Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 32, 11 - 17 септември 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2023 г.
Законодателство

Корекция на ГДД по чл. 92 ЗКПО в хипотезата на пропуснато деклариране на данъка върху разходите

Съгласно чл. 92, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация (ГДД) по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. На основание ал....

Държавен вестник

ДВ, бр. 59 от 11.7.2023 г.

Народно събрание Декларация в подкрепа на членство на Украйна в НАТО Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Джевдет Чакъров към министъра на земеделието и храните Кирил Вътев относно политиката на правителството за развитие и защита на селскостопа...

ДВ, бр. 60 от 14.7.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари Решение по Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г. Решение относно процесуалното представителство на българската държава ...

ДВ, бр. 61 от 18.7.2023 г.

Народно събрание Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама заместник-председатели и двама членове на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и ф...

Въпроси и отговори

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑1/21, решение от 13 октомври 2022 г. страни: M.C. срещу директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Велико Търново при Централно управление на Националната агенция за приходите Предмет на спора е прилагане на солидарна отговорност. Лицето M.C. е ...

Намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане под 100 000 лв.

Един от най-неясните процедурни въпроси по намаляването на данъчната основа в случаите на несъбираемо вземане е условието на разпоредбата на чл. 126 б, ал. 9 от ЗДДС доставчикът да разполага с достоверна информация, че получателят е упражнил правото си на данъчен кредит по достав...

Осигуряване на самоосигуряващо се лице, получаващо възнаграждения за личен труд

Собственик на ЕООД с предмет на дейност “Операции с недвижими имоти” се осигурява в дружеството си като СОЛ (с код “12”) на минималния ОД - 710.00лв. (до 31. 07.2023г.), а от 01.08.2023 г. - на 780,00 лв. Съгласно регистрацията на дружеството в ТР - “Дружеството се управлява и пр...

Право на бащата на парично обезщетение за бременност и раждане за остатъка от отпуска до 410 дни

Българска гражданка се е осигурявала по българското законодателство до 21.06.2021 г. включително. От 22.06.2021 г. постъпва на работа в Световната банка. Понастоящем е в платен отпуск по майчинство като социално осигурено лице по американското законодателство. Детето още не е нав...

Прекратяване на трудов договор с главен счетоводител

Има ли работодателят право да уволни главния счетоводител на основание чл. 328, ал. 2 от КТ, след като по щатно разписание длъжността му не е от ръководните с код 1, а е с код 2? Ако лицето бъде уволнено на това основание, има ли право на обезщетение за безработица от бюрото по т...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове от 1 август 2023 г.

Със Закона за държавният бюджет на Република България за 2023 г. са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), публикувани в ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 1 август 2023 г. I. Добавяне на нови тютюневи изделия като акцизни стоки От 1 август 2023 г. се р...

Трансгранична продажба на стока от една на друга българска фирма, без стоката да преминава границите на Република България

Имам въпрос относно третиране на доставка на стока съгласно ЗДДС между три данъчно задължени лица: Регистрирано лице в България “А” извършва доставка на стока на лице, също регистрирано в България “Б”, което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в Белгия...

Уведомление за промяна срока на договор за допълнителен труд

Трябва ли да се подаде уведомление до ТД на НАП при промяна срока на договор за допълнителен труд? В съответствие с чл. 3, ал. 1, буква “б” от Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, работодателят е длъжен да изпрати уведомление с...

Справочник

Диференцирани осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест” за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.

Приложение № 2A към чл. 14, т. 2 към ЗБДОО за 2023 г. [[table_1]]...

Закон за бюджета на ДОО за 2023 г.

Извлечение Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2023 г.: 1. от 1 януари до 31 юли: а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение ...

Разяснения във връзка с влезли в сила промени в ЗАДС, в сила от 01.08.2023 г.

Агенция “Митници” С обнародваните промени в Закона за акцизите и данъчните складове, влизащи в сила от 01.08.2023 г., са регламентирани и следните основни моменти: Като акцизни продукти са определени: - Течност за електронна цигара, несъдържаща никотин. В разпоредбата на чл. 12б...

Справочна информация бр. 32/2023

Централни валутни курсове за периода 31.08. - 7.09.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието [[table_1]]...

PDF версия на броя

Брой 32 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...