Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 16, 16 - 31 август 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2023 г.
Писма и указания

№ 2-485 от 15.05.2023 г., № 485-2 т 19.05.2023 г. и № 485-3 от 02.06.2023 г. ОТНОСНО: Приложението на чл. 45, ал. 3, предл. 1 от ЗДДС, във връзка с §1, т. 5 на ДР на с.з., при бъдещи възмездни разпоредителни сделки със самостоятелни обекти, представляващи части от сграда

„М“ ООД е регистрирано по ЗДДС. Капиталът на дружеството е формиран от извършена от учредителите му (две физически лица) непарична вноска (учредителен апорт), представляваща недвижими имоти: масивна сграда - семеен хотел с посочени в дружествения договор застроена площ, РЗП, гра...

№ 96-00-118 от 02.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-118/02.06.2023 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Имате сключен договор с контрагент от Чешка Република за изработка на турбина...

№ 96-00-120 от 06.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-120/06.06.2023 г. относно прилагане на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Притежавате семеен магазин с кафене в с. К, където няма...

№ 96-00-123 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 16, ал. 1 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-123/08.06.2023 г. относно прилагането на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството Ви кандидатства с оферта за извършване на почистващи и довършителни ...

№ 96-00-89 от 02.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-89/02.05.2023 г. относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „А“ ЕООД стопанисва нает язовир. Съгласно Закона за водите (ЗВ) ...

№ М-24-39-105 от 04.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на служител, който ще извършва дейността си от Румъния и от България

Във Ваше писмо, с вх. №… по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Служител, работещ на трудов договор във „…“ ЕООД, притежаващ двойно гражданство (българско и унгарско), ще бъде преместен и назначен на о...

№ М-24-39-56 от 16.06.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на образователни видео уроци, тестове, мисловни карти и други учебни материали чрез електронна образователна платформа

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) под вх. № ………………………………. е постъпило Ваше писмено запитване, касаещо дейността на „……………………………..“ ЕООД (дружеството), на което сте управител. В подаденото запитване е изложена следната фактическа обстановка: Управлява...

№ М-94-А-402 #1 от 28.6.2023 г. ОТНОСНО: Данъчното третиране на доходи от лихви по банков депозит в румънска банка, реализирани от българско местно лице през 2023 г.

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № ………../11.05.2023 г. В него Вие посочвате, че се интересувате дали при предоставяне на „Удостоверение за местно лице“ (издадено от Националната агенция за приходите в България) доходите Ви от лихви по депозити в румънска банка ще бъда...

№ М-94-П-300 от 07.07.2023 г. ОТНОСНО: Тълкуване на разпоредби от Закона за хазарта (ЗХ)

С горепосочената молба искате излагане на становище от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (ИД на НАП) относно тълкуването и прилагането на ЗХ във връзка с намерения на търговско дружество – Ваш доверител, да организира онлайн томбола между регистрирани уч...

Анотации

Допълнителнто трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на учител

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като учител от 31.08.2016 г. и трудов стаж ми признават само за времето, през което съм учител. От 2023 г. в колективния трудов договор в чл. 25 пише, че се признава стажът от 2007 г. На новоназначените учители този стаж им е...

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор при навършване на възраст и трудов стаж на учител

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Какво е обезщетението при прекратяване на трудовия договор при навършване на възраст и трудов стаж на учител, който има 19 г. трудов стаж в едно училище? На обезщетението има ли удръжки и какви са те? Законът за предучилищното и учи...

Осигуровки и данъци на самоосигуряващо се лице - земеделски стопанин

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Жена се е регистрирала като самоосигуряващо се лице - земеделски стопанин, и е избирала да се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство. Като регистри...

Платен годишен отпуск на работник, който е подал предизвестие за напускане

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Колко дни платен годишен отпуск за 2023г.се полагат на служител, който има над 22 години трудов стаж, осем от които е във фирмата и е подал предизвестие за напускане, което изтича на 18.09.2023 г., т.е. последният му работен ден е 1...

Платен годишен отпуск при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на смени по график. Колко дни трябва да си взема като платен отпуск ако имам две смени през цялата седмица, като първата смяна е във вторник, а втората смяна е в петък? В чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2023 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или ...

Държавен вестник в бр. 16 от 2023 г.

ДВ, бр. 72 от 22.8.2023 г. Министерски съвет Постановление № 114 от 16 август 2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши у...

Осигурителен календар за м. септември 2023 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 септември - за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени ...

Справочна информация бр. 16/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4.08. - 21.08.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 16 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...