Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 44, 4 - 10 декември 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 4 - 10 декември 2023 г.
Законодателство

Третиране по ЗКПО и ЗДДФЛ при изплащане на командировъчни пари в хипотезата на чл. 6, ал. 1, т. 2 от НКС

Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, разходите за командировки (пътни, дневни, квартирни и други) се третират като разходи за пътуване и престой на физически лица. Признаването за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физическите ли...

Министерски съвет

Правителството прие изменения и допълнения в Наредбата за студентските стажове в държавната администрация

Премахва се онлайн тестът за първоначален подбор, намалява се броят на документите, изисквани при започването и завършването на стажа. Информацията за всички позиции за стаж в администрацията ще бъде на специализирания модул на портала jobs.govemment.bg. Обявите ще бъдат селектир...

Правителството прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Промените засягат пряко функциите, изпълнявани от МВнР и задграничните представителства на Република България в чужбина. С тях се цели повишаване на ефективността при издаване и ползване на дипломатически и служебни паспорти. Въвежда се изрично ограничение служебни паспорти да мо...

Въпроси и отговори

ДДС при брак на активи

Фирма, регистрирана по ЗДДС, е с основна дейност продажба на резервни части за автомобили. Фирмата е доста стара, регистрирана е 1991 г. и оттогава досега развива дейност. Има натрупана стара стока (резервни части, ремъци и други подобни) за автомобили, които вече не се срещат по...

Договор за заместване при изтичащ срочен трудов договор

Лице, назначено на срочен трудов договор за една година, излиза в болничен за бременност и раждане и е назначен служител по заместване. В периода на бременност и раждане изтича срокът на договора на титуляря. Трябва ли да се прекрати договорът на служителя по заместване и да се с...

Изисквания към съставянето на отчета за паричните потоци

Според точка 23.1 от СС 1 Представяне на финансови отчети отчетът за паричните потоци съдържа информация, необходима на ръководството на предприятието и другите заинтересовани потребители за оценка на способността на предприятието да генерира парични средства и тяхното оползотвор...

Правото на безплатна храна и правото на ваучери за храна не се припокриват

Може ли да се получава едновременно безплатна храна и ваучери за храна? Във фирмата ни част от служителите работят в шумна среда извън населеното място, а друга част работят в офиси в населеното място. Възникна спор всички ли работници и служители имат право на безплатна храна и ...

Придобиване на образователна степен като основание за повишаване в длъжност

Служителка единствена в отдела завършва магистратура. Дава ли това обстоятелство право да иска повишение на възнаграждението? Длъжен ли е работодателят да предпочете нея при определяне на заместник на отсъстващия ръководител на отдела? Размерът на трудовото възнаграждение се опр...

Справочник

Важно решение на СЕС относно прилагане на режима на тристранни операции по ЗДДС

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав) 8 декември 2022 година “Преюдициално запитване - Данък върху добавената стойност (ДДС) - Директива 2006/112/ЕО - Член 42, буква a) - Член 197, параграф 1, буква в) - Член 226, параграф 11а - Член 141 - Освобождаване - Тристранна операция - Определян...

Справочна информация бр. 44/2023

Централни валутни курсове за периода 24.11. - 30.11.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 44 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...