните за лична платежна сметка за изплащане на парично обезщетение по болничен лист - за временна неработоспособност, бременност и раждане или при трудоустрояване? Необходимо ли е да се представя в НОИ деклар...

Справочна информация бр. 29/2023

Централни валутни курсове за периода 14.07. - 20.07.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 29 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...