Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 12 от 2023 г.
 
сп. Български законник
бр. 12 от 2023 г.
Коментар на експерта

Задължение за регистрация по ЗДДС на дружество при продажба на собствен ДМА – сграда или част от сграда

На основание чл. 82, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице - доставчик по облагаема доставка, с изключение на случаите по ал. 4 и 5. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка...

Закон за противодействие на корупцията

Законът за противодействие на корупцията е публикуван в ДВ, бр. 84 от 2023 г., и е в сила от 6 октомври 2023 г. Законът е изцяло нов. С приемането му предметът на правна уредба на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество вече се урежда с...

Корекции на ДДС, начислен в документи за публична продан на имущество

По правило принудителните продажби на активи или недвижимо имущество по реда на ДОПК, ГПК или Закона за особените залози (ЗОЗ) представляват принудително разпореждане с чуждо имущество, което се осъществява против волята на собственика му. Това разпореждане се извършва от името н...

Новата правна уредба в Закона за управление на етажната собственост

1. Един дълго чакан закон беше публикуван в „Държавен вестник“, бр. 82 от 29.9.2023 г., закон, който засяга огромна част от населението в градовете и ваканционните селища – Законът за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. С него се промениха реди...

Въпроси и отговори от практиката

Данъци при продажба на апортиран от физическо лице имот

Въпрос: Физическо лице апортира имот (ресторант), който е в процес на изграждане. Фирмата, в която е апортиран имота ще довърши изграждането му и въвеждането му в експлоатация. В момента, в който фирмата вземе решение да продаде имота, за физическото лице ще възникнат някакви зад...

Данъчни аспекти при безвъзмездни сделки

Въпрос: Две физически лица закупуват търговско помещение, като сумата е разпределена по равно. В последствие едното лице регистрира ЕООД и иска да използва закупеното помещение за магазин. Може ли помещението да се ползва безвъзмездно със съгласието на другото физическо лице или ...

Данъчни аспекти при договор за спонсорство с гражданин на Северна Македония

Въпрос: 1. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, сключва граждански договор с физическо лице - гражданин на РСМакедония за сума от 1600 лв. Македонският гражданин няма ЛНЧ, нито има разрешение за пребиваване в България. За сумата по ГД той се задължава да рекламира в ...

Данъчни аспекти при търгуване с акции и финансови активи

Въпрос: Българско дружество ООД, със съдружници граждани на Европейския съюз, има намерение да търгува с акции и финансови активи само на регулирани пазари в Европа и САЩ (основно в САЩ NYSE and NASDAQ). 1. Подлежи и дружеството на регистрация по ЗДДС? 2. Какво е данъчното третир...

Данъчни задължения на регистрирано в България ЕООД при покупката, реконструкцията и подобренията на недвижим имот във Великобритания, който ще бъде отдаван под наем

Въпрос: ЕООД, едноличният собственик на капитала, е гражданин на Великобритания, със стопанска дейност в България производство на мебели, иска да закупи недвижим имот във Великобритания с цел извършване на подобрения и реконструкция и в последствие отдаване под наем. 1. Къде е мя...

ДДС за услуги на територията на страната, получени от данъчно задължено лице, неустановено на територията на страната

Въпрос: Фирма (Х ООД) е регистрирана по чл. 97 от ЗДДС. Извършва единствено само електронна търговия – продажба на дигитални изображения в платформата на Etsy. Etsy начислява ДДС при продажбата на цифровите изображения по ставката на данъка в съответната страна, купувачите го пла...

ДДС при префактуриране на гориво при наем на служебни автомобили между свързани лица

Въпрос: Фирма А, регистрирана по ДДС и прилагаща Националните счетоводни стандарти, има карти за гориво от „П.“ с които зарежда служебните си автомобили. Сключва договор за наем с друга фирма Б, на която отдава под наем част от своите служебни коли, която е свързана със фирма А (...

ДДС при рекламна услуга от собствен блог с получател фирма, установена в трета страна

Въпрос: ЕООД нерегистрирано по ДДС предлага следните услуги: 1. има собствен блог за плетива. В този блог предлага рекламна услуга, за която получава заплащане от фирма базирана в САЩ. Парите се получават чрез paypal и се превеждат към сметката на дружеството в България. не се пр...

Деклариране на общата сума на налични парични средства в касите, размера на вземанията от собствениците, служителите на трудов или граждански договор, управителите и подотчетните лица

Въпрос: Еднолични търговци и земеделски производители, регистрирани по ЗДДС, трябва ли да подават декларация по чл. 55, ал. 2, когато стойността на касите им надхвърля сумата от 50 х. лв.? Отговор: С § 29 от ПЗР на Закона за държавния бюджет (обн. ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.) в ч...

Доставка на услуга, съпътстваща услуга за настаняване

Въпрос: Имаме направени бъдещи резервации за нощувки в хотел в ОАЕ. Фактурата която сме получили е за депозит и е издадена от ОАЕ. Трябва ли с протокол да си самоначислим и приспаднем ДДС или да се позовем на чл. 21 ал. 4 т. 1, б. „в“? При положение, че част от нощувките не са св...

Зачитане на трудов стаж на майка при пенсиониране

Въпрос: Работих по срочен трудов договор по заместване от 05.1980 г. Преди връщането на титуляря на 01.05.1981 г. раждам и излизам в болничен и последващ платен отпуск по майчинство. На 26.11.1981 г. съм уволнена поради завръщане на титуляря и не съм се регистрирала на бюрото по ...

Коригиране на последствията от допусната техническа грешка при отразяването на обективно правилно издадени данъчни документи

Въпрос: Немско дружество има предмет на дейност производство на части за автомобилната промишленост. В България оперира чрез дъщерно дружество – българско юридическо лице, което произвежда части и чрез ДДС регистрация на немското юридическо лице. Доставяните материали от страни –...

Освобождаване на работник на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

Въпрос: Работодател желае да освободи работник на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ - при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Интересува ме как работодателят може да се информира, дали лицето действително е придобило право на пенсия? Реално част от ста...

Осигуряване на бразилски гражданин, собственик и управител на ЕООД

Въпрос: Дружеството е регистрирано съгласно българското законодателство, като ЕООД. Едноличен собственик на капитала е гражданин на Бразилия. От 2022 г. той е местно лице за данъчни цели и има издаден ЕГН. Като управител на дружеството в Агенцията по вписванията към ТР е добавена...

Осигуряване на лице, работещо по ДУК и на трудов договор

Въпрос: ООД е с двама собственици - физическо лице и друго дружество и управител. Дружеството сменя управителя (вписва се промяната в ТР). Лицето, което става управител, има вече сключен трудов договор със същото дружество на длъжност “тракторист“, като продължава да изпълнява тр...

Осигуряване на управител в дружество

Въпрос: По какъв начин следва да се осигурява управител при следната фактическа обстановка: Лицето е осигурено на максимален осигурителен доход по трудов договор на длъжност управител в собствено дружество. 1. Същото лице е управител на друго дружество. Обстоятелството е вписано ...

Осчетоводяване и изписване на материали в заведения за хранене

Въпрос: Заведение за бързо хранене закупува хранителни продукти за 500 лв. без ДДС. По отчет от касов апарат има продажби за 1000 лв. По кои счетоводни сметки се отнасят осчетоводяването (количествено в лева)? Отговор: Отчитането трябва да се извърши съгласно СС 2 Отчитане на ст...

Отписване на вземания от клиенти

Въпрос: Дружество в режим на касова отчетност има вземане от “П” ЕАД - несъстоятелност от 2015 г. в размер на 121 хил. лв. През 2019 г. вземането е обезценено 80%, през 2023 г. ще се направи обезценка за останалите 20%. Въпросът се отнася до ДДС по счетоводна сметка 4537 Неизиску...

Отпуск за отглеждане на дете до 8 години на самоосигуряващ се съдружник в ООД

Въпрос: СОЛ, съдружник в ООД, се самоосигурява в него. Вписан е и като управител на същото дружество в Агенция по вписванията. Иска да използва 2 месеца отпуск за отглеждане на дете до 8 години. Отговаря на всички изисквания за това. Трябва ли да се прекрати самоосигуряването за ...

Отчитане за данъчни цели на фактури за медицински преглед

Въпрос: Как се отчитат за данъчни цели фактури с предмет медицински преглед, издадени на фирма? Какво трябва да се направи, за да се признаят за разход на фирмата за данъчни цели? Фактури за лекарства признават ли се за разход за данъчни цели? Има ли някакви особености? Отговор:...

Платеният годишен отпуск се ползва в календарни дни

Въпрос: Може ли платеният годишен отпуск (при законоустановено работно време от 8 часа) да се ползва почасово и какъв ред за заявяване и отчитане се прилага? Отговор: Платеният годишен отпуск се разрешава в работни дни, а се ползва в календарни дни. В нормативната уредба не е пр...

Попълване на справката за размера на осигурителния доход от физическо лице, работещо по трудов договор, което е получило доходи от продажби чрез електронни платформи, но не е регистрирано като търговец

Въпрос: През 2022 г. физическо лице работи по трудово правоотношение с осигурителен доход в размер на 1600 лв. От 1 март 2022 г. започва да извършва продажби на стоки чрез електронни платформи и сайтове, от които е реализирало доход в размер на 12 000 лв., но не е регистрирано в ...

Право за приспадане на данъчен кредит за купувач на недвижим имот

Въпрос: Физическо лице има ЕТ и е регистрирано по ЗДДС. Физическото лице притежава личен имот (ресторант), който не е заведен като актив в ЕТ. Тъй като физическото лице и ЕТ се отъждествяват то при продажбата на имота физическото лице ще издаде фактура с начислено ДДС. Купувачът ...

Представяне на разходи за обезценка

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС и прилагаща Националните счетоводни стандарти, обезценява свои вземания. Къде е по подходящо да се представят в ОПР-то в Други разходи от основна дейност или в Други финансови разходи, тъй като има противоречива практика? Отговор: Съгласно прим...

Размер на вземанията, които следва да се декларират по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ

Въпрос: Управителят на фирмата е получил кредит от собственото си дружество. За кредита има договор със фиксирана лихва и срок на издължаване, които се изпълняват. Кредитът е изплатен по банков път. Трябва ли остатъкът от сумата на кредита да се посочи като размер на вземане по р...

Разходи за ваучери за храна

Въпрос: Дружество предоставя на своите служители ваучери за храна под формата на социални придобивки. Ваучерите се предоставят в еднакъв пълен размер на всички служители и не са обвързани с броя отработени дни. За да бъде спазено изискването на закона (ЗКПО) за общодостъпност на ...

Писма и указания

№ 08-00-6 от 21.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-6/21.07.2023 г., относно прилагане на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В Община П постъпват много искания за изготвяне на данъчни оценки по чл. 264, ал...

№ 3-1035 от 10.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с ликвидация на дружество, чийто собственик е починал

Според изложеното в запитването едноличният собственик на капитала на „А“ ЕООД е починал на …06.2023 г. Същият притежава две дружества (ЕООД) - едното е без дейност от 2011 г., а другото - от 2019 г., които нямат активи, задължения, вземания и наети лица. От запитването става ясн...

№ 3-1054 от 18.08.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки по договор за лизинг, за които е приложена глава седемнадесета „Специален ред на облагане на маржа на цената“

Според изложеното в писменото запитване, „А“ ЕАД придобива МПС от ЮЛ и ФЛ и впоследствие ги продава на трети лица. При осъществяване на дейността на дружеството са възникнали следните практически казуси: Казус № 1: Налице е договор между лизингодател (регистрирано по ЗДДС лице) и...

№ 96-00-161 от 18.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-161/18.07.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството неколкократно отпуска в заем парични средства на единия от съдружниците с уговорена лихва за срока на ползване...

№ 96-00-164 от 20.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-164 от 20.07.2023 г. относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Казус 1: „М“ ООД има сключен договор за доставка на плат от китайска фирма. Получена е...

Решения на ВАС

Решение № 8370 от 14.08.2022 г. по адм. дело № 3597/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди от 04.03.2013 г. до 30.06.2013 г., от 01.08.2013 г. до 31.01.2015 г., от 01.04.2015 г. до 30.09.2017 г. и от 01.12.2017 г. до 31.01.2018 г. и начислена лихва за просрочие. Съобразно изискването на ЗДДС, съответн...

Решение № 8374 от 14.08.2022 г. по адм. дело № 3605/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчен период 08.2019 г., произтичащи от отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС във връзка с чл. 6 и чл. 9 ЗДДС и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС по 37 фактури, издадени от ЕООД с предмет ...

Решение № 8405 от 17.08.2022 г. по адм. дело № 4178/2023 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит и лихви. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 ЗДДС обуславят възникването на правото на приспадане на данъчен кредит от кумулативното осъществяване на елементите на регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав, който наред с притеж...

Решение № 8529 от 07.09.2022 г. по адм. дело № 4013/2023 г.

Според възприетата от ВАС и СЕС съдебна практика не следва в тежест на получателя по доставките да се вменяват в отговорност действията или бездействията на доставчиците – в този смисъл са решения по дела С-324/11 (Gabor Toth), решение по съединени дела С-80/11 и С-142/11 (Mahage...

Решение № 8565 от 13.09.2022 г. по адм. дело № 3972/2023 г.

Предмет на спора е ангажирана на основание чл. 19, ал. 1 ДОПК отговорност на лице в качеството му на управител за задължения на дружеството за данък върху добавената стойност и лихви, дължими за периодите от 01.11.2013 г. до 31.05.2014 г. За да е налице фактическият състав на от...

Решение № 8566 от 13.09.2022 г. по адм. дело № 3337/2023 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за отделни данъчни периоди през 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Нормата на чл. 170, ал. 3 ДОПК предвижда, че може да се извърши прихващане с погасено по давност публично задължение, когато вземането на длъжн...

Решение № 8582 от 14.09.2022 г. по адм. дело № 3495/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., ДДС за периода от 01.12.2014 г. до 31.05.2016 г., вноски по ДОО за самоосигуряващи се лица за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., вноски за ДЗП...

Решение № 8605 от 18.09.2022 г. по адм. дело № 11552/2022 г.

Предмет на спора са допълнителни задължения по ЗДДС и по ЗКПО на ООД. Едва на база конкретните фактически установявания по всяко от вземанията може да се даде отговор на възражението на дружеството относно изпълнението на условията по чл. 37 ЗКПО и наличието, респективно липсата...

Решение № 8688 от 20.09.2022 г. по адм. дело № 4301/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения на дружеството за ДДС за данъчните периоди от 01.09.2020 г. до 31.01.2021 г. в резултат на непризнато право на данъчен кредит, на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС ведно с лихви за забава. Приходните органи оспорва...

Ршение № 8380 от 14.08.2022 г. по адм. дело № 190/2023 г.

Предмет на спора са определена нова митническа и данъчна облагаема стойност на стока, нови размери на дължимото мито и ДДС, съответно са взети под отчет като дължими суми за доплащане, на основание чл. 29 от Регламент (ЕС) № 952/2013, чл. 74, § 3 МКС, чл. 77, § 1, б. „а“ от Регла...

Решения на ВКС

Решение № 107 от 12.05.2022 г. на ВКС по гр. д. № 3553/2021 г., IV г. о.

С постановките в т. 1а и т. 2 на ТР № 4/01.02.2021 г. по тълк. дело № 4/2017 г., ОСГК на ВКС приема, че в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ прекратяването на трудовия договор предполага работодателят да е въвел нови изисквания за заемане на длъжността, след като вече е възник...

Решение № 116 от 17.05.2022 г. на ВКС по гр. д. № 3897/2021 г., IV г. о.

Задължение на работодателя е да докаже, че е осигурил безопасни условия за изпълнение на трудовите задължения, а работникът или служителят е този, който следва да докаже съществуването на обективни причини за неизпълнение на същите, в който случай няма да е налице нарушение по ч...

Решение № 118 от 17.05.2022 г. на ВКС по гр. д. № 897/2019 г., IV г. о.

Правото на допълнителен отпуск е по естеството си компенсация на извънреден труд, положен от съответния държавен служител в МВР. Това следва от законодателната уредба, създадена със ЗИДЗМВР от 1997 г. (ДВ, бр. 17/21.02.2003 г.), в сила от 25.02.2003 г, която урежда последиците от...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 12 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 123, 124 и 125 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 86 до бр. 96 от 2023 г.

ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна Закон за изме...

PDF версия на броя

Брой 12 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...