Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2024 > бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.
Писма и указания

№ 20-21-15 от 05.12.2023 г. ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС при внос на МПС втора употреба

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Вашe запитванe с вх. № 20-21-15/05.12.2023 г. относно регистрация по ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ……. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество внася МПС втора употреба от С...

№ 20-28-27 от 25.01.2024 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-27/25.01.2024 г., относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ. Изложена е следната фактическа обстановка: Заплата на служител по основен трудов договор за м.11.2023 г. е платена през м.01.2...

№ 20-31-73 от 05.12.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-31-73/05.12.2023 г., препратено от ТД на НАП …………, офис ………….. Излагате следната фактическа обстановка: Г.К. с ЕГН …………. е едноличен собственик на капитала и управител на „К……. М“ ЕООД - гр....

№ 20-31-74 от 12.12.2023 г. ОТНОСНО: Определяне на вида на осигуряване

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмо с вх. № 20-31-74/12.12.2023 г., препратено от ТД на НАП ….., офис ……………………………. Излагате следната фактическа обстановка: Б.К. с ЕГН …………. е едноличен собственик на капитала и управител на „Т“ ЕООД с. ………...

№ 3-1567 от 29.12.2023 г. ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Съгласно изложеното в запитването гражданин на Украйна, пребиваващ в България от м. април 2022 г. и ползващ се от временна закрила, работи по трудов договор в гр. П. Във връзка с изложената фактическа обстановка поставя въпроса има ли право да ползва данъчно облекчение за деца съ...

№ 53-04-737 от 29.11.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-737/02.11.2023 г. и допълнение към него с вх. №53-04-737#3/06.11.2023 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за общ...

№ 94-00-142 от 08.12.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-142/08.12.2023 г., относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че сте съкратена по чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ), счит...

№ 94-Е-250 от 07.11.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 270, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо заведено с вх. № …………………относно прилагане на чл. 270, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ). С писмо с вх. № …………… по...

№ 96-00-14 от 23.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство по отношение на положен личен труд от съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД), който е пенсионер

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …….. постъпи запитване с вх. № 96-00-14/23.01.2024 г. от „….. КОНСУЛТ“ ООД в качеството на Ваш консултант. На 25.01.2024 г. е подадено ново запитване, подписано от заинтересованото задължено лице. Изложена е следната фактиче...

№ 96-00-238 от 14.11.2023 г. ОТНОСНО: Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Вашe запитванe с вх. № 96-00-238/14.11.2023 г. относно регистрация по ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество е собственост на физическо лице, което има завършено образование по рехабилитация, ка...

№ 96-00-250 от 27.11.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрeз електронен магазин (Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи по електронен път запитване с вх. № 96-00-250/27.11.2023 г., което касае работата на различини търговци с отделни касови апарати в един обект. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата има магазин за про...

№ 96-00-258 от 05.12.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-258/05.12.2023 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „Т“ ООД е регистрирано за целите на ЗДДС и притежава сграда...

№ 96-00-267 от 19.12.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин и едноличен търговец

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ………../19.12.2023 г., относно прилагане на Закон за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). Изложена е следната фактическа обстановка: Имате регистрация като ЕТ „И.М.“ с ЕИ...

№ М-24-39-223 от 04.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на предоставянето на социални придобивки

В писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-024-39-223/07.12.2023 г., са поставени въпроси от „Б….“ ЕООД в качеството му на работодател във връзка с предоставянето на социални придобивки по отношение на: I. Спазване на изискването за общодостъпност, по смисъла на §1, т. ...

Анотации

Ваучери за храна при непълен работен ден

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството ще предоставя на работниците си социална придобивка в натура - ваучери за храна. Във фирмата има работници и служители на непълен работен ден. Ако фирмата предостави социалната придобивка на ...

Възнаграждение при работа в неприсъствен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При работа по график и сумарно изчисляване на работното време, за 04.03.2024 г. ще се полага ли двойно възнаграждение като за работа по време на празник? Официалните празници са определени в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ). ...

Доход от продажба на наследствени имоти не се облага с данък

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Плаща ли се данък, ако обект на продажба е наследствен имот? Общото правило е, че „доходите от използване, продажба, замяна или друго прехвърляне на недвижимо имущество, включително на идеална част или ограничено вещно п...

Заплащане на осигурителен стаж за времето на обучение в университет

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учих три години в редовна форма на обучение в университет, но се наложи да прекъсна заради здравословни проблеми на майка ми, трябваше да се грижа за нея и не можех да завърша. Мога ли да си платя осигурителен стаж за трите години? ...

Обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск при прекратяване на ТД

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При прекратяване на трудов договор в изпитателен срок и изплащане на обезщетение за неизползван годишен отпуск, кой следва да е базовия месец? Чл. 177 е ясен, но като последен работен ден в трудовата ми книжка е записан 31.01 включит...

Ползване на неплатен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дъщеря ми ще ми прехвърли майчинството си след навършване на една година на внучката ми, което е на 25.10.2024 г. Аз съм дългогодишен служител в НАП, но съм с договор по трудово правно отношение, не съм държавен служител. Имам ли пра...

Сключване на трудов договор с чуждестранен гражданин

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Интересувам се необходимо ли е трудовият договор, който ще се сключва с лице, гражданин на трета държава, да бъде преведен и на майчиния език на лицето? Съгласно Кодекса на труд няма изрично изискване трудовия договор да е преведен ...

Трудово досие на работник или служител

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Какви документи трябва да съдържа трудовото досие на работника/служителя във връзка с чл. 128б, ал.2 от КТ и с какъв акт е регламентирано съдържанието му? Съгласно чл. 128б, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да в...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2024 г.

До 20-и март: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос /вътресъюзен износ, съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец февруари 2024 г. До 25-ти март: ЗДДФЛ 1. Внася...

Държавен вестник в бр. 5 от 2024 г.

ДВ, бр. 18 от 1.3.2024 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Албания, подписана на 15 март 2023 г. в Тирана и на 30 март 2023 г. в Софи...

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Национална агенция за приходите Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се въз...

Справочна информация бр. 5/2024 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 13.02. - 28.02.2024 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

PDF версия на броя

Брой 5 на Главен счетоводител от 2024 г.

[[table_1]]...