Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 31, 4 - 10 септември 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 4 - 10 септември 2023 г.
Законодателство

За новата ал. 10 в чл. 123 от ЗДДС и задължението за деклариране на касови наличности и вземания

Както вече е известно, с параграф 29 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 01.08.2023 г.) са направени изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност, които са свързани с нам...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането

Народните представители записаха в главата Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, че Бюрото заплаща при спазване условията и сроковете на вътрешните правила на Съвета на бюрата предявените към него гаранционни искания от други национални бюра във връзка със за...

Държавен вестник

ДВ, бр. 58 от 7.7.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения Конституционен съд Решение № 5 от 22 юни 2023 г. по конституционно дело № 5 от 2023 г. Министерски съвет Постановление № 96 от 3 юли 2023 г. за допълнение на Постановление № 66 на Министерския съ...

Въпроси и отговори

Давностен срок за несъбираеми вземания

Фирмата ни има няколко несъбираеми вземания от други фирми и еднолични търговци. Как да изчислим давностния срок, посочен в чл. 126а, ал. 2, т. 1 от ЗДДС? Предвиденият в чл. 129а, ал. 2, т. 1 давностен срок е една от възможностите, които дават право на доставчик, който има несъб...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C - 596/20, решение от 16 юни 2022 г. страни: DuoDecad Kft. срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebviteli Igazgatósága Предмет на спора е доставката на развлекателни услуги по електронен път. DuoDecad е дружество, регистрирано в Унгария, чиято основн...

Задължения към НАП при зареждане с гориво от собствена бензиностанция на техника и превозни средства, ползвани за дейността на дружеството

Фирмата ни извършва строителни дейности на обекти в страната. Фирмата ни не е земеделски производител, но има лицензи за строителна дейност от I до V категория и лицензи за транспорт на товари. Зареждането на превозните средства и машини с гориво за собствени нужди се извършва пр...

Осигурителни вноски при хипотеза на едновременна трудова заетост като наето лице в Германия и като самостоятелно заето лице в България

Физическо лице е изградило фотоволтаична централа и продава електроенергия по сключен от него договор с фирма за изкупуването й. Същевременно упражнява трудова дейност като наето лице в Германия. Какви осигурителни вноски се дължат за тази дейност? Продажбата на електроенергия, ...

Остатъчна стойност на работното облекло

При уволнение поради съкращаване на щата има ли работодателят право да удържи от заплатата остатъчната стойност на работното облекло, което работникът отказва да върне? При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят връща на работодателя предоставеното му...

Признаване като ДМА на безвъзмездно получена сграда

Ние сме кооперация и от общината ни беше дарена сграда, на която сме били ползватели дълги години. Трябва ли да начислявам амортизация на сградата, тъй като сега вече е наша собственост, а това е направено преди много години? Придобиването на даден ДМА може да стане по различни ...

Устна заповед за наказание

Има ли работодателят право с устна заповед да налага глоба на провинил се работник? Видовете дисциплинарни наказания изчерпателно са посочени в чл. 188, ал. 1 от КТ. Те са три: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Както се вижда, работодателят няма право да налага...

Справочник

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.

Приложение № 1A към чл. 9, т. 2, буква “а” към ЗБДОО за 2023 г. [[table_1]] Забележки: 1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на...

Справочна информация бр. 31/2023

Централни валутни курсове за периода 28.07. - 30.08.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 31 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...