Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 43, 27 ноември - 3 декември 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 27 ноември - 3 декември 2023 г.
Законодателство

Аспекти по ЗКПО, ЗДДС и ЗСч в хипотезата, когато дружество разрушава стара сграда във връзка със строеж на нова сграда на същото място

Съгласно пар. 11.1. от СС № 16 Дълготрайни материални активи дълготраен материален актив се отписва при продажба или когато не се очакват никакви икономически изгоди от използването на актива или при освобождаването от него. В тази връзка и предвид анализираната тема, при условие...

Министерски съвет

Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса на труда, с които се усъвършенства нормативната уредба за работата от разстояние и се регламентира отговорност на изпълнителя за изплащане на трудови възнаграждения на работници и служители при веригите от подизпълнители

Измененията осигуряват по-голяма гъвкавост и сигурност за работещите и работодателите, включително по отношение на организацията на здравословните и безопасните условия на труд, отчитането на работата и контрола на работното време. Когато се извършва работа от разстояние като доп...

Държавен вестник

ДВ, бр. 95 от 14.11.2023 г.

Народно събрание Решение за частична отмяна на Решение за приемане на Проект за инвестиционен разход “Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада” и на Актуализиран проект за инвестиционен разход “Придобиване на ...

ДВ, бр. 96, от 17.11.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Закон за изменение на Закона за здравето Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна Мин...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на безвъзмездно предоставени стоки с рекламна цел

Нерядко, за да се популяризира и разшири потреблението на дадена стока, производителят й предоставя от нея на търговците безплатни количества. При това за него възникват следните въпроси: - как следва да се оформи документално безвъзмездното предоставяне на стоката; - какво е дан...

Европейска практика по данъчни дела

Дело 482/21, решение от 09 февруари 2023 г. страни: Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebviteli Igazgatósága Предмет на спора е плащане на ДДС по договор за застраховане. Жалбоподателят в главното произ...

Заплащане на труда при надомна работа

Следва ли с договора за надомна работа по чл. 107в, ал. 2, т. 2 от КТ да се определя и размерът на основното трудово възнаграждение? С трудовия договор за надомна работа освен другите условия се определя и трудовото възнаграждение в съответствие с прилаганите системи на заплащан...

Изисквания към съставянето на отчета за паричните потоци

Според точка 23.1 от СС 1 Представяне на финансови отчети отчетът за паричните потоци съдържа информация, необходима на ръководството на предприятието и другите заинтересовани потребители за оценка на способността на предприятието да генерира парични средства и тяхното оползотвор...

Компенсиране на извънредния труд с почивка

При сумарно работно време с 6-месечен период на изравняване може ли полученият извънреден труд в края на периода да се компенсира с почивка или непременно трябва да се заплати? При сумирано изчисляване на работното време положеният труд се отчита за целия период на сумиране. Ако...

Определяне на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице, упражнявало трудова дейност като едноличен търговец и съдружник в ООД, а в качеството си на едноличен търговец е извършвало и дейност като регистриран земеделски стопанин

Самоосигуряващо се лице упражнява трудова дейност на различни основания: като едноличен търговец и като съдружник в ООД. В качеството си на едноличен търговец има регистрация и като земеделски стопанин. За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. лицето е внасяло авансово оси...

Прекъсване на командироването

Фирма командирова лица по чл. 121а от КТ в Германия за извършване на СМР. Лицата ще бъдат командировани с прекъсване - от 10 до 20.11.2023 г., връщат се в България, за да изпълнят поръчка на немската фирма, и от 10 до 15.12.2023 отново се връщат в Германия, за да довършат СМР. Сч...

Третиране по ЗДДС на доставки на стоки

Учредено е дружество, което няма да е регистрирано по ЗДДС. Същото възнамерява да извършва покупки на стоки от дружество, установено на територията на Германия. Стоките ще се доставят до данъчно незадължени лица (физически лица) на територията на България чрез услугата “наложен п...

Увеличение на основната заплата

Основната заплата на служител е определена в размер на минималната работна заплата за страната. Длъжен ли е работодателят да увеличи заплатата при промяна на минималната заплата? С постановление на Министерския съвет периодично се определя нов размер на минималната работна запла...

Справочник

Въпроси и отговори от МТСП

Въпрос: Към 15 ноември лице има неизползван платен годишен отпуск за 2021 г. в размер на 15 дни. През 2023 г. ползва платен отпуск временна нетрудоспособност за период от 2 месеца, в резултат на което не успя да използва 15 дни платен отпуск от 2021 г. Към 01.01.2024 г. за какъв ...

Справочна информация бр. 43/2023

Централни валутни курсове за периода 17.11. - 23.11.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 43 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...