Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 5, 5 - 11 февруари 2024 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 5 - 11 февруари 2024 г.
Законодателство

Промени за 2024 г. в обхвата на предоставяне на информация по реда на чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗИД на ЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.), са направени съществената част от измененията в ЗДДФЛ, влизащи в сила от 1 януари 2024 г. В тази връзка са налице промени и в разпоре...

Държавен вестник

ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Консти­ту­цията на Репуб­лика България Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Закон за изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Закон за изменение и допълнение на За...

Въпроси и отговори

Възнаграждение по трудов договор за заместване

Има ли работодателят право при сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ - за заместване на отсъстващ служител, да определи на заместника по-ниска заплата от тази на титуляря? Разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ е самостоятелно правно основание за сключване ...

Данъци и осигуровки за лице, работило в страна от ЕС и като самоосигуряващо се лице в България

Лице, български гражданин, от м.01.2023 г. до м.09.2023 г. пребивава и работи в страна от ЕС (Чехия). През месец октомври се връща в България и се регистрира като свободна професия. За месец октомври и ноември внася дължимите осигуровки и подава декларация обр. 1. Прекратява само...

Данъчно третиране по ЗДДС за комплексна доставка - проектиране, производство и инсталиране на електромеханично сценично оборудване, извършена от регистрирана в Австрия фирма, предоставена на българско дружество с ограничена отговорност

Дружество А е дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление в Република Австрия. Данъчният номер на дружеството в Австрия е ***. Дружеството притежава валидна ДДС регистрация в Австрия и ДДС номер ATU***. На Дружество А е възложена поръчка за проектиране,...

Документиране и отразяване на доставките при онлайн продажби на стоки на клиенти, установени в страната, платени само с ППП

Дружество с място на стопанска дейност в България, регистрирано по ЗДДС, има и онлайн магазин за продажба на стоки в България с начин на плащане само пощенски паричен превод - ППП (няма касов апарат). Как се отразява тази продажба в дневника за продажби по ДДС за съответния перио...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑418/22 г., решение от 17 май 2023 г. страни: SA CEZAM срещу État belge, Grupa Warzywna sp. z o.o. Предмет на спора е начислена глоба по ДДС за невнесени навреме вноски на дължим ДДС към бюджета. На 15 май 2018 г. CEZAM - фирмата е със седалище в Белгия и с дейно...

Облагане на последваща продажба на автомобил

Дружество, регистрирано по ДДС и като дилър на автомобили втора употреба, е закупило МПС от българско физическо лице с договор (без фактура). При продажбата му може ли да се приложи маржа по чл. 143 от ЗДДС или фактурата ще бъде по общия ред с 20% ДДС? Всяко данъчно задължено ли...

Окончателен данък за получени технически услуги, предоставени от чуждестранно физическо лице

Физическо лице, местно за данъчни цели на Република България, заплаща адвокатски услуги на адвокатска кантора в Турция. Част от услугите нямат белезите на “технически възнаграждения”, т.е. не са консултантски, тъй като представляват процесуално представителство. Останалата част о...

Счетоводни и данъчни амортизации на дълготраен материален актив, който не се използва заради спиране на дейността на дружеството

Дружество с предмет на дейност фитнес център спира дейност през март 2023 година. Няма яснота дали ще прекрати дейността си или временно ще спре да работи, единствено е ясно, че до края на 2024 година няма да възобновява дейност. Има налични активи, които не са амортизирани изцял...

Формиране на място на стопанска дейност в България от офшорна компания

Физическо лице, местно за данъчни цели на Република България, притежава 100% от дяловете в офшорна компания. Физическото лице е и директор на компанията. Дейността на офшорната компания  е предоставяне на анализи и проучвания за клиенти от Канада, САЩ и други трети страни. По-гол...

Справочник

Справочна информация бр. 5/2024

Централни валутни курсове за периода 26.01.2024 г. - 1.02.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 5 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...