Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.
Писма и указания

№ 24-39-167 от 18.07.2023 г. ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при преобразуване чрез вливане на търговско дружество по реда на глава шестнадесета, раздел V от Търговския закон (ТЗ)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ............................ е заведено Ваше запитване (молба за становище), препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……………., в което е изложена следната факти...

№ 3-1054 от 18.08.2023 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки по договор за лизинг, за които е приложена глава седемнадесета „Специален ред на облагане на маржа на цената“

Според изложеното в писменото запитване, „А“ ЕАД придобива МПС от ЮЛ и ФЛ и впоследствие ги продава на трети лица. При осъществяване на дейността на дружеството са възникнали следните практически казуси: Казус № 1: Налице е договор между лизингодател (регистрирано по ЗДДС лице) и...

№ 94-00-77 от 10.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-77/10.07.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Изградили сте и сте регистрирали при спазване на всички изисквания от ЕВН фотоволтаична централа от панели с обща мощност 15...

№ М-24-36-91 от 19.06.2023 г. ОТНОСНО: данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на договор за прехвърляне на идеални части от поземлен имот срещу задължение за строителство с придадено парично изражение на доставките

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е сключило договор във формата на нотариален акт, съгласно който: В раздел I - Придобива собствен...

№ М-26-Б-418 от 04.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на гражданин на Молдова и граждани на Египет и Шри Ланка

Във Ваше писмо с вх. №….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество наема на срочен трудов договор лице, гражданин на Молдова, с разрешение за сезонна заетост в рамките на 90 дни от ...

№ М-94-В-815 от 08.08.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на осигурителното законодателство

Във Ваше писмо, постъпило с вх. №М-94-В-815 от 18.07.2023 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте гражданин на Италия с постоянно пребиваване на територията на Република България. От 01.04.20...

№ М-94-К-333 от 28.07.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при наемане в България на гражданин на Латвия и гражданка на Фиджи

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №М-94-К-333/10.07.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: Български клон на чуждестранно юридическо лице наема работник, гражданин на Латвия ...

Анотации

Временно заместване на управителя от главния счетоводител на фирмата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Управителят на фирмата пътува извън страната във връзка с работния процес доста често и затова се налага, докато го няма Главният счетоводител да го замества. Как най-правилно трябва да се оформи като документи и заповеди това замест...

Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка в майчинство, която след като детето й навърши 2 години, желае да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, чл. 167а от КТ. Същата има натрупан платен годишен отпуск от 2021 г. Трябва ли първо да с...

Ползване на платен годишен отпуск от учител по време на учебната година

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител съм в столично училище. Имам платен отпуск за 2023 г. и ми се налага да ползвам част от него в учебно време. На какво основание бих могъл да обоснова молбата си за ползване на отпуска до директора? Редът за ползване на платен...

Ползване на платен годишен отпуск след отпуск по майчинство

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми да изтекат двете години, в които съм била в майчинство с второто си дете, съответно то ще бъде пуснато на детска ясла. Понеже се е събрал платен годишен отпуск, който искам сега да използвам, може ли работодателят ми да м...

Получаване на ваучерите за храна от работници, работещи хоум офис

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Обмисляме да въведем промяна в получаването на ваучери. Централният офис на Дружеството е в гр. София, като понастоящем половината и повече служители работят хоум офис от цялата страна. Съответно за да си получат ваучерите всеки месе...

Регистрация по ДДС при работа за фирма в чужбина

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българин има регистрация като самоосигуряващо се лице със свободна професия. Предстои да работи от България за дружество в САЩ, което няма представителство в България. Работата представлява визуални ефек...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2023 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или д...

Държавен вестник в бр. 20 от 2023 г.

ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна Закон за изм...

Осигурителен календар за м. ноември 2023 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 ноември – почивен ден. Първи работен ден 27 ноември 2023 г. - за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително ...

Справочна информация бр. 20/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11.10. - 26.10.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

PDF версия на броя

Брой 20 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...