Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 10 от 2023 г.
 
сп. Български законник
бр. 10 от 2023 г.
Коментар на експерта

Допълнението на Кодекса за застраховането – необходима крачка за придвижване на РБългария към еврозоната

В „Държавен вестник“, бр. 68 от 8 август 2023 г., беше приет Закон за допълнение на Кодекса за застраховането. Законопроектът е на Министерския съвет, приет с Решение номер 465 от 6.7.2023 г. Одобрен е след първо четене от Комисията за финансов надзор, Асоциацията на българските ...

Начисляване на ДДС в специфичната хипотеза на разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от ЗДДС

На основание чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г. , в сила от 01. 01. 2018 г. , доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01. 01. 2020 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) всяко данъчно задължено лице,...

Приложението на методите за избягване на двойното данъчно облагане

Съгласно действащите норми на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) физическите и юридическите лица, които са местни лица на България за данъчни цели, дължат данък за доходите си, получени от източник...

Производствата по несъстоятелност и стабилизация след последните промени в Търговския закон

С влезлия в сила, считано от 04.08.2023 г., Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.), бяха извършени съществени промени в производствата по несъстоятелност и стабилизация по Търговския закон (ТЗ), като за първи път бяха уредени отделн...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на разходи, свързани с осигуряване на здравословна работна среда за служителите

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, занимаващо се с обслужване по трудова медицина, наема офис. За този офис закупува хладилник, който да се ползва от служителите на фирмата. Признават ли се разходите за този хладилник за данъчни цели? Има ли право дружеството на д...

Данъчно третиране на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ)

Въпрос: С нотариален акт ни е прехвърлено право на строеж безвъзмездно за построяването на фотоволтаична централа. Заведено като други нематериални активи и по данъчна оценка 5600 лв. В момента имаме право на ползване да бъде ли признато като приход и дължа ли ДДС? Имаме само ава...

Доставка на услуги, свързани с покупка на недвижими имоти от чужд гражданин

Въпрос: Агенция за недвижими имоти, регистрирана по ЗДДС, трябва да изплати комисионно възнаграждение на фирма от Украйна. Комисионно възнаграждение се дължи за изпратен клиент, които е закупил имот в България. Очакваме фактура от украинската фирма. Какви са нашите задължение по ...

Издаване на фактури при износ на продукция

Въпрос: Производствена фирма сме и в следващите 3 месеца ще произвеждаме за фирма в Германия. Регистрирани сме по ДДС, както и те. Германците плащат авансово 100% от сумата по договор, като не им издаваме фактура за аванса. Ще има няколко доставки на различни дати за трите месеца...

Облагане с ДДС на продажби чрез електронен магазин

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС на основание чл. 100, ал. 1, с основна дейност букиране на международни артисти има намерението да създаде сайт. Основната цел на сайта ще бъде рекламирането на определен музикален изпълнител, но се предвижда да бъде включена и въз...

Определянето на длъжностите, които отговарят на условията за втора категория труд е в компетенциите на НОИ

Въпрос: Фирмата ни е с дейност строителство на сгради. Наш служител на възраст 62 навършени години предстои скоро да се пенсионира. През периода март 1987 г. е работил в друго строително предприятие, а именно в СМК - СП-2 гр. Стара Загора, с професия „Организатор производство“, а...

Осигуряване на адвокат в собствено ЕООД

Въпрос: В случай че адвокат, упражняващ дейност като свободна професия, регистрира собствено еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) – търговец по смисъла на ТЗ (въпросът не е свързан с участието на адвокат в еднолично адвокатско дружество по смисъла на чл. 57 от Зако...

Осигуряване на лице, работещо по трудов и по граждански договор

Въпрос: Имаме сключен граждански договор с лице, което е на трудов договор към друга фирма. Договорът е за изготвяне на проект в рамките на един месец, сумата на възнаграждението след нормативно признатите разходи е над максималния месечен осигурителен доход е 3400 лв., съответно...

Ползване на данъчен кредит за имот, придобит като обезпечение на заем

Въпрос: Банка е придобила имот от обезпечение с ДДС, за който е ползван пълен ДК. Имота е УПИ и нова сграда по смисъла на ЗДДС. Банка е придобила имот от обезпечение с ДДС, за който е ползван пълен ДК за земята (УПИ). В едно със земята са придобити и сградите върху парцела, които...

Поредност при внасяне на осигурителните вноски за лицата, които полагат труд на различни основания

Въпрос: Имаме фирма „А“ ООД с двама собственици. Фирмата започва дейност от декември 2022 г. В момента и двамата собственици се осигуряват във фирма „А“ на трудов договор на 2 часа с 200 лв заплата. Единият от собствениците има и друга фирма „Б“, в която е на ДУК и е осигурен над...

Право за данъчен кредит на българска фирма по фактури за нощувки и префактурирани разходи за командировка

Въпрос: Фирмата е регистрирана по ДДС. Получаваме фактури за нощувки(9%), както и фактури (с префактурирани разходи за командировка - 20%). Пътуванията са във връзка с изпълняването на фирмени задължения. Имаме ли право на данъчен кредит за посочените разходи? Отговор: Съгласно ...

Право на данъчен кредит за новорегистрирана фирма

Въпрос: Новооткрита фирма - м.май, без регистрация по ДДС (хранителен магазин, алкохол, цигари) закупува стоки без право на ДК. При евентуална регистрация след 3 месеца има ли право на ДК след датата на регистрацията и в какъв срок? Изпраща ли се опис на фактурите, на които можем...

Разходи за наем на имот, използван от служител на фирмата

Въпрос: Фирма А е наела апартамент от фирма Б, който се използва за жилище на управителя на фирма А. За наема фирма Б е издала фактура на фирма А. Какво е данъчното и счетоводно третиране на сделката по наемане на апартамента? Признава ли се за разход на фирмата и може ли да бъде...

Регистриране на доставките на хляб и брашно в дневника за покупки

Въпрос: В коя колона на дневника за покупки следва да се отразят фактурите за закупен хляб? Колона 9 (ДО без ДК) или 10 (ДО с ПДК)? Фирмата е регистрирана по ЗДДС - магазин за хранителни стоки. Отговор: Особеностите при документирането и регистрирането на доставките на хляб и бр...

Писма и указания

№ 3-639 от 12.05.2023 г. ОТНОСНО: Определяне на данъчната оценка на сграда със степен на завършеност „груб строеж“

Съгласно изложеното в него в Община Х е постъпило искане за актуализиране на данъчна оценка на сграда - незавършено строителство със степен на завършеност груб строеж, констатирано по надлежния ред. Към искането е приложен протокол за извършен опис от частен съдебен изпълнител и ...

№ 3-703 от 23.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, през м.11.2021 г. „Х“ ЕООД издава данъчна фактура съгласно разпоредбите на чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС на фирма „Н“ ЕООД във връзка с изпълнение на договор за СМР за извършени услуги на стойност от 250 хил. лв. (с ДДС). Данъчната фактурата e отразен...

№ М-26-В-134#1 от 10.05.2023 г. ОТНОСНО: Запитване, касаещо данъчното третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица съгласно българското вътрешно законодателство и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ………… от ………..., в което сте представили следните два казуса: Видно от изложеното в първия казус, българското дружество А КД е сключило Договор за дистрибуция на Ж Софтуер с немското юридическо лице DE GmbH за покупка на лицен...

№ М-26-Д-238 #3 от 25.5.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (СИДДО между България и САЩ)

В Централното управление на Национална агенция за приходите е постъпило запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП ….., за изразяване на становище по прилагането на СИДДО между България и САЩ, в сила от 15.12.2008 г. В запитването искате информация относно данъчното обла...

Решения на ВАС

Решение № 4719 от 03.05.2023 г. по адм. дело № 4182/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС в резултат на извършени корекции на декларираните резултати по ЗДДС, както и задължения за корпоративен данък по ЗКПО над декларираните ведно с лихви. Според чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС, две са основните матери...

Решение № 7893 от 17.07.2023 г. по адм. дело № 9584/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и лихви за забава за данъчен период 01.2019 г. – 06.2020 г. Разпоредбата на чл. 146 от Директива 2006/112/ЕО изрично допуска освобождаване на сделката, когато стоките са изнесени от Общността. Правото на освобождаване обаче се уп...

Решение № 7957 от 18.07.2023 г. по адм. дело № 3311/2023 г.

Предмет на спора e ангажирана отговорност по чл. 19 ДОПК, като са установени задължения по ЗКПО за 2016 г.; по ЗДДС за 11.2016 г.; за данък върху доходите от трудови и приравнени на тях правоотношения за периода 07. - 12.2016 г.; отговорност за ДОО за 06. - 11.2016 г.; отговорнос...

Решение № 8020 от 20.07.2023 г. по адм. дело № 3517/2023 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчните периоди 03. и 04.2021 г. по фактури с предмет „доставка и монтаж на камък“, „доставка и монтаж камък, вата, конструкция“, „доставка и монтаж на камък“. С решение на СЕС по дело С-18/13 е дадено задълж...

Решение № 8069 от 24.07.2023 г. по адм. дело № 3876/2023 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди: 01., 02., 05. и 12.2020 г., ведно със съответните лихви. Разпоредбата на чл. 68, ал. 2 ЗДДС обуславя възникването на субективното право на данъчен кредит на данъчно задълженото лице от кумулативното възникване...

Решение № 8087 от 25.07.2023 г. по адм. дело № 8767/2022 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит в данъчни периоди 12.2014 г., от 03. до 05.2015 г. и за 11.2015 г., и непризнати разходи по доставки, както и доначислен корпоративен данък за 2014 г. ведно с начислените лихви. В нарушение на съдопроизводствени...

Решение № 8090 от 25.07.2023 г. по адм. дело № 153/2023 г.

Предмет на спора са определени задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на едноличен търговец за 2017 г. и 2018 г. и за данък върху добавената стойност за данъчни периоди от 03. до 12.2018 г. ведно с лихви. Доказателствената тежест за установяване наличието на основание по...

Решение № 8091 от 25.07.2023 г. по адм. дело № 11911/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху дохода на ЕТ по ЗЗДФЛ за 2017 г. и 2019 г.; по ЗДДС за данъчни периоди от 02.2017 г. до 07.2018 г., 09.2018 г., 12.2018 г., 01.2019 г., от 07.2019 г. до 09.2019 г. и 02.2020 г.; за държавно обществено осигуряване за самооси...

Решение № 8097 от 26.07.2023 г. по адм. дело № 10047/2022 г.

Предмет на спора е подлежащ на възстановяване данъчен кредит ведно със законната лихва. Съобразно чл. 92, ал. 10 ЗДДС, данък, подлежащ на възстановяване, невъзстановен без основание или невъзстановен поради отпаднало основание (включително при отмяна на акт) в предвидените в тоз...

Решение № 8148 от 26.07.2023 г. по адм. дело № 7308/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.2015 г. до 02.2016 г., за корпоративен данък за 2015 г.; в частта на установени данъчни финансови резултати по ЗКПО за 2017 г. и 2018 г. и установени задължения за корпоративен данък за 2016 г. ведно с лих...

Решения на ВКС

Решение № 49 от 29.04.2022 г. на ВКС по гр. д. № 1945/2021 г., III г. о.

Когато към момента на постигне на съгласието за сключване на сделката нейният предмет е фактически или правно невъзможен, сделката е нищожна поради невъзможен предмет. Фактическата невъзможност на предмета означава, че той не съществува в реалната действителност при сключване на ...

Решение № 56 от 4.04.2022 г. на ВКС по гр. д. № 2700/2021 г., III г. о.

При тълкуването на неясни клаузи следва да се има предвид и се изследват обстоятелствата, при които е сключен договорът, породените към този момент отношения между страните и произтичащото от това поведение на последните, както и това след сключването му, които обстоятелства водя...

Решение № 60133 от 19.04.2022 г. на ВКС по гр. д. № 3804/2020 г., I г. о.

Няма пречка договорът за учредяване право на строеж да включва уговорки, различни и извън обхвата на вещното право, предмет на учредяване. Учредяването право на строеж за изграждане на нова сграда, която е одобрена да се изгради при намалени отстояния от съществуващите сгради, не...

Решение № 9 от 13.04.2022 г. на ВКС по гр. д. № 1551/2021 г., IV г. о., ГК

Договорът за заем и записа на заповед са две самостоятелни сделки, всяка една от които поражда самостоятелно задължение. За разлика от длъжника, който е задължен да изчерпи всичките си възражения по предявения срещу него иск, кредиторът не е длъжен да изчерпи всичките основания, ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 10 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 113, 114 и 115 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 65 до бр. 80 от 2023 г.

ДВ, бр. 65 от 28.7.2023 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти Закон за ратифициране на Договора за предоставяне на безвъзмездни средства, Проект 101055476 – InnovativeSMEs, между Република България и Европейската изпълн...

PDF версия на броя

Брой 10 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...