Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2024 > бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.
Писма и указания

№ 23-22-1671 от 03.01.2024 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… e постъпило Ваше писмено запитване, относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), Наредб...

№ 3-202 от 22.02.2024 г. ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на чл. 61з, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), във връзка със ЗИД на ЗМДТ, ДВ, бр.106/22.12.2023г.

Във връзка с приложението на последните изменения и допълнения на ЗМДТ, публикувани в ДВ бр. 106 от 22 декември 2023 г. е поставен въпроса трябва ли юридическо лице (ЕООД, ООД, АД и др.), извършващо дейност по т. 2 от приложение №4 – Ресторанти, заведения за бързо обслужване, каф...

№ 53-00-9 от 24.01.2024 г. Относно: Облагане по ЗДДФЛ на парична награда

Съгласно изложената в запитването фактическа обстановка Вие, в качеството на продуцент и режисьор на филма „………“, сте получили парична награда от международния филмов фестивала в Карлови Вари. Във връзка с изложеното, поставяте следните въпроси: 1. Като облагаем или необлагаем до...

№ 94-00-10 от 16.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрeз електронен магазин (Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …….. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-10/16.01.2024 г., препратено по компетентност с изх. № 94-М-306#1/24.01.2024 г. от ЦУ на НАП и от ДОДОП ……. с изх. № 94-00-5#1/ 24.01.2024 г. Според изложената от Вас фактическа обста...

№ 94-00-29 от 13.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-29/13.02.2024 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че за периода април 2022 г. – октомври 2023 г. сте бил командирован в САЩ по международна инициатива за придобив...

№ 94-Й-104#3 от 25.01.2024 г. ОТНОСНО: Ваше писмено запитване относно приложението на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на (СИДДО)

Във Ваше писмено запитване и допълнение към него, постъпило в Централно Управление на Националната агенция за приходите с вх. № 94-Й-104/13.10.2023 г., e изложена следната фактическа обстановка: Българското дружество „ХХХ…“ желае да назначи на трудов договор лице с двойно граждан...

№ М-24-35-35 от 25.01.2024 г. ОТНОСНО: Задължително здравно осигуряване в България на членове на семейството на гражданин на Руската Федерация и Полша

Във Ваше писмо с вх. №М-24-35-35 от 11.12.2023 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: В ТД на НАП ….. е постъпило заявление от г-н Г, с което лицето желае съпругата му г- жа Д, както и нейната дъщер...

Анотации

Грешки при избора какви да са осигуровките ни

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: При определяне на правото на парично обезщетение за временна неработоспособност на самоосигуряващо се лице е установено че съгласно данните в регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се, г-жа Х в к...

Не се допускат на работа осигурени, които се намират в отпуск поради временна неработоспособност

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: До каква степен може да се ограничи достъпът на служител в отпуск по майчинство - служебни имейли, достъп до сграда, системи и т.н.? Може ли да има изцяло спиране на всякакъв достъп? Съгласно чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) ...

Полагане на извънреден труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя от 14 г. в общинска администрация на постоянен трудов договор на ненормиран работен ден - извънщатна бройка. Поради спецификата на длъжността ми в дейност „Спорт“, много често се налага да полагам извънреден труд в почивни и п...

Получаване документите по прекратяване на трудовото правоотношение чрез адвокат

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При получаване документите по прекратяване на трудовото правоотношение, работникът изпраща свой пълномощник (пълномощно, незаверено от нотариус). Прекратяването е по взаимно съгласие. Лицето не е получило лично писмения отговор на мо...

Предизвестие за прекратяване на трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса:Може ли предизвестие за прекратяване на трудов договор да бъде връчено от заместник, и започва ли да тече от следващия ден, ако той е почивен? Може ли трудов договор да се прекрати, считано в почивен ден? В трудовите правоотношения р...

Съхраняване на документи в трудовото досие на работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При прекратяването на трудовото правоотношение на служител, който няма и два месеца трудов стаж в дружеството, желае да си получи обратно медицинското удостоверение. Работодателят може ли да върне оригинала на съответното лице и да с...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2024 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник в бр. 8 от 2024 г.

ДВ, бр. 29 от 2.4.2024 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество по Проекта за изграждане на ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и Ядрената ...

Осигурителен календар за месец май 2024 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2024 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4.04. - 19.04.2024 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 8 на Главен счетоводител от 2024 г.

[[table_1]]...