Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2024 > бр. 1 от 2024 г.
 
сп. Български законник
бр. 1 от 2024 г.
Закони и правителствени актове

Закон за счетоводството

В сила от 01.01.2016 г. Oбн. ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., ...

Коментар на експерта

Данъчни задължения на местни за данъчни цели лица при търговска дейност на територията на държава членка

Съгласно правилата за функциониране на ЕС българските данъчно задължени лица могат да осъществяват стопанска и търговска дейност на територията на всяка държава, членка на Общността. При това за тях възникват редица данъчни задължения, свързана както с реда за формиране и облаган...

Промени в Закона за счетоводството

Последните промени в Закона за счетоводството (ЗСч.) станаха факт посредством обнародвания в ДВ, брой 105 от 19.12.2023 г. ЗИД на ЗСч. Същите бяха въведени във връзка със задължението на Република България за транспониране на Директива (ЕС) 2021/2101 на Европейския парламент и на...

Третиране по ЗКПО на разходите по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски. Счетоводни аспекти

На основание чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от: 1. работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето; 2. работника или служителя - к...

Въпроси и отговори от практиката

Анулиране на погрешно издадени документи

Въпрос: През 2018 г. дружеството издава данъчно известие към фактура за доначисляване на годишен наем на клиент за периода 05.2017-04.2018 г., което клиентът оспорва по съдебен ред. След съдебно производство и решение от 5.10.2023 г. същото не е признато като задължение на клиент...

Болничен лист, обхващащ период преди изтичане на договора, предоставен от бивш служител

Въпрос: На служител по безсрочен трудов договор е прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 328 ал. 1 т. 10 от КТ. Няколко дни след прекратяване на трудовия договор служителят представя болничен лист, издаден същия ден (след прекратяване на договора), но обхващащ перио...

Данък върху социалните разходи за ваучери за храна

Въпрос: До момента, базирайки се на указанията на Разяснение № 96-00-247 от 20.10.2021 г. на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив, дружеството предоставя ваучери за храна на стойност 200 лв. на всички свои служители. Като на тези, които са назначени на два трудови договора, получават и по д...

Данъчно третиране по ЗДДС за доставките, възникващи при продажби на апартаменти

Въпрос: Фирма построи по стопански начин сграда с апартаменти и офиси с цел продажби. Заведени са като инвестиционни имоти през 2023 г. Ползван е пълният данъчен кредит. След въвеждането й в експлоатация фирмата дава апартаментите под наем на физически лица без ДДС. При това поло...

Избор и промяна на вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице

Въпрос:Самоосигуряващо се лице, на което е отпусната инвалидна пенсия, упражнява трудова дейност без прекъсване. При подаване на декларация за започване на дейността - обр. ОКд-5 „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ не е избрал вид осигуряване, тъй като е бил пе...

Корекция на Декларация образец № 1

Въпрос: Налага се да се направи корекция на декларация 1 за месец август за едно лице в отпуск по майчинство. Размера на вноската за здравно осигуряване е изчислен върху 710 лева, вместо върху 780 лева. Ще трябва да се доплатят и здравни осигуровки и да се подаде и декларация 6 з...

Лихва при надхвърляне на декларираните и внесени авансови вноски

Въпрос: По последни данни годишната печалба ще надхвърли декларираните и внесени авансови вноски с 12 000 лева. Моля с пример да дадете информация за размера на лихвата. Вноските са тримесечни. 1. Дали сумата подлежаща на облагане с лихви (12 000) се облага по схема все едно е сл...

Лице, получаващо обезщетение по майчинство може да работи по граждански договор

Въпрос: Може ли лице, което получава обезщетение по майчинство (служител по трудов договор) за отглеждане на дете до две години, да работи по граждански договор, без да губи правото на получаване на обезщетението по майчинство? Отговор: Съгласно чл. 46, ал. 3 от Кодекса за социа...

Място на избрано за кмет лице се пази само от работодател с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или бюджетна организация

Въпрос: Фирма Х (частна собственост, без държавно участие) има назначен служител на постоянен трудов договор. Този служител е избран за кмет и ще се възползва от това (т.е. ще заеме длъжността си на кмет). Фирма Х задължена ли е да му пази мястото през периода на мандата? Ако тря...

Обезщетение за безработица на служител с непълно работно време

Въпрос: Имаме служител назначен на трудов договор, с непълно работно време - два часа на ден. Служителят работи само по този трудов договор. Осигуряван е за всички осигурителни рискове. Предстои съкращаване на щата и служителят ще бъде съкратен. Има ли право служителят на обезщет...

Обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата на основание чл. 53ж от КСО

Въпрос: Има ли право на парично обезщетение на основание чл. 53ж от КСО баща, на който детето му е на 3 години и ходи на детска градина? Какво означава „заведение на пълна държавна издръжка“? Отговор: За придобиване право на парични обезщетения при отглеждане на дете до 8-годишн...

Облагане на доставка на стоки от Полша

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС в България, получава доставки (стоки) от Полша - аксесоари за телефони (case, протектори и т.н.). Начислява ли се ДДС в дневник продажби/покупки от българската фирма, в какъв срок и по какъв начин? Коя страна е платец на данъка? Отговор: Предви...

Осигурителни аспекти при лице, получило доходи за положен личен труд в две търговски дружества и положен труд без трудово правоотношение в трето

Въпрос:Лице, родено след 31.12.1959 г., упражнява трудова дейност като съдружник в две търговски дружества – „А“ ООД и „Б“ ООД. Самоосигуряващото се лице е избрало да се осигурява за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт (фонд „Пенсии“ - 14,8%) и за общо заболя...

Осигуряване на собственик на ЕООД имащ сключен ДУК

Въпрос: Български гражданин е едноличен собственик на капитала в дружество „Х“ ЕООД. В „Х“ лицето има сключен договор за управление и контрол. През октомври 2020 г. собственикът е прекъснал осигуряването си самоосигуряващо се лице и до момента осигуряване му се извършва единствен...

Осигуряване на СОЛ, извършващ услуги на територията на Германия

Въпрос: ЕООД регистрирано през м.02.2023 г. в България. Регистрирано по ЗДДС по чл. 100, ал. 1 с едноличен собственик, който се осигурява като СОЛ с личен труд (има договор с фирмата за полагането му). На 01.03.2023 г. сключва договор с фирма от Великобритания за предоставяне на ...

Осигуряване на съдружник в ООД с 50% ТЕЛК

Въпрос: Съдружник в ООД иска да се осигурява чрез полагане на личен труд в дружеството. Същият обаче е с 50% ТЕЛК. Може ли да се осигурява само здравно или след като полагането на личен труд се приравнява на трудов договор, същият трябва да внася и ДОО и ДЗПО? Отговор: На основа...

Оспорване от болничен лист от ТП на НОИ

Въпрос: Фирма получава жалба от ТП на НОИ чрез РЗИ срещу болничен лист на работник, който е в отпуск поради временна неработоспособност в продължение на 142 дни (включват се дните от обжалвания болничен лист). Копие от жалбата е изпратено до работника и до ЛКК, издала съответния ...

Отчитане на дарение, направено лично от собственик на ЕООД

Въпрос: XXX ЕООД продава дървени играчки. Собственикът иска да направи лични дарения на различни организации, работещи с деца, без обаче да се издава приeмно-предавателен протокол и договор за дарение, т.е. дарението се явява лично от физическото лице Собственик, а не от юридичес...

Отчитане на правителствени дарения

Въпрос: ЕООД е регистрирано като земеделски производител и извършва само земеделска дейност, всички приходи са от непреработена растителна продукция. В ГДД по чл. 92 за 2021 г., е посочен като преотстъпен 60% от данъка за внасяне в размер на 12 000 лв., която сума е отразена, как...

Отчитане на финансиране по проект „Финансиране на малките и средните предприятия в областта на информационните и комуникационни технологии“

Въпрос: Фирмата ни кандидатства по проект „Финансиране на малките и средните предприятия в областта на информационните и комуникационни технологии“ и по-точно създаване на онлайн магазин. Печелим финансирането и в сключен договор с доставчик на услугата уточняваме параметрите на ...

Парично обезщетение по майчинство на лице, работещо по два трудови договора

Въпрос: На лице, което работи като осигурено за общо заболяване и майчинство по повече от едно правоотношение (втори трудов договор в нашата фирма) при различни работодатели, предстои да излезе в болничен за бременност и раждане на 20.11.2023 г. След изтичане на 135-дневния болни...

Право на данъчен кредит за активите, които са налични към момента на регистрацията, и за получените във връзка с нея услуги

Въпрос: Фирма регистрирана на 01.05.2023 г. (хранителен магазин, алкохол, цигари), нерегистрирана по ДДС, достига оборот от 100 000 лв. на 15.01.2024 г. Наличните стоки към датата на задължителната регистрация са например 50 000 лв. За какъв период , преди датата на регистрацията...

Прекратяване на трудови договори от работници с ЕООД, чийто собственик е починал

Въпрос: Назначена съм на трудов договор във ЕООД заедно с още две момичета. За съжаление нашият работодател почина, а наследникът му е непълнолетен и се води дело за попечителство, което може би ще трае неопределен (дълъг) период от време. Идеята е след това фирмата да се ликвиди...

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на ра­бото­дателя срещу уговорено обезщетение

Въпрос: Служител по безсрочен трудов договор по чл. 67 от КТ работи по-малко от 10 години в предприятието. Договорът му се прекратява на основание чл. 331 от КТ - прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение. Уговорено е изплащане на ...

Прилагане на ставка на данъка 9 на сто за доставката на услуга по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения

Въпрос: Еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ЗДДС, предоставя нощувки в туристически обект „Стаи за гости“. Съгласно промените в Закона за туризма този тип места за настаняване не подлежат на категоризация и за тях не се издава удостоверение за категориза...

Промяна на вида на осигуряването и дължими осигурителни вноски за самоосигряващо се лице, работило последователно в Турция и Германия

Въпрос:Български гражданин - самоосигуряващо се лице упражнява трудова дейност от 01.06.2023 г. до 31.12.2023 г. със заявен вид на осигуряване – за фонд „Пенсии“. Подава декларация обр. ОКд-5 на 05.01.2024 г. за прекъсване на дейността от 01.01.2024 г. като последният ден на упра...

Процедура по установяване на трудовата злополука

Въпрос: Какви са стъпките по деклариране на трудова злополука, при служител нает на временна заетост, работещ в предприятие ползвател? Какви са документите които трябва да представим пред НОИ? Трудовата злополука е счупване на ръка по време на работа. Отговор: Задълженията на ос...

Писма и указания

№ 33-00-330 от 28.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност

Във Ваше писмено запитване с вх. №33-00-330 от 14.07.2023 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Предстои Ви заминаване за Република Сърбия за период от 4 години на основание чл. 77 от Закона за ди...

№ 94-00-110 от 15.09.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-110/15.09.2023 г. Излагате следната фактическа обстановка: През 2019 г. Вие и съпругът Ви сте извършили продажба на апартамент, придобит през 2017 г. по време на брака с договор за пре...

№ М-24-36-35 от 27.07.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставки, свързани със зареждане на електрически автомобили с електрическа енергия чрез зарядни станции (колонки за зареждане)

В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № М-24-36-35/18.05.2023 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество възнамерява да закупи зарядни станции (колонки за зареждане) на електрически автомобили (електромобил...

№ М-24-38-21 от 18.07.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда ЗДДФЛ на доход, получен в резултат на сключен „договор за разлики“

Във Ваше писмо с вх. № М-24-38-21 по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Имате сключени договори за разлики на валутни двойки и индекси. В годишното извлечение брокерът ги води като договори за валутни ...

№ М-24-39-97 от 14.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗКПО и КСО по отношение на социална придобивка – ваучери за храна

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност, заведено с вх. № М-24-39-97/17.05.2023 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: „Б….В“ ЕООД е местно юридическо лице, което предвижда да предостави вауче...

№ М-26-Б-418 от 04.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на гражданин на Молдова и граждани на Египет и Шри Ланка

Във Ваше писмо с вх. №….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество наема на срочен трудов договор лице, гражданин на Молдова, с разрешение за сезонна заетост в рамките на 90 дни от ...

Решения на ВАС

Решение № 8747 от 25.09.2023 г. по адм. дело № 11778/2022 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължения за ДДС и прилежащи лихви за данъчен период от 01.08.2020 г. до 31.10.2020 г. и от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. Биоразградимите отпадъци и отпадъците от паркове и градини, които са приети в процесните периоди от посоченото ...

Решение № 8760 от 25.09.2023 г. по адм. дело № 2004/2023 г.

Митническата стойност на стоките във връзка с прилагането на Общата митническа тарифа и нетарифните мерки, установени от разпоредби на Съюза, уреждащи специфични области, отнасящи се до търговията със стоки, се определя в съответствие с чл. 70 и 74 от Регламент (ЕС) № 952/2013. С...

Решение № 9852 от 18.10.2023 г. по адм. дело № 7713/2023 г.

Предмет на спора е установен ДДС за довнасяне с лихви за просрочие в ревизионно производство при условията на чл. 155, ал. 4 ДОПК. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 ЗДДС обуславят възникването на правото на приспадане на данъчен кредит от кумулативното осъществяване на елемен...

Решение № 9857 от 18.10.2023 г. по адм. дело № 2034/2023 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност на основание чл. 19, ал. 2 ДОПК за задължения на ЕООД за ДДС, данък върху доходите от трудови правоотношения, данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждустранни физически лица, задължения по ДОО, задължения за здрав...

Решение № 9861 от 18.10.2023 г. по адм. дело № 3743/2023 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност по чл. 19, ал. 2 ДОПК за задължения на ЕООД в несъстоятелност за данък върху доходите по ЗДДФЛ, данък по ЗДДС, данък върху представителните разходи и данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО, задължителни осигурителни вноски по ...

Решение № 9875 от 18.10.2023 г. по адм. дело № 1504/2023 г.

Предмет на спора е вменена отговорност по чл. 19 ДОПК за задължения на ЕООД за данък върху добавената стойност за данъчен период 11.2013 г. ведно с лихва. С разпоредбата на чл. 19, ал. 1 ДОПК е създаден особен случай на лична имуществена отговорност на управляващи лица за задълж...

Решение № 9888 от 19.10.2023 г. по адм. дело № 11295/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ като едноличен търговец за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2015 г., задължения за ДДС за данъчен период 01.01.2016 г – 31.07.2016 г., задължения по КСО и ЗЗО като самоосигуряващо се лице за периода 01.01....

Решение № 9893 от 19.10.2023 г. по адм. дело № 1482/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за довнасяне на ДДС и лихви за просрочие за данъчни периоди 02. и 03.2021 г. Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗДДС, наличието на вътреобщностна доставка е обусловено от кумулативната установеност на следните предпоставки: осъществена доставка на ст...

Решение № 9894 от 19.10.2023 г. по адм. дело № 2299/2023 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит, както и установени допълнителни задължения по ЗКПО за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. ведно с лихви за забава. Съгласно точка 37 от решението по дело С-78/12 на СЕС, лицето, което иска да приспадне ДДС, следва да дока...

Решение № 9919 от 19.10.2023 г. по адм. дело № 2741/2023 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период 03.2020 г. по фактура, издадена от ЕООД. Трайно е разбирането на ВАС, че сами по себе си издаването на фактури и надлежното им счетоводно отразяване не са достатъчни да обосноват убедителен извод...

Решения на ВКС

Решение № 60124 от 30.06.2022 г. на ВКС по т. д. № 1201/2020 г., I т. о.

Съгласно чл. 17, пар. 1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (Конвенция CMR) превозвачът е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на стоката от момента на приемането й за превоз до този на доставянето й, както и за забавата при до...

Решение № 60170 от 13.05.2022 г. на ВКС по т. д. № 1435/2020 г., II т. о.

Възникването на право на обезщетение за неимуществени вреди не е обусловено от предявяването му по исков ред или от признаването му със съдебен акт, но с оглед личния характер на посоченото право, ако пострадалият не е обявил волята си, че търпи неимуществени вреди в резултат на ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2024 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 151, 152 и 153 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 97 до бр. 104 от 2023 г.

ДВ, бр. 97 от 21.11.2023 г. Министерски съвет Постановление № 225 от 17 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г. Постановление № 226 от 17 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Мини...

PDF версия на броя

Брой 1 на Български законник от 2024 г.

[[table_1]]...